Ohita valikko
vaasan_kaupunki

Rakennusluvan ja toimenpideluvan hakeminen

Sekä rakentamiselle että purkamiselle on pääsääntöisesti haettava lupa. Lupa-asiat tulee hoitaa kuntoon hyvissä ajoin ennen rakennus- tai korjausprojektin aloitusta. Lupa käsitellään yleensä 2–4 viikon kuluessa siitä, kun hakija on toimittanut rakennusvalvontaan kaikki luvan käsittelyyn tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta, rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden sisällä. Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta. Rakennus- ja muista luvista laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Paperisten hakemusten käsittelystä peritään erillinen maksu.

 

Lupaa haetaan aina kirjallisesti ja ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta.

Rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun kautta voit hakea lupaa useimpiin rakentamista koskeviin hankkeisiin, mm. rakennuslupaa, toimenpidelupaa, purkulupaa ja jatkoaikaa rakentamiselle. Sähköisen palvelun kautta voi olla yhteydessä suoraan lupavalmistelijoihin ennen luvan käsittelyä ja käsittelyn aikana.

Olemme siirtyneet sähköiseen arkistointiin vuoden 2020 alusta lähtien. Tästä syystä otamme vastaan vain PDF/A-muodossa olevia tiedostoja. Vuoden 2020 alusta lähtien sähköisesti jätettyyn lupahakemukseen ei enää tarvitse toimittaa paperisia kopioita pääpiirustuksista.

 

Lisätietoa luvan hakemiseen

 

 • Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö, yritys tai yhteisö.
 • Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai toimenpidelupa.
 • Eräisiin vähäisempiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupaa. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset rakennelmat, maalämpökaivot, aurinkopaneelit ja julkisivumuutokset. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 126 pykälässä.
 • Uuden rakennuksen rakentaminen tai vanhan rakennuksen laajentaminen vaatii aina rakennusluvan.
 • Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Jos korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat asukkaiden turvallisuuteen ja terveyteen, tulee niihin myös hakea rakennuslupaa.
 • Luvanvaraista on myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen. Lupakäsittelyssä punnitaan, miten muutokset vaikuttavat kaavoitukseen ja maankäyttöön sekä miten rakennukselta vaadittavat ominaisuudet muuttuvat.
 • Myös rakennus- ja toimenpidelupien voimassaolon jatkamiselle haetaan lupaa rakennusvalvonnasta.

 

Vaasan kaupungin rakennusjärjestys

Lomakkeet

Mikäli lupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta, löytyvät sähköisesti jätettävään lupahakemukseen tarvittavat lomakkeet asiointipalvelusta Liitteet-välilehdeltä.

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen liitetään hankkeesta riippuen seuraavia asiakirjoja:

 • Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta (lainhuudatuspöytäkirjan, kauppakirjan, rasitustodistuksen tai rakennuspaikan vuokrasopimuksen jäljennös)
 • Kaupparekisteriote/yhdistysrekisteriote, josta ilmenee, kuka allekirjoittaa yhtiön/yhdistyksen hakemuksen
 • Hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirjanote, josta ilmenee yhtiön/yhdistyksen suostumus hankkeelle
 • Valtakirja, jos hakemuksen allekirjoittaa joku muu kuin luvan hakija
 • Pääpiirustukset (PDF/A-muodossa tai paperihakemuksen liitteenä 2 sarjaa seläkkeillä varustettuna ja sidottuna)
  – asemapiirros 1:200 tai 1:500, pohja- julkisivu- ja leikkauspiirrokset 1:50 tai 1:100, hormipiirros 1:20, hormileikkaus läpiviennin kohdalta 1:20
  – julkisivujen päämateriaalit esitetään värimallein julkisivu- piirrokseen
  – tontin leikkaukset ja pintavesisuunnitelma
  – palo-osastointi detaljikuva
 • Rakennushankeilmoitukset (RH-1 ja RH2) väestörekisterikeskuksen tilastointia varten täytetään rakennuskohtaisesti.
 • Selvitys naapurien kuulemisesta vireilletulon johdosta / mahdollinen suostumus
  – Kuullaan viereisten, vastapäisten ja kulmittaisten tonttien omistajat/haltijat. Jos naapurina on Vaasan kaupunki, kuulemisen kaupungin osalta allekirjoittaa Kiinteistötoimen tonttipalvelut.
  – Mahdollisista poikkeamisista sekä vakuutta vastaan aloittamisesta tulee olla maininta lomakkeessa
 • Suunnittelijan kelpoisuuden arviointi
  – Rakennushankkeelle on nimettävä pätevä pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta
 • Energiatodistus, ympäristöministeriön asetus energiatodistuksesta (487/2007)
 • Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys
 • Kosteudenhallintaselvitys
 • Selvitys rakennuspaikan perustamis- tai pohjaolosuhteista
  – Pohjatutkimus ja/tai perustamisrakentamiseen perehtyneen asiantuntijan vapaamuotoinen kirjallinen selvitys
 • Purettavasta rakennuksesta valokuva ja selvitys purkujätteistä
 • Jätevesiselvitys
 • Vakuus
  – Vakuutta vastaan aloittamisesta on kuultava naapureita
 • Suunnittelutarveratkaisu / poikkeamispäätös
  – Ote kaupunginhallituksen suunnittelujaoston pöytäkirjasta tai kaavoitusjohtajan päätöksestä, jolla suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamislupa on myönnetty

 

Hinnasto

Rakennus- ja muista luvista laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 1.1.2019 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään skannausmaksu.

Sähköisen hakemuksen käyttöohje

Yhteystiedot

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Lupavalmistelu ja neuvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan aukioloajat

 • ma-to 9-15, perjantaisin suljettu.

Rakennusvalvonnan postiosoite: Vaasan kaupunki / Rakennusvalvonta, PL 2, 65101 VAASA
Rakennusvalvonnan laskutusosoite: Vaasan kaupunki / Rakennusvalvonta, PL 129, 65101 VAASA

Paperipostia voi myös jättää teknisen viraston pääovien vieressä oikealla puolella ulkoseinässä sijaitsevaan rakennusvalvonnan postilaatikkoon.