Olet täällä

Kulttuuri- ja kirjastotoimen toimintasääntö

Tietoa kaupungista

Toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 13.12.2011 hyväksymään Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan johtosääntöön, muutos 7.4.2015 § 36 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan 15.6.2015 § 28 hyväksymä, voimaantulopäivä 1.7.2015

I LUKU

ORGANISAATIO

1§ 

Kulttuuri- ja kirjastotoimen organisaatio koostuu kahdesta tulosalueesta: Kulttuurikeskuksesta ja kirjastotoimesta.

Organisaatiota johtaa kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja. 

Kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä johtosäännössä on määrätty:
1.    Johtaa, ohjaa ja kehittää koko organisaatiota strategisesti 
2.    Vastaa koko organisaation talousarvion valmistelusta
3.    Johtaa kehittämishankkeita ja projekteja
4.    Johtaa maakuntakirjastotoimintaa kirjastoasetuksen mukaisesti
5.    Johtaa tiedotusta ja markkinointia 
6.    Päättää henkilökunnan palkka- ja palvelussuhteen ehdoista 
7.    Päättää suorien alaistensa vuosilomista, virkamatkoista ja muista henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista
8.    Päättää koko organisaation osalta virkavapauksista ja sivutoimiluvista
9.    Huolehtii lautakunnan tai toimialajohtajan osoittamista tehtävistä 

II LUKU

Kulttuurikeskus

4§ 

Kulttuurikeskus 
1. toimii erilaisten kulttuuritoimijoiden tukijana ja verkottajana paikallisesti, alueellisesti sekä kansainvälisesti
2. ylläpitää ja kehittää Kasarmi 13:n, Kaupungintalon ja Kulttuuritalo Fannyn toimintaa
3. toimii erilaisten kulttuuritapahtumien tuottajana
4. toimii KultTour - lehden vastuutahona

Kulttuurikeskusta johtaa kulttuurijohtaja.

Kulttuurijohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä johtosäännössä on määrätty:

1.    Johtaa ja kehittää Kulttuurikeskuksen toimintaa 
2.    Koordinoi Kulttuuritoimijoiden yhteistyötä
3.    Valmistelee ja esittelee toimialaansa kuuluvat asiat lautakunnalle
4.    Päättää suorien alaisten työtehtävistä ja sijaisuuksista 
5.    Päättää suorien alaisten vuosilomista, virkamatkoista ja muista henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista 
6.    Hallinnoi Kulttuurikeskukseen liittyviä avustusanomuksia
7.    Hallinnoi Kulttuurikeskuksen jakamia kulttuuriavustuksia
8.    Huolehtii kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtajan osoittamista tehtävistä 

III LUKU

Kirjastotoimi

7§ 

Kaupunginkirjastoon kuuluvat seuraavat toimintayksiköt:
Pääkirjasto
Lähikirjastot: Huutoniemen kirjasto, Palosaaren kirjasto, Sundomin kirjasto, Suvilahden kirjasto, Variskan kirjasto, Vähänkyrön kirjasto ja Merikaarron kirjasto, joista suurin osa toimii kombikirjastoina
Hakeutuvan kirjastotoiminnan yksiköt: Autokirjasto, kotipalvelutoiminta, sekä seuraavat laitoskirjastoyksiköt: Vanhan Vaasan sairaalan kirjasto, Kaupunginsairaalan / Tammikartanon kirjasto. 

Kaupunginkirjasto toimii maakuntakirjastona, jonka tehtävänä on tukea ja kehittää alueensa yleisten kirjastojen toimintaa.

Koulukirjastoyhteistyö: aineiston hankintojen hallinnointi, lukemisharrastuksen ja monilukutaitoisuuden edistäminen

8 §
 
Johtosäännön mukaan kirjastotoimea johtaa kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja. 

9§ 

Kirjastotoimen apulaisjohtaja toimii kirjastopalveluiden johtajana.
Kirjastopalvelut sisältävät: pääkirjaston, alueellisen kirjastotoiminnan, hankinnan ja luetteloinnin sekä virastomestaripalvelut.

10§ 

Kirjastotoimen apulaisjohtajan tehtävänä on kirjastopalveluiden johtamisen ja kehittämisen lisäksi
1.    toimia kulttuuri- ja kirjastotoimen henkilöstöhallinnon asiantuntijana.
2.    vastata kulttuuri- ja kirjastotoimen rekrytointeihin liittyvistä tehtävistä yhdessä muiden viranhaltijoiden kanssa kuten johtosäännössä on määrätty
3.    toimialaansa kuuluvien asioiden valmistelu ja esittely lautakunnalle
4.    suorien alaisten työtehtävistä ja sijaisuuksista päättäminen
5.    suorien alaisten vuosilomista, virkamatkoista ja muista henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista päättäminen
6.    kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtajan osoittamista tehtävistä huolehtiminen

IV LUKU  

Ohjausryhmät:

11§
 
Organisaatiossa on johtoryhmä, kehittämistyöryhmä, ja muita tarvittavia ohjausryhmiä
Johtoryhmään kuuluvat kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtaja, kirjastotoimen apulaisjohtaja, kulttuurijohtaja, henkilöstön edustaja ja asiantuntijoita tarpeen mukaan.  

Kehittämistyöryhmän toiminnassa noudatetaan kaupungin voimassa olevaa yhteistoimintasopimusta.

Kirjastonhoidollisen ohjausryhmän jäseniä ovat kirjastotoimen apulaisjohtaja, kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja, kirjastonjohtajat, sastonjohtajat ja tietojärjestelmäasiantuntija.

Kulttuurikeskuksen ohjausryhmän jäseniä ovat kulttuurijohtaja, kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja, kulttuurituottaja,  kulttuurisuunnittelija sekä asiantuntijoita tarpeen mukaan.

V LUKU

Sijaisjärjestelyt

12§

Lyhytkestoisissa sijaisuuksissa kulttuuri- ja kirjastotoimen johtajan sijaisena toimii kirjastotoimen apulaisjohtaja. Pitempikestoisista sijaisuuksista päätetään erikseen. 

VI LUKU

Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

13§
 
Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtajan pätevyys kirjastoasetuksen 6.6.2013, muutos 2.10.2014/784 § 4 mukaan.

Apulaiskirjastotoimen johtajan kirjastoasetuksen 6.6.2013, muutos 2.10.2014/784 § 4 mukaan.  
  
Kulttuurijohtaja, virka: soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kulttuurialan riittävä tuntemus.

Virkoihin vaadittava kielitaito hallintosäännön mukaan: molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito.