Olet täällä

Tietoa kaupungista

Ikäneuvoston toimintasääntö

Kaupunginhallituksen hyväksymä 31.3.2009 § 154, astuu voimaan 1.4.2009 Kaupunginhallituksen hyväksymä 20.5.2013 § 284, astuu voimaan 1.7.2013 Kaupunginhallituksen hyväksymä 10.4.2017 § 159, astuu voimaan 1.6.2017

TOIMINTASÄÄNNÖN RAKENNE

I    IKÄNEUVOSTO

II   VANHUSTEN VAPAAEHTOISTYÖN OHJAAJAN TEHTÄVÄT

III  VIRIKETOIMINNAN OHJAAJAN TEHTÄVÄT

TOIMINNAN TARKOITUS

1 §

Ikäneuvoston toiminnan tarkoituksena on toimia vaikuttamis-, tiedottamis- ja yhteistyöelimenä ikääntyneiden, viranomaisten, päätöksentekijöiden ja muiden yhteistyötahojen välillä. Neuvosto tukee ja edistää ikääntyneiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja selviytymistä eri toiminnoissa seuraamalla kaupungin eri hallintokuntien toimia ja päätöksentekoa ja vaikuttamalla niihin.

2 §

KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI

Kaupunginhallitus nimeää toimikaudekseen ikäneuvostoon kymmenen (10) varsinaista jäsentä, joista yksi on Vähänkyrön alueelta ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Neuvoston jäsenet edustavat kattavasti kaupungissa toimivia eläkeläisyhdistyksiä. 

Kaupunginhallitus nimeää toimikunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

TEHTÄVÄT

3 §

Ikäneuvosto:

1.    Tekee ehdotuksia ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille ja muille tahoille ikääntyneitä koskevissa asioissa ja ikääntyneiden aseman parantamiseksi ja heille suunnattujen palvelujen kehittämiseksi,
2.    edistää ikääntyneiden mahdollisuutta saada tietoa heitä koskevista vireillä olevista asioista sekä lisätä ikääntyneiden vaikutusmahdollisuuksia itseään koskevien asioiden suunnittelussa ja valmistelussa,
3.    seuraa ikääntymispoliittisen ohjelman toteutumista, antaa siitä lausuntoja, osallistuu ohjelman päivittämiseen ja muihin kehittämishankkeisiin,
4.    seuraa Vaasan kaupungin päätöksentekoa ja kaupungin tuottamia palveluita, erityisesti sosiaali- ja terveystoimen palveluita, ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että niitä on riittävästi ja että ne vastaavat ikääntyneiden tarpeita,
5.    edistää ikääntyneiden omiin voimavaroihin perustuvaa omaehtoista osallistumista ja yhteisöllisyyttä sekä seuraa vapaaehtoistyön kehittymistä,
6.    pyrkii vaikuttamaan tarpeellisten toimitilojen hankkimiseksi lisääntyvälle käyttäjäkunnalle,
7.    pyrkii vaikuttamaan siihen, että ikääntyneen omaehtoinen osallistuminen vapaa-ajan palveluihin mahdollistuisi
8.    edistää yhdessä muiden tahojen kanssa paikallisliikenteen kehittämistä siten, ikääntyvän väestön tarpeet otetaan huomioon,
9.    edistää viranomaisten ja eläkeläisiä edustavien yhdistysten ja järjestöjen yhteydenpitoa sekä yhdistysten ja järjestöjen keskinäistä yhteistoimintaa,
10.    järjestää tarpeen mukaan kaikille avoimia ikääntyneiden asioita käsitteleviä tiedotus-, keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksia sekä ikääntyneille tarkoitettuja virkistys- ja juhlatapahtumia yhteistyössä eläkeläisyhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa,
11.    osallistuu mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisille vanhusneuvostopäiville sekä ikääntyneille tarkoitettuihin tiedotus-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksiin,
12.    antaa lausunnon paikallisten eläkeläisyhdistysten kaupungille osoitetuista avustusanomuksista,
13.    laatii talousarvion ja toimintakertomuksen,
14.    käsittelee muut kaupunginhallituksen ikäneuvostolle antamat asiat.


ERINÄISET MÄÄRÄYKSET

4 §

Ikäneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

5 §

Vanhusten vapaaehtoistyön ohjaaja esittelee ikäneuvostossa käsiteltävät asiat ja toimii neuvoston sihteerinä. Viriketoiminnan ohjaaja huolehtii ikäneuvoston järjestämien kaikille avoimien juhla- ja virkistystapahtumien käytännön järjestelyistä,

6 §

Ikäneuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja allekirjoittaa neuvoston päätöksiin perustuvat asiakirjat, jotka neuvoston sihteeri varmentaa.

II VANHUSTEN VAPAAEHTOISTYÖN OHJAAJAN TEHTÄVÄT

Sosiaali- ja terveysviraston vanhusten vapaaehtoistyön ohjaajan tehtävänä on toimia yhdyshenkilönä kaupungin ja eläkeläisyhdistysten ja –järjestöjen välillä. Ohjaaja toimii kumppanuuskeskuksessa kumppanuustyöryhmän jäsenenä. Ohjaajan tehtävänä on seurata Vaasassa ja Vaasan seudulla ikääntyvien parissa toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Ohjaaja kannustaa yhteistoimintaan kolmannen sektorin kanssa, koordinoi tätä toimintaa ja avustaa yhteistyössä järjestettävien tapahtumien järjestelyissä. Ohjaaja osallistuu vapaaehtoistyön ja vanhustyön seudulliseen kehittämistyöhön. Ohjaaja toimii ikäneuvoston sihteerinä. 

III VIRIKETOIMINNAN OHJAAJAN TEHTÄVÄT

Sosiaali- ja terveysviraston viriketoiminnan ohjaajan tehtäviin kuuluu suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden tarpeista lähtien erilaisia yksilö- ja ryhmätoimintoja. Ohjaaja suunnittelee ja toteuttaa tapahtumia sekä toimii yhdyshenkilönä toteutettaessa yhteistyötä kaupungin organisaation ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Ohjaaja osallistuu ikäneuvoston ja eläkeläisten toimintakeskuksen tehtäviin.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ikäneuvoston toimintasäännön liite


VANHUSTEN VAPAAEHTOISTYÖN OHJAAJAN TEHTÄVÄT
1.    Valmistelee ikäneuvoston kokoukset yhdessä eläkeläisneuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta,
2.    huolehtii yhdessä ikäneuvoston puheenjohtajan kanssa lausuntopyyntöjen, ehdotusten ja aloitteiden laatimisesta sekä osallistuu eläkeläisneuvoston kehittämistyöhön,
3.    valmistelee eläkeläisyhdistysten ikäneuvostolle osoittamat avustusanomukset,
4.    laatii vuosittaiset tilastot eläkeläisten toimintakeskuksen käyttäjämääristä, yhdistysten jäsenmääristä ja toiminnasta yhteistyössä eläkeläisyhdistysten kanssa,
5.    laatii toimintakertomuksen yhteistyössä ikäneuvoston kanssa,
6.    pyytää esitykset vuoden vanhushuollon toimija –tunnustuksen ehdokkaista ikäneuvoston päätöksen mukaisesti,
7.    pyytää eläkeläisyhdistyksiä nimeämään ehdokkaat ikäneuvostoon,
8.    raportoi ikäneuvostolle neuvostojen valtakunnallisesta kehittämistyöstä sekä ikääntyviä koskevista asioista,
9.    edistää, tukee ja koordinoi eläkeläisyhdistysten keskinäistä sekä muiden yhdistysten kanssa 
tapahtuvaa yhteistoimintaa,
10.    seuraa vapaaehtoistyön toimintaedellytyksiä ja edistää niitä,
11.    vastaa toimialansa määrärahojen käytöstä ja osallistuu talousarvion laadintaan, asiatarkastaa laskut, laatii maksumääräykset neuvoston jäsenten kokouspalkkioista ja neuvoston päättämistä esiintymispalkkioista,
12.    osallistuu eläkeläisten toimintakeskuksen asiakkaiden neuvonta- ja ohjaustyöhön sekä keskuksen ajanvarauksien hoitamiseen,
13.    päivittää ikäneuvoston yhteystiedot,
14.    suorittaa muut toimialaansa kuuluvat tehtävät


VIRIKETOIMINNAN OHJAAJAN TEHTÄVÄT
1.    Osallistuu pyydettäessä ikäneuvoston kokouksiin ja toimii ikäneuvoston sihteerin sijaisena,
2.    huolehtii ikäneuvoston järjestämien kaikille avoimien virike- ja juhlatapahtumien käytännön järjestelyistä, kuten kokousten koollekutsumisesta ja muistioiden laatimisesta:
         Villa-kevätriehan järjestelytyöt
          Bragen yhteislaulutilaisuuden käytännön järjestelyt
         Vanhusten viikon järjestelytyöt
          Seniorijuhlan järjestämiseen liittyvät tehtävät
3.    huolehtii eläkeläisten toimintakeskusta käyttävien ajanvaraukset yhdessä käyttäjien kanssa,
4.    järjestää tarpeen vaatiessa viriketoimintaan liittyvät yhteiset keskustelutilaisuudet ja osallistuu asiakkaiden neuvonta- ja ohjaustyöhön,
5.    päivittää eläkeläisyhdistysten yhteystiedot,
6.    suorittaa muut toimialaansa kuuluvat tehtävät.