Olet täällä

15.6.2018 - 8:35

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristönsuojelulain mukainen päätös: Finavia Oyj

kuulutusaika 15.6.2018 - 16.7.2018

Dnro LSSAVI/5747/2017

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 15.6.2018 antanut päätöksen nro 75/2018/1.

Hakija: Finavia Oyj, PL 50, 01531 Vantaa

Asia ja sijainti:

Vaasan lentoaseman ympäristöluvan lupamääräyksen 23 mukainen selvitys, Vaasa

Vaasan lentoasema sijaitsee Vaasan keskustan kaakkoispuolella noin
9 kilometrin päässä. Lentoasema sijaitsee Vaasan kaupungissa kiin-
teistöillä 905–426-11-1 ja 905–426-11-2 sekä Mustasaaren kunnassa
kiinteistöllä 499–420-20-1.

Päätös on nähtävillä valitusaikana 15.6. - 16.7.2018 Vaasan kaupungin kansalaisinfossa (Kirjastokatu 13) ja Mustasaaren virastotalolla, (Keskustie 4) sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölu pavastuualueella. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun. Valitusai-
ka päättyy 16.7.2018.

Valitus on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa.
Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antaa

Ympäristöneuvos Kaija Kuivasniemi, puh. 0295 018 760
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi

Aiheeseen liittyvät asiasanat: