Olet täällä

Tietoa kaupungista

Katselmukset

Seuraavassa on lueteltu katselmukset tavanomaisessa suoritusjärjestyksessä:

 

Aloitusilmoitus
Ennen rakennustöihin ryhtymistä tulee rakennusvalvontaviranomaiselle tehdä ilmoitus työn aloittamisesta. Samalla varmistutaan siitä, että rakennuslupa on lainvoimainen ja työmaalle on nimetty vastaava työnjohtaja, kvv -työnjohtaja jne.

Aloitusilmoitukset voi tehdä rakennusvalvontaan puhelinnumeroon
0400 747 334 / Marita Mattfolk

 

 

Aloituskokous
Rakentamiseen säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavasta aloituskokouksesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.

Aloituskokous tilataan sähköpostitse rakennusvalvonnasta osoitteesta rakennusvalvonta.katselmukset (at) vaasa.fi tai
0400 497 800 / Jan Sundman
0400 669 443 / Tommy Wallin

 

 

Rakennuksen paikan merkitseminen
Rakennuksen paikan merkitseminen tilataan kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluista
0400 292 763 / Klas Blom

 

 

Sijaintikatselmus
Sijaintikatselmus suoritetaan, kun rakennuksen perustustyö (kivijalka) on valmiina.

Sijaintikatselmus tilataan kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluista
0400 292 763 / Klas Blom

 

 

Rakennekatselmus
Rakennekatselmus suoritetaan, kun rakennus on vesikattovaiheessa, ennen kuin lämmöneristystyöt aloitetaan.

Rakennekatselmus tilataan sähköpostitse rakennusvalvonnasta osoitteesta rakennusvalvonta.katselmukset (at) vaasa.fi tai
0400 497 800 / Jan Sundman
0400 669 443 / Tommy Wallin
 

 

 

Hormikatselmus
Hormikatselmus suoritetaan joko rakennekatselmuksen, käyttöönottokatselmuksen tai loppukatselmuksen yhteydessä.

 

 

 

KVV-katselmus
KVV-katselmus eli kiinteistön vesi- ja viemärikatselmus suoritetaan vaiheittain vesi- ja viemäritöiden etenemisen mukaisesti.

KVV-katselmus sähköpostitse rakennusvalvonnasta osoitteesta harri.suoranta (at) vaasa.fi tai 
 040 569 6700 / Harri Suoranta

 

 

IV-katselmus
Ilmanvaihtolaitteiden katselmus suoritetaan ilmanvaihtolaitteiden asennuksen yhteydessä vaiheittain.

IV-katselmus tilataan sähköpostitse rakennusvalvonnasta osoitteesta harri.suoranta (at) vaasa.fi tai 
040 569 6700 / Harri Suoranta

 

 

Sähkölaitteiden tarkastus
Sähkötarkastuksen hoitaa sähköurakoitsija. Sähköurakoitsijan allekirjoittama sähkölaitteiden käyttöönottokatselmuspöytäkirja on esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksen yhteydessä.

 

 

Osittainen loppukatselmus = Käyttöönottokatselmus (MRL 153 §)
Osittainen loppukatselmus suoritetaan kohteelle silloin, kun vain osa rakennusta on valmiina otettavaksi käyttöön tai kohde ei ole kaikilta osin täysin valmiina (esim. pihatyöt kesken).

Osittainen loppukatselmus tilataan sähköpostitse rakennusvalvonnasta osoitteesta rakennusvalvonta.katselmukset (at) vaasa.fi tai
0400 497 800 / Jan Sundman
0400 669 443 / Tommy Wallin
 

 

 

Loppukatselmus
Loppukatselmus suoritetaan, kun kaikki lupapäätöksessä vaaditut katselmukset ja tarkastukset on tehty ennen kuin rakennus otetaan käyttöön. Loppukatselmus on suoritettava luvan voimassaoloaikana.

Loppukatselmus tilataan sähköpostitse rakennusvalvonnasta osoitteesta rakennusvalvonta.katselmukset (at) vaasa.fi tai
0400 497 800 / Jan Sundman
0400 669 443 / Tommy Wallin

 

 

Käyttö - ja huolto-ohje (MRL 153 § ja MRA 66 §)
Loppukatselmusta haettaessa tulee rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen, jos sellainen on määrätty laadittavaksi, olla riittävässä laajuudessa valmis ja luovutettavissa rakennuksen omistajalle

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava rakennusta varten, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Sama koskee tällaisen rakennuksen sellaisia korjaus- ja muutostyötä, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, ja soveltuvin osin korjaus- ja muutostyötä, joka muutoin edellyttää rakennuslupaa.

Käyttö- ja huolto-ohje sisältää rakennuksen käyttötarkoitus ja rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuksen ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä huomioon ottaen tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten.

 

 

Rakennustyön tarkastusasiakirja (MRA 77 §)
Rakennusluvassa määrätyt tai aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt varmentavat suorittamansa tarkastuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjaan merkitään myös rakennuttajan, suunnittelijan, urakoitsijan tai käytetyn asiantuntijan perusteltu huomautus, joka koskee rakennussuorituksen poikkeamista säännösten mukaisuudesta.

Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.
 

Uuden rakennuksen energiatodistus (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 6 §)
Ennen rakennuksen käyttöönottoa pääsuunnittelijan on varmennettava energiaselvitykseen sisältyvä energiatodistus.