Olet täällä

Lasten päivähoidon ja kerhotoiminnan asiakasmaksut

Tietoa kaupungista

Lasten päivähoidosta perittävät maksut perustuvat 1.3.2017 alkaen lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Avoimen päiväkodin kerhotoiminnasta perittävistä maksuista päättää varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin ja indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Seuraava indeksitarkistus tehdään vuonna 2018.

Muutoksia lasten päivähoidon asiakasmaksuihin 1.3.2017 alkaen

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki astui voimaan 1.3.2017. Päivähoitomaksujen euromääriin ei tule muutoksia. Korkein maksu on 290 €/kk ja mikäli kuukausimaksu jää alle 28 €/kk, maksua ei peritä.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevia muutoksia on käsitelty varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan kokouksessa 15.2.2017.

Tästä linkistä näet varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan päätöksen. (pdf)
Linkki lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. (Finlex)

Uuden asiakasmaksulain johdosta kaikille lapsille tehdään uudet päivähoitomaksupäätökset ja ne postitetaan perheille kotiin maaliskuun aikana.

1.8.2016 varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön uusi seitsemänportainen hoitoaikaan perustuva varhaiskasvatuksen palvelun tarpeen malli. Päivähoitomaksu määräytyy etukäteen tehdyn sopimuksen tuntimäärien ja prosenttien mukaisesti. Laskutus tapahtuu jatkossakin aina kuukausimaksuna, jolloin viikoittaiset hoitoaikatunnit tulee suhteuttaa kuukauden mittaisiksi ajoiksi. Sopimus tehdään etukäteen ja vähintään viideksi kuukaudeksi. Vanhempien tulee toimittaa lapsen hoitoajat kellonaikoineen varhaiskasvatuspaikkaan kirjallisesti vähintään viikkoa aikaisemmin.

Tästä linkistä näet varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan päätöksen. (pdf)
 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
Tunnit Maksu% Maksu enintään
€/kk
20 tuntia/viikko (4 tuntia/päivä) 50 145,00
20 tuntia/viikko (2 päivää/viikko) 60 174,00
20 tuntia/viikko (2,5 päivää/viikko) 60 174,00
0 – 84 tuntia/kuukausi 60 174,00
85 – 125 tuntia/kuukausi 75 217,50
126 – 146 tuntia/kuukausi 85 246,50
147 – tuntia/kuukausi 100 290,00

 

Varhaiskasvatus esiopetuksen lisäksi
Tunnit Maksu% Maksu enintään
€/kk
0 – 41 tuntia/kuukausi 35 101,50
42 – 56 tuntia/kuukausi 50 145,00
57 – tuntia/kuukausi 60 174,00

 

Tästä linkistä näet varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedotteen (1.3.2017). (pdf)
Tarkista tästä linkistä, mitkä tulot huomioidaan/ei huomioida. (pdf)

Voit arvioida lapsesi tulevan päivähoitomaksun sähköisen maksulaskurin avulla:
Linkki laskuriin.


Maksupäätös

Maksupäätös perustuu tuloselvitykseen. Maksupäätöstä varten on toimitettava tuloselvityslomake liitteineen viimeistään kahden viikon kuluessa hoidon alkamisesta. Mikäli selvitystä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, päivähoidosta peritään korkein maksu, joka muutetaan aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin tulotiedot tai muu vastaava selvitys on toimitettu.

Päivähoitomaksusta annetaan asiakkaalle maksupäätös, joka on voimassa toistaiseksi. Perheeltä pyydetään uusi tuloselvitys kerran vuodessa maksun tarkastamista varten.

Päivähoitomaksupäätöksissä on käytössä lapsikohtaiset tulot (esim. kyseisen lapsen elatusmaksu, eläke, pääomatulot). Nämä tulot vaikuttavat ainoastaan kyseisen lapsen hoitomaksuun. Tästä johtuen saman perheen lapsilla voi olla erisuuruiset hoitomaksut.

Tästä linkistä näet päivähoitomaksun määrittämistä varten tarvittavat tulotiedot. (pdf)
Tästä linkistä voit tulostaa tuloselvityslomakkeen. (pdf)
Tästä linkistä voit tulostaa yrittäjän tuloselvityslomakkeen. (pdf)

Tuloselvityskaavake liitteineen lähetetään osoitteella:

Vaasan kaupunki
Varhaiskasvatus
PL 2 (Raastuvankatu 29)
65101 Vaasa.

Kuoreen merkintä "Päivähoitomaksut".


Päivähoitomaksun tarkistaminen

Perheellä on velvollisuus ilmoitaa, mikäli perheen tulot olennaisesti muuttuvat (10%) tai työ-/opiskelutilanne muuttuu (esim. äitysloma, vanhempainvapaa, työttömyys alkaa). Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti korkeintaan yhden vuoden ajalta. Päivähoitomaksu tarkistetaan myös, mikäli voimassa olevat säädökset muuttuvat.

Päivähoitomaksun tarkistamista varten tulee tulonselvityslomake liitteineen toimittaa osoitteella:

Vaasan kaupunki
Varhaiskasvatus
PL 2 (Raastuvankatu 29)
65101 Vaasa

Kuoreen merkintä "Päivähoitomaksut"


Sopimus kesäajan 2017 poissaolosta ja vaikutus päivähoitomaksuun

Maksuton kesäaika toteutetaan siten, että huoltajat ilmoittavat kirjallisesti lapsen poissaolosta kesä-heinäkuussa (1.6.–31.7.2017).

Vanhemmilla on myös mahdollisuus sopia lapsen poissaolosta päivähoidosta elokuussa ajalla 1.8.–15.8.2017, jolloin koko elokuun päivähoitolasku puolittuu. Elokuun poissaolon em. ajalle voi sopia myös irrallaan, mikä ei edellytä sopimusta kesä–heinäkuulle.

Elokuun osalta tulee huomioida, että mikäli lapsella on sovitut hoitoajat ja huoltajat tekevät sopimuksen elokuun alun poissaolosta, voidaan elokuussa ajalla 16.8.–31.8.2017 käyttää sovituista tunneista puolet. 
Katso tästä taulukko käytettävissä olevista tunneista (pdf)

 

Kesä-heinäkuu ovat maksuttomia ja elokuun päivähoitolasku puolitetaan vain, jos lapsen poissaolosta ajalla 1.6.–31.7.2017 ja/tai 1.–15.8.2017 ilmoitetaan kirjallisesti 8.5.2017 klo 17.00 mennessä. Määräajan jälkeen tehtyjä sopimuksia ei huomioida.

 

Mikäli elokuussa 2017 koulunsa aloittava lapsi ei tarvitse päivähoitoa ajalla 1.6.–13.8.2017, päivähoitopaikka irtisanotaan kirjallisesti siitä päivästä lukien, kun hoidon tarve lakkaa (erillinen lomake). Tällöin sopimusta maksuttomasta kesästä ei tarvitse tehdä.

 

Sopimusta maksuttomista kuukausista tai elokuun alun poissaolosta ei voi kuitenkaan tehdä, mikäli lapsen päivähoitosuhde on alkanut 1.4.2017 tai sen jälkeen.

 

Huoltajille jaetaan kysely kesäajan hoidon tarpeesta/maksuttomuudesta viikolla 15.

 

Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Merja Martin

p. 06 325 3124

sähköposti: merja.martin(at)vaasa.fi


Sopimus syysloman 2016 poissaolosta ja vaikutus päivähoitomaksuun

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta on kokouksessaan 8.9.2016 päättänyt kokeilusta, jonka mukaan huoltajilla on mahdollisuus tehdä sopimus maksuttomasta syyslomasta. Mikäli huoltajat tekevät kirjallisen sopimuksen lapsen poissaolosta koko syysloman (17.10.2016 – 21.10.2016) ajaksi, hyvitetään lokakuun päivähoitomaksusta 5 päivää. Hyvityksen saaminen edellyttää, että huoltajat ovat tehneet sopimuksen 16.9.2016 mennessä.

Mikäli lapsella on käytössä kokoaikaista hoitoa vähemmän tunteja ja syysloman ajaksi tehdