Olet täällä

Tietoa kaupungista

Erityisvarhaiskasvatus

Vaasassa erityisvarhaiskasvatusta järjestetään varhaiskasvatuslain ja perusopetuslain mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on havaita lapsen tuen tarve mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarjota erilaisia tukimuotoja.

Erityisvarhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen myönteistä kehitystä vuoropuhelussa kodin ja varhaiskasvatushenkilöstön kanssa.

Lapsen kehitys- ja oppimismahdollisuuksien edistämiseksi varhaiskasvatustoiminta ja ympäristö on sopeutettava lapsen tarpeiden mukaan. Lapsen vahvuuksien tukeminen ja vahvistaminen avoimessa ja myönteisessä ympäristössä kannustaa lasta voittamaan vaikeutensa.

Vaasan kaupungissa on kolmetoista varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja seuraa ja tarkkailee lapsen kehitystä ja oppimista. Hän arvioi lapsen tuen tarpeen ja antaa tukea sekä opastusta lapsen hoidon, kasvatuksen ja oppimisen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yhteistyössä perheen kanssa lapsi voidaan ohjata muiden asiantuntijoiden, kuten psykologin, puheterapeutin, toimintaterapeutin, fysioterapeutin tai perhetyöntekijän ym. vastaanotolle. Lapselle tarjottavat muut tukipalvelut, kuten esim. terapia ja/tai lääkinnällinen kuntoutus, on yhdistettävä kokonaisuudeksi. On tärkeää, että lasta ympäröivä verkosto tekee yhteistyötä keskenään yhdessä lapsen vanhempien kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

  • Tekevät yhteistyötä lasten vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan ja muiden asiantuntijoiden kanssa.
  • Työskentelevät yksilöllisesti tai ryhmässä lasten kanssa.
  • Ohjaavat avustajia.


Tästä linkistä näet varhaiskasvatuksen erityisopettajien yhteystiedot (pdf)

Ryhmäkokoa voidaan tarvittaessa pienentää, jos ryhmässä on erityistä tukea tarvitseva lapsi/tarvitsevia lapsia tailLapselle/lapsille voidaan järjestää avustaja.

Varhaiskasvatuksessa käytetään kolmiportaisen tuen mallia. Tuki on jaettu kolmeen osaan: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.

 

SUOMI TOISENA KIELENÄ (=S2) -OPETUS VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA

Kieli on ajattelun, kommunikaation, vuorovaikutuksen ja oppimisen väline.

Maahanmuuttajataustaisen lapsen oppimisen perustana ovat hyvä suomen kielen taito sekä hänen oman äidinkielen taitonsa.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapsella on mahdollisuus suomen kielen harjoitteluun ja oppimiseen.

Suomen kieltä opetetaan päivittäin eri kielenkäyttötilanteissa. Lapsen kielitaidon kehittymistä havainnoidaan, kartoitetaan ja arvioidaan sekä dokumentoidaan säännöllisesti.

Tavoitteena on, että lapsi:

  • Oppii ymmärtämään ja puhumaan suomea.
  • On aktiivinen kielenkäyttäjä.
  • Saavuttaa toiminnallisen monikielisyyden taidot.

 

Tästä linkistä voit tutustua varhaiskasvatuksen S2 opetussuunnitelmaan. (pdf)

Tästä linkistä voit tutustua kielirakettiin. (pdf)

 

S2-lastentarhanopettajat:
Mariann Karlsson-Pasto, p. 040 829 6303
Jaana Korpi, p. 040 190 4513

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)vaasa.fi

Lisätiedot