Isyys-, elatus-, huolto- ja tapaamisasiat


ISYYS

Lastenvalvoja
p. 06 325 2615 tai
p. 06 325 1111 (vaihde) puh.aika klo 11-12

Avoinna arkisin klo 9 - 16
Tiistaisin iltavastaanotto klo 17.30 saakka (ei kesä-elokuussa)

Sosiaali- ja terveysvirasto
Vöyrinkatu 46
65100 Vaasa


Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys voidaan vahvistaa isyyden tunnustamisella tai oikeuden kautta, jolloin oikeus päättää riita-asiassa lapsen isyyden vahvistamisesta. Kun lapsi on syntynyt, mies voi tunnustaa isyytensä lastenvalvojan luona. Isyyden selvittämisestä ja tunnustamisen vastaanottamisesta huolehtii äidin kotikunnan lastenvalvoja. Äidille varataan tilaisuus tulla kuulluksi tunnustamisen johdosta. Isyysasioiden perustana on isyyslaki, jolla säädetään lapsen oikeudellisesta asemasta isäänsä nähden. Sen tavoitteena on lapsen oikeus biologiseen isään.

Isyyden tunnustamisasiakirjat lähetetään maistraattiin tuomarin vahvistettavaksi. Kun tunnustaminen on vahvistettu, syntyy lapsen ja isyyden tunnustaneen miehen sekä tämän sukulaisten välille oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde. Lapsella on sen perusteella oikeus saada elatusta myös isältään sekä oikeus periä isänsä ja isänpuoliset sukulaisensa. Lapsi saa oikeuden tavata isäänsä ja lapselle voidaan valita isän sukunimi isyyden vahvistamisen jälkeen. Lapsen huoltajaksi jää äiti.

Mikäli molemmat vanhemmat haluavat olla huoltajia, eli päättää yhdessä virallisesti lapsen asioista, voivat he tehdä yhteishuoltosopimuksen, jonka sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa. Tällöin äidin on hyvä ottaa yhteyttä lastenvalvojaan heti lapsen syntymän jälkeen. Isyyden selvittäminen voidaan aloittaa jo raskauden aikana. Tarvittaessa voidaan sopia DNA-tutkimuksen tekemisestä. Lapselle voidaan hakea elatustukea isyyden selvittämisen ajaksi.


ELATUS

Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan lapsella on oikeus riittävään elatukseen, joka käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä näistä aiheutuvat kustannukset. Vanhemmat ovat velvollisia huolehtimaan lapsensa elatuksesta kykyjensä mukaan siihen asti kunnes lapsi tulee täysi-ikäiseksi.

Lapsen ja vanhempien asuessa samassa taloudessa vanhemmat huolehtivat lapsen elatuksesta osallistumalla perheen elinkustannuksiin rahallisesti sekä huolehtimalla lapsen jokapäiväisistä tarpeista myös muilla tavoin.

Elatusapu

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen vanhemmiltaan, heidän maksukyvyn mukaisesti. Erossa asuvan vanhemman elatusvastuu vahvistetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamalla elatussopimuksella tai oikeuden päätöksellä. Elatusavusta tehty sopimus on esitettävä vahvistettavaksi sen kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalle, missä lapsen edustajan kotipaikka on.

Sopimus vahvistetaan, jos sopimuksen sisältö on elatuslain mukainen ja sopimus on tehty säädetyssä muodossa. Sopimus voidaan tehdä lastenvalvojan toimistossa varaamalla ajan neuvotteluun, jossa sovitaan elatussopimuksen sisällöstä. Ennen sopimuksen vahvistamista sosiaali- ja terveyslautakunta harkitsee voidaanko sopimusta pitää kohtuullisena, ottaen huomioon lapsen oikeus riittävään elatukseen, vanhempien maksukyky sekä muut asiaan vaikuttavat seikat.

Jos sopimusta ei saada aikaan tai se olisi sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan kohtuuton, vanhemmat ohjataan vahvistuttamaan elatusapu tuomioistuimessa.

Elatusavun indeksikorotus

Elatusapuja on korotettu 1.1.2015 alkaen 1 %. Korotus koskee kaikkia niitä elatusapuja, jotka on vahvistettu ennen 1.1.2015. Elatusavut tarkistetaan vuosittain. Lisätietoja antaa toimistosihteeri Pirkko Hannula p. 06 325 2613 klo 11-12.

Elatustuet hoitaa Kela. Lisätietoja saat Kelan lapsiperheiden palvelunumeroista
020 692 206 (suomeksi) ja 020 692 226 (ruotsiksi) Kela ja lapsiperheen tuet


HUOLTO, ASUMINEN JA TAPAAMINEN


Sosiaalityöntekijät 
Susanne Palm-Wahlstedt p. 06 325 2619
Tarja Viitasalo p. 06 325 2625

Lastenvalvoja p. 06 325 2615
p. 06 325 1111 (vaihde) puh.aika klo 11-12


Sosiaali- ja terveysvirasto
Perheoikeudelliset asiat
Vöyrinkatu 46
65100 Vaasa

Avoinna arkisin klo 9 - 16
Tiistaisin iltavastaanotto klo 17.30 saakka (ei kesä-elokuussa)


Jos lapsi asuu toisen vanhempansa kanssa, ratkaistaan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia ennen kaikkea lapsen edun mukaisesti. Perustana on laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sekä laki huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta. Tavoitteena on lapsen aseman ja yhteydenpidon turvaaminen molempiin vanhempiin erotilanteessa. Vanhemmat voivat sopia huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamalla sopimuksella tai oikeuden päätöksellä.

Sopimusta, myös tuomioistuimen päätöstä, voidaan muuttaa uudella yhteisellä sopimuksella tai, ellei uudesta sopimuksesta päästä yhteisymmärrykseen, tuomioistuimen päätöksellä.

 

 
Päivitetty 11.3.2015 Jussila Johanna

Vaasan kaupunki

Puhelinvaihde: 06-325 1111, Käyntiosoite: Vaasanpuistikko 10, VAASA

Postiosoitteet:

Kaupungin yleinen osoite:
PL 3, 65101 Vaasa

Teknisen toimen osoite:
PL 2, 65101 Vaasa

Sosiaali- ja terveysviraston osoite: PL 241, 65101 Vaasa

Yhteystiedot