Olet täällä

Tietoa kaupungista

Lapsiasiainneuvoston toimintasääntö

Kaupunginhallituksen hyväksymä 6.3.2006 § 72, muutos 23.2.2009 § 80

1 §
Vaasan kaupungissa toimii lapsiasiainneuvosto, joka on kuntalain 17 §:ssä tarkoitettu toimikunta, jonka Vaasan kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen.

Neuvostoon kuuluu 13 jäsentä. Jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä kuusi valitaan lasten ja nuorten kannalta keskeisimpien lautakuntien edustajista. Keskeiset lautakunnat ovat sosiaali- ja terveyslautakunta, varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta, kulttuurilautakunta sekä vapaa-aikalautakunta. Kaksi jäsenistä edustaa kaupunginhallitusta. Heistä toinen valitaan neuvoston puheenjohtajaksi ja toinen varapuheenjohtajaksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta ja varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta nimeävät neuvostoon kaksi jäsentä ja kulttuurilautakunta sekä vapaa-aikalautakunta kumpikin yhden jäsenen. Viisi jäsenistä valitaan siten, että he edustavat yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka neuvoston toiminnan kannalta ovat keskeisiä. Nämä yhdistykset ja yhteisöt ovat Föreningen Folkhälsan i Vasa, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vaasan Paikallisyhdistys, Parasta Lapsille ry:n Vaasan osasto, Vaasan evankelisluterilainen seurakuntayhtymä ja Vaasan Setlementtiyhdistys.

Neuvoston valmisteluelimenä toimii asiantuntijaryhmä, jonka neuvosto nimeää ja joka koostuu neljästä viranhaltijajäsenestä. Viranhaltijajäsenet edustavat edellä mainittuja luottamushenkilöelimiä siten, että jokaisesta valitaan yksi jäsen asiantuntijaryhmään. Puheenjohtajana toimii varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan edustaja. Asiantuntijaryhmä valitsee keskuudestaan sihteerin. Asioiden valmistelussa voidaan käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.

2 §
Lapsiasiainneuvoston tehtävät

Lapsiasiainneuvosto on neuvoa-antava toimielin, jonka tehtävänä on:

1) tehdä esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille lapsia ja nuoria koskevissa asioissa heidän asemansa parantamiseksi ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kehittämiseksi sekä seurata lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman tavoitteiden toteutumista kaupungin hallinnossa.

2) edistää viranomaisten ja lasten sekä nuorten parissa työskentelevien järjestöjen välistä yhteistoimintaa sekä viranomaisten yhteistyötä lasten ja nuorten näkökulman huomioon ottamisessa kaupunkia kehitettäessä.

3) järjestää toimialaansa kuuluvaa neuvontaa ja tiedotusta

4) laatia vuosittain toimintasuunnitelma ja toimintakertomus

5) käsitellä muut kaupunginhallituksen sille määräämät asiat

3 §
Muut määräykset

Lapsiasiainneuvoston kokouksissa noudatetaan kaupungin hallintosääntöä. Lapsiasiainneuvoston sihteerin nimeää sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja.