Olet täällä

Tietoa kaupungista

Vähänkyrön aluelautakunnan toimintasääntö

Toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 20.2.2017 § 16 ja 15.5.2017 § 55 hyväksymään Vaasan kaupungin hallintosääntöön. Vähänkyrön aluelautakunnan hyväksymä 27.9.2017 § 47.

LUKU I

1 §

Lautakunnan alainen organisaatio

Vähänkyrön aluelautakunnan tehtäväalue muodostuu Vähänkyrön aluehallinnon tulosalueesta.

Tulosaluetta johtaa aluejohtaja.

 

Tulosalueen tehtävänä on

  • vastata Vähänkyrön alueen yleishallinnosta
  • vastata alueen yleisestä kehittämisestä ja elinvoiman ylläpitämisestä
  • vastata vuorovaikutuksen kehittämisestä alueen kuntalaisten, yrittäjien ja yhdistysten kanssa
  • hoitaa paikallisuuden ja kuntakokonaisuuden yhteensovittamista
  • edistää alueellista tasaarvoa
  • vastata Työpaja Arpeetin toiminnasta.

 

2 §

Alueellinen johtoryhmä

Vähänkyrön alueella toimii johtoryhmä, jonka jäseninä ovat alueella toimivien hallintokuntien nimeämät viran-/toimenhaltijat. Heidän tehtävänään on osallistua johtoryhmän ja aluelautakunnan työskentelyyn. Johtoryhmän jäsen voi olla myös olla toimialakohtainen. Aluejohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

 

Johtoryhmän tehtävänä on alueellisesti koordinoida eri palveluita sekä tukea niiden kehittämistä ja yhteistyötä. Johtoryhmä osallistuu aluelautakunnan asioiden valmisteluun ja toimii sen asiantuntijaryhmänä.

Kaupunginjohtaja voi antaa tarkempia määräyksiä johtoryhmän toiminnasta.

 

3 §

Yhteispalvelupiste

 

Vähässäkyrössä on yhteispalvelutoimisto, jossa huolehditaan yleisestä asiakaspalvelusta ja neuvonnasta sekä asiakkaiden yhteydenpidosta eri toimielimiin. Toimistossa on kaupungin keskeisten hallinnonalojen palveluja. Valtionhallinnon palveluja yhteispalvelupisteessä on siinä laajuudessa kuin asianomaisten viranomaisten kanssa erikseen sovitaan.

 

LUKU II

4 §

Aluejohtajan tehtävät ja toimivalta

 

Aluejohtajan (tulosaluejohtajan) tehtävistä määrätään Vaasan kaupungin hallintosäännön 18 §:ssä. Sen lisäksi aluejohtaja

  1. toimii Vähänkyrön yhteispalvelupisteen koordinaattorina ja henkilöstön esimiehenä siltä osin kuin henkilökunta kuuluu aluelautakunnan alaisuuteen
  2. toimii alueellisen johtoryhmän puheenjohtajana.

 

 

LUKU III

 

5 §

Asioiden valmistelu ja esittely aluelautakunnassa

 

Aluejohtaja huolehtii aluelautakunnalle käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta ja toimii aluelautakunnan esittelijänä sekä huolehtii lautakunnan päätösten täytäntöönpanosta.

 

Aluelautakunnan esittelijänä toimii lisäksi kaupunginjohtaja ja useampaa tulosaluetta koskevissa asioissa toimialajohtajat.

 

Asioiden valmisteluoikeus aluelautakuntaan on aluejohtajan lisäksi kansliapäälliköllä, talousarviopäälliköllä ja keskushallinnon erityisasiantuntijoilla.