Ohita valikko

Toimenpiteet jotka eivät edellytä lupaa

Rakentamiselle on pääsääntöisesti haettava rakennuslupa. Aina, kun kyseessä on asemakaavalla, yleiskaavalla tai lailla suojeltu rakennus tai näillä suojellulla alueella oleva rakennus tai muutoin suojeluarvoja omaava rakennus, on haettava rakennuslupaa tai toimenpidelupaa.

Lupamenettelystä huolimatta on aina noudatettava olevia määräyksiä ja säädöksiä, eikä toimenpiteestä saa naapureille aiheutua tarpeetonta haittaa.

Seuraavat toimenpiteet eivät edellytä lupaa:

  • ilmalämpöpumppujen asentaminen pihan puolelle, katujulkisivua häiritsemättömästi. Huomioithan kuitenkin, että muut asiat kuten paloturvallisuus tai kaupunkikuvallinen asia, kun laitteita sijoitetaan julkisivuille tai kattopinnoille, voivat edellyttää asian ratkaisemista toimenpide- tai rakennusluvalla. Epäselvissä tapauksissa ole yhteydessä rakennusvalvontaan.
  • yhteispinta-alaltaan alle 6 m2 suuruisen nesteen lämmitykseen tarkoitetun aurinkokeräimen tai sähköntuottoon tarkoitetun aurinkopaneelin asentaminen, kun ao. laite asennetaan pihan puolelle ja lappeen suuntaisesti
  • valomainoksen tai vastaavan asentaminen julkisivussa aikaisemmin hyväksyttyyn paikkaan samankokoisena, oleva mainospaikka
  • alle 15 metrin pituisen ja alle 20 m2 suuruisen laiturin rakentaminen, kun sillä ei rajoiteta naapurin alueen käyttöä. Samoin korvaavat laiturit, joiden koko ei muutu. Huomioitavaa, että laiturin rakentamiseen on kuitenkin saatava vesialueen haltijan suostumus.
  • korvaavien jäteaitauksen, – katoksen tai –suojan rakentaminen
  • tontin sisäisten aitojen rakentaminen, kun niiden etäisyys tontin rajasta on vähintään aidan tai tukimuurin korkeus, max 1,4m, sekä korvaavat aidat. Keskusta-alueella ja katujulkisivuilla edellytetään lupaa kaupunkikuvallisista syistä
  • pientalon tai vastaavan rakennuksen julkisivuvärin muuttaminen kaavamääräyksiä ja rakennustapaohjeita noudattaen ja, kun väri ei oleellisesti poikkea ympäristöstään, ikkunoiden materiaalin muuttaminen
  • asemakaava-alueilla ja ranta-alueilla yhden/rakennuspaikka enintään 10 m2 suuruinen tulisijaton ja kevytrakenteinen talousrakennus olevan asuinrakennuksen yhteyteen, kts. myös 20§ ja 29§
  • asemakaava-alueen ulkopuolella, ei kuitenkaan ranta- tai suojelualueella, yhden/rakennuspaikka kerrosalaltaan enintään 20m2 suuruinen tulisijaton ja kevytrakenteinen talousrakennus olevan asuinrakennuksen yhteyteen, kts. myös 10§
  • muuntamot alle 3m2, kun sijoittuvat tällaiseen toimintaan varatulle alueelle ja suojaetäisyydet huomioidaan

Toimenpidelupaa edellytetään seuraavasti:
– MRL 126 a§ mukaisesti
– kaikki ne toimenpiteet, joihin rakennusvalvontaviranomainen on vaatinut luvan hakemista yleiseen etuun tai naapurin etuun vaikuttavien asioiden vuoksi. Näitä voivat olla toimenpiteet, joissa on turvallisuuteen vaikuttavia asioita, esim. paloetäisyydet, varapoistumistiet, tai
kaupunkikuvallisesti arvioitavia asioita, esim. kaupunkikuvaa rumentavat teippaukset.

Vaasan kaupungin rakennusjärjestys