Olet täällä

Koe Vaasa

Käsityö

Käsityössä suunnitellaan ja valmistetaan käyttö- ja taide-esineitä. Töitä luodaan monenlaisista materiaaleista erilaisin tekniikoin. Tekstiili-, keramiikka- ja puutyöjaksot kuuluvat käsityön opetukseen. Opetusta järjestetään 5 – 18-vuotiaille. Käsityöopetus on iltaisin pääosin Kasarmialueella, TaiKonilla. Opetusta järjestetään 4 – 18-vuotiaille. 4-7-vuotiaille järjestetään kuvataide-käsityömix, jonka jälkeen lapsi kahdeksanvuotiaana voi valita kuvataiteen tai käsityön painotuksen (tai käydä molemmissa).
TaiKon - Käsityö/Hantverk

KÄSITYÖ 2019-2020

Lisää tietoa kurssista ja ilmoittautuminen linkistä kurssin yhteydessä 1.5.2019 alkaen. Lopulliset ryhmäjaot ja lukujärjestykset ilmoitetaan ilmoittautuneille viimeistään elokuun alkupuolella sähköpostitse. Käsityön tekstiili- ja keramiikkajaksot ovat Kasarmi 11:ssä ja puutyöjakso Stallissa (kartan löydät täältä).
Ruotsinkielisen opetuksen viikko-ohjelma ruotsinkielisillä sivuilla.

KUVATAIDE-KÄSITYÖMIX varhaisikä 

2014-2015 syntyneet

35 €/lukukausi
ke klo 16.30-17.15, 4.9.-30.10.2019 
opettaja: Alli Alho
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8291


KUVATAIDE-KÄSITYÖMIX 1A
2012-2013 syntyneet

75 €/lukukausi
ma klo 16.30-17.30, 19.8.-9.12.2019 / 13.1.-11.5.2020
opettaja: Alli Alho
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8297

 

KUVATAIDE-KÄSITYÖMIX 1B
2011-2012 syntyneet

75 €/lukukausike
ke klo 17.30-18.30, 21.8.-11.12.2019 / 8.1.-29.4.2020
opettaja: Alli Alho
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8296

KUVATAIDE-KÄSITYÖMIX 1D
2012-2013 syntyneet, kaksikielinen ryhmä

75 €/lukukausi
ke klo 16.30-17.30, 22.8.-12.12.2019 / 9.1.-14.5.2020
opettaja: Anna Nordström

 

KÄSITYÖ 2

2010-2011 syntyneet

98 €/lukukausi
to klo 17.15-18.45, 22.8.-5.12.2019 / 9.1.-7.5.2020
opettaja: Anne Viinikka
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=11121

KÄSITYÖ 3

2007-2009 syntyneet

98 €/lukukausi
to klo 17.45 - 19.15, 22.8.-5.12.2019 / 9.1.-7.5.2020
Keramiikkajakso 22.8.-10.10. opettajana: Pekka Matalamäki
Tekstiilijakso 24.10.-7.12. opettajana:Anna Nordström 
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=11594

KÄSITYÖ 4 

2004-2006 syntyneet

98 €/lukukausi
to klo 19.00-20.30, 22.8.-5.12.2019 / 9.1.-7.5.2020
opettaja: Anne Viinikka, Pekka Matalamäki
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=11120

KÄSITYÖ TEEMAOPINNOT 

2001-2003 syntyneet

98 €/lukukausi
to klo 19.00-20.30, 22.8.-5.12.2019 / 9.1.-7.5.2020
opettaja: Anne Viinikka, Pekka Matalamäki
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=11120


OPETUKSEN LAAJUUS

Uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan elokuussa 2018. Näin ollen ryhmäjaot ovat hieman muuttuneet ajatellet tulevaa lukuvuotta. Myös ryhmien nimet ja ikäjakauma on muuttunut lukuvuodelle 2018-2019. Päivitämme sivujamme kun uusie opetussuunnitelmien myötä kesällä 2018. 

Käsityötä voi opiskella yleisen oppimäärän mukaisesti. Opetus koostuu kolmesta opintojaksosta; varhaisiän opinnot 5-6-vuotiaille, käsityön perusteet 7-12-vuotiaille ja käsityön työpajaopinnot 13-16-vuotiaille. Oppilas voi halutessaan jatkaa opintojaan työpajassa 18-vuotiaaksi asti.

Varhaisiän opinnot 5 – 6-vuotiaat

- opetusta 45 min. /viikko.

Oppilas tutustuu monipuolisesti eri materiaaleihin, tekstiili- ja erityistekniikoihin sekä keramiikkaan. Ryhmissä opitaan käden taitoja käytännön kautta yksin ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tunneilla oppilas perehtyy luovaan ongelmanratkaisuun ja tilan ja suhteiden ymmärtämiseen. Opetuksen teemat ja tehtävät valitaan niin, että oppilaat kokevat tekemisen ja oppimisen iloa.

Käsityön perusteet

6 vuotta x á 60 h / vuosi (90 min/kerta) = 360 h.

Käsityön perusteet I / 7 – 9-vuotiaat (3 vuotta)
vuosi 1: kokemuksellisuus ja aistimaailma
vuosi 2: minä ja muut -> yhdessä tekeminen
vuosi 3: kotoa maailmalle – vuorovaikutus

Käsityön perusteet II / 10 – 12-vuotiaat (3 vuotta)
vuosi 4: ympäristö, kuva ja sana
vuosi 5: omakuva, havainnollisuus
vuosi 6: arjen esineet ja kuvat

Käsityön pajaopinnot

4 vuotta x á 72 h / vuosi = 288 h.

Käsityön pajaopinnot I / 13 – 14-vuotiaat (2 vuotta)
vuosi 7: kuvallinen media
vuosi 8: taiteidenvälisyys

Käsityön pajaopinnot II / 15 – 16-vuotiaat (2 vuotta)
vuosi 9: itsenäinen työskentely
vuosi 10: oman taiteellisen ilmaisun esille tuominen

yht. 648 h

Oppilas voi halutessaan jatkaa työpajaopintojaan 18 ikävuoteen asti.

 

Opetussuunnitelma, käsityö

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän koko opintosuunnitelma on nähtävissä tästä:

Opetuksen tarjonta

Yleinen oppimäärä Vaasassa käsityössä muodostuu opintokokonaisuuksista. Opetusryhmät muodostetaan huomioiden oppilaiden ikä sekä edistyneisyys. Ryhmäkoko sekä varhaisiän että perusopinto- ja työpajaopintoryhmissä on pääasiassa 10-15 oppilasta. Opintoihin kuuluvat myös opintoretket, näyttelykäynnit sekä itsenäinen työskentely (esim. kotitehtävät).

Opintojen laajuus

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on vähintään 500 tuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia.

Käsityön perusteet - opintokokonaisuudet 1-6

Käsityön perusteiden tavoitteena on, että oppilaan kokonaisvaltainen ja myönteinen minäkuva ja itsetunto kehittyvät oman työskentelyn avulla. Oppilas perehtyy monipuolisesti materiaalien ja tekniikoiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin sekä taitojen ja tietojen soveltamiseen käsityön suunnittelu- ja valmistusprosessissa.

Käsityön perusteissa oppilas oppii ilmaisemaan itseään käsityön kaikilla osa-alueilla. Oppilas havainnoi ympäristöä ja harjoittelee tilan ja suhteiden ymmärtämistä sekä rakenteiden tuntemusta ja visuaalisten ilmaisukeinojen käyttöä. Hän perehtyy luovaan ongelman-ratkaisuun. Tavoitteena on, että opiskelun teemat ja tehtävät valitaan niin, että oppilaat kokevat tekemisen ja oppimisen iloa. Oppilas harjoittelee työhön keskittymistä ja omasta työtilasta ja -välineistä huolehtimista. Oppilas oppii arvostamaan omaa ja ryhmän työskentelyä ja töitä. Tavoitteena on, että oppilas tutustuu oman alueellisen kulttuurinsa ja muiden kulttuurien käsityöhön ja muotoiluun.

Perus- ja työpajaopintoihin sisältyvät tekstiili- ja erikoistekniikat, puutyö ja keramiikka.

 • Käsityön perusteissa tutustutaan välineisiin ja työtapoihin
  -> tärkeänä osa-alueena käden liike
 • Opetuksen lähtökohtana on oman ilmaisun pohjalta joko materiaali, tuote tai tekniikka
 • Esinesuunnittelu ja esineiden valmistus:
  Metalli, paperi, keramiikka, puu, eko
 • Tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus
  - Kankaanpainanta, värjäys, huovutus, kudonta, punonta ja lankatekniikat, eko ja ompelu
 • Ympäristön suunnittelu ja tilarakentaminen
  - Luonnon ympäristö, rakennettu ympäristö, kulttuurimaisema
  - Kestävä kehitys
  - Työturvallisuuden tiedostaminen

 

Käsityön perusteet I
(90 h. tekstiili/ erikoistekniikat., 45 h keramiikka, 45 h puutyö)

 • Tutustutaan materiaalien kautta käsityöilmaisun eri osa-alueisiin ja harjoitellaan mielikuvien käyttöä
 • Harjaannutetaan käden motoriikkaa tutustuen erilaisiin käsityömenetelmiin, työtapoihin ja välineisiin
 • Opetellaan keskittymistä ja toisten huomioon ottamista taiteellisessa, omassa ja muiden kanssa työskentelyssä
 • Tehdään tutustumiskäynti näyttelyyn tms.

 

Käsityön perusteet II
(90 h. tekstiili/ erikoistekn., 45 h keramiikka, 45 h puutyö)

 • Oman ilmaisun kehittyminen kokemisen, tekemisen ja tutkimisen välityksellä
 • Käydään läpi käsityömenetelmiä suunnittelusta toteutukseen
 • Kulttuuriperintöön ja työskentelyyn tutustumista rinnastettuna modernin maailman kokemiseen ja tekemiseen
 • Muoto-, väri- ja materiaalitajun sekä luovan ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen eri teematehtävien avulla
 • Ympäristön visuaalisten ilmiöiden tarkastelu ja tulkinta oman tekemisen kautta
 • Tehdään tutustumiskäynti näyttelyyn tms.

 

Käsityön työpajaopinnot - opintokokonaisuudet 7-10

Työpajoissa syvennetään perusopinnoissa saavutettuja taitoja ja tietoja. Käsityön työpaja-opintojen tavoitteena on, että oppilas syventää ilmaisuaan ja vuorovaikutustaitojaan. Hän kehittää ongelmanratkaisutaitojaan koko työpajaopintojen ajan.

Tavoitteena on, että oppilas oppii käyttämään työskentelyynsä sopivia työtapoja, tekniikoita ja materiaaleja. Oppilas suunnittelee ja valmistaa tuotteita, joiden tekemisessä yhdistyvät taidollinen ja tiedollinen osaaminen sekä elämyksellisyys ja sosiaalinen vuorovaikutus. Oppilas opettelee yhdistämään visuaalisia, käyttötarkoituksen mukaisia, ekologisia, taloudellisia ja teknologisia ominaisuuksia käsityötuotteeseen. Oppilas harjoittelee itsenäistä työskentelyä, käsityöprosessin sanallistamista ja itsearviointia suunnittelu- ja valmistus-prosessissa. Oppilas ymmärtää suomalaista tekstiili-, esine- ja ympäristökulttuuria sekä kulttuurien erilaisuutta. Oppilas hahmottaa elinympäristön monimuotoisuutta sekä ympäristön kulttuuriarvoja. Oppilas tutustuu käsityöhön taiteena ja harrastuksena sekä ammatillisena toimintana, taitoteknologiana, alueellisena kulttuurina ja kulttuuriperintönä.

Työpajoissa painotetaan taiteidenvälisyyttä, luonnontuntemusta ja kulttuuriperintöä.

 • Esinesuunnittelu ja esineiden valmistus
  - Metalli, paperi, keramiikka, puu, punonta, muut käsin työstettävät materiaalit
 • Tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus
  - Kankaanpainanta, värjäys, huovutus, kudonta, ompelu, muut käsin työstettävät materiaalit, perinteiset työtavat
 • Ympäristön suunnittelu ja tilarakentaminen
  - Ympäristö- ja tilarakentaminen
  - Sisutus, rakenteet
  - Mallintaminen, esineiden ja tilan vuorovaikutus
  - Kestävä kehitys
  - Työturvallisuuden tiedostaminen

 

Käsityön perusteet III
(72 h. tekstiili/ erikoistekn., 36 h keramiikka, 36 h puutyö)

 • Syventää muoto-, materiaali- ja väritajua erilaisten havannointitehtävien avulla
 • Muotoilun eettinen ja esteettinen pohdinta kestävän kehityksen näkökulmasta
 • Sisustussuunnittelun perusteita kankaankudonnan kautta
 • Performanssityöskentely, eri taideaineet yhteistyössä
 • Tehdään tutustumiskäynti näyttelyyn tms.

 

Käsityön perusteet IV
(72 h. tekstiili/ erikoistekn., 36 h keramiikka, 36 h puutyö)

 • Oppilas tutkii, analysoi ja edelleen kehittää omaa taiteellista ilmaisukykyään
 • Omaksutaan kokonaiskuvan käyttö ja taidetekstiilien valmistusprosesseista
 • Syvennytään johonkin työtapaan/ -tapoihin joko yksilötasolla tai ryhmässä
 • Oman ja toisten työskenteyln arviointi, tutkiva ote
 • Työkansion kokoaminen
 • Tutustuminen eri ammattialoihin ja ammatillisuus