Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Ikäihmiset

Koti- ja laitoshoidon maksut

Koti- ja laitoshoidon asiakasmaksut vuonna 2021.

Tiedote kotihoidon ja kevyemmän palveluasumisen asiakasmaksujen muutoksista 1.7.2021 alkaen (pdf)

Tiedote tehostetun palveluasumisen asiakasmaksujen muutoksista 1.7.2021 alkaen (pdf)

Lyhytaikainen laitoshoito

 • AMA 12 §: muussa kuin psykiatrian toimintayksikössä 48,90 €/hoitopäivä
 • Maksukaton ylittymisen jälkeen maksu on 22,50 €/hoitopäivä
 • Alle 18-vuotiailta saa periä korkeintaan 7 päivän maksun kalenterivuodessa

Lyhytaikainen hoito tehostetussa palveluasumisessa

 • 32,30 €/hoitopäivä (ei kerrytä maksukattoa)
 • Osavuorokautinen (päivä tai yö) hoito 16,15 €/ päivä tai yö

Päivä- ja yöhoito

 • AMA 13 §: terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen toimintayksikössä tai sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa toimintayksikössä päivä- tai yöhoidosta peritään 12 §:ssä säädetyn maksun sijasta enintään 22,50 €/vrk
 • Alle 18-vuotiaiden osalta samoin kuin lyhytaikaisessa laitoshoidossa

Maksu omaishoitajan vapaan ajalta 11,40 €/hoitovrk

Maksu omaishoidettavan päivätoiminnasta 11,40 €/ 24 tuntia

Henkilökohtaiseen käyttöön jätettävä käyttövara

 • pitkäaikaisessa laitoshoidossa vähintään 110,00 €/kk
 • tehostetussa palveluasumisessa vähintään 164,00 €/kk

Maksukatto

Maksukatosta säädetään asiakasmaksulain 6 a §:ssä. Maksukatto on 683,00 euroa/kalenterivuosi.

Maksukattoa kerryttävät seuraavien palvelujen maksut:

 • tk-lääkärin käyntimaksu ja hoitajan käyntimaksu
 • yksilökohtainen fysioterapiamaksu
 • poliklinikkamaksu
 • päiväkirurgiamaksu
 • sarjahoitomaksu
 • yö- ja päivähoitomaksu
 • kuntouttavasta hoidosta perittävä maksu
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksu
 • kotisairaalakäynnistä perittävä maksu

Maksukaton täyttymisen jälkeen ovat nämä palvelut ao. kalenterivuoden loppuun asti maksuttomia, lukuun ottamatta yli 18-vuotiailta perittävää lyhytaikaisen laitoshoidon maksua, joka on enintään 22,50 €/hoitopäivä.

Alle 18-vuotiaan lapsen ja nuoren käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa.

Kotona annettava palvelu

Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun kuukausimaksu saa olla enintään jäljempänä tarkoitetun maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävästä kuukausituloista.

Maksuprosentit ja tulorajat ovat 1.7.2021 alkaen seuraavat:

Henkilömäärä, tuloraja €/kk, maksuprosentti

1                       588           35

2                    1084           24

3                    1701            18

4                    2103            15

5                    2546            13

6                    2924            11

Kun henkilömäärä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

Kotona annettavan tilapäisen palvelun maksut

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta peritään, kun kotikäynnin tekee lääkäri tai hammaslääkäri 18,90 €/käynti ja kun käynnin tekee muu henkilö (AMA 3 § 5 mom.) 12,00 €/käynti.

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta ei saa periä erikseen maksua sellaiselta henkilöltä, joka saa säännöllistä ja jatkuvaa kotisairaanhoitoa.

Jos asiakkaalla on useampi käynti päivässä, lasketaan käynteihin käytetty aika yhteen ja laskutetaan yhteenlasketun ajan mukaan seuraavasti:
alle 3 h 12,00 €
3-6 h 25,60 €
7-10 h 37,50 €
vuorokaudelta 73,30 €

Kotisairaalahoidosta peritään 20,60 €/vrk

Kotisairaalan lääkärin käynnistä peritään 18,90 €/käynti

Hinta sisältää hoidon kokonaisuudessaan (mm. myös iv-lääkkeet, nesteet, ravintoliuokset, haavanhoitotuotteet) huolimatta käyntien ja toimenpiteiden lukumäärästä.

Jos potilas on jo kotihoidon tai tehostetun palveluasumisen asiakas, erillistä maksua kotisairaalahoidosta ei peritä, vaan käynnit otetaan huomioon kotihoidon laskutuksessa.

Jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotihoidon palvelusetelin arvo

Alin palvelusetelin arvo on vähintään 7 €/tunti

Jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin arvon määräämisessä   noudatettavat maksuprosentit ja tulorajat 1.7.2021 alkaen

Henkilömäärä, tuloraja ja maksuprosentti

1                      588             35

2                    1084             24

3                    1701             18

4                    2103             15

5                    2546             13

6                    2924             11

Kun henkilömäärä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

Koti- ja laitoshoidon omaishoidon tuen hoitopalkkiot 1.1.2021 alkaen

Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin 1,31 prosentin korotusta vuoteen 2020 verrattuna.

1.1.2021 alkaen

Aikuiset

1. Perusomaishoidontuki 413,45 euroa/kuukausi
2. Korotettu omaishoidontuki 516,10 euroa/kuukausi
3. Tehostettu omaishoidontuki 938,43 euroa/kuukausi
4. Erityisomaishoidontuki 1934,13 euroa/kuukausi

Läheislomituspalkkio 70,15 euroa/vuorokausi