Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kyrönmaan työpaja Arpeetin johtosääntö

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 18.2.2013 § 38. Astuu voimaan 1.1.2013.

I YLEISET MÄÄRÄYKSET

Soveltamisala Kyrönmaan työpajan Arpeetin johtokuntaan ja johtokunnan alaiseen henkilöstöön sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä. Johtokunta on suoraan Vähänkyrön aluelautakunnan alainen.

Toiminta-ajatus ja tavoitteet

Johtokunnan tehtävänä on vastata työpajan toiminnasta ja sen kehittämisestä. Työpajan toiminta-ajatus on jaettu kuuteen hyväksyttyyn osa-alueeseen:

1. Työpajatoiminta

2. Kuntouttava työtoiminta

3. Palvelujen myynti

4. Valmentava toiminta

5. Pajakoulu

6. Projektit ja erillishankkeet

II LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Kokoonpano

Työpajan johtokunnassa on kuusi jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet nimeää Isonkyrön ja Laihian kunnat sekä Vaasan kaupunki, kukin kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Johtokunnan toimikausi on sama kuin valtuustokausi. Johtokunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus vuorottelee valtuustokausittain kuntien välillä.

III JOHTOKUNTA

Vastuualue Johtokunnan tehtävänä on:

1. Johtaa ja valvoa Arpeetin toimintaa.

2. Vastata työpajatoiminnasta sen tavoitteista ja kehittämisestä.

3. Huolehtia siitä, että työpajan toimintaan saatavat valtionosuudet ja avustukset haetaan.

Päätöksenteon yleisperiaatteet

Asiat esittelee johtokunnalle aluejohtaja, työpajapäälliköllä on puhe- ja läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksissa.

Johtokunnan ratkaisuvalta

1. johtaa ja valvoo johtokunnan alaisen henkilöstön toimintaa.

2. päättää johtokunnalle kuuluvien asioiden yleisperiaatteet.

3. tekee ehdotuksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi.

4. hyväksyy alaisensa henkilöstön tehtävänkuvaukset.

5. päättää määrärahojen rajoissa hankinnoista kunnanhallituksen päättämällä tavalla.

6. valitsee työpajapäällikön.

IV OHJAUSRYHMÄ

Kokoonpano 6-jäseninen ohjausryhmä koostuu kuntien sosiaali- ja sivistystoimen ammattihenkilöistä ja työpajapäälliköstä. Kunnat nimeävät kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä kustakin kunnasta.

Vastuualue Ohjausryhmän tarkoituksena on tiedonkulun edistäminen eri kuntien sosiaali- ja sivistystoimen välillä ja koko Arpeetin toiminnan kehittäminen. Ohjausryhmän kutsuu koolle työpajapäällikkö.