Olet täällä

Arbetarinstitutin toimintasääntö

Tietoa kaupungista

Arbetarinstitutin toimintasääntö

Baserar sig på den av stadsfullmäktige 25.3 1996 godkända instruktionen för Vasa
arbetarinstitut, vilken har trätt i kraft 00.00 0000.
Verksamhetsstadgan är godkänd 3. 4 1996 av direktionen för Vasa arbetarinstitut-
och den har trätt i kraft 00.00 0000.

1 §  Institutets utbildningsuppgift 

Institutets utbildningsuppgift har de-finierats i instruktionens 2 §.

2 §  Organisation och ledning 

Institutet leds av rektor i samråd med övriga anställda.

3 §  Arbetsplatsmöte 

Heltidsanställda personer i institutet deltar i arbetsplatsmötet som utgör ett rådgivande organ. Arbetsplatsmötet sammanträder vid behov, dock minst en gång per månad under terminerna. Som sammankallare fungerar rektor eller tre av de heltidsanställda tillsammans. 

Rektor är ordförande för arbetsplatsmötet och kan vid behov kalla även deltidsanställda personer att delta i mötet. 

4 §  Rektorns uppgifter och beslutanderätt 

Förutom vad som stadgats i § 8 i instruktionen har rektorn i uppgift att 

- bereda och föredra de ärenden som behandlas vid direktionens sammanträden samt fungera som direktionens sekreterare,

- anta personalen och bevilja den avsked med undantag av ordinarie lärare och tjänste-/befattningsinnehavare, 

- besluta om personalens uppgifter och verksamhetsställen,

- besluta om personalens löne- och anställningsförhållanden med undantag för ordinarie lärare och tjänste-/befattningsinnehavare,

- bevilja tillstånd för bisyssla i enlighet med tjänstestadgan,

- bevilja tjänstledigheter för högst ett år, arbetsledigheter samt semestrar,

- utfärda reseförordnanden,

- överlåta verksamhetsutrymmen, områden, redskap och anordningar för tillfälligt bruk samt bestämma de avgifter som uppbärs för detta,

- göra anskaffningar och avskrivningar i enlighet med av stadsstyrelsen givna direktiv samt godkänna fakturor och utbetalningar,

- besluta om institutets arbetsordning, undervisningsgrupper och lärarnas arbetsfördelning,

- anta studerandena till institutet,

- besluta om uppgörande av utbildningsavtal,

- besluta om läsårets arbetsdagar samt efter att ha hört både personalen och elevkåren om lovtider samt delge beslutet direktionen för kännedom,

- besluta om avgiftsgrunderna för beställda serviceuppdrag samt om de avgifter som uppbärs av studerandena,

- svara för institutets informationsverksamhet,

- utföra övriga uppgifter, som enligt ärendets karaktär hör till rektorn.

5 §  Handhavande av ärenden vid förfall för rektor 

Direktionen kan för ett år åt gången utse en ordinarie lärare att vid förfall för rektor godkänna fakturor och föredra ärenden för direktionen.

6 §  Lärares uppgifter 

Heltidsanställda lärare har i uppgift att utveckla och följa den undervisning som ges inom det egna ansvarsområdet och härvid särskilt att

- handha beredningen av undervisningsplaner samt främja användningen av ändamålsenliga undervisningsmetoder och undervisningsarrangemang,

- bistå rektor i informationsfrågor,

- handha introduktionen av lärarna inom det egna ansvarsområdet,

Utöver att hålla de undervisningstimmar som fastställts i lärarnas arbetsfördelning och därtill anslutna uppgifter samt uppgifter som stadgats annanstans har alla lärare i uppgift att

- delta i utvecklandet av institutets verksamhet, planering av undervisnings- och fostringsarbetet samt även i övrigt följa med utvecklingen inom området,

- utveckla sin undervisning så att den motsvarar utvecklingen inom det egna undervisningsområdet och i samhället,

- övervaka skicket för undervisningsmaterial och andra inventarier,

- biträda rektorn i uppgifter som gäller val av studerande, vid utfärdandet av betyg och utarbetandet av verksamhetsplaner och -berättelse samt arbetsordning,

- fungera som handledare för elevgrupper, utföra till institutets verksamhet hörande planerings-, övervaknings- och andra uppgifter i den omfattning som rektorn bestämmer,

- delta i av arbetsgivaren förordnad utbildning som upprätthåller och utvecklar yrkeskunskapen samt göra sig bekant med samhälle och arbetsliv,

- föra dagbok genom efterföljande av givna direktiv,

- ansvara för elevbedömningen,

- se till att arbetarskyddsbestämmelserna följs vid studierna,

- delta i planeringen och förverkligandet av institutets avgiftsbelagda serviceverksamhet,

- utföra övriga av rektor eller direktion givna uppgifter som ansluter sig till institutets verksamhet.

Vad som stadgats om lärare gäller i tillämpliga delar också andra tjänsteinnehavare, som handhar undervisningsuppgifter, samt arbetstagare i arbetsavtalsförhållande.

7 §  Kurssekreterarens uppgifter 

Kurssekreteraren har i uppgift att

- delta i planeringen av institutets  studieprogram,

- medverka i planering och genomförande av kortkurser, seminarier, temadagar, föreläsningar, uppdragsutbildning och tentamina samt leda kurser och föreläsningsserier med olika föreläsare/lärare,

- i samråd med rektor och lärare handha institutets information,

- i samarbete med övriga anställda delta i planering och arrangemang av fester, utställningar, resor och andra evenemang inom institutet,

- ansvara för institutets handbibliotek och ADB-administration i samråd med rektor och lärare,

- samordna användningen av institutets utrymmen,

- bereda ärenden inom det egna verksamhetsområdet som skall behandlas i direktionen,

- utföra övriga till institutets verksamhet anslutna uppgifter, som enligt ärendets karaktär hör till kurssekreteraren.

8 §  Elevkåren 

Elevkåren består av de ordinarie studerandena vid institutet, vilka är medlemmar i Elevföreningen vid Vasa arbetarinstitut r.f.

9 §  Personalens behörighetsvillkor 

Om personalens behörighetsvillkor beslutar rektorn, förutom för de tjänsteinnehavare, om vilka direktionen beslutar, såvida inget separat har stadgats, bestämts eller beslutats om behörigheten.

10 §  Direktionens sammanträden 

På kallelse av direktionen kan företrädare för personalen och elevkåren med yttranderätt delta i direktionens sammanträden.