Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasääntö

Toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 20.2.2017 § 16 ja 15.5.2017 § 55 hyväksymään Vaasan kaupungin hallintosääntöön. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan 13.9.2017 § 4 hyväksymä.

I LUKU
KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNNAN ALAINEN ORGANISAATIO
    

1 §
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisten tulosalueiden organisointi

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tehtäväalue muodostuu seuraavista tulosalueista 
    Kulttuuri- ja kirjastopalvelut
    Vaasan kaupungin museot
    Vaasan kaupunginteatteri
    Vaasan kaupunginorkesteri
    Liikuntapalvelut

2 §
Kulttuuri- ja kirjastopalvelut

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden tulosaluetta johtaa kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja.

Tulosalueen tehtävänä on
1)    yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen (kirjastolaki 1492/2016) ja Pohjanmaan maakunta-kirjastona toimiminen
2)    kulttuurin edistäminen, tukeminen ja järjestäminen eli yleinen kulttuuritoiminta 
3)    kaupungin taide- ja kulttuurilaitosten yhteistyön koordinointi.

Kaupunginkirjasto toimii maakuntakirjastona, jonka tehtävänä on
1)    kehittää toiminta-aluettaan koskevia verkko- ja tietopalveluja
2)    perehdyttää toiminta-alueensa kirjastojen henkilöstöä kirjastotyön uusiin toimintamuotoihin ja kehittämishankkeisiin
3)    toteuttaa yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa yleisten kirjastojen alueellisia ja valtakunnal-lisia kehittämishankkeita
4)    tukea ja kehittää toiminta-alueensa yleisten kirjastojen tieto- ja kaukopalvelua sekä kirjasto-aineiston muuta välitystä
5)    edistää toiminta-alueensa kirjastojen yhteistyötä
6)    suorittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitut muut tehtävät.

 
Palvelualueet 

Kulttuuri- ja kirjastotoimen tulosalueen palvelualueet ovat:
    kulttuurikeskus
    kirjasto

Kulttuurikeskus

Kulttuurikeskuksen palvelualuetta johtaa kulttuurijohtaja. 

Palvelualueen tehtävänä on
1)    vastata kaupungin yleisen kulttuuritoiminnan suunnittelusta, koordinoinnista ja kehittämises-tä
2)    vastata taidelaitosyhteistyön koordinoinnista
3)    tukea vapaan kentän kulttuuritoimijoita 
4)    ylläpitää ja kehittää kulttuurirakennus Kasarmi 13:n, kaupungintalon, Luotsi-talon ja Kult-tuuritalo Fannyn vuokrausta ja toimintaa
5)    toimia erilaisten kulttuuritapahtumien ja -tilaisuuksien tuottajana tai yhteistyötahona
6)    antaa asiantuntija-, neuvonta- ja tiedotuspalvelua koskien kulttuurikysymyksiä
7)    tarjota myyntipalveluita koskien mm. tapahtumatekniikkaa ja muuta varustevuokrausta.

Kirjasto

Kirjaston palvelualuetta johtaa kirjastotoimen apulaisjohtaja.

Palvelualueen tehtävänä on 
1)    tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin
2)    ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa
3)    edistää lukemista ja kirjallisuutta
4)    tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lu-kutaitoon
5)    tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan
6)    edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.
 
Johtoryhmä
Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja nimeää tulosalueen johtoryhmän ja päättää sen tehtävistä.

3 §
Vaasan kaupungin museot

Vaasan kaupungin museoiden tulosaluetta johtaa museotoimenjohtaja. 

Tulosalueen tehtävänä on
1)    hallinnoida ja hoitaa kunkin museon esine-, taide-, luonnontieteellisiä ja arkistokokoelmia, kartuttaa ja esitellä kokoelmia sekä päättää niiden käytöstä 
2)    harjoittaa toimialansa mukaista näyttelytoimintaa
3)    harjoittaa toimialansa mukaista tutkimus- ja julkaisutoimintaa kokoelma- ja näyttelytoimin-nan sekä muun toiminnan tarpeisiin
4)    huolehtia museopalveluiden saatavuudesta sekä museokohteiden avoinnapidosta tarkoituk-senmukaisella tavalla
5)    vastata maakuntamuseo- ja aluetaidemuseotoiminnasta
6)    huolehtia museoiden yleisölle suunnattavasta ja pedagogisesta toiminnasta
7)    harjoittaa muuta museotoimintaa sekä ylläpitää toimialallaan Vaasan kaupungille ja sen mu-seoille hyödyllisiä verkostoja.

