Olet täällä

11.6.2018 - 15:26

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Vesilain mukainen päätös, Vaasan kaupunki, Kiinteistötoimi

kuulutusaika 12.6.2018 - 12.7.2018

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Dnro LSSAVI/292/2018 12.6.2018

Kuulutus: Vesilain mukainen päätös

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 12.6.2018 antanut päätök-
sen nro 47/2018/2. 

Hakija: Vaasan kaupunki, Kiinteistötoimi

Asia: Kelluvan ravintolan, saunan, laiturin ja venelaiturin rakentaminen Vaa-
san sisäsatamaan sekä valmistelulupa, Vaasa

Päätös on nähtävillä valitusaikana 12.6. – 12.7.2018 Vaasan kaupungin
kansalaisinfossa (Kirjastokatu 13) sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehal-
lintoviraston ympäristölupavastuualueella. Päätös on lisäksi luettavissa
osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Vali-
tusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun. Valitusai-
ka päättyy 12.7.2018.

Valitus on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa.
Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa
valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiin-
teistön muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antaa:
Ympäristöylitarkastaja Leena Erving, puh. 0295 018 748
Ympäristöneuvos Mikko Vesaaja, puh. 0295 018 797
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

Aiheeseen liittyvät asiasanat: