Olet täällä

Keskushallinnon toimintasääntö

Tietoa kaupungista

Perustuu kaupunginvaltuuston 29.1.2001 § 70 hyväksymään kaupunginhallituksen johtosääntöön.

Yleisjaoston hyväksymä 22.3.2001 § 99
Suunnittelujaoston hyväksymä 3.4.2001 § 35
Kaupunginhallituksen hyväksymä 27.12.2001 § 747 (kuluttaja- ja velkaneuvonta)
Kaupunginhallituksen hyväksymä 20.1.2003 § 23 (projektipäällikkö)
Kaupunginhallituksen hyväksymä 28.4.2003 § 231 (kaupunkisuunnittelu ja elinkeinotoimi) astuu voimaan 1.9.2003
Kaupunginhallituksen hyväksymä 19.5.2003 § 251 (projektipäällikkö)
Kaupunginhallituksen hyväksymä 14.2.2005 § 51
Kaupunginhallituksen hyväksymä 4.12.2006 § 490 (§§ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11)
Kaupunginhallituksen hyväksymä 3.9.2007 § 391, astuu voimaan 1.10.2007
Kaupunginhallituksen hyväksymä 28.6.2010 § 288, astuu voimaan 1.7.2010 (taloustoimi)
Kaupunginhallituksen hyväksymä 20.12.2010 § 529, astuu voimaan 1.1.2011
Kaupunginhallituksen hyväksymä 15.11.2011 § 560, astuu voimaan 1.1.2012
Kaupunginhallituksen hyväksymä 10.2.2014 § 56
Kaupunginhallituksen hyväksymä 17.6.2015 § 271, astuu voimaan 18.6.2015
Kaupunginhallituksen hyväksymä 9.11.2015 § 399 ja 400
Kaupunginhallituksen hyväksymä 21.12.2015 § 475, astuu voimaan 1.1.2016
Kaupunginhallituksen hyväksymä 22.2.2016 § 41, astuu voimaan 1.3.2016 (sosiaaliasiamies)
Kaupunginhallituksen hyväksymä 22.2.2016 § 41, astuu voimaan 1.7.2016 (lakimiehet)
Kaupunginhallituksen hyväksymä 21.3.2016 § 110, astuu voimaan 1.4.2016 (erityisasiantuntijat)
Kaupunginhallituksen hyväksymä 21.12.2016 § 455, astuu voimaan 1.1.2017 (talous- ja omistajaohjaus)
Kaupunginhallituksen hyväksymä 20.3.2017 § 102, (jalkapallotadion)

1 §
Keskushallinnon tulosalueet ja tulosyksiköt 
Keskushallinnossa on seuraavat tulosalueet:
- kaupunkikehitys 
- kaavoitus
- talous- ja omistajaohjaus
- hallintopalvelut
- henkilöstöpalvelut
- Vähänkyrön aluehallinto
- jalkapallostadion (taseyksikkö)
Tulosalueet koostuvat palvelualueista (vastaa talouden talousyksikköä) ja palveluyksiköistä siten, kuin tässä toimintasäännössä määrätään.  Palveluyksiköt voivat tarpeen vaatiessa jakautua tiimeihin. Keskushallinnon tulosaluejohtajat päättävät tulosalueensa tiimirakenteesta.
Keskushallinnon tulosalueet vastaavat kaupunginhallituksena alaisina organisaatioina kaupungin talous-, henkilöstö-, yleishallinto- ja kehittämispalveluista kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan sekä toimialajohtajien keskitettynä ohjaus- ja suunnitteluelimenä sekä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.
Keskushallinnon tulosalueet ovat hallinnollisesti kaupunginjohtajan alaisia. Kaavoitus on teknisen toimen johtajan alaista. Tulosalueiden johtajien ja muiden esimiesten toimivalta määräytyy tämän toimintasäännön pykälien 8, 9, 10 ja 11 mukaisesti.
2 §
Kaupunkikehitys
Kaupunkikehityksen tulosaluetta johtaa kehitysjohtaja
Tulosalue hoitaa seuraavat tehtävät:
1) elinkeinopoliittinen ohjelmointi ja elinkeinoyhteydet
2) strategiatyö
3) aluekehitykseen, alueelliseen yhteistyöhön ja kaupunkikehitykseen liittyvät asiat
4) tieto- ja tilastotuotanto
5) hallinnon kehittäminen
6) kansainvälinen toiminta ja EU-asiat
Sivistystoimen kehittämispäällikkö seuraa vastuualueensa (sivistystoimi) päätöksiä ja tekee tarvittaessa esityksen ottokelpoisen päätöksen siirtämisestä kaupunginhallituksen käsittelyyn. 
3 § 
Kaavoitus
Kaavoituksen tulosaluetta johtaa kaavoitusjohtaja. 
Kaavoitusjohtaja päättää seuraavista asioista:
- toimialallaan  MRL:n 145 §:n mukaisen maksun määräämisestä taksassa hyväksyttyjen perusteiden mukaisesti  yleiskaavoitukseen liittyvä yhdyskuntarakenne- ja liikennesuunnittelu 
- MRL:n 59 §:n mukaisten asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannusten perimisestä hyväksyttyjen perusteiden mukaisesti 
- osittamisrajoituksiin liittyvän kaupungin suostumuksen antamisesta Kiinteistönmuodostamislain mukaisissa lohkomistoimituksissa suunnittelujaoston hyväksymien periaatteiden mukaisesti
- rakennuslupia varten annettavista lausunnoista toimialallaan
- uusien kaavojen laatimisen käynnistämisestä, mikäli kaava on ollut kaavoituskatsauksessa
- maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä tarkoitetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksymisestä sellaisen asemakaavan osalta, joka on ollut kaavoituskatsauksessa tai kaavoituspäätös on tehty erillisenä suunnittelujaostossa
- valmisteluvaiheen kuulemispäätöksen tekemisestä suunnittelujaoston hyväksyttäväksi kuuluvan, muun kuin vaikutuksiltaan merkittävän asemakaavan muutoksen osalta
- maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:ssä tarkoitetuista maisematyöluvista 
- suunnittelutarvealueella maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisten rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolosta, mikäli suunnittelutarveratkaisu on kooltaan alle 300 ka-m² ja se on yleiskaavassa osoitetun maankäytön mukainen
- maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla annettavista poikkeamisista tonttijaosta ja tontin rekisteröinnistä sekä poikkeamisluvista ranta-alueille, kun päätösvalta asiassa kuuluu kaupungille
- kaupungin lausunnon antamisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle poikkeamislupa-asiassa, kun hakemus koskee 1 – 2 asunnon hanketta tai alle 50 m² yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaa laitetta tai rakennusta
- tulosalueen toimialan hankinnoista, suunnittelutehtävistä ja muista palveluja koskevista sopimuksista yleisjaoston erikseen päättämien hankintavaltuuksien puitteissa
Tulosalue hoitaa seuraavat tehtävät:
1)maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten yleis- ja asemakaavojen sekä niiden sisältövaatimusten vaatiminen selvitysten laatimistehtävät 
2) yleiskaavoitukseen liittyvä yhdyskuntarakenne- ja liikennesuunnittelu 
3) kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi tulevien tehtäväalueensa muiden suunnitelmien ja selvitysten valmistelu ja täytäntöönpano
3a) maankäytön toteuttamisen ohjelmointi yhdessä kiinteistötoimen kanssa
4) suunnittelutarveratkaisujen ja rantarakentamista koskevien poikkeamisten sekä asemakaava-alueiden poikkeamispäätösten valmistelu ja niitä koskeva neuvonta
5) kaavoituskatsauksen valmistelu 
6) yhteydenpito maankäytön suunnittelusta vastaaviin muihin viranomaisiin
7) ympäristö- ja maisemasuunnittelu- ja selvitystehtävät sekä maisematyölupapäätösten valmistelu
8) asemakaavoitukseen liittyvä kortteli- ja lähiympäristösuunnittelu ja niitä koskeva neuvonta
9) suunnittelujaoston lausuntojen valmistelu, viranomaislausuntojen antaminen ja asiantuntijaselvitysten laatiminen päätöksentekoelimille tulosalueen tehtäväalueeseen liittyvissä asioissa
10) nimistöasiat
11) kaavarekisterin ylläpito
4 §
Talous- ja omistajaohjaus

Talous- ja omistajaohjauksen tulosaluetta johtaa talousjohtaja

Talousjohtajalla on oikeus päättää anto- ja ottolainojen viitekoroista, kassavarojen sijoittamisesta,
maksuvalmiuden hoitamiseksi otettavasta lyhytaikaisesta rahoituksesta sekä hankintahinnaltaan
korkeintaan 30 000 €:n leasing-rahoitussopimuksista.

Tulosalue hoitaa seuraavat tehtävät:

1) toimii kaupunginhallituksen alaisena organisaationa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen
ja kaupunginjohtajan keskitettynä talouden ja konserniohjauksen suunnittelu-, ohjaus ja
toimeenpanoelimenä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

2) vastaa konserniohjauksesta ja kaupungin (sisältäen liikelaitokset ja erikseen sovitut
konserniyhteisöt) taloushallinnon kehittämisestä sekä vastaa talouspalveluiden ja
hankintapalveluiden tuottamisesta. Yksikkö ohjaa ja arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
sekä konsernivalvonnan tilaa.

Talous- ja omistajaohjaukseen kuuluvat seuraavat palvelualueet:
- konsernipalvelut
- taloussuunnittelu
- talouspalvelut

Palvelualueiden tehtävät

Konsernipalvelut

Konsernipalvelun palvelualuetta johtaa talousjohtaja

Palvelualueen tehtävänä on:
1)    ohjata ja arvioida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan tilaa tilinpäätöksessä.
2)    konsernin rahoitussuunnittelu ja sijoitustoiminta.
3)    huolehtia hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti kaupunkikonsernin konserniohjauksesta sekä yhtiöittämisistä ja rakennemuutoksista johtuvien asioiden suunnittelusta ja toimeenpanosta.
4)    hankintatoiminnan ohjaus kaupungin organisaatiossa.
5)    sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan ohjaus kaupungin organisaatiossa
6)    kehittää ja ohjata seudullista hankintarengasta
7)    vastata tulosalueen yhteis- ja sihteeripalveluista ja koordinoida tulosalueen yhteiset kehittämistehtävät. 

Palvelualueen alaisuudessa toimii hankintapalveluyksikkö, jonka tehtävänä on
1.    Osallistuminen hankintatoiminnan ohjaamiseen, hankintavalmiuksien kehittämiseen ja hankintakulttuurin yhtenäistämiseen 
2.    Kilpailutusprosessien ja sopimushallinnan toteuttaminen yhteishankintojen osalta.
3.    Julkisia hankintoja koskevien asiantuntijapalveluiden antaminen ja hallintokuntien tukeminen niiden toteuttamissa hankinta- ja tilausprosesseissa 
4.    Kilpailutusprosessien toteuttaminen toimeksiantojen perusteella yhteistyössä toimeksiantajan kanssa
5.    Hankintayhteistyö Vaasan seudun hankintarenkaan kuntien kanssa yhteisesti sovitulla tavalla (sopimus hankintayhteistyöstä)

Palveluyksikköä johtaa hankintapalveluiden palveluvastaava.

Kaupungin lakimiehellä on oikeus käyttää kaupungin puhevaltaa hankintapalveluiden kilpailuttamia hankintoja koskevissa markkinaoikeuskäsittelyissä.

Taloussuunnittelu

Taloussuunnittelun palvelualuetta johtaa talousarviopäällikkö.

Palvelualueen tehtävänä on:
1)    huolehtia hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelusta ja seurannasta, kaupungin strategian seurannasta sekä ohjata ja arvioida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa tilinpäätöksessä.
2)    huolehtia rahoitukseen, lahjoituksiin ja riskienhallintaan liittyvistä tehtävistä emokaupungissa.
3)    huolehtia hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti emokaupungin organisaatio- ja rakennemuutoksista johtuvien asioiden suunnittelusta ja toimeenpanosta
4)    osallistuu tulosalueen yhteisiin kehittämistehtäviin
5)    huolehtii tehtäväalaansa kuuluvasta tietotekniikan hyödyntämisen ohjauksesta kaupunkiorganisaatiossa hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

Talouspalvelut

Talouspalveluiden palvelualuetta johtaa talouspalvelujohtaja.

Talouspalvelujohtajalla on oikeus päättää kaupungin pankkitilien avaamisesta ja lakkauttamisesta,
niiden käyttöoikeuksien myöntämisestä, käteiskassojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä
käteiskassojen pohjakassojen myöntämisestä.

Talouspalvelujohtajalla on oikeus päättää tulojen palautuksista ja saatavien poistoista
10 000 €:n saakka.

Palvelualueen tehtävänä on:

1)    tuottaa keskitetysti kaupungin eri yksiköille ja sopimusperusteisesti konserniyhteisöille kirjanpito-, maksuliikenne-, ostoprosessi-, myyntiprosessi ja muita taloushallinnon palveluja.
2)    huolehtia osaltaan laskentatoimen kehittämisestä ja osallistuu tulosalueen yhteisiin kehittämistehtäviin
3)    huolehtia tehtäväalaansa kuuluvasta tietotekniikan hyödyntämisen ohjauksesta kaupunkiorganisaatiossa hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

Talouspalveluihin kuuluvat seuraavat palveluyksiköt:
- Kirjanpito ja maksuliikenne
- Myyntiprosessi
- Ostoprosessi

§ 5
Hallintopalvelut
Hallintopalvelujen tulosaluetta johtaa hallintojohtaja.
 
Hallintojohtaja vastaa yleishallinnon kehittämistehtävistä ja kaupunginhallituksen ja valtuuston toiminnan kehittämisestä. Hallintojohtaja seuraa vastuualueensa (yleishallinto) päätöksiä ja tekee tarvittaessa esityksen ottokelpoisen päätöksen siirtämisestä kaupunginhallituksen käsittelyyn. 
Tulosalue hoitaa seuraavat tehtävät:
1) huolehtii kaupunginvaltuuston ja –hallituksen ja sen jaostojen sekä kaupungin ylimmän viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdon sekä kaupungin johtoa avustavien asiantuntijoiden sihteeripalveluista ja toimialansa valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä.
2) huolehtii kaupungin hallinnolle keskitetysti tuotettavien yleishallinnon, viestinnän, tietohallinnon ja päätöksenteon tuen palveluista ja kaupunkilaisille tarjottavien yhteispalveluiden järjestämisestä.
Hallintopalveluihin kuuluvat seuraavat palvelualueet:
- päätöksenteon tuki
- viestintä
- tietohallinto 
- talous- ja velkaneuvonta
Palvelualueiden tehtävät
Päätöksenteon tuki
Päätöksenteon tuen palvelualuetta johtaa kansliapäällikkö. 
Kansliapäällikön tehtävänä on:
-  kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien sekä keskushallinnossa muutoin järjestettävien tilaisuuksien järjestelytehtävät
-  ystävyyskaupunkiasiat
-  yleisiä vaaleja koskevat tehtävät keskushallinnossa
-  kaupungin edustus-, ja suhdetoiminnasta huolehtiminen kaupunginjohtajan antamien ohjeiden mukaan,
-  keskushallinnossa hoidettavat asukasdemokratiaan liittyvät tehtävät 
Palvelualueen tehtävänä on:
1) huolehtia kaupungin hallinnolle tuotettavien sihteeripalveluiden järjestämisestä, 
2) johtaa kaupungin asiakirjahallintoa,
3) laatia toimielinten kokouskutsut ja lähettää ja julkaista ne,
4) tuottaa hallinnon tarvitsemat kielenkäännöspalvelut,
5) vastata kaupungin yhteispalveluista,
6) vastata kaupungin puhelinpalveluista.
Päätöksenteon tukeen kuuluvat seuraavat palveluyksiköt: 
-    Sihteeripalvelut
-    Asiakirjahallinto 
-    Muut tukipalvelut 
Palveluyksiköiden tehtävät
Sihteeripalvelut
Sihteeripalveluiden palveluyksiköstä vastaa sihteeripalveluiden palveluvastaava.
Palveluyksikkö hoitaa seuraavat tehtävät: 
1) yleishallinnon, taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon yhteiset sihteeripalvelut
2) ylimmän viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdon sihteeripalveluista

Asiakirjahallinto
Asiakirjahallinto –palveluyksiköstä  vastaa asiakirjahallintopäällikkö. 
Palveluyksikkö hoitaa seuraavat tehtävät:
1) kaupungin asiakirjahallinnon, arkistotoimen sekä asiakirjoihin liittyvän tietosuojan johtaminen ja kehittäminen
2) ohjata ja kehittää kaupungin hallintokuntien vastaanottaman ja tuottaman tietoaineiston säilytystapoja sekä syntyvän tietoaineiston hyödyntämistä hallinnolle ja kuntalaisille
3) kirjaamis- ja arkistointitehtävistä huolehtiminen
4) kaupungin keskusarkistosta ja siellä olevien tietoaineistojen säilymisestä ja käytettävyydestä huolehtiminen
5) toiminnon hallussa oleviin asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta huolehtiminen
6) valtuuston, kaupunginhallituksen ja sen jaostojen sekä lauta- ja johtokuntien kokouskutsujen laatiminen ja toimittaminen sekä pöytäkirjojen viimeistely ja julkaiseminen
Asiakirjahallintopäällikkö päättää seuraavista asioista:
-  määräajan säilytettävien asiakirjojen säilytysajoista ja hävittämistavoista silloin kun tehtävää ei ole annettu muulle viranomaiselle
-  kaupungin keskusarkistossa säilytettävien asiakirjojen lainaamisesta arkiston ulkopuolelle
-  kaupungin keskusarkistossa säilytettäviin, käyttörajoituksella oleviin yksityisarkistoihin kohdistuvien tutkimuslupien myöntämisestä

Muut tukipalvelut
Muut tukipalvelut -palveluyksiköstä vastaa kansliapäällikkö. 
Palveluyksikkö hoitaa seuraavat tehtävät: 
1) kielenkäännöspalveluiden tuottaminen
2) yhteispalvelun (Kansalaisinfo) järjestäminen
3) puhelinpalveluiden tuottaminen ja kehittäminen
Viestintä 
Viestinnän palvelualuetta johtaa viestintäpäällikkö.
Viestintäpäällikkö johtaa kaupungin viestintää kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden mukaisesti sekä vastaa graafisista palveluista.
Viestinnän palvelualueeseen kuuluvat seuraavat palveluyksiköt:
-    Tiedotus
-    Markkinointi
-    Graafiset palvelut
Palveluyksiköiden tehtävät

Tiedotus
Tiedotuksen palveluyksiköstä ja työyhteisöviestinnästä vastaa tiedotuspäällikkö.
Palveluyksikkö hoitaa seuraavat tehtävät:
1) kaupungin tiedotustoiminnan kehittäminen ja toteuttaminen
2) työyhteisöviestinnän kehittäminen ja keskitetyn työyhteisöviestinnän toteuttaminen

Markkinointi
Markkinoinnin palveluyksiköstä ja kaupungin markkinointitoiminnasta vastaa ja sitä koordinoi markkinointipäällikkö. 
Palveluyksikkö hoitaa seuraavat tehtävät: 
1) kuntamarkkinoinnin kehittäminen ja toteuttaminen
2) yhteismarkkinointi sidosryhmien kanssa
3) kaupungin markkinointitoimenpiteiden koordinointi
4) tapahtumien koordinointi

Graafiset palvelut 
Graafiset palvelut-palveluyksiköstä vastaa viestintäpäällikkö 
Palveluyksikkö hoitaa seuraavat tehtävät:
1) tuottaa kaupungin hallinnon tarvitsemia painatuspalveluja
2) tuottaa graafisen alan suunnittelupalveluja

Tietohallinto
Tietohallinnon palvelualuetta johtaa tietotekniikkajohtaja. 
Palvelualueen tehtävänä on:
1) tietojenkäsittelytoiminnan kehittämis-, koordinointi-, suunnittelu-, käyttö-, sovellutuspalvelu- ja neuvontatehtävät
2) tietotekniikan strategioiden kehittäminen ja toteuttaminen
3) hallintokuntien tarpeita vastaavien tietoteknisten palvelujen tuottaminen ja hankinta 
sekä hallintokuntien yhteistyön edistäminen
4) tietoteknisten ratkaisujen taloudellisuudesta vastaaminen
5) tietoverkon suunnittelu-, toteutus- ja valvontatehtävät
6) kaupungin tietoturvan koordinointi ja kehittäminen
Tietohallintoon kuuluvat seuraavat palveluyksiköt:
-    Sovelluspalvelut
-    Käyttöpalvelut
-    Opetuksen ja sivistyksen tietotekniikka 
Palveluyksiköiden tehtävät
Sovelluspalvelut
Sovelluspalvelut-palveluyksiköstä vastaa IT-suunnittelupäällikkö. 
Palveluyksikkö hoitaa seuraavat tehtävät:
1) hallinnon tarvitsemien ohjelmien ja sovellusten hankinnan koordinointi ja avustaminen niiden hankinnoista
2) sovellustoimittajien ohjaus ja laadunvalvonta
3) ohjelmien ja sovellusten ylläpito, valvonta ja keskeisten sovellusten pääkäyttäjätuki

Käyttöpalvelut
Käyttöpalvelut-palveluyksiköstä vastaa IT-käyttöpäällikkö.
Palveluyksikkö hoitaa seuraavat tehtävät: 
1) kaupungin palvelinten ja tietoverkkojen kehittäminen ja niiden toimivuudesta vastaaminen
2) työasema- ja tulostuspalveluista sekä helpdesk-toiminnasta vastaaminen

Opetuksen ja sivistyksen tietotekniikka
Opetuksen ja sivistyksen tietotekniikka-palveluyksiköstä vastaa tietotekniikkapäällikkö. 
Palveluyksikkö hoitaa seuraavat tehtävät: 
1) varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen tietotekniikan kehittäminen ja toteuttamien
2) opetukseen liittyvän muun sivistystoimen tietotekniikan kehittäminen 

Talous- ja velkaneuvonta
Talous ja velkaneuvonta-palvelualuetta johtaa johtava talous- ja velkaneuvoja. 
Palvelualueen tehtävänä on:
1)    huolehtia kaupungin ja Vaasan seudun sopimuskuntien talous- ja velkaneuvonnasta siten kuin siitä on erikseen säädetty ja määrätty.
2)    huolehtia sosiaaliasiamiestoiminnasta sekä tarjota sen palveluita muille kunnille ostopalveluna
6 §
Henkilöstöpalvelut
Henkilöstöpalveluiden tulosaluetta johtaa henkilöstöjohtaja. 
Henkilöstöjohtaja vastaa yleisestä henkilöstö- ja työnantajapolitiikasta sekä yhteistoiminnasta.
Tulosalue hoitaa seuraavat tehtävät:
1) kaupungin henkilöstöpolitiikan ja  –hallinnon suunnittelu
2) koko kaupungille työnantajana kuuluvat henkilöstöasiat
3) pää- ja yhteistoimintasopimukseen ja virka- ja työehtosopimuksiin perustuva paikallinen neuvottelu- ja sopimustoiminta
Henkilöstöpalveluihin kuuluvat seuraavat palvelualueet :
- Osaamisen kehittäminen
- Rekrytointi- ja palvelussuhdepalvelut
- Työhyvinvointipalvelut
- Työllistämispalvelut
Päätoimiset pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut kuuluvat henkilöstöpalveluihin.

Palvelualueiden tehtävät
Osaamisen kehittäminen
Osaamisen kehittämisen palvelualuetta johtaa henkilöstön kehittämispäällikkö. 
Palvelualueen tehtävänä on:
1) henkilöstö- ja koulutussuunnittelu
2) osaamisen johtamisen tukeminen
3) henkilöstöseuranta ja raportointi
4) yleinen perehdyttäminen

Rekrytointi- ja palvelussuhdepalvelut 
Rekrytointi- ja palvelussuhdepalveluiden palvelualuetta johtaa henkilöstöpäällikkö. 
Henkilöstöpäällikön tehtävänä on:
- neuvottelumenettely ja paikallinen sopiminen
- palkka-asiamiehen tehtävät
- kurinpidolliset toimet
Rekrytointi- ja palvelussuhdepalveluihin kuuluvat seuraavat palveluyksiköt: 
-    Rekrytointipalvelut
- Palvelussuhdepalvelut
- Palkkahallinnon palvelut

Palveluyksiköiden tehtävät
Rekrytointipalvelut
Rekrytointipalveluyksiköstä vastaa palveluvastaava.
Palveluyksikkö hoitaa seuraavat tehtävät:
1) Yleinen työnantajamarkkinointi 
2) Rekrytointiprosessin kehittäminen
3) Vakituisten ja sijaisten rekrytoinnin suunnittelu ja toteutus
4) Sijaisvälitys

Palvelussuhdepalvelut
Palvelusuhdepalveluiden palveluyksiköstä vastaa palveluvastaava.
Palveluyksikkö hoitaa seuraavat tehtävät: 
1) Palvelussuhdeongelmiin liittyvä tuki
2) Palvelussuhdeneuvonta
3) Työehtosopimusten toimeenpano
Palkkahallinnon palvelut
Palkkahallinnon palveluyksiköstä vastaa palveluvastaava.
Palveluyksikkö hoitaa seuraavat tehtävät:  
1) Palkkojen ja palkkioiden laskenta ja maksatus sekä palkanlaskentajärjestelmän ja –prosessin ylläpito ja kehittäminen
2) Eläkeneuvonta
Työhyvinvointipalvelut
Työhyvinvoinnin palvelualuetta johtaa henkilöstöjohtaja. 
Palvelualueen tehtävänä on:
1) työnantajan ja työntekijöiden välisen työsuojelun yhteistoiminnan järjestäminen, ylläpitäminen ja kehittäminen
2) työturvallisuusriskien hallinnan koordinointi
3) työsuojelutarkastuksiin ja tutkimuksiin osallistuminen sekä tarpeellisiin toimenpiteisiin havaitun puutteellisuuden tai epäkohdan poistamiseksi ryhtyminen
4) työkykyjohtamisen tukeminen ja kehittäminen
5) työterveyshuolto järjestäminen kaupungin henkilöstölle
Lisäksi työturvallisuuspäällikön vastuulla on työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain mukaiset ja kunnallisen alan työsuojelun- ja yhteistoimintasopimuksen työsuojelupäällikölle kuuluvat tehtävät. 

Työllistämispalvelut                        
Työllistämisen palvelualuetta johtaa työllistämispäällikkö.             
Palvelualueen tehtävän on:                    
1) Työllisyyden hoidon koordinointitehtävät                
2) Pitkäaikaistyöttömien palkkatukityöllistäminen ja muu aktivointi        
3) Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistäminen        
7 §
Vähänkyrön aluehallinto
Vähänkyrön aluehallinnon tulosaluetta johtaa aluejohtaja. 
Aluehallinnon tehtävänä on vastata Vähänkyrön alueen yleishallinnosta, yhteispalvelupisteestä ja Työpaja Arpeetista.
Tulosalueen ja aluejohtajan tehtävät määritellään tarkemmin Vähänkyrön aluelautakunnan johtosäännössä.
8 §
Taseyksiköt

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii jalkapallostadion-taseyksikkö. 
Taseyksikön tehtävänä on huolehtia kaupungin omistamasta jalkapallostadionista, sen arvosta, tuottavuudesta, tehokkaasta käytöstä ja kehittämisestä. 
Sivistystoimenjohtaja ohjaa ja valvoo taseyksikön toimintaa, kaupunginhallituksen alaisuudessa, kaupunginvaltuuston määrittämien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.

9 §
Tulosalueiden johtajien tehtävät ja ratkaisuvalta
Tulosalueiden johtajat toimivat kaupunginjohtajan alaisuudessa. Kaavoituksen tulosalueen johtaja on teknisen toimen toimialajohtajan alainen. Heidän tehtävänään on sen lisäksi mitä edellä on määrätty:
1) asiantuntijana huolehtia vastuualueensa kehittämisestä koko kaupungissa
2) huolehtia tulosalueensa asioiden valmistelusta päätöksentekoa varten sekä asiantuntijana avustaa kaupungin johtoa
3) valmistella yhteistyössä henkilöstön kanssa tulosalueensa tavoitteet ja huolehtia keskushallinnon palvelualueiden yhteistyöstä sekä valvoa, että tavoitteet saavutetaan
4) huolehtia talousarvion, taloussuunnitelman ja tilinpäätöksen valmistelusta
5) päättää tulosalueensa henkilökunnan tehtävistä ja työnjaosta
6) päättää tulosalueensa henkilökunnan palkka- ja palvelussuhdeasioista siten kuin yleisjaosto on siitä erikseen määrännyt
7) huolehtia muusta henkilöstöhallintoon liittyvästä päätöksenteosta, ellei tehtävää joltain osin ole tässä toimintasäännössä siirretty palvelualueen esimiehelle
8) hyväksyä tulosaluettaan koskevat laskut, mikäli hyväksymistä ei ole siirretty muulle henkilöstölle
9) huolehtia kehittämiskeskustelujen käymisestä
10) esitellä tulosalueensa asiat kaupunginhallituksen jaostossa, ellei kaupunginjohtaja ole ottanut asiaa esiteltäväkseen 
11) Allekirjoittaa tulosalueensa asiakirjat ja sopimukset
10 §
Palvelualueiden esimiesten tehtävät ja ratkaisuvalta
Palvelualueen esimiehen tehtävänä on sen lisäksi mitä edellä on määrätty:
1) johtaa, kehittää ja ohjata vastuullaan olevaa palvelualuetta ja huolehtia asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta yhteistyössä henkilöstön kanssa
2) tehdä ehdotuksensa palvelualueensa talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi
3) päättää palvelualuetta koskevan henkilökunnan tehtävistä ja työnjaosta, ellei tulosalueen johtaja ole siirtänyt päätäntävaltaa itselleen
4) avustaa hallintokuntia omalla erityisalallaan
5) valmistella oman palvelualueensa asiat päätöksentekoa varten
6) olla tarvittaessa läsnä kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kokouksissa asiantuntijoina 
7) Allekirjoittaa palvelualuettaan koskevat asiakirjat sekä päätösoikeuteensa perustuvat sopimukset
8) palkata määräaikaista työvoimaa enintään yhden vuoden ajaksi.
Yleisjaoston esittelijöinä toimivat palvelualueiden esimiehet ellei tulosalueen johtaja ole ottanut asiaa esiteltäväkseen.
11 §
Palveluyksiköiden esimiehet 
Palveluyksiköiden esimiehet ja palveluvastaavat ovat oikeutetut hyväksymään yksikkönsä henkilökunnan vuosilomat, työlomat sekä virkamatkat, ellei tulosalueen johtaja ole siirtänyt päätäntävaltaa itselleen.  Sihteeripalveluiden palveluvastaava voi palkata määräaikaista henkilökuntaa enintään yhden vuoden ajaksi.
12 §
Tiimivastaavat
Tiimivastaavat huolehtivat omaan tiimiinsä kuuluvien työnjaosta ja työjärjestelyistä. Heidän vastuullaan on tiimin toiminnan kehittäminen palveluyksikön esimiehen ohjeiden mukaisesti. Sihteeripalveluissa tiimivastaavat voivat palkata sijaisia ja määräaikaisia henkilöitä enintään viikon ajaksi, myöntää vuosilomat, työajantasausvapaat sekä lyhyet (enintään 5 päivän mittaiset) sairauslomat.
13 §
Kaupungin johtoa avustavat asiantuntijat
Keskushallinnossa toimivat kaupunginjohtajan alaisuudessa seuraavat asiantuntijat. HR- ja talouscontrollerit ovat toimialajohtajien alaisia toimenhaltijoita, kaupunginlakimies on kaupunginjohtajan alainen viranhaltija ja lakimiehet ao. toimialajohtajan alaisia viranhaltijoita.
- kaupunginlakimies
- lakimiehet
- erityisasiantuntija (sosiaali- ja terveystoimi, tekninen toimi)
- sisäiset tarkastajat
- HR- ja talouscontrollerit
Lakimiesten tehtävänä on kaupunginjohtajan, toimialajohtajien ja tulosalueiden avustaminen oikeudellista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Lakimiesten vastuualueet ovat seuraavat: 
Kaupunginlakimies
-keskushallinto
-sivistystoimi
- kaupungin lakimiestehtävien koordinointi 
- päättää vahingonkorvauksista yleisjaoston päättämien perusteiden mukaisesti 
- päättää valittamatta jättämisestä verotusasioissa
- olla läsnä kaupunginhallituksen kokouksissa
Kaupungin asiamiehenä hän tai hänen määräämänsä käyttää kaupungin puhevaltaa tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisissa: 
- voi ottaa vastaan haasteita ja tiedoksiantoja
- panna vireille ja ajaa kannetta tuomioistuimissa sekä välimies- ja pakkolunastusmenettelyssä
- edustaa kaupunkia ja valvoa sen etua oikeudenkäynneissä ja hallintoriita-asioissa, joissa kaupunki on vastaajana, asianomistajana tai hakijana sekä asioissa, jotka koskevat konkurssia, pakkohuutokauppaa, julkista haastetta, fuusiota ja niihin verrattavia asioita, joita voidaan hoitaa myös ostopalveluna. 
Sosiaali- ja terveystoimen lakimies
-sosiaali- ja terveystoimi
-toimialallaan toimia kaupungin asiamiehenä tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisissa 
-toimialallaan ottaa vastaan haasteita ja tiedoksiantoja
-toimialallaan päättää vahingonkorvauksista yleisjaoston päättämien perusteiden mukaisesti  
Teknisen toimen lakimies
- tekninen toimi
-kaavoitus
-toimialallaan toimia kaupungin asiamiehenä tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisissa
-toimialallaan ottaa vastaan haasteita ja tiedoksiantoja
-toimialallaan päättää vahingonkorvauksista yleisjaoston päättämien perusteiden mukaisesti 

- huolehtia kiinteistötoimitusten ja asemakaavan mukaisten yleisten alueiden lunastustoimitusten hakemisesta asemakaava-alueella sekä toimia niissä kaupungin edustajana
-teknisen toimialan lakimiestoimintojen koordinointi 

Ympäristölakimies
-rakennusvalvonta ja ympäristötoimi
-teknisen toimen lakimiehen koordinoimat lakimiestoiminnot teknisellä toimialalla
- toimia poliisilaitoksen päällikön johdon ja valvonnan alaisena kunnallisena pysäköinninvalvojana
Erityisasiantuntija (sosiaali- ja terveystoimi, tekninen toimi)
- asioiden valmistelu- ja toimeenpanotehtävät vastuualueellaan
- hallinnon kehittämiseen liittyvät asiantuntijatehtävät
- hallinnon johto-, hallinto- ja toimintasääntöjen koordinointitehtävät
- muut kaupunginjohtajan määräämät asiantuntijatehtävät
- seuraa vastuualueensa päätöksiä ja tekee tarvittaessa esityksen ottokelpoisen päätöksen siirtämisestä kaupunginhallituksen käsittelyyn. 
Sisäiset tarkastajat
- vastaavat kaupungin sisäisestä tarkastuksesta 
- tarkastavat ja arvioivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta
- osallistuvat sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja hallinnon kehittämiseen
- koordinoivat kaupungin kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan liittyviä toimintoja
HR- ja talouscontrollerit

HR-controller 
- Toimialan henkilöstöasioihin liittyvä strategisen suunnittelun, ohjauksen ja kehittämisen tuki 
- Johdon operatiivinen tuki 
- Toiminnan kehittämisen koordinointi henkilöstöhallinnon osalta toimialan sisällä sekä toimialan ja keskushallinnon välillä
- Vastata erikseen määritellyistä henkilöstöhallinnon erityistehtävistä
- Muut toimialajohtajan määräämät asiantuntijatehtävät

Talouscontroller
- Toimialan talousasioihin liittyvä strategisen suunnittelun, ohjauksen ja kehittämisen tuki 
- Johdon operatiivinen tuki
- Toiminnan kehittämisen koordinointi taloushallinnon osalta toimialan sisällä sekä toimialan ja keskushallinnon välillä
- Vastata erikseen määritellyistä taloushallinnon erityistehtävistä
- Muut toimialajohtajan määräämät asiantuntijatehtävät

Kiinteistötoimi
Kiinteistötoimen tulosaluejohtajalla on oikeus valmistella tulosalueen asiat kaupunginhallitukselle. Valmisteluun voivat osallistua myös muut tulosalueen asiantuntijat.

Tässä toimintasäännössä mainituilla viran- ja toimenhaltijoilla on oikeus valmistella asioita kaupunginhallitukselle. 
Kaupunginhallitus päättää muiden viran- ja toimenhaltijoiden oikeudesta valmistella asioita kaupunginhallitukselle.
14 §
Henkilökunnan ottaminen ja irtisanominen
Kaupunginhallitus ottaa ja irtisanoo tulosalueiden johtajat, lukuun ottamatta Vähänkyrön aluejohtajaa. Sama määräys koskee eron myöntämistä. Muun henkilökunnan ottaa ja irtisanoo sekä eron myöntää kaupunginjohtaja kaupungin johtoa avustavien asiantuntijoiden osalta, toimialajohtajat alaistensa lakimiesten sekä HR- ja talouscontrollereiden osalta ja tulosalueen johtaja palvelualueiden ja palveluyksiköiden esimiesten osalta ja palvelualueiden esimiehet muun alaisensa henkilöstön osalta, ellei tulosalueen johtaja ole siirtänyt päätäntävaltaa itselleen. 
Kelpoisuusehdoista päättää valinnan suorittava viranomainen, ellei niistä ole erikseen säädetty, määrätty tai päätetty.
15 §
Henkilökunnan toimipaikat ja sijaisuudet
Kaupunginjohtaja päättää tulosalueen johtajan esityksestä, kuka toimii tulosalueen johtajan sijaisena tämän estyneenä tai poissa ollessa. Kaavoituksen osalta päätöksen tekee teknisen toimen toimialajohtaja. Tulosalueen sisällä sijaisuuksista päättää tulosalueen johtaja.
Kaupunginjohtaja päättää henkilökunnan siirroista keskushallinnon tulosalueelta toiselle. Tulosalueen sisällä henkilökunnan siirroista päättää tulosalueen johtaja. Henkilökunnan siirroista kaavoituksen ja muiden teknisen toimen tulosalueiden välillä päättää teknisen toimen toimialajohtaja.

16 §
Asiakirjojen allekirjoittaminen
Pöytäkirjojen allekirjoittamisesta on määrätty hallintosäännössä ja kaupunginhallituksen johtosäännössä.