Palvelualueet ja toimintayksiköt 

Vaasan kaupungin museoiden palvelualueet ovat 
    kokoelmatoiminta 
    näyttelytoiminta
    tuotanto: konservointi ja museotekniikka 
    yleisöpalvelut ja museopedagogiikka
    alueellinen toiminta ja viranomaistehtävät.  

Kokoelmatoiminta 

Kokoelmatoiminnan palvelualuetta johtaa kokoelmapäällikkö. 

Palvelualueen tehtävänä on 
1)    suunnitella, toteuttaa ja kehittää museoiden kokoelmatoimintaa kokoelmaohjelman mukaises-ti
2)    vastata Vaasan kaupungin museoiden toimintayksiköiden museokokoelmista museaalisten periaatteiden mukaisesti ja turvata niiden säilyminen museokokoelmina, lisäksi huolehtia ko-koelmiin liittyvien lahjoitus- ja muiden sopimusten ehtojen toteutumisesta museoissa     
3)    huolehtia siitä, että kokoelmatoimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään museoiden tehtäväalueiden mukaisesti (kulttuuri- ja paikallishistoria, kuvataide ja luonnontiede) 
4)    vastata museoiden pysyvistä kokoelmanäyttelyistä sekä tuottaa kokoelmanäyttelyitä Vaasan kaupungin museoiden toimintayksiköihin.

Näyttelytoiminta

Näyttelytoiminnan palvelualuetta johtaa näyttelypäällikkö.

Palvelualueen tehtävänä on 
1)    vastata näyttelytoiminnasta museaalisten periaatteiden ja toimintayksikkökohtaisten näytte-lyprofiilien mukaisesti sekä tuottaa Vaasan kaupungin museoiden vaihtuvat näyttelyt 
2)    huolehtia siitä, että näyttelytoimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään museoiden teh-täväalueiden mukaisesti (kulttuuri- ja paikallishistoria, kuvataide ja luonnontiede).

Tuotantopalvelut

Tuotantopalveluiden palvelualuetta johtaa tuotantopäällikkö. 

Palvelualueen tehtävänä on  
1)    suunnitella, toteuttaa ja kehittää museoiden museaalisia tuotantopalveluita museoiden toi-mintaa ohjaavien ohjelmien mukaisesti
2)    vastata konservoinnista 
3)    vastata museo- ja näyttelytekniikasta, kuljetuksista sekä museoturvallisuudesta. 

 
Yleisöpalvelut

Yleisöpalveluiden palvelualuetta johtaa yleisöpalveluiden päällikkö. 

Palvelualueen tehtävänä on  
1)    suunnitella, toteuttaa ja kehittää museoiden toimintayksiköiden yleisöpalveluita ja tapahtu-mia sekä museoiden toimintayksiköiden museopedagogista toimintaa museoiden tehtäväalu-eiden mukaisesti (kulttuuri- ja paikallishistoria, kuvataide ja luonnontiede)
2)    vastata museoiden saavutettavuudesta, esteettömyydestä ja monimuotoisuudesta 
3)    suunnitella, toteuttaa ja kehittää museokauppa- ja museokahvilatoimintaa.

Alueellinen toiminta

Alueellisen toiminnan ja viranomaistehtävien palvelualuetta johtaa alueellisen toiminnan päällikkö. 

Palvelualueen tehtävänä on  
1)    vastata siitä, että museolain ja -asetuksen mukaiset maakunta- ja aluetaidemuseon tehtävät toteutuvat Vaasan kaupungin museoissa 
2)    huolehtia kulttuuriperinnön suojeluun liittyvistä viranomaistehtävistä Museoviraston kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti sekä antaa maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät lausun-not 
3)    vastata Vaasan kaupungin museoiden vastuulla olevista Vaasan kaupungin omistamista julki-sista taideteoksista.

Vaasan kaupungin museoiden toimintayksiköt ovat 
    Pohjanmaan museo
    Tikanojan taidekoti
    Kuntsin modernin taiteen museo
    Vanhan Vaasan museo
    Vaasan taidehalli. 

Johtoryhmä
Museotoimenjohtaja nimeää tulosalueen johtoryhmän ja päättää sen tehtävistä.

4 §
Vaasan kaupunginteatteri

Vaasan kaupunginteatterin tulosaluetta johtaa teatterinjohtaja.

Tulosalueen tehtävänä on tuottaa ammattimaista näyttämötaidetta, joka on taiteellisesti korkeata-soista ja monipuolista sekä toteuttaa lautakunnan hyväksymät tavoitteet.

Palvelualueet

Vaasan kaupunginteatterin tulosalueen palvelualueita ovat
-    taiteellisen tuotannon palvelualue
-    tuotannon palvelualue 
-    myynnin ja markkinoinnin palvelualue.

Taiteellisen tuotannon palvelualue

Taiteellisen tuotannon palvelualuetta johtaa teatterinjohtaja.

Palvelualueen tehtävänä on
1)    suunnitella teatterin ohjelmisto
2)    toteuttaa lautakunnan vahvistamaa ohjelmistopolitiikkaa.

Tuotannon palvelualue

Tuotannon palvelualuetta johtaa tuotantojohtaja.

Palvelualueen tehtävänä on 
1)    suunnitella ja resursoida teatterin tuotanto
2)    vastata tilojen ja resurssien käytöstä
3)    vastata hallinto- ja talousasioista.

Myynti- ja markkinointipalveluiden palvelualue

Myynti- ja markkinointipalveluiden palvelualuetta johtaa myyntijohtaja.

Palvelualueen tehtävänä on
1)    vastata teatterin myynnistä, markkinoinnista ja tiedottamisesta
2)    vastata teatterin omasta tulonhankinnasta.

Johtoryhmä
Teatterinjohtaja nimeää tulosalueen johtoryhmän ja päättää sen tehtävistä.

5 §
Vaasan kaupunginorkesteri

Vaasan kaupunginorkesterin tulosaluetta johtaa intendentti. Kapellimestari toimii taiteellisena johta-jana. Kapellimestarin tehtävät määritellään sopimuksessa, josta lautakunta päättää.

Tulosalueen tehtävänä on
1)    tuottaa säännöllistä, monipuolista ja taiteellisesti korkeatasoista konserttitoimintaa
2)    edistää orkesteripalveluiden alueellista saatavuutta sekä saavutettavuutta eri väestöryhmille
3)    vaalia ja edistää musiikkikulttuuria
4)    huolehtia taidekasvatuksesta ja yleisötyöstä klassisen ja nykymusiikin tuntemuksen lisää-miseksi.

6 § 
Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden tulosaluetta johtaa liikuntatoimenjohtaja.

Tulosalueen tehtävänä on
1)    edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä ennaltaehkäisevästi, tasa-arvoisesti ja esteettö-mästi
2)    luoda edellytyksiä monipuoliseen liikunnan harrastamiseen 
3)    vastata liikunta-alueiden ja –paikkojen kehittämisestä ja kunnossapidosta
4)    valmistella liikuntaseuroille myönnettävät toiminta-avustukset liikuntajaoston päätettäväksi.
Palvelualueet ja palveluyksikkö

Liikuntatoimen tulosalueen palvelualueita ovat
    liikuntatoiminta 
    liikuntapaikkojen hoito.

Liikuntatoiminnan palvelualue

Liikuntatoiminnan palvelualuetta johtaa liikuntatoimenjohtaja. 

Palvelualueen tehtävänä on
1)    tuottaa liikuntapalveluita (ryhmäliikuntatunnit, yksilöneuvonta, uinninopetus) eri ikäisille kuntalaisille erityisryhmät huomioiden 
2)    tuottaa uimahalli ja -kuntosalipalveluita 
3)    hallinnoida liikuntasalien ja -alueiden varausta ja vuokrausta eri tahoille
4)    tarjota liikuntapalveluita koululaisille koulupäivien aikana ja yhteistyössä seurojen kanssa
5)    tuottaa liikuntapalveluita Vaasan kaupungin työntekijöille
6)    toimia yhteistyössä liikuntaseurojen kanssa liikuntaolosuhteiden parantamiseksi.

Liikuntatoiminnan palvelualueeseen kuuluu uimahallin palveluyksikkö.

Uimahallin palveluyksiköstä vastaa palveluesimies.

Liikuntapaikkojen hoidon palvelualue

Liikuntapaikkojen hoidon palvelualuetta johtaa työpäällikkö. 

Palvelualueen tehtävänä on vastata liikuntapalveluiden hallintaan kuuluvien liikuntatilojen ja –alueiden kunnossapidosta ja hoidosta.

Johtoryhmä
Liikuntatoimenjohtaja nimeää tulosalueiden johtoryhmän ja päättää sen tehtävistä.

II LUKU

KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN ALAISTEN TULOSALUEIDEN VI-RANHALTIJOIDEN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTA

7 §
Kulttuuri- ja kirjastopalvelut

Tulosaluejohtajan tehtävät ja toimivalta

Kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä Vaasan kaupungin hallintosään-nössä määrätään
1)    johtaa maakuntakirjastotoimintaa kirjastoasetuksen mukaisesti
2)    päättää tulosalueen alueiden, tilojen, laitteiden ja välineiden tilapäisestä luovuttamisesta
3)    päättää harkinnanvaraisten avustusten myöntämisestä kulttuurijaoston vahvistamien yleispe-riaatteiden mukaisesti.
8 §
Vaasan kaupungin museot 

Tulosaluejohtajan tehtävät ja toimivalta

Museotoimenjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä hallintosäännössä määrätään
1)    päättää Vaasan kaupungin omistamien tai hallinnoimien museokokoelmien hallinnan, kartut-tamisen ja käytön periaatteista 
2)    päättää museoiden avoinnaoloajoista
3)    päättää tulosalueen alueiden, tilojen, laitteiden ja välineiden tilapäisestä luovuttamisesta.

Palvelualueen päälliköiden tehtävät ja toimivalta 

Kokoelmapäällikön tehtävänä on sen lisäksi, mitä hallintosäännössä määrätään
1)    päättää museoiden antolainaustoiminnasta kokoelmaohjelman mukaisesti 
2)    päättää kokoelmien kartuttamisesta, mukaan lukien lahjoitusten vastaanottaminen sekä mu-seokokoelmista tehtävät poistot, kokoelmaohjelman mukaisesti
3)    myöntää kokoelmia koskevat tutkimusluvat.

Tuotantopäällikön tehtävänä on sen lisäksi, mitä hallintosäännössä määrätään vastata kokoelmien säilytystilojen käytöstä.

Yleisöpalveluiden päällikön tehtävänä on sen lisäksi, mitä hallintosäännössä määrätään
1)    vastata museoiden toimitilojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä
2)    koordinoida ja kehittää museoiden vapaaehtoistoimintaa sekä yhteistyötä vapaaehtoistyön sidosryhmien kanssa. 

9 §
Vaasan kaupunginteatteri

Tulosaluejohtajan tehtävät ja toimivalta

Teatterinjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä hallintosäännössä määrätään
1)    päättää teatterin ohjelmistosta lautakunnan vahvistaman ohjelmistopolitiikan puitteissa
2)    päättää teatterin sisäisestä organisaatiosta
3)    päättää tulosalueen alueiden, tilojen, laitteiden ja välineiden tilapäisestä luovuttamisesta.

Palvelualueen päälliköiden tehtävät ja toimivalta 

Tuotantojohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä hallintosäännössä määrätään vastata teatterin tuotan-non suunnittelusta, toteuttamisesta, seurannasta ja kehittämisestä sekä hallinto- ja talousasioista.
 
Tuotantojohtajan alaisuudessa toimii hallinto- ja talouspäällikkö, jonka tehtävänä on toimia toimisto-henkilökunnan lähiesimiehenä.

Myyntijohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä hallintosäännössä määrätään vastata teatterin yhteis-työkumppanihankinnasta. 

 
10 §
Vaasan kaupunginorkesteri

Tulosaluejohtajan tehtävät ja toimivalta

Intendentin tehtävänä on sen lisäksi, mitä hallintosäännössä määrätään
1)    vastata orkesterin markkinoinnista
2)    päättää orkesterin konsertti- ja muun toiminnan suunnittelusta yhteistyössä kapellimestarin ja ohjelmatoimikunnan kanssa
3)    päättää tulosalueen alueiden, tilojen, laitteiden ja välineiden tilapäisestä luovuttamisesta.

11 §
Liikuntapalvelut

Tulosaluejohtajan tehtävät ja toimivalta

Liikuntatoimenjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä hallintosäännössä määrätään
1)    päättää tulosalueiden alueiden, tilojen, laitteiden ja välineiden tilapäisestä luovuttamisesta 
2)    päättää harkinnanvaraisten avustusten myöntämisestä liikuntajaoston vahvistamien yleisperi-aatteiden mukaisesti.

Palveluyksikön esimiehen tehtävät ja toimivalta

Uimahallin palveluesimiehen tehtävänä on sen lisäksi mitä hallintosäännössä määrätään
1)    ottaa palvelukseen palveluyksikön määräaikainen henkilökunta
2)    solmia yksikön palveluja käyttävien yritysten ja yhteisöjen kanssa laskutussopimukset.