Ohita valikko

Lyhytaikaisen perhehoitajan tehtävät

Perhehoitajan tehtävä on tarjota lapselle turvallista arkea, aikuisen tukea ja ennakoitavuutta sekä lämpöä, ymmärrystä, lohtua ja hoivaa. Lapsella tulee olla mahdollisuus ilmaista surua, huolta, vihaa, pelkoa ja muita tunteita, ja aikuinen pystyy vastaanottamaan tunteet.

Lapsi tai nuori tarvitsee läsnäoloa, turvaa ja perhehoitajalta herkkyyttä tunnistaa hänen tarpeet. Perhehoitajan mielessä pitää olla paljon tilaa lapselle, antaa keskittynyttä huomiota ja kuunnella aktiivisesti.

Kenestä perhehoitaja lyhytaikaiseen perhehoitoon?

Tavalliset, turvalliset, terveet aikuiset, joilla on vakaa elämäntilanne ja tavallinen arkielämä voivat ryhtyä perhehoitajaksi. Tämän lisäksi arvioidaan yhdessä valmiudet työskennellä lyhytaikaisessa perhehoidossa työn erityispiirteet huomioon ottaen. Lyhytaikaiseen perhehoitoon tarvitaan erilaisia perheitä.

Perhehoitaja voi olla avio- tai avoliitossa, yksin asuva tai uusperhe. Perhehoitajalla voi olla omia lapsia tai olla lapseton, voi asua kaupungissa tai maalla, kuitenkin mieluiten Vaasassa. Tärkeintä tehtävään ryhtymisessä on halu sitoutua tehtävään, ja myönteinen lapsinäkemys. Perhehoitajalta toivotaan kiinnostusta, ymmärrystä ja empaattista suhtautumista lasta kohtaan. Lapsi tarvitsee aikaa, kärsivällisyyttä ja kunnioittavaa kohtaamista aikuiselta.

Perhehoidossa hoidettavien määrä voi olla enintään neljä. Hoidettaviin lasketaan perhehoidossa olevat lapset ja nuoret, omat alle kouluikäiset lapset sekä muusta syystä omassa kodissa hoidettavat iästä riippumatta (esim. kehitys- tai liikuntavammaiset).

Perhehoitajalta lyhytaikaisessa perhehoidossa vaaditaan kykyä elää tietynlaisessa epävarmuudessa. Lyhytaikaisen perhehoidon erityispiirteitä ovat mm. lapsen vastaanottaminen lyhyellä varoitusajalla ja vähillä esitiedoilla, lapsen tilanteen rauhoittaminen ja kriisissä tukeminen, epätietoisuus sijoituksen kestosta, sekä toistuvat muutokset sijaisperheessä.

Lapsista välittäminen ja sitten heistä luopuminen tuovat työhön oman haasteensa. Lyhytkin aika perhehoidossa voi olla lapselle hyvinkin merkityksellinen ja antaa lapselle paljon. Haasteellisuudesta huolimatta työ on yleensä hyvin palkitsevaa.

Työn luonteen vuoksi ainakin toisen vanhemmista tulee olla kotona, koska lapsi voi tulla milloin tahansa ja vaatii aikuisen huomiota ja läsnäoloa.

Millaista tukea perhehoitaja saa lyhytaikaisessa perhehoidossa?

Perhehoidon sosiaaliohjaajat ovat tiiviisti perhehoitajien tukena sijoituksen eri vaiheissa. Sosiaaliohjaajilta saa apua ja tukea muun muassa käytännön asioissa. Myös lapsen asioista vastaavalta sosiaalityöntekijältä voi saada tukea lapseen liittyvissä asioissa.

Sosiaaliohjaajien tuen lisäksi perhehoitajille lyhytaikaisessa perhehoidossa kuuluvat myös muut perhehoitajien tukimuodot kuten vertaistuki, koulutuspäivät, kohdennettu tuki (kehityspsykologian asiantuntijan ja/tai perhehoidon sosiaalityöntekijän) ja tarvittaessa työnohjaus.

Toimeksiantosopimus ja palkkio

Perhehoitajien kanssa laaditaan toimeksiantosopimus jokaisesta lapsesta erikseen, joka heille sijoitetaan. Toimeksiantosopimus tehdään sijoituksen alkaessa. Tämän lisäksi perhehoitaja laatii kunnan kanssa toimeksiantosopimuksen perhehoitajana toimimisesta lyhytaikaisessa perhehoidossa. Perhehoitaja ja sijoittajakunta sopivat perhehoitoon liittyvät molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet. Toimeksiantosuhde ei kuitenkaan ole työsuhde. Perhehoitajalle lyhytaikaisessa perhehoidossa maksetaan jatkuvaa palkkiota, koska työ vaatii päivystämistä ja varallaoloa. Kun lapsi sijoitetaan perheeseen, maksetaan lisäksi hoitopalkkio ja kulukorvaus.