Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Hyvä tietää harjoittelusta ja työssä oppimisesta

Lue nämä tiedot harjoittelusta ja työssä oppimisesta.

ENNEN HARJOITTELUA TAI TYÖSSÄ OPPIMISTA

Ohjaava opettaja huolehtii, että opiskelijalla on riittävästi tietoa ja taitoa, jota harjoittelu edellyttää. Opettaja osallistuu tarvittaessa harjoittelupaikan hankintaan ja hyväksyy harjoittelupaikan.

Harjoittelu- tai työssä oppimispaikan varmistuttua opiskelijan tulee ottaa yhteyttä työyksikköön etukäteen ja sopia käytännön asioista koskien harjoittelua. Jotkut työyksikkömme haastattelevat opiskelijan ennen harjoittelun tai työssä oppimisen aloittamista ja paikka on ehdollinen siihen saakka.

OPISKELIJAT JA COVID-19

Maskin käyttöä suositellaan edelleen.

Seuraavat ehdot ovat edelleen voimassa:

1) Jos opiskelija on ollut ulkomailla viimeiseen 14 vuorokauteen ennen harjoittelujaksoa, hänen pitää olla yhteydessä kyseisen osaston osastonhoitajaan ennen kuin aloittaa harjoittelunsa.

2) Opiskelijoilla ei saa olla flunssan oireita.

3) Opiskelija on yhteydessä omaan terveyskeskukseen, jos opiskelija epäilee tai on alistunut Covid 19- virukselle.

4) Opiskelijan toivotaan välttävän tilanteita, missä on paljon ihmisiä ahtaissa tiloissa eikä voida pitää etäisyyksiä.

5) Suositellaan etteivät opiskelijat ole ansiotyössä muualla harjoittelujakson aikana

Opiskelijat eivät tarvitse automaattisesti testaamista, jos opiskelijat tulevat alueelta, jossa ilmaantuvuus vastaa meidän alueemme (VSHP) tilannetta. Todistus, että opiskelija on sairastunut koronaan (< 6kk.). Edellytämme, että opiskelijat jotka tulevat leviämisvaiheen alueilta/ulkomailta on täysi rokotussuoja tai negatiivinen testitulos (< 72h) ennen harjoittelujakson aloittamista. Testaus ensisijaisesti kotipaikkakunnalla. Opiskelija on yhteydessä harjoitteluosaston esimieheen viikko ennen harjoittelun aloittamista, jolloin sovitaan mahdollisesta testauksesta.

Vaasassa järjestetään elo- ja syyskuussa matalan kynnyksen koronavirustestausta kaikille halukkaille, myös oireettomille. Näytteenotto tehdään paikalle ajetun näytteenottoauton (ambulanssi) luona. Testi on maksuton eikä siihen tarvita lähetettä.

Koronarokotukset Vaasassa

HARJOITTELUN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN AIKANA

Opiskelijalle nimetään ohjaaja jokaiselle työssä oppimis- tai harjoittelujaksolle. Ohjaaja voi vaihtua jakson kuluessa työvuoroista ja lomista johtuen.

Opiskelijalla on oikeus

 • olla ohjatusti työyhteisön jäsen
 • saada perehdytys työyksikön työhön
 • saada osallistua toimintaan ensin opastettuna ja sitten itsenäisemmin
 • saada perustellusti sekä positiivista että kehittävää palautetta
 • antaa palautetta harjoitteluyksikön työstä ja ohjauksesta
 • kahvi- ja ruokataukoihin työyksikön käytäntöjen mukaan

Opiskelijalla on velvollisuus

 • olla aktiivinen
 • opetella kokonaisvaltaista hoito- tai asiakastyötä opiskelutasoaan vastaavasti
 • noudattaa potilashoidossa ja asiakastyössä oman alansa eettisiä periaatteita
 • huolehtia itse, että osallistuu monipuolisesti hoito- tai asiakastyöhön sekä tekee opiskelun edellyttämät muut tehtävät
 • osallistua hoito- tai asiakastyöhön ja toteuttaa vastuullisesti sovitut toimenpiteet, tunnistaen omat rajansa
 • opetella ottamaan vastaan sekä positiivista että kehittävää palautetta
  noudattaa sovitun ohjaajan työvuoroja
 • opetella toimimaan yhteistyössä eri henkilöstöryhmien kanssa
 • noudattaa työyksikön edellyttämiä pukeutumis- ja hygieniaohjeita
 • noudattaa savuttoman työpaikan periaatetta

VAITIOLO- JA SALASSAPITOVELVOLLISUUS

Jokaisen sosiaali- ja terveystoimessa työskentelevän ja opiskelevan on noudatettava laissa säädettyä salassapitovelvollisuutta.

Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan tai potilaan salassa pidettäviä tietoja kuten terveydentilaa, yksityiselämää tai henkilö- ja osoitetietoja ei saa luovuttaa kenellekään ilman asiakkaan tai potilaan lupaa, ei edes perheenjäsenille.

Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus kattaa salassa pidettävien asiakirjojen lisäksi myös asiakkaan, potilaan tai henkilökunnan suullisesti kertomat asiat. Harjoittelijalla tai työssä oppijalla ei ole myöskään oikeutta katsoa itse sellaisen henkilön tietoja, johon hänellä ei ole asiakas- tai hoitosuhdetta. Luottamuksellisia asioita ei saa myöskään puhua niille viraston henkilökuntaan kuuluville tai opiskelijoille, jotka eivät tehtävässään joudu kyseisen potilaan tai asiakkaan kanssa tekemisiin. Salassapitovelvollisuus koskee myös henkilökunnan sairauksiin liittyviä asioita.

On muistettava, että vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus säilyy, vaikka harjoittelu tai työssä oppiminen päättyykin. Salassapitovelvollisuuden rikkomisesta voi aiheutua oikeustoimia.

HARJOITTELUN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN PÄÄTTYESSÄ

Ohjaava opettaja sopii loppupalautekeskusteluajan opiskelijan ja ohjaajan kanssa. Tässä keskustelussa annetaan suullinen ja kirjallinen palaute. Ohjaava opettaja vastaa kokonaisarvioinnista ohjaajan kanssa. Onnistuneeseen lopputulokseen vaikuttavat avoin ja jatkuva yhteistyö sekä vuorovaikutus ohjaajan, opettajan ja opiskelijan kesken.

Haluamme kehittää opiskelijoiden ohjausta. Jotta voisimme kehittyä, tarvitsemme palautetta saamastasi ohjauksesta. Voit antaa palautetta suoraan työyksikköösi alla olevalla opiskelijaohjauksen palautekyselyllä.

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Paras hetki vastaamiseen on loppu-arvioinnin jälkeen. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia eikä henkilöllisyytesi tule esille missään vaiheessa. Tulokset raportoidaan työyksikköihin 1 kertaa vuodessa.

Palautekyselylinkki