Olet täällä

Tietoa kaupungista

Vaasan vanhusneuvoston toimintasääntö

Kaupunginhallituksen hyväksymä 31.3.2009 § 154, astuu voimaan 1.4.2009 Kaupunginhallituksen hyväksymä 20.5.2013 § 284, astuu voimaan 1.7.2013 Kaupunginhallituksen hyväksymä 10.4.2017 § 159, astuu voimaan 1.6.2017 Kaupunginhallituksen hyväksymä 12.3.2018 § 78.

  
    

1 § Toiminnan tarkoitus

Vaasan vanhusneuvosto on kaupungin, sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen ja eläkeläisten yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on toimia vaikuttamis-, tiedottamis- ja yhteistyöelimenä ikääntyneiden, viranomaisten, päätöksentekijöiden ja muiden yhteistyötahojen välillä. Neuvosto tukee ja edistää ikääntyneiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja selviytymistä eri toiminnoissa seuraamalla kaupungin eri hallintokuntien toimia ja päätöksentekoa ja vaikuttamalla niihin. 

2 § Kokoonpano ja toimikausi

Kaupunginhallitus nimeää toimikaudekseen vanhusneuvostoon kymmenen (10) varsinaista jäsentä, joista yksi on Vähänkyrön alueelta, ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Neuvoston jäsenet edustavat kattavasti kaupungissa toimivia eläkeläisyhdistyksiä. 

Kaupunginhallitus nimeää neuvostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vanhusneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun puolet jäsenistä sitä vaatii. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

3 § Tehtävät

Vanhusneuvoston tehtävänä on 

1)    tehdä ehdotuksia ja aloitteita sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta ikääntyneen väestön elinoloihin ja palveluihin,
2)    seurata ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon ikääntyneiden näkökulmasta, 
3)    seurata ikääntymispoliittisen ohjelman toteutumista sekä osallistua ohjelman päivittämiseen ja muihin kehittämishankkeisiin,
4)    seurata ikääntyneiden tarpeiden kehitystä kaupungin alueella
5)    edistää ikääntyneiden omiin voimavaroihin perustuvaa omaehtoista osallistumista ja yhteisöllisyyttä sekä seurata vapaaehtoistyön kehittymistä, 
6)    edistää ikäihmisten lakisääteistä edunvalvontaa,
7)    edistää viranomaisten ja eläkeläisiä edustavien yhdistysten ja järjestöjen yhteydenpitoa sekä yhdistysten ja järjestöjen keskinäistä yhteistoimintaa, 
8)    järjestää ikääntyneille heidän asioitaan käsitteleviä, tiedotus-, keskustelu- ja neuvontatilaisuuksia sekä järjestää virkistys- ja juhlatapahtumia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa,
9)    antaa lausunto paikallisten eläkeläisyhdistysten kaupungille osoitetuista avustusanomuksista, 
10)    laatia toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus ja
11)    käsitellä muut kaupunginhallituksen vanhusneuvostolle antamat asiat.

4 § Vanhusneuvoston asioiden esittely ja sihteerin tehtävät

Vanhustyön asiamies toimii neuvoston sihteerinä ja yhteistyössä puheenjohtajan kanssa ikäneuvoston asioiden esittelijänä sekä yhdyshenkilönä kaupungin ja eläkeläisyhdistysten ja –järjestöjen välillä. Palvelusihteeri huolehtii vanhusneuvoston järjestämien kaikille avoimien juhla- ja virkistys-tapahtumien käytännön järjestelyistä. 

5 § Asiakirjojen allekirjoittaminen

Vanhusneuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja allekirjoittaa neuvoston päätöksiin perustuvat asiakirjat, jotka neuvoston sihteeri varmentaa.