Olet täällä

Tietoa kaupungista

Sosiaali- ja terveystoimen toimintasääntö

Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 23.4.2013 § 75, voimaantulo 1.5.2013 lukien. Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunnassa 19.11.2013 § 197, voimaan 1.1.2014 lukien. Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.1.2015 § 2, voimaantulo 1.3.2015 lukien.Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunnassa 27.10.2015 § 88, voimaantulo 1.12.2015 lukien. Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunnassa 15.12.2015 § 107, voimaantulo 1.1.2016 lukien. Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunnassa 15.3.2016 § 23, voimaantulo 1.4.2016. Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.10.2016 § 96, voimaantulo 1.1.2017.

I luku Yleiset määräykset

§ 1 Toimintasäännön soveltaminen

Tässä toimintasäännössä delegoitu päätösvalta perustuu Vaasan kaupunginvaltuuston 7.4.2015 § 35 hyväksymään johtosääntöön. 

Johtosäännön mukaan toimialaa johtaa toimialajohtaja. Sosiaalityö- ja perhepalveluiden tulosaluejohtaja toimii hänen sijaisenaan toimialaa koskevissa asioissa tämän estyneenä ja poissa ollessa.

Toimialalla on toiminnan koordinointia varten toimialajohtajan johtama johtoryhmä, johon kuuluvat tulosaluejohtajat, talouscontroller, HR-controller, kehittämisjohtaja, henkilöstön edustaja, lakimies ja muut toimialajohtajan määräämät jäsenet.

II luku Toimialan organisointi

§ 2 Toimialan organisointi

Tässä toimintasäännössä käytetään organisaatiorakenteesta seuraava käsitteistöä:

1. Sosiaali- ja terveystoimi koostuu johtosäännön mukaisesti seuraavista tulosalueista, jotka ovat:

 • sosiaalityö ja perhepalvelut
 • koti- ja laitoshoito
 • terveyspalvelut
 • yhteiset ja tekniset palvelut
 • Laihian yhteistoiminta-alue

2. Tulosalueet jaetaan palvelualueiksi.

3. Palvelualueet sisältävät palveluyksiköitä ja/tai toimintayksiköitä.

§ 3 Yhteiset ja tekniset palvelut tulosalueen organisointi

Yhteiset ja tekniset palvelut – tulosalue sisältää toimialan yhteisiä toimintoja sekä teknisiä tukipalveluja. Nämä ovat vaatehuolto, siivoushuollon palveluohjaus, huolto- ja erikoishuoltopalvelut, turvallisuuspalvelut sekä tekninen isännöinti ja projektit. Tukipalveluiden johtaminen kuuluu Laihian yhteistoiminta-alueen tulosaluejohtajan tehtäviin. 

Tämän lisäksi tulosalueeseen kuuluvat toimialan kehittämisyksikkö, johtajanaan kehittämisjohtaja. Toimialajohtaja on kehittämisjohtajan esimies.

§ 4 Sosiaalityö ja perhepalvelut tulosalueen organisointi

Sosiaalityö ja perhepalveluiden tulosaluetta johtaa tulosalueen johtaja.
Tulosalue koostuu neljästä palvelualueesta:

 • Lapsi- ja perhesosiaalityö
 • Lasten ja perheiden palvelut
 • Aikuisten sosiaalityö
 • Työikäisten palvelut

Tulosalueella huolehditaan seuraavista sosiaalihuollon palvelutehtävistä:

 • lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, päihdehuolto, työikäisten palvelut ja vammaispalvelut

Tulosalueella huolehditaan viranomaistehtävistä, jotka liittyvät sosiaalihuollon palvelutehtäviin ja niihin liittyviin lakeihin (esimerkiksi yksityisten palvelutuottajien valvonta kunnan alueella).

Lapsi- ja perhesosiaalityön palvelualue huolehtii sosiaalihuollon palvelutehtävistä, joiden tavoitteena on:

 • tukea lapsiperheitä ja vanhemmuutta sekä edistää lapsen yksilöllistä kasvua ja myönteistä kehitystä ja osallisuutta
 • tukea lapsiperheitä elämänhallintaan, työhön, toimeentuloon ja opiskeluun liittyvissä asioissa sekä vähentää eriarvoisuutta
 • turvata lasten oikeus huoltoon ja elatukseen sekä puolisoiden oikeus elatukseen
 • tukea perheitä adoptioasioissa ja ristiriitatilanteissa
 • edistää vammaisten henkilöiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuudesta johtuvia esteitä
 • edistää ja tukea kotoutumista
 • ehkäisee ja vähentää päihteiden ongelmakäytöstä ja mielenterveysongelmista aiheutuvia haittoja sekä edistää perheiden toimintakykyä ja turvallisuutta
 • turvata erityistä tukea ja suojelua tarvitsevien lasten oikeus turvalliseen kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen (lastensuojelu)

Palvelualueen toimintayksiköt ovat:

 • Vastaanotto ja arviointi (palvelutarpeen arviointi)
 • Sosiaalityö, vammaispalvelut ja kotouttaminen
 • Perheoikeudelliset palvelut
 • Pohjanmaan sovittelutoimisto
 • Pohjanmaan sosiaalipäivystys
 • Lastensuojelutyö

Lasten ja perheiden palvelut -palvelualue huolehtii palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman perusteella järjestettävistä sosiaalihuollon palvelutehtävistä, joiden tavoitteena on:

 • tukea lapsiperheitä ja vanhemmuutta sekä edistää lapsen yksilöllistä kasvua ja myönteistä kehitystä ja osallisuutta sekä elämänhallintaa
 • edistää vammaisten henkilöiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuudesta johtuvia esteitä
 • edistää ja tukea kotoutumista
 • ehkäisee ja vähentää päihteiden ongelmakäytöstä ja mielenterveysongelmista aiheutuvia haittoja sekä edistää perheiden toimintakykyä ja turvallisuutta
 • turvata erityistä tukea ja suojelua tarvitsevien lasten oikeus turvalliseen kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen (lastensuojelu)

Palvelualueen palveluyksiköt ovat:

 • Perhetukikeskus, johon sisältyy toimintayksiköt: Perhetyö, Lapsiperheiden kotipalvelu, Mäntykoti, Perhehoito
 • Kustaalan nuorisokoti

Palvelualueen toimintayksiköt ovat:

 • Kasvatus ja perheneuvola
 • EhL:n mukainen iltapäivä- ja iltahoito
 • Kotomaja

Aikuisten sosiaalityön palvelualue huolehtii sosiaalihuollon palvelutehtävistä, joiden tavoitteena on:

 • tukea nuoria, työikäisiä ja erityistä tukea tarvitsevia asiakkaita elämänhallintaan, työhön, toimeentuloon ja opiskeluun liittyvissä asioissa
 • vähentää eriarvoisuutta sekä edistää osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa
 • edistää vammaisten henkilöiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuudesta johtuvia esteitä
 • edistää ja tukea kotoutumista
 • ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä haittoja sekä parantaa päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta
 • vahvistaa mielenterveyttä suojaavia tekijöitä
 • vähentää ja poistaa mielenterveyttä vaarantavia tekijöitä
 • tukea mielenterveyskuntoutujien elämänhallintaa, parantaa heidän ja heidän läheistensä toimintakykyä

Lisäksi palvelualue huolehtii kansainvälistä suojelua hakevien vastaanottokeskuspalveluista sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain mukaisista palveluista (sopimuksella valtion kanssa) ja asioimistulkkauspalveluista.

Palvelualueen palveluyksiköt ovat:

 • Vaasan vastaanottokeskus
 • Pohjanmaan tulkkikeskus

Palvelualueen toimintayksiköt ovat:

 • Vastaanotto ja arviointi
 • Aktivointi ja kuntouttaminen
 • Vammaispalvelut ja kotouttaminen
 • Taloudellinen avustaminen (toimeentulotukiyksikkö)

Työikäisten palvelut -palvelualue huolehtii palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman perusteella järjestettävistä sosiaalihuollon palvelutehtävistä, joiden tavoitteena on:

 • tukea nuoria, työikäisiä ja erityistä tukea tarvitsevia asiakkaita elämänhallintaan, työhön, opiskeluun ja kotoutumiseen liittyvissä asioissa
 • edistää vammaisten henkilöiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuudesta johtuvia esteitä
 • ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä haittoja sekä parantaa päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta
 • vahvistaa mielenterveyttä suojaavia tekijöitä
 • vähentää ja poistaa mielenterveyttä vaarantavia tekijöitä
 • tukea mielenterveyskuntoutujien elämänhallintaa, parantaa heidän ja heidän läheistensä toimintakykyä

Palvelualueen palveluyksiköt ovat:

 • Arjen hallinnan tukipalvelut, johon sisältyy toimintayksiköt: kotikuntoutus, kuntouttava asuminen, päiväkeskus Treffis, kuntouttava työtoiminta
 • Vammaisten päivä- ja työtoiminta, johon sisältyy toimintayksiköt: päivä- ja työtoimintakeskukset Majakka, Meritähti
 • Vaasan päihdekeskus
 • Vammaisten asumispalvelut (EHL), johon sisältyy toimintayksiköt: Kivikoto, Näthemmet, Kotikulta ja Kultapiha, Mäkihovi, Parkhemmet, Purohovi
 • Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut (SHL), johon sisältyy toimintayksiköt: Silmukoti ja Aaltokoti

Palvelualueen toimintayksiköt ovat:

 • Nuorisoasema Klaara
 • Päihde- ja mielenterveysasema Horisontti

§ 5 Koti- ja laitoshoito tulosalueen organisointi

Koti- ja laitoshoidon tulosaluetta johtaa tulosalueen johtaja. Tulosalue koostuu neljästä palvelualueesta:

 • Ikäkeskus, jota johtaa ikäkeskuksen johtaja
 • kotihoito, jota johtaa kotihoidon johtaja
 • palveluasuminen, jota johtaa palveluasumisen johtaja
 • laitoshoito ja diabetesvastaanotto, jonka palvelualuejohtajana toimii ylilääkäri

Ikäkeskus sisältää mm. SAS (Selvitä-Arvioi-Sijoita) -toiminnan, geriatrian poliklinikan, vanhusten sosiaalityön, päiväkeskuksen ja tarvikejakelun.
Kotihoidon palvelualueeseen kuuluvat alueellinen kotipalvelu, sairaanhoito ja tukipalvelut (sisältäen mm. vanhusten omaishoidontuen). Sairaanhoidon palveluyksikköön kuuluvat toimintayksiköt kotisairaala, kotiutusyksikkö, kotikuntoutusyksikkö ja kotisairaanhoito.
Palveluasumisen palvelualueeseen kuuluu eri palveluyksiköitä. 
Kotihoidon ja palveluasumisen lääkäripalveluista vastaa koti- ja laitoshoito.
Laitoshoidon palvelualueeseen kuuluvat kaupunginsairaalan osastot.

§ 6 Terveyspalvelut tulosalueen organisointi

Terveyspalvelut tulosalueen tulosaluejohtajana toimii johtava ylilääkäri. Terveyspalveluihin kuuluvat seuraavat palvelualueet:

 • vastaanottopalvelut, palvelualuejohtajana ylilääkäri
 • terveydenhuollon tukipalvelut, palvelualuejohtajana johtava ylilääkäri
 • kuntoutuspalvelut, palvelualuejohtajana ylilääkäri
 • hammashuolto, palvelualuejohtajana johtava ylihammaslääkäri

Tulosalueeseen kuuluu lisäksi hoitotyön vastuualue, josta on tässä toimintasäännössä määrätty erikseen.

Vastaanottopalveluiden palvelualue sisältää:

 • terveysasemat
 • opiskeluterveydenhuollon
 • perhesuunnittelun
 • erikoislääkäreiden vastaanoton
 • terveydenedistämisyksikön

Terveydenhuollon tukipalveluiden palvelualue sisältää:

 • röntgenin
 • välinehuollon

Kuntoutuspalvelujen palvelualue sisältää:

 • fysioterapian
 • mielenterveysasema Horisontin
 • toimintaterapian ja puheterapian
 • lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut ja apuvälinehuollon
 • rintamaveteraanien kuntoutuksen
 • kaupungin kriisiryhmän debriefingtoiminnan

Hammashuollon palvelualue sisältää:

 • perushammashuollon
 • erikoishammaslääkäripalvelut
 • hammaslääkäripäivystyksen
 • opetushammashoitolan

§ 7 Laihian tulosalue

Laihian tulosalue on yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yksi Vaasan sosiaali- ja terveystoimen tulosalueista. Tulosalueen organisoinnista ja toimivallan siirtämisestä määrätään Laihian tulosaleen toimintasäännössä, joka on tämän toimintasäännön liitteenä.

III luku Toimielinten ja viranhaltioiden tehtävät ja päätösvalta

§ 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kaupunginvaltuusto nimeää sosiaali- ja terveyslautakunnan 13 jäsentä, sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Sosiaali- ja terveyslautakunta nimeää Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuuteen kuuluvan yksilöjaoston. Yksilöjaostoon valitaan 5 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Sosiaali- ja terveyslautakunta nimeää Laihian ja Vaasan aluejaoston. Laihian kunta esittää Laihian edustajat aluejaostoon. Sosiaali- ja terveyslautakunnalla ei ole kuntalain (410/2015) 92 § mukaista otto-oikeutta Vaasa yhteistoiminta-alueen aluejaoston päätöksiin.

Esittelijöinä lautakunnassa toimivat toimialajohtaja, tulosaluejohtajat ja kehittämisjohtaja sekä muut toimialajohtajan määräämät henkilöt. Esittelijöiden lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa voi olla läsnä esittelijän tarpeelliseksi katsomat asiantuntijat sekä yksilöjaoston puheenjohtaja. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja yksilöjaoston sihteerinä toimii toimialan lakimies. Sihteerin estyneenä ollessa toimialajohtaja nimeää varahenkilön.

§ 9 Yksilöjaosto

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön mukaan yksilöjaoston tehtävänä on toimia sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisena yksilöasioita käsittelevänä elimenä. Yksilöjaosto tekee lautakunnan puolesta ja sen määräämissä asioissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasta koskevat yksilöpäätökset jollei tehtävää ole lainsäädännössä tai johtosäännön perusteella annettu viranhaltijalle.

Esittelijöinä yksilöjaostossa toimivat toimialajohtaja ja tulosaluejohtajat. Toimialajohtaja ja tulosaluejohtaja voivat päättää muista esittelijöistä yksilöjaostossa. Lisäksi yksilöjaosto päättää lautakunnan puolesta niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän päätöksen saattamista lautakunnan käsiteltäväksi. Muista yksilöjaoston tehtävistä määrää sosiaali- ja terveyslautakunta.

§ 10 Laihian ja Vaasan aluejaosto

Aluejaoston tehtävistä ja toimivallasta on sovittu Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan välisessä yhteistyösopimuksessa sekä säädetty Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännössä. Aluejaosto huolehtii myös yksilöjaoston tehtävistä Laihian tulosalueella.

§ 11 Vaasa – Laihia neuvottelukunta

Neuvottelukunta on kuntien yhteistyöelin. Se käsittelee toiminnan strategisia linjauksia ja painopistealueita tarvittaessa. Neuvottelukunnan tehtävistä ja toimivallasta on sovittu Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan välisessä yhteistyösopimuksessa sekä säädetty Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännössä.

§ 12 Toimialajohtaja

Toimialajohtajalle on johtosäännössä määrätty seuraavat tehtävät:

 • vastaa toimialan toiminnasta
 • vastaa toimialan taloudesta
 • vastaa toimialan hallinnosta
 • vastaa lautakunnalle ja jaostolle päätettäväksi tulevien asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta

Näihin tehtäviin liittyen toimialajohtaja:

 • vastaa toimialan toiminnan ja organisaation kehittämisestä
 • määrittelee sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistealueet yhteistyössä tulosalueiden johtajien kanssa
 • esittelee lautakunnassa ja jaostoissa toimialaa kokonaisuudessaan tai useampaa tulosaluetta koskevat asiat sekä sellaiset asiat, joiden laadun katsoo sitä vaativan
 • vastaa toimialan tiedottamisesta ja tiedotuksen ohjeistamisesta
 • huolehtii, että ehdotukset lautakunnan taloussuunnitelmaksi, muiksi suunnitelmiksi sekä toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi annetaan lautakunnalle määräaikana
 • päättää sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilökunnan palkka- ja palvelussuhteen ehdoista siten kuin kaupunginhallituksen yleisjaosto siitä erikseen määrää
 • toimii tulosaluejohtajien, johtavan ylilääkärin, kehittämisjohtajan, lakimiehen, sekä talous- ja HR-controllereiden henkilöstöhallinnollisena esimiehenä
 • päättää toimialan henkilökunnan ulkomaan virkamatkoista
 • päättää sivutoimiluvista
 • päättää suoranaisessa alaisuudessaan olevien henkilöiden sijaisuuksista, virkavapauksista, virkamatkoista, koulutuksista, vuosilomista ja muista henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista
 • päättää sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön siirroista silloin kun siirto tapahtuu tulosalueiden välillä ellei tässä toimintasäännössä erikseen toisin ole määrätty
 • toimii lautakunnan asiamiehenä, ellei tehtävää ole määrätty muulle viranhaltijalle
 • huolehtii toimialan yhteistoiminnasta muiden viranomaisten ja tahojen kanssa
 • hyväksyy tilojen, alueiden ja välineiden tilapäisen käytön periaatteet
 • hoitaa ne asiat, jotka toimialan johtajalle asian laadun sekä muiden sääntöjen, määräysten ja päätösten mukaan kuuluvat

§ 13 Johtava ylilääkäri

Johtava ylilääkäri on johtosäännöllä määrätty toimimaan terveydenhuoltolain edellyttämänä terveyskeskuksen vastaavana lääkärinä.

Johtavan ylilääkärin tehtävänä on:

 • päättää terveyden- ja sairaanhoidon järjestämisestä, ellei tehtävää ole määrätty muulle viranhaltijalle sekä antaa niitä koskevia ohjeita toimialan muille lääkäreille
 • päättää toimialalla palvelualuejohtajina toimivien ylilääkäreiden ja johtavan ylihammaslääkärin virkavapauksista, vuosilomista, koulutuksesta, virkamatkoista ja sijaisuuksista
 • toimia lautakunnan asiamiehenä terveyskeskustoimintaa koskevissa asioissa
 • vastata kansanterveystyöhön liittyvästä tiedotuksesta
 • huolehtia kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon yhteistyöstä
 • esitellä lautakunnassa useampaa kuin yhtä tulosaluetta koskevat kansanterveystyöhön liittyvät asiat sekä palvelualuejohtajina toimivien ylilääkäreiden virkaan valinta-asiat
 • suorittaa muut tehtävät, jotka asian laadun sekä muiden säädösten, määräysten ja päätösten mukaan kuuluvat terveyskeskuksen vastaavalle lääkärille

§ 14 Tulosaluejohtajat

Lautakunnan määräämän tai valitseman tulosalueen johtajan tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa tulosalueensa toimintaa ja vastata siitä.

Tulosalueen johtajan tehtävänä on, ellei erikseen toisin ole määrätty:

 • huolehtia ja vastata tulosalueen talousarvion ja muiden suunnitelmien laadinnasta, toteutuksesta ja seurannasta sekä yleis- ja asiakirjahallinnon järjestämisestä tukipalveluiden osoittaman henkilökunnan avulla
 • ottaa palvelukseen palveluyksiköiden ja toimintayksiköiden vastuuhenkilöt sekä myöntää heille eron, ellei tässä toimintasäännössä ole erikseen toisin määrätty
 • päättää tulosalueen henkilökunnan irtisanomisesta
 • päättää tulosalueensa henkilökunnan koulutusmäärärahojen jakamisesta
 • päättää palvelualueiden johtajien ja tulosalueensa hallinnon oman henkilöstön virkavapauksista, vuosilomista, koulutuksesta, virkamatkoista ja muista henkilöstöhallintoon kuuluvista asioista
 • päättää oman auton käyttöoikeudesta kaupungin ohjeita noudattaen
 • päättää kielenkäyttölisän myöntämisestä kaupungin ohjeita noudattaen
 • myöntää omaa tulosaluettansa koskevat tutkimusluvat
 • päättää, mihin palvelualueeseen vakanssit ja henkilökunta kuuluvat
 • vastata tulosalueen yhteistyöstä muiden tulosalueiden, hallintokuntien ja viranomaisten kanssa
 • esitellä tulosaluettaan koskevat asiat lautakunnassa ja jaostossa
 • hyväksyä tulosalueensa osalta taloudellisia seurauksia aiheuttavat sitoumukset ja sopimukset, ellei niiden hyväksyminen kuulu lautakunnan toimivaltaan
 • suorittaa muut lautakunnan ja toimialajohtajan määräämät tehtävät sekä sellaiset tehtävät, jotka asian laadun mukaan kuuluvat tulosalueen johtajalle

§ 15 Kehittämisjohtajan tehtävät

Kehittämisjohtajan tehtävänä on, ellei erikseen toisin ole määrätty:

 • esitellä työtehtävänsä mukaiset koko toimialaa koskevat asiat lautakunnassa ja jaostossa
 • hyväksyä tehtävänsä osalta taloudellisia seurauksia aiheuttavat sitoumukset ja sopimukset, ellei niiden hyväksyminen kuulu lautakunnan toimivaltaan
 • vastata yksikön yhteistyöstä toimialan tulosalueiden, hallintokuntien ja viranomaisten kanssa
 • suorittaa muut lautakunnan ja toimialajohtajan määräämät tehtävät
 • vastata hallinnollisten tehtävien hoitamisesta yhdessä tulosalueiden kanssa

Lisäksi kehittämisjohtajan virkatehtäviin kuuluu Vaasan Aluetyöterveys –liikelaitoksen toimitusjohtajan tehtävät siten kun liikelaitoksen johtosääntö ne määrittää.

§ 16 Talous- ja HR-controllereiden tehtävät

Talous- ja HR-controller toimivat toimialalla keskushallinnosta käsin toimialajohtajan alaisuudessa. Tehtävään kuuluu hallinnon ja kehittämisen tehtäviä. Controllerien tehtäviä ovat mm.

 • henkilöstö/talousasioihin liittyvä strateginen suunnittelu, ohjauksen ja kehittämisen tuki
 • toimia johdon operatiivisena tukena
 • toiminnan kehittämisen koordinointi henkilöstö/talousasioiden osalta toimialan sisällä sekä toimialan ja keskushallinnon välillä
 • vastata erikseen määritellyistä henkilöstö/taloushallinnon erityistehtävistä
 • muut toimialajohtajan määräämät asiantuntijatehtävät

§ 17 Palvelualueen johtajan tehtävät

Lautakunnan valitseman tai nimeämän palvelualueen johtajan tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa vastuulleen määriteltyä palvelualuetta sekä vastata sen toiminnasta.

Palvelualueen johtajan tehtävänä on, ellei erikseen toisin ole määrätty:

 • huolehtia ja vastata palvelualueensa talousarvion ja muiden suunnitelmien laatimisesta, toiminnan toteuttamisesta talousarvion puitteissa ja seurannasta sekä yleis- ja asiakirjahallinnon järjestämisestä
 • ottaa palvelukseen palvelualueensa henkilökunnan sekä myöntää sille eron, ellei tehtävää ole määrätty palveluyksikön johtajalle
 • päättää koeajalla tapahtuvan työsopimuksen purusta
 • toimia palvelualueensa henkilöstön esimiehenä, mikäli tämän toimintasäännön puitteissa ei ole määrätty toisin
 • päättää alaisensa henkilökunnan virkavapauksista, koulutuksesta, työlomista, vuosilomista sekä muista henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista
 • päättää palvelualueensa henkilökunnan maksullisesta koulutuksesta tulosalueen johtajan vahvistamissa puitteissa
 • päättää henkilökunnan ja vakanssien siirroista palvelualueen sisällä
 • päättää palvelualueensa tilojen, laitteiden ja välineiden luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön toimialajohtajan hyväksymien yleisperiaatteiden mukaisesti
 • päättää palvelualueen hankinnoista ja poistoista kaupungin ja lautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti
 • päättää palvelualueen maksuista hyväksyttyjä periaatteita noudattaen siltä osin kuin niitä ei ole siirretty maksutoimiston hoidettavaksi
 • toimia valmistelijana lautakunnassa ja jaostossa sekä esittelijänä jaostossa, mikäli tulosalueen johtaja on siirtänyt tietyn asian tai asiaryhmän hänen esiteltäväkseen
 • päättää asiakastietojen antamisesta
 • suorittaa muut tulosalueen johtajan määräämät tehtävät sekä sellaiset tehtävät, jotka asian laadun mukaan kuuluvat hänen tehtäviinsä

Ylilääkärin toimiessa palvelualuejohtajana on osa palvelualuejohtajan tehtävistä määrätty ylihoitajille (§ 20-21).

§ 18 Palveluyksikön johtajan tehtävät

Palveluyksikön johtajana toimivan viran- tai toimenhaltijan tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa vastuullaan olevaa palveluyksikköä sekä vastata sen toiminnasta.

Palveluyksikön johtajan tehtävänä on, ellei erikseen toisin ole määrätty:

 • huolehtia ja vastata palveluyksikön talousarvion ja muiden suunnitelmien laatimisesta, toteutumisesta ja seurannasta sekä tehdä niitä koskevat esitykset palvelualueen johtajalle sekä vastata yleis- ja asiakirjahallinnon järjestämisestä
 • ottaa palvelukseen palveluyksikön henkilökunta sekä myöntää sille eron
 • päättää henkilökuntansa vuosilomista, työ- ja virkalomista, virkamatkoista sekä muista henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista
 • päättää palveluyksikön hankinnoista ja poistoista hyväksyttyjä periaatteita ja valtuuksia noudattaen
 • päättää palveluyksikön tilojen, välineiden tai laitteiden tilapäisestä käytöstä hyväksyttyjä periaatteita noudattaen
 • suorittaa muut palvelualueen johtajan määräämät tehtävät sekä sellaiset tehtävät, jotka asian laadun mukaan kuuluvat palveluyksikönjohtajalle
 • päättää henkilökunnan siirroista palveluyksikön sisällä

§ 19 Toimintayksikön vastuuhenkilön tehtävät

Toimintayksikön vastaavan viran- tai toimenhaltijan tehtävänä on:

 • kehittää yksikkönsä toimintaa ja vastata siitä
 • vastata työnjohdollisista tehtävistä

Toimintayksikön vastuuhenkilön tehtävänä on osallistua yksikkönsä talousarvion ja muiden suunnitelmien laadintaan sekä suorittaa muut palvelualueen ja palveluyksikön johtajan määräämät tehtävät sekä sellaiset tehtävät, jotka asian laadun mukaan kuuluvat toimintayksikön vastuuhenkilölle.

§ 20 Johtavan ylihoitajan tehtävät

Hoitotyön vastuualueelle kuuluu terveydenhuollon ammattihenkilöiden lisäksi muu toimialan hoitohenkilökunta. Lautakunnan määräämä tai valitsema johtava ylihoitaja toimii johtavan ylilääkärin alaisuudessa.

Johtavan ylihoitajan tehtävänä on vastuualueellaan:

 • johtaa, kehittää, ohjaa, koordinoi ja valvoo hoitotyötä sosiaali- ja terveystoimessa
 • huolehtia hoitotyön tasapuolisesta kehittämisestä yhteistyössä tulos- ja palvelualueiden johtajien ja ylihoitajien kanssa
 • suunnitella ja kehittää hoitohenkilökunnan terveyden- ja sairaanhoidollista koulutusta yhteistyössä tulos- ja palvelualueiden johtajien ja ylihoitajien kanssa
 • olla yhteistyössä terveydenhuoltoalan ammatillista koulutusta järjestävien tahojen kanssa sekä koordinoida tähän liittyvää toimintaa sekä allekirjoittaa niihin liittyvät sopimukset
 • toimia ylihoitajien sekä hammashuollon, röntgenin ja välinehuollon osastonhoitajien suoranaisena esimiehenä
 • toimia poissaoloja varten palkatun terveyspalveluiden palvelualueen varahenkilöstön esimiehenä
 • ottaa palvelukseen ja myöntää ero suoranaisille alaisilleen ylihoitajia lukuun ottamatta
 • päättää koeajalla tapahtuvan työsopimuksen purusta
 • päättää suoranaisten alaistensa koulutuksesta, virkavapauksista, työlomista, vuosilomista, koeajalla tapahtuvan työsopimuksen purusta ja muista henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista, ellei erikseen toisin ole määrätty
 • huolehtia ja vastata hoitotyön yhteiset toimintayksikön vastuualeen talousarvion ja muiden suunnitelmien laatimisesta, toiminnan toteuttamisesta talousarvion puitteissa ja seurannasta sekä yleis- ja asiakirjahallinnon järjestämisestä
 • suorittaa muut johtavan ylilääkärin hänelle määräämät tai asian laadun mukaan johtavalle ylihoitajalle kuuluvat tehtävät

Johtava ylihoitaja toimii myös diabetesvastaanoton ylihoitajana.

§ 21 Ylihoitajan tehtävät

Vastaanottopalvelujen palvelualueen ylihoitajan, laitoshoidon palvelualueen ylihoitajan ja Laihia-Vaasa yhteistoiminta-alueella toimivan ylihoitajan tehtävänä on:

 • johtaa, kehittää ja valvoa palvelualueen hoitotyötä ja hoito-organisaatiota yhteistyössä, tulosalue- ja palvelualuejohtajien sekä johtavan ylihoitajan kanssa
 • huolehtia, että heidän alaisensa henkilökunta toiminnassaan noudattaa lääkärin antamia ohjeita terveyden- ja sairaanhoidosta
 • koordinoida ja suunnitella alaisensa henkilöstön koulutusta yhteistyössä palvelualueiden johtajien kanssa
 • päättää alaisensa henkilökunnan siirroista palvelualueen sisällä
 • ottaa palvelukseen ja myöntää eron alaiselleen henkilöstölle sekä päättää henkilökunnan koulutuksesta, virkavapauksista, työlomista, vuosilomista, koeajalla tapahtuvan työsopimuksen purusta ja muista henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista, ellei tehtävää joiltakin osin ole annettu osastonhoitajalle
 • päättää koeajalla tapahtuvan työsopimuksen purusta
 • päättää hoitotyöhön liittyvistä hankinnoista ja poistoista kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden mukaan ja tarvittaessa neuvoteltuaan palvelualueen johtajan kanssa
 • osallistua palvelualueen talousarvion ja muiden suunnitelmien laatimiseen
 • suorittaa muut palvelualueen johtajan ja johtavan ylihoitajan määräämät tehtävät sekä sellaiset tehtävät, jotka asian laadun mukaan kuuluvat ylihoitajalle

§ 22 Osastonhoitajan toimivalta

Fysioterapian, hammashuollon ja röntgenin osastonhoitajien ratkaisuvaltaan kuuluu:

 • ottaa palvelukseen ja myöntää eron alaiselleen henkilöstölle
 • päättää henkilökuntansa koulutuksista, vuosilomista, lakisääteisistä ja ei harkinnanvaraisista työlomista sekä harkinnanvaraisista työlomista 31 päivään saakka.

Vastaanottopalvelujen ja laitoshoidon palvelualueilla toimivilla osastonhoitajilla sekä välinehuollon, mielenterveysaseman, kotiutusyksikön, kotikuntoutusyksikön ja kotisairaalan osastonhoitajilla on oman henkilökunnan osalta oikeus palkata tarvittavat sijaiset 31 päivään saakka sekä päättää vuosilomista, lakisääteisistä ja ei harkinnanvaraisista työlomista sekä 31 päivään saakka harkinnanvaraisista työlomista.

Laihia-Vaasa yhteistoiminta-alueen osalta ratkaisuvaltamääräykset on kirjattu tulosalueen toimintasääntöön.

IV luku Henkilöstöasiat

§ 23 Henkilöstöasiat

Henkilökunnan kelpoisuusehdoista päättää valinnan suorittava viranomainen, ellei niitä ole säädöksissä, johtosäännössä tai muuten erikseen määrätty sekä päättää kelpoisuusehdoista ennen tehtävän auki julistamista. Henkilökunnan sijaisuuksista päättävät tarvittaessa tämän toimintasäännön § 12-14, 17 ja 19-22 mainitut esimiehet omien alaisten osalta.

Tulosaluejohtajat päättävät henkilöstön oman auton käytöstä oman alueensa osalta. Tulosaluejohtajat päättävät kielenkäyttölisän myöntämisestä kaupunginhallituksen yleisjaoston päätöksiä noudattaen.

Toimialajohtajan sijaisena sosiaali- ja terveystoimessa toimii sosiaali- ja perhepalveluiden tulosaluejohtaja. Mikäli molemmat ovat esteellisiä tai estyneitä, toimii heidän sijaisenaan virkaiältään vanhin tulosaluejohtaja.
Johtavan ylilääkärin sijaisena vastaavana lääkärinä toimii tämän esteellisenä tai estyneenä ollessa vastaanottopalveluiden ylilääkäri, kuntoutuspalveluiden ylilääkäri, laitoshoidon ylilääkäri tai muu toimialajohtajan määräämä lääkäri, tässä järjestyksessä. 

Tulosaluejohtajat sijaistavat tarvittaessa toisiaan, mikäli sijaisjärjestelyjä ei voida hoitaa tulosalueen sisäisesti.

V luku Talousasiat

§ 24 Talousasiat

Talousarvion laadinnasta ja talouden ja toiminnan seurannasta toimialalla vastaavat toimialajohtaja ja tulosaluejohtajat yhdessä keskushallinnon tukipalveluhenkilöstön sekä palvelualueiden ja yksiköiden johtajien kanssa.
Sosiaali- ja terveystointa sitoo myös Vaasan kaupungin taloussääntö missä on säädetty taloudellisuudesta ja tulosvastuusta, sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta, talouden suunnittelusta, taloussuunnitelman laatimisesta sekä talousarvion ja siihen tulevien muutosten valmistelusta.

Laskujen hyväksyjät ja investointiosan hankinnoista vastaavat sekä tarvittaessa niihin tehtävät muutokset vahvistetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa vuosittain.

VI luku Muut säännökset / Erityiset ratkaisuvaltamääräykset

§ 25 Muut säännökset / Erityiset ratkaisuvaltamääräykset

Tukipalvelut

Huoltopalveluista vastaavalla työnjohtajalla on tehtäväalueensa henkilökunnan osalta oikeus palkata tarvittavat sijaiset ja päättää vuosilomista, lakisääteisistä ja ei harkinnanvaraisista työlomista sekä 31 päivään saakka harkinnanvaraisista työlomista. 

Keskushallintoon siirtyneet mutta toimialan tehtävissä toimivat maksupäällikkö ja laskutussihteerit tekevät päätökset asiakasmaksuista koskien kotona annettavaa palvelua, kaupungin järjestämää (oma ja ostopalvelu) sosiaalihuoltolain mukaista ympärivuorokautista asumispalvelua sekä laitoshoitoa terveydenhuoltolain 67 § mukaisessa pitkäaikaishoidossa myös yhteistoiminta-alueen osalta. Myös palvelusetelien arvon määrittäminen kuuluu maksupäällikön ja laskutussihteerin toimenkuvaan.

Maksupäällikkö päättää kotihoidon palvelumaksun, sosiaalihuoltolain mukaisen ympärivuorokautisen asumispalvelun (omat ja ostopalvelut) palvelumaksun harkinnanvaraisesta alentamisesta tai perimättä jättämisestä sekä pitkäaikaishoidon maksun harkinnanvaraisesta alentamisesta tai perimättä jättämisestä terveydenhuoltolain mukaisessa lyhyt- ja pitkäaikaishoidossa myös yhteistoiminta-alueen osalta. Myös palvelusetelien arvon määrittäminen kuuluu maksupäällikön ja laskutussihteerin toimenkuvaan.

Maksupäällikkö päättää lisäksi:

 • sosiaalihuoltolain mukaisen osa- ja lyhytaikaisen asumispalvelumaksun ja osavuorokautisen hoidon maksun määräämisestä
 • maksukatto/vapaakortin myöntämisestä

Sosiaalityö ja perhepalvelut

Lapsi-ja perhesosiaalityön palvelualue

Tällä palvelualueella päätetään ja huolehditaan Sosiaalihuoltolain, Lastensuojelulain, Vammaispalvelulain, Erityishuoltolain, Toimeentulotukilain, Lain työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (sosiaalityö ja taloudellinen tuki), Päihdehuoltolain, Mielenterveyslain, Kotoutumislain, Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslain, Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaisista palveluista. 

Lapsi ja perhesosiaalityön palvelualuejohtaja on LsL:n 13 §:n tarkoitettu lastensuojelutoimenpiteestä päättävä viranhaltija (= kunnan johtosäännön mukaan määräytyvä johtava lastensuojeluviranomainen).

Palvelualueen johtajalla on sama päätösvalta kuin alaisillaan.

Lisäksi palvelualueen johtaja päättää:

 • asiakas- ja resurssiohjauksesta
 • hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeuteen huostaanotosta ja sijaishuollosta (LSL 43,2)
 • hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeuteen lapsen tutkimisesta (LSL 28)
 • erityisen huolenpidon aloittamisesta tai jatkamisesta, enintään 2 kertaa 30 vuorokauden ajaksi
 • lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevista olosuhdeselvityksistä tuomioistuimille
 • valtuuttaa viranhaltijan tai muun edustajan edustamaan sosiaali- ja terveyslautakuntaa/toimialaa suullisessa käsittelyssä oikeudessa lastensuojelun asiakasasioissa tai edustaa itse
 • asiakastietoihin liittyvän myönteisen tai kielteisen päätöksen antamisesta
 • Asiakaslain 812/2000 20 §, 2 mom. mukaisesta rahalaitokselle tehtävästä pyynnöstä erityisen huolenpidon aloittamisesta tai jatkamisesta
 • yksityisesti sijoitettujen lasten hoitopaikan soveltuvuudesta sijoituspaikaksi (LSL 81)

Johtava sosiaalityöntekijä päättää:

 • virka-apupyynnön tekemisestä
 • erityisentuen asiakkuudesta ja SHL:n 42 §:n mukaisesti oman työntekijän nimeämisestä
 • päättää avo- ja sijaishuoltoon sijoittamisesta muuhun kuin kaupungin omaan yksikköön
 • päättää ShL:n tai LsL:n mukaisesti: perhetyö, tukisuhdetoiminta (= tukihenkilö ja tukiperhe), lapsiperheiden kotipalvelu, ensikotipalvelu, perhehoito, ammatillinen perhehoito, laitoshuolto, tuettu asuminen, asumiskokeilu, asumisvalmennus, taloudellisen tuen palvelu, itsenäistymisvarojen hoitaminen, vertaistukitoiminta, harrastus- ja kerhotoiminta, loma- ja virkistystoiminta sekä muut asiakasta tukevat palvelut (esimerkiksi siivouspalvelu, sosiaalipedagogiset palvelut), laitoshoidosta ja laitoshuollosta
 • valvoo yksityistä sijoitusta

sekä seuraavista lastensuojelulain mukaisista toimenpiteistä:

 • kiireellisestä sijoituksesta korkeintaan 30 päiväksi (LSL 38,1),
 • kiireellisen sijoituksen lopettamisesta (LSL 39,1),
 • kiireellisen sijoituksen jatkaminen enintään 30 päivän ajaksi (LSL 38,3)
 • huostaanotosta ja sijaishuollosta (kun sitä ei vastusteta) (LSL 43,1),
 • sijaishuoltopaikan muuttamisesta huostaanoton tai kiireellisen sijoituksen aikana (LSL 43,3),
 • huostassa pidon lopettamisesta (LSL 47)
 • lapsen olinpaikan ilmoittamatta jättäminen vanhemmille tai huoltajalle, yhteydenpidon rajoittamisen lopettaminen
 • perhe- ja yksilökohtaisen lastensuojelun maksuista ja niiden alentamisesta
 • kotihoidon maksuista ja niiden alentamisesta
 • adoptio- ja sijaiskotien hyväksymisestä sekä huostaan otettujen ja perheisiin sijoitettujen lasten toimeksiantosopimuksista
 • lastensuojelulain 13 § 2. kohdan mukaisen taloudellisen tuen myöntämisestä,
 • tarvittaessa palvelualueen sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan toimivaltaan tässä toimintasäännössä siirretyistä asioista

sekä seuraavista Vammaispalvelulain mukaisista toimenpiteistä:

 • erityishuollon johtoryhmän laatiman kehitysvammaisten erityishuolto-ohjelman hyväksymisestä,
 • asumisen järjestämisestä ja palveluasumisesta muissa kuin kaupungin omissa yksiköissä,
 • erityishuoltolain mukaisista rajoittamistoimenpiteistä (maksimi kolme kuukautta kerrallaan)

Sosiaalityöntekijä päättää:

 • LsL:n mukaisesta asiakkuuden alkamisesta, asiointipalvelusta, asumisen järjestäminen, asumisvalmennus, asumiskokeilu ja palveluasuminen kaupungin omissa yksiköissä ja yhteistyössä asuntoviranomaisen kanssa,
 • asunnon muutostöistä (hankintavaltuuksien rajoissa), harrastus- ja kerhotoiminnasta (hankintavaltuuksien rajoissa asiakassuunnitelman mukaisesti), henkilökohtaisesta avusta 
 • kotoutumista tukevista toimenpiteistä (Kotolain mukaisesti)
 • kuljetuspalvelusta (VpL ja ShL)
 • kuntoutusohjauksesta (EhL)
 • loma- ja virkistystoiminnasta, päivä- ja työtoiminnasta, saattajapalvelusta, sopeutumisvalmennuksesta, taloudellisen tuen palvelusta (ehkäisevä toimeentulotuki), tilapäisasumispalvelusta, tukiasumisesta, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnasta, vertaistukitoiminnasta, palveluasumisesta, kuntouttavasta työtoiminnasta, kotipalvelusta, kotikuntoutuksesta, kotihoidosta, 
 • omaishoidon tuesta
 • välitystiliasiakkuudesta
 • perhehoidosta
 • kansainvälisten adoptiolausuntojen antamisesta adoptiolautakunnalle
 • passilausuntojen ja oheishuoltajuuslausuntojen antaminen
 • LsL mukaisesti: lastensuojelulain mukaisesta kiireellisestä sijoituksesta, kiireellisen sijoituksen lakkaamisesta, yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa, virka-apupyyntöjen tekemisestä

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä päättää:

 • luvan hakemisesta hallinto-oikeudelta lasta koskevan lääkärin tai muun asiantuntijan suorittamaan tutkimukseen lastensuojelutarpeen selvittämiseksi huoltajan vastustaessa.
 • viestin tai lähetyksen luovuttamatta jättämisestä
 • virka-apupyynnön tekemisestä
 • itsenäistymisvarojen hoitamisesta

Lastenvalvoja päättää:

 • isyyden selvittämispalvelusta
 • isyyden selvittämisen keskeyttämisestä
 • lapsen huollosta, tapaamisesta ja asumisesta sekä elatuksesta tehtyjen sopimusten vahvistamisesta
 • isyystutkimusten matka ym. kustannusten ennakkomaksuista

Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä:

 • tekee virka-apupyynnöt
 • päättää lastensuojelulain mukaisesta kiireellisestä sijoituksesta
 • SHL:n 36 §:n mukaisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella annettavista kiireellisistä palveluista Vaasan kaupungin alueella ja Pohjanmaan sosiaalipäivystyksen sopimuskuntien alueella

Sosiaaliohjaaja päättää:

 • kuljetuspalvelusta (VpL, ShL)
 • taloudellisen tuen palvelusta (perustoimeentulotuesta ja täydentävästä toimeentulotuesta)
 • asiakassuunnitelman perusteella kuntouttavasta työtoiminnasta,
 • EHL:n mukaisista asumispalvelumaksuista sosiaali- ja terveyslautakunnan ohjeiden mukaisesti

Etuuskäsittelijä päättää:

 • taloudellisen tuen palvelusta (perustoimeentulotuesta ja TotuL 23§:n mukaisesta takaisinperinnästä)

Lasten ja perheiden palvelut -palvelualue

Tällä palvelualueella huolehditaan Sosiaalihuoltolain, Lastensuojelulain, Vammaispalvelulain, Erityishuoltolain, Toimeentulotukilain, Lain työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (sosiaalityö ja taloudellinen tuki), Päihdehuoltolain, Mielenterveyslain, Kotoutumislain, Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslain sekä kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaisista palveluista.

Palvelualueen johtaja päättää:

 • lapsi- ja perhesosiaalityön palvelualueen palvelualuejohtajan sijaisena päättää ao. palvelu-alueen asioista
 • asiakastietoihin liittyvän myönteisen tai kielteisen päätöksen antamisesta
 • ostopalveluna ostettavasta kuntoutus- ja laitoshoidosta asiakassuunnitelman mukaisesti
 • ammatillisen perhehoidon palvelun tuottajasta
 • päättää valvottujen tapaamisten palvelujen tuottajasta

Lisäksi palvelualueen johtaja päättää:

 • asiakas- ja resurssiohjauksesta
 • asiakkaaksi ottamisesta palvelualueen yksiköihin, kun yksikön toimivaltainen työntekijä puuttuu tai on estynyt

Palvelualueen johtajalla on sama päätösvalta kuin alaisillaan.

Johtava psykologi / johtava sosiaalityöntekijä päättää:

 • kasvatus- ja perheneuvolapalvelujen antamisesta

Kotipalveluohjaaja päättää:

 • päättää lapsiperheiden kotipalvelujen myöntämisestä (alle 2 kuukautta) ja maksuista.

Aikuisten sosiaalityön palvelualue

Tällä palvelualueella päätetään ja huolehditaan Sosiaalihuoltolain, Vammaispalvelulain, Erityishuoltolain, Toimeentulotukilain, Lain työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (sosiaalityö ja taloudellinen tuki), Päihdehuoltolain, Mielenterveyslain, Kotoutumislain, Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaisista palveluista, kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain mukaisista palveluista.

Palvelualueen johtaja päättää:

 • asiakas- ja resurssiohjauksesta
 • Asiakaslain 812/2000 20 §, 2 mom. mukaisesta rahalaitokselle tehtävästä pyynnöstä
 • asiakastietoihin liittyvän myönteisen tai kielteisen päätöksen antamisesta

Palvelualueen johtajalla on sama päätösvalta kuin alaisillaan.

Johtava sosiaalityöntekijä päättää:

 • asumisen järjestämisestä, asumiskokeilusta, asumisvalmennuksesta muussa kuin kaupungin omassa yksikössä tai/kun sopimusyksiköissä ei ole vapaata asiakaspaikkaa
 • asunnon muutostöistä (VPL ja SHL), erityisen tuen tarpeessa olevalle harrastus- ja kerhotoiminnasta
 • laitoshoidosta ja laitoshuollosta (EhL, PhL)
 • erityisentuen asiakkuudesta ja SHL:n 42 §:n mukaisesti oman työntekijän nimeämisestä
 • virka-apupyyntöjen tekemisestä

sekä seuraavista Vammaispalvelulain mukaisista toimenpiteistä:

 • erityishuollon johtoryhmän laatiman kehitysvammaisten erityishuolto-ohjelman hyväksymisestä, asumisen järjestämisestä ja palveluasumisesta muissa kuin kaupungin omissa yksiköissä, erityishuoltolain mukaisista rajoittamistoimenpiteistä (maksimi kolme kuukautta kerrallaan)
 • asiakaslain 812/2000 20 §, 2 mom. mukaisesta rahalaitokselle tehtävästä pyynnöstä
 • päättää päihdehuollon maksujen alentamisesta tai maksuvapaudesta

Vastaanottokeskuksen johtaja päättää:

 • asiakkaiden vastaanottamisesta vastaanottokeskukseen ja siirroista toisiin vastaanottokeskuksiin
 • aineiden ja esineiden haltuunotosta kansainvälistä suojelua hakevien vastaanotosta annetun lain (746/2011) 60 – 63 §:n mukaisesti
 • ihmiskaupan uhrien vastaanotosta Vaasan vastaanottokeskukseen Joutsenon vastaanottokeskuksen esityksestä
 • virka-apupyynnön tekemisestä

Sosiaalityöntekijä päättää:

 • VpL:n ja ShL:n mukaisista asiointipalveluista, asumisen järjestäminen, asumisvalmennus, asumiskokeilu ja palveluasuminen kaupungin omissa yksiköissä ja yhteistyössä asuntoviranomaisen kanssa,
 • asunnon muutostöistä (hankintavaltuuksien rajoissa), harrastus- ja kerhotoiminnasta (hankintavaltuuksien rajoissa asiakassuunnitelman mukaisesti), henkilökohtaisesta avusta
 • kotoutumisen tuesta (Kotolain mukaisesti)
 • kuljetuspalvelusta (VPL ja SHL)
 • kuntoutusohjauksesta (EHL)
 • oma- ja virkistystoiminnasta, päivä- ja työtoiminnasta, saattajapalvelusta, sopeutumisvalmennuksesta
 • taloudellisen tuen palvelusta (toimeentulotuki)
 • tilapäisasumispalvelusta, tukiasumisesta, tukihenkilötoiminnasta = vertaistukitoiminnasta, palveluasumisesta
 • kuntouttavasta työtoiminnasta
 • kotipalvelusta, kotikuntoutuksesta, kotihoidosta
 • omaishoidon tuesta
 • välitystiliasiakkuudesta ja perhehoidosta
 • virka-apupyynnön tekemisestä

Sosiaaliohjaaja päättää:

 • kuljetuspalvelusta (VpL, ShL)
 • taloudellisen tuen palvelusta (perustoimeentulotuesta ja täydentävästä toimeentulotuesta)
 • asiakassuunnitelman perusteella kuntouttavasta työtoiminnasta
 • EHL:n mukaisista asumispalvelumaksuista sosiaali- ja terveyslautakunnan ohjeiden mukaisesti
 • päihdekeskuksen palveluista asiakkaalta perittävistä palvelumaksuista, niiden alentamisesta tai perimättä jättämisestä
 • mielenterveys ja päihdekuntoutujien ShL mukaisista asiakaspalvelumaksuista niiden perinnästä ja perimättä jättämisestä omissa yksiköissä ja sopimusyksiköissä

Vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijä päättää:

 • vastaanottorahan perusosan ja täydentävän vastaanottorahan myöntämisestä
 • vastaanottorahan perusosan alentamisesta
 • vastaanottorahan takaisinperinnästä
 • kansainvälistä suojelua hakevan ja tilapäistä suojelua saavan matka- ja muuttokustannuksista kotimaahan
 • taloudellisen tuen palvelusta (toimeentulotuki)

Vastaanottokeskuksen sosiaaliohjaaja päättää:

 • vastaanottorahan perusosan ja täydentävän vastaanottorahan myöntämisestä
 • vastaanottorahan perusosan alentamisesta
 • taloudellisen tuen palvelusta (toimeentulotuki)

Etuuskäsittelijä päättää:

 • taloudellinen tuki (perustoimeentulotuki ja TotuL 23 §:n mukaisesta perinnästä)

Vastaanottokeskuksen työnjohtaja päättää:

 • asiakkaiden vastaanottamisesta vastaanottokeskukseen ja siirroista toisiin vastaanottokeskuksiin

Työikäisten palvelut palvelualue

Tällä palvelualueella huolehditaan Sosiaalihuoltolain, Vammaispalvelulain, Erityishuoltolain, Toimeentulotukilain, Lain työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (sosiaalityö ja taloudellinen tuki), Päihdehuoltolain, Mielenterveyslain, Kotoutumislain sekä kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaisista palveluista.

Palvelualueen johtaja päättää:

 • aikuisten sosiaalityön palvelualueen palvelualuejohtajan sijaisena päättää ao. palvelualueen asioista
 • asiakastietoihin liittyvän myönteisen tai kielteisen päätöksen antamisesta
 • ostopalveluna ostettavasta kuntoutus- ja laitoshoidosta asiakassuunnitelman mukaisesti
 • asiakas- ja resurssiohjauksesta
 • päättää asiakkaaksi ottamisesta palvelualueen yksiköihin, kun yksikön toimivaltainen työntekijä puuttuu tai on estynyt

Palvelualueen johtajalla on sama päätösvalta kuin alaisillaan.

Päihdekeskuksen johtaja päättää:

 • selviämishoidon antamisesta
 • katkaisuhoidon antamisesta
 • korvaushoitoon ottamisesta moniammatillisen arvioinnin perusteella

Asumispalvelujen johtaja päättää:

 • välitystiliasiakkuudesta omissa tai sopimuksella toteutetuissa asumisyksiköissä
 • lisäksi asumispalveluiden johtaja tekee vuokrasopimukset asiakkaiden kanssa

Arjen hallinnan tukipalvelujen johtaja päättää:

 • välitystiliasiakkuudesta omissa tai sopimuksella toteutetuissa asumisyksiköissä
 • lisäksi arjen hallinnan tukipalveuiden johtaja tekee vuokrasopimukset asiakkaiden kanssa

Johtava ohjaaja päättää:

 • asiakkaaksi ottamisesta asiakkaan tullessa suoraan suoraan päihde- ja mielenterveyskeskus Horisonttiin

Koti- ja laitoshoito

Tulosalueen johtaja päättää eläkeläisten virkistysrahaston käytöstä.

Tulosalueen johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijät päättävät sosiaalihuoltolain 46 §:n mukaisesta erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan välttämättömistä sosiaalipalveluista (astui voimaan 1.1.2016).

Kotihoito

Palvelualueen johtaja päättää:

 • tarvittaessa palvelualueen kotipalveluohjaajan toimivaltaan tässä toimintasäännössä siirretyistä asioista

Kotipalveluohjaaja päättää:

 • kotipalvelujen ja tukipalvelujen myöntämisestä omalla alueellaan
 • siirto- ja turvapuhelimen myöntämisestä
 • palvelusetelin myöntämisestä ja sen arvon määrittämisestä

Kotihoidon palvelualueella esimiehenä toimivalla kotipalveluohjaajalla on oman kotihoidon alueensa henkilökunnan osalta oikeus palkata tarvittavat sijaiset sekä päättää vuosilomista, lakisääteisistä ja ei harkinnanvaraisista työlomista sekä 31 päivään saakka harkinnanvaraisista työlomista.

Omaishoidon ohjaaja päättää omaishoidontuen palkkioista, palveluista sekä palvelusetelin myöntämisestä.

Sairaanhoito –palveluyksikön johtaja:

 • johtaa kotihoidon sairaanhoito –palveluyksikköä
 • huolehtii yhteistyössä ko. palvelualueen johtajan ja johtavan ylihoitajan kanssa kotihoidon osalta siitä, että hoitotyön henkilökunta toiminnassaan noudattaa ohjeita terveyden- ja sairaanhoidosta
 • koordinoi kotihoidon hoitohenkilökunnan terveyden- ja sairaanhoidollista koulutusta yhteistyössä ko. palvelualueiden johtajien ja johtavan ylihoitajan kanssa

Palveluasuminen

Palvelualueen johtaja päättää:

 • sosiaalihuoltolain mukaisen yksityisen ympärivuorokautisen palvelutoiminnan aloittaminen, lausunto Aluehallintovirastolle
 • tarvittaessa palvelualueen muiden viranhaltijoiden toimivaltaan tässä toimintasäännössä siirretyistä asioista

Vastaava ohjaaja päättää:

 • tukipalvelujen antamisesta omassa palveluyksikössään

Laitoshoito

Palvelualueen johtaja päättää:

 • terveydenhuoltolain mukaisesta lyhyt- ja pitkäaikaishoidosta
 • erikoislääkärivastaanotoista koti- ja laitoshoidon lääkärien osalta
 • tarvittaessa palvelualueen muiden viranhaltijoiden toimivaltaan tässä toimintasäännössä siirretyistä asioista

Ikäkeskuksen johtava sosiaalityöntekijä:

 • päättää ympärivuorokautisesta palveluasumiseen jonoon ottamisesta ja paikan myöntämisestä
 • päättää vuoro- tai lyhytaikaisen hoidon myöntämisestä

Ikäkeskus

Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on kehittää vanhussosiaalityötä.

Terveyspalvelut

Kuntoutuspalveluiden palvelualuejohtaja päättää rintamaveteraanienkuntoutukseen hyväksymisestä.

§ 26 Muut määräykset

Päätökset, jotka viranhaltija tekee hänelle siirretyn päätösvallan nojalla, allekirjoittaa asianomainen päätöksentekijä. Vastaava määräys koskee päätöksen nojalla tehtyjä sopimuksia.

Sosiaali- ja terveystointa koskevat asiakirjat allekirjoittaa toimialajohtaja ja varmentaa ao. osatoiminnasta vastaava viran- tai toimenhaltija. Toimialan osatoimintaa koskevat asiakirjat allekirjoittaa ao. osatoiminnasta vastaava viran- tai toimenhaltija.

Tulosalueen johtaja ja palvelualueen johtaja allekirjoittavat lautakunnan puolesta asiakasasioita koskevat asiakirjat.

Jos syntyy epäselvyyttä siitä, kenen toimivaltaan jokin asia kuuluu, asian ratkaisee toimialajohtaja.

LIITE 1

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAIHIAN TULOSALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

Perustuu 26.5.2008 hyväksyttyyn sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 11 §:ään. Laihian ja Vähänkyrön aluejaoston hyväksymä 20.11.2008 § 9 Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksiköitä ja viranhaltijoita koskevilta osin sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 17.2.2009 Muutos/Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.10.2009 § 153 Laihian ja Vähänkyrön aluejaoston hyväksymä muutos 23.3.2010 § 16 Muutos/Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.4.2010 § 59 Laihian ja Vähänkyrön aluejaoston hyväksymä muutos 2.2.2011 § 4 Muutos/Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.4.2013 § 75 (muutokset astuvat voimaan 1.5.2013) Muutos/Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.10.2015 § 88 (muutokset astuvat voimaan 1.12.2015)

1 § Laihian tulosalue

Laihian tulosalue on kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yksi Vaasan sosiaali- ja terveystoimen tulosalueista. Toimialaa johtaa toimialajohtaja, ja terveydenhuoltolain mukaisena koko terveyskeskuksen vastaavana lääkärinä toimii johtava ylilääkäri.

Laihian ja Vaasan aluejaosto päättää alaisensa Laihian tulosalueen organisoinnista ja siirtää toimivaltaansa tällä toimintasäännöllä toimialan viranhaltijoille. Muiden kuin Laihian tulosalueen viranhaltijoiden osalta tässä toimintasäännössä olevat määräykset edellyttävät myös sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä.

2 § Tulosalueen talousarvio toiminnan ohjauksessa

Laihian tulosalueen ja tulosyksiköiden kustannukset ja tuotot esitetään talousarviossa eriytettyinä yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Talousarvio valmistellaan sosiaali- ja terveystoimessa yhdessä tulosalueen kanssa siten, että pyritään yhtenäisiin käytäntöihin ja yhtenäiseen palvelutasoon koko yhteistoiminta-alueella. Tulosalueeseen sisältyvät palvelualueet ja muu organisaatio sekä tulosalueen toimintaa ohjaavat tavoitteet ja painopistealueet määritellään talousarviossa. Aluejaosto käsittelee talousarvioesitystä ja Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy sen omalta osaltaan kuntaa kuultuaan sekä seuraa sen toteutumista. Talousarvion hyväksyy lopullisesti Vaasan kaupunginvaltuusto.

3 § Tulosalueen organisaation johtaminen ja ohjaus

Tulosalueen johtaminen koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä järjestelmästä, jotka ovat:
a) tulosalueen hallinnollinen ja toiminnallinen johtaminen sekä
b) sen toiminnallinen ohjaus.

Hallinnollinen ja toiminnallinen johto

Hallinnon johtajana ja johtosäännön mukaisena tulosalueen johtajana toimii tulosaluejohtaja. Hänen esimiehensä on toimialajohtaja. Hoitotyön johtajana toimii ylihoitaja.

Paikallisen terveysaseman toiminnasta vastaa Laihian terveysaseman vastaava lääkäri. Hammashuollon paikallisesta toiminnasta vastaa vastaava hammaslääkäri. Psykologien esimiehenä toimii sosiaali- ja terveystoimen kuntoutuspalveluiden ylilääkäri.

Toiminnallinen ohjaus

Tulosalueen toiminnallinen ohjaus kuuluu matriisimaisesti Vaasan sosiaali- ja terveystoimen tulosalueiden, palvelualueiden, toimintojen ja toimintayksiköiden sekä hoitotyön johtajien tehtäviin Laihian tulosalueen vastaavan toiminnan osalta. Toiminnallisella ohjauksella tuetaan:

 • palvelujen sisällöllistä suunnittelua
 • lainsäädännöllisten ja muiden määräysten ja niiden muutosten huomioimista ja niistä tiedottamista
 • prosessien suunnittelua ja organisointia myös yhteistyössä kuntien ja erikoissairaanhoidon kanssa siten, että palveluketjut ovat toimivia
 • terveydenhuollon ammattihenkilönä ja muuna ammattihenkilönä tehtävän työn ohjausta ja sen sisällön kehittämistä sekä koulutusta

Laihian tulosalueen toiminnoista vastaavilla viranhaltijoilla on velvollisuus pitää yhteyttä sosiaali- ja terveystoimen kyseisen vastuualueen tai toiminnon toiminnalliseen johtoon, osallistua toimintojensa johtoryhmätyöskentelyyn, hakea tarjolla olevaa ohjausta ja koulutusta sekä paikallisesti kehittää toimintaa sovittujen yhteisten periaatteiden mukaisesti.

4 a § Tulosaluejohtaja

Lautakunnan määräämän tai valitseman tulosalueen johtajan tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa tulosalueensa toimintaa ja vastata siitä.

Tulosalueen johtajan tehtävänä on, ellei erikseen toisin ole määrätty:

 • huolehtia sosiaali- ja terveystoimen sisäisestä yhteydenpidosta ja toiminnallisen ohjauksen toteuttamisesta sekä yhteydenpidosta kuntien sosiaalitoimeen ja erikoissairaanhoitoon ja muihin yhteistyötahoihin
 • johtaa, kehittää ja valvoa tulosalueen toimintaa sosiaali- ja terveystoimen yhteisten linjausten mukaisesti
 • huolehtia ja vastata tulosalueen talousarvion ja muiden suunnitelmien laadinnasta, toteutuksesta ja seurannasta sekä yleis- ja asiakirjahallinnon järjestämisestä
 • ottaa palvelukseen tulosyksiköiden vastuuhenkilöt sekä myöntää heille ero, ellei tässä toimintasäännössä ole erikseen toisin määrätty
 • päättää tulosalueen henkilökunnan irtisanomisesta, erottamisesta päättää jaosto
 • päättää tulosalueensa hallinnon henkilöstön virkavapauksista, vuosilomista, koulutuksesta, virkamatkoista ja muista henkilöstöhallintoon kuuluvista asioista
 • päättää alaisensa henkilökunnan henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista, ellei päätösvaltaa tässä toimintasäännössä ole joltain osin annettu toiminnoista vastaaville esimiehille
 • päättää tulosalueensa henkilökunnan koulutusmäärärahojen jakamisesta
 • myöntää omaa tulosaluettansa koskevat tutkimusluvat
 • vastata tulosalueen yhteistyöstä muiden tulosalueiden, hallintokuntien ja viranomaisten kanssa
 • esitellä tulosaluettaan koskevat asiat lautakunnassa ja jaostossa
 • hyväksyä tulosalueensa osalta taloudellisia seurauksia aiheuttavat sitoumukset ja sopimukset, ellei niiden hyväksyminen kuulu lautakunnan tai jaoston toimivaltaan
 • suorittaa muut lautakunnan ja toimialajohtajan määräämät tehtävät sekä sellaiset tehtävät, jotka asian laadun mukaan kuuluvat tulosalueen johtajalle

Tulosaluejohtajan esimies on toimialajohtaja, joka päättää hänen osaltaan henkilöstöhallinnollisista asioista. Tulosaluejohtaja kuuluu sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmään. Tulosaluejohtajan viran täyttää lautakunta, kuultuaan aluejaostoa. Viran kelpoisuusehdot ovat samat kuin sosiaali- ja terveystoimen muilla tulosaluejohtajilla lukuun ottamatta vaatimusta ruotsin kielen taidosta. Tulosaluejohtajan sijaisena Laihian tulosalueen tehtävien osalta toimii tulosalueelle sijoitettu ylihoitaja.

4 b § Ylihoitaja

Tulosalueen ylihoitaja toimii hoitotyön johtajana.

Ylihoitajan tehtävänä on:

 • johtaa, kehittää ja valvoa tulosalueen hoitotyötä ja hoito-organisaatiota yhteistyössä tulosaluejohtajan ja johtavan ylihoitajan kanssa sosiaali- ja terveystoimen yhteisten linjausten mukaisesti ja
 • huolehtia, että henkilökunta toiminnassaan noudattaa lääkärin antamia ohjeita terveyden- ja sairaanhoidosta
 • koordinoida ja suunnitella henkilöstön koulutusta yhteistyössä tulosaluejohtajan ja toimintayksiköiden vastuuhenkilöiden kanssa
 • ottaa palvelukseen ja myöntää ero alaiselleen henkilöstölle sekä tukipalvelujen henkilöstölle vastuuhenkilöitä lukuun ottamatta ja päättää henkilökunnan virkavapauksista, työlomista, vuosilomista sekä koeajalla tapahtuvasta työsopimuksen purusta ja muista henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista, ellei tehtävää joiltakin osin ole annettu osastonhoitajalle/vastaavalle hoitajalle
 • osallistua tulosalueen talousarvion laatimiseen ja toiminnan suunnitteluun yhteistyössä tulosaluejohtajan sekä sosiaali- ja terveystoimen toiminnallisen johdon kanssa
 • päättää alaisensa henkilökunnan sekä tukipalvelujen henkilöstön henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista, ellei päätösvaltaa tässä toimintasäännössä ole joltain osin annettu toiminnoista vastaaville esimiehille
 • suorittaa muut jaoston, johtavan ylihoitajan tai tulosaluejohtajan antamat toimialaansa kuuluvat tehtävät sekä sellaiset tehtävät, jotka asian laadun mukaan kuuluvat ylihoitajalle

Ylihoitajan esimies on tulosaluejohtaja, joka päättää hänen osaltaan henkilöstöhallinnollisista asioista. Ylihoitajan sijaisena hoitotyön johtamisessa toimii erillisellä päätöksellä nimetty Laihian tulosalueen hoitotyön esimies.

5 § Vastaava lääkäri

Laihialla on terveysaseman vastaava lääkäri, joka on ensisijaisesti vastuussa paikallisesta lääkäritoiminnasta. Lääkäreiden henkilöstöhallinnollisena esimiehenä toimii sosiaali- ja terveystoimen johtava ylilääkäri. Kaikki lääkärit ottaa palvelukseen ja heille myöntää eron sosiaali- ja toimen johtava ylilääkäri.

6 § Vastaava hammaslääkäri

Laihian tulosalueen hammashuollon toiminnasta vastaavana toimii vastaava hammaslääkäri, joka ottaa palvelukseen ja myöntää eron koko tulosyksikön henkilöstölle sekä päättää heidän henkilöstöhallinnollisista asioistaan. Vastaavan hammaslääkärin valitsee jaosto johtavan ylihammaslääkärin esityksestä. Vastaavan hammaslääkärin osalta henkilöstöhallinnollisista asioista päättää johtava ylihammaslääkäri.

7 § Eräitä ratkaisuvaltamääräyksiä

Osastonhoitajien, neuvolan ja kotisairaanhoidon vastaavien terveydenhoitajien tehtävänä on vastuualueellaan päättää alaisensa henkilökunnan vuosilomista, lakisääteisistä ja ei harkinnanvaraisista työlomista sekä 31 päivään saakka harkinnanvaraisista työlomista, työ- ja virkamatkoista sekä koulutuksesta talousarvion puitteissa.

Kuntoutuspalveluiden ylilääkäri ottaa ja myöntää eron psykologille sekä päättää hänen henkilöstöhallinnollisista asioista. Kuntoutuspalveluiden ylilääkäri päättää kuntoutuksesta ja terapiasta fysioterapian osastonhoitajan valmistelusta.

Osastonhoitaja päättää kuntoutusylilääkärin ohjeiden mukaisesti apuvälineistä.

8 § Esittely aluejaostossa

Aluejaostossa asiat käsitellään viranhaltijan esittelystä lukuun ottamatta Vaasan kaupungin hallinto-säännössä mainittuja poikkeustapauksia, jolloin asia voidaan käsitellä puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Tulosaluejohtaja esittelee asiat jaostossa. Jaosto voi yksittäisissä asioissa määrätä esittelijäksi myös muun viranhaltijan. Toimialajohtajalla on oikeus harkitessaan ottaa asia esiteltäväkseen. Jaoston asiantuntijoina toimivat tarvittaessa sosiaali- ja terveystoimen toimintaa ohjaavat vastuuhenkilöt.

9 § Muut määräykset

Jaoston päätöksiin perustuvat asiakirjat allekirjoittaa tulosalueen johtaja. Muut asiakirjat allekirjoittavat asianomaiset johtavat viranhaltijat. Siltä osin kuin tässä toimintasäännössä ei ole toisin määrätty, noudatetaan sosiaali- ja terveystoimen toimintasääntöä.