Olet täällä

15.5.2018 - 16:54

Kaavoituksen julkipanolista 15.5.2018 / suunnittelujaosto

kuulutusaika 16.5. - 15.6.2018

Dno VAASA/313/10.03.00.07/2018 § 40                      
Poikkeaminen asemakaavasta 905-444-6-3, Haarajoentie 22, Vähäkyrö

Dno VAASA/429/10.03.00.07/2018 §  41                      
Poikkeaminen asemakaavasta 905-2-3, Vesialue, Sisäsatama

Dno VAASA/551/10.03.00.07/2018 § 42                       
Poikkeaminen asemakaavasta 905-4-7-4, Laivakatu 6

Dno VAASA/168/10.03.00.07/2018 § 43                       
Poikkeaminen asemakaavasta 905-10-12, Vöyrinkatu 21     

Dno VAASA/531/10.03.00.07/2018 § 44                       
Poikkeaminen asemakaavasta, Suvilahden Teirinpuisto 

VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmässä on ilmoitettava, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valitusoikeus poikkeamispäätöksestä ja kunnan viranomaisen suunnittelutarveasiassa tekemästä maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisesta päätöksestä on:
1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen;
7) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä
8) muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valituskirjelmä on valittajan tai sen laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Siinä on mainittava valittajan ja, jos hän ei ole allekirjoittajana, myös laatijan nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, ja selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksestä tiedon sekä aikaisemmin esittämättömät todisteet, joihin valittaja vetoaa perusteinaan.

Tämä päätös on annettu/annetaan julkipanon jälkeen antopäivänä 16.5.2018, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun tietoon. Valituskirjelmä on kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta, valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Näin laskettuna valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään 15.6.2018. Lähettäjän vastuulla valituskirjelmä voidaan lähettää myös maksettuna postilähetyksenä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii saapua perille yllä mainittuna määräpäivänä ennen virka-ajan päättymistä kello 16:15. Valitusasiakirjat voi toimittaa Vaasan hallinto-oikeudelle myös sähköisessä muodossa.

Valitusasiakirjat on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannuspäivä tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Muutoksenhakijan maksettavaksi voidaan määrätä oikeudenkäyntimaksu, joka määräytyy tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain mukaan. Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on tällä hetkellä 250 euroa.

Valitusviranomainen ja valitusosoite:       
Vaasan hallinto-oikeus
postiosoite
 PL 204
käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43 65101 VAASA
faksinumero 029 56 42760
sähköpostiosoite vaasa.hao@oikeus.fi

Tämä julkipano on Vaasan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Suunnitelmat ovat nähtävissä Vaasan kaupungin kaavoituksessa, osoite Kirkkopuistikko 26 A kerros 2.

Vaasa 15.5.2018
toimistosihteeri Mari Pihlaja-aho

 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: