Olet täällä

Tietoa kaupungista

Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasääntö

Toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 20.2.2017 § 16 hyväksymään Vaasan kaupungin hallintosääntöön. Hyväksytty rakennus- ja ympäristölautakunnassa 27.9.2017 § 69.

I LUKU
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAINEN ORGANISAATIO
    
1 §
Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisten tulosalueiden organisointi

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtäväalue muodostuu seuraavista tulosalueista: 
- Rakennusvalvonta
- Ympäristötoimi

2 §
Rakennusvalvonta

Tulosaluetta johtaa rakennustarkastaja.

Tulosalueen tehtävänä on vastata kunnalle säädetyistä rakennusvalvonnan tehtävistä, tukea edistäen, opastaen ja valvoen laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä sekä palvella kaupunkilaisia ja huolehtia yleisen edun huomioon ottamisesta.

3 §
Ympäristötoimi

Tulosaluetta johtaa ympäristötoimen johtaja.

Tulosalueen tehtävänä on vastata kunnalle säädetyistä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden-huollon tehtävistä ja palveluista.

Palvelualueet ja niiden tehtävät

Ympäristötoimen tulosalue jakaantuu ympäristöosaston ja eläinlääkintähuollon palvelualueisiin.

Ympäristöosastoa johtajaa ympäristötoimen johtaja.

Ympäristöosaston tehtävänä on 
1)    huolehtia kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ja kunnan elintarvikevalvonnan valvontaviranomaiselle säädetystä tehtävistä
2)    huolehtia kunnalle säädetyistä tupakkalain ja lääkelain nikotiinivalmisteiden lupa- ja valvon-tatehtävistä
3)    huolehtia maa-aineislain lupa- ja valvontatehtävistä sekä 
4)    huolehtia kunnan leirintäalueviranomaisen tehtävistä.

 
Eläinlääkintähuoltoa johtaa praktikkoeläinlääkäri.

Eläinlääkintähuollon tehtävänä on huolehtia eläinlääkintähuoltolaissa, eläinsuojelulaissa ja eläintauti-laissa kunnalle kuuluvista tehtävistä. 


II LUKU
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAINEN VIRANHALTIJAORGANI-SAATIO

4 §
Rakennusvalvonta

Tulosaluejohtajan tehtävät ja toimivalta

Rakennustarkastajan tehtävänä on
1)    päättää kaikista rakennus- ja toimenpideluvista sekä purkuluvista lukuun ottamatta kaupun-kikuvallisesti tai muutoin merkittäviä rakennus- ja toimenpidelupia tai purkulupia. Rakennus-tarkastaja päättää merkittävyyden. 
2)    myöntää hakemuksesta vapautus kiinteistön hulevesien johtamisesta (MRL 103f §) ja osoit-taa kiinteistön hulevesijärjestelmän ja kunnan hulevesijärjestelmän yhteensovittamiseksi tar-peelliset rajakohdat kiinteistön välittömään läheisyyteen (MRL 103g §) ja antaa hulevesien johtamiseen liittyviä määräyksiä
3)    päättää rakennusrasitteen perustamisesta, oikaisemisesta tai asianosaisten sopimuksesta ta-pahtuvasta poistamisesta (MRL 158§, 159§, 160§) sekä kiinteistöjen yhteisjärjestelystä (MRL 164§)
4)    päättää rakennuslupien voimassaoloajan jatkamisesta luvan aloittamiseen ja loppuun saatta-miseen nähden (MRL 143§)
5)    päättää valmistelevista toimenpiteistä hallintopakkokeinojen käyttämistä varten
6)    päättää rakentamisen aloittamisesta vakuutta vastaan.

5 §
Ympäristötoimi

Tulosaluejohtajan tehtävät

Ympäristötoimen johtajan tehtävänä on
1)    käsitellä ympäristönsuojelulain 116.1 ja 116.3 §:n mukaiset ilmoitukset
2)    antaa ympäristönsuojelulain 122 §:n määräykset
3)    antaa ympäristönsuojelulain 175 §:n määräykset kiireellisissä tapauksissa
4)    käsitellä jätelain 100 §:n mukaiset ilmoitukset
5)    antaa maa-aineslain 15 §:n määräys
6)    antaa terveydensuojelulain 46 §:n määräys asuinhuoneiston terveydellisen kunnon tarkasta-misesta.

Palvelualueen päällikön tehtävät

Praktikkoeläinlääkäri ottaa palvelukseen eläinlääkintähuollon palvelualueen määräaikaisen henkilös-tön ja myöntää heille eron. Tulosaluejohtaja ottaa palvelukseen palvelualueiden vakituisen henkilös-tön ja myöntää heille eron. 
 
III LUKU 
MUUT MÄÄRÄYKSET

6 §
Rakennusvalvonta

Rakennusrekisterinpitäjän tehtävänä on huolehtia rakennus- ja huonerekisteritietojen ylläpidosta rakennushanketiedoin.

Rakennustarkastajan lisäksi sillä lupavalmistelua ja katselmuksia tekevällä henkilökunnalla, jonka valvonnassa rakennustyö kulloinkin on, on oikeus keskeyttää rakennustyö maankäyttö- ja rakennuslain 180 §:n tarkoittamissa tapauksissa.

Rakennustarkastajalla ja rakennustyön katselmuksia tekevällä henkilökunnalla on oikeus rakennus-työn aikana antaa suostumus poiketa lupapäätöksessä hyväksytystä suunnitelmasta (MRL 150e §) sekä vaatia tarvittaessa erityismenettelyä (MRL 150d §).

7 §
Ympäristötoimi

Ympäristöinsinöörin, terveysinsinöörin ja ympäristötarkastajan tehtävänä on 
1)    elintarvikelain 13.1 §:n, 13.3 §:n ja 14 §:n mukainen ilmoituksen käsittely ja todistuksen an-taminen elintarvikealan toimijalle
2)    elintarvikelain 13.2 §:n ja 15 §:n mukainen eläimistä saatavia elintarvikkeita valmistavan
laitoksen hyväksyminen
3)    terveydensuojelulain 15.1 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely ja todistuksen antaminen ilmoi-tuksen tekijälle 
4)    terveydensuojelulain 18 §:n mukaan talousvettä käsittelevien yksiköiden (alle 10 000
käyttäjää) hyväksyminen sekä näiden yksiköiden osalta terveydensuojelulain 20 ja 20a §:n
mukainen talousveden valvonta, tarkkailuvelvoitteen antaminen ja veden käyttöä sekä
käsittelyä koskevat määräykset, talousveden välityksellä leviävän taudin ehkäiseminen ja
selvitys
5)    terveydensuojelulain 27.2 §:n velvoitukset asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvän terveyshaitan selvittämisestä, poistamisesta ja rajoittamisesta
6)    terveydensuojelulain 29.2 §:n mukainen kielto käyttää yleistä uima-allasta tai uimarantaa
7)    terveydensuojelulain 31.1 §:n velvoitteet terveyshaittaa aiheuttavien mikrobien ja vahin-koeläinten hävittämiseksi
8)    lääkelain 54 a-d §:n mukaisesta nikotiinivalmisteiden myyntiluvasta päättäminen
9)    tupakkalain 44 §:n mukaisen tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvan myöntäminen
10)    tupakkalain 48 §:n mukaisen nikotiininesteiden vähittäismyyntiin liittyvän ilmoituksen
käsitteleminen
11)    tupakkalain 49 §:n mukaisen tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiin
liittyvän Valviralle tehtävän ilmoituksen laatiminen
12)    tupakkalain 50 §:n mukaisen tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyyntiin liittyvän ilmoituksen käsitteleminen
13)    tupakkalain 79.2 §:n mukaisen asuntoyhteisön tupakointikiellon määrääminen hakemuksesta ja vastaavasti tupakkalain 79.3 §:n mukaisen tupakointikiellon peruuttaminen
14)    maa-aineslain 14.1 §:n ja maa-ainesten ottamisesta annetun asetuksen 7 §:n mukaiset tarkas-tus- ja valvontatehtävät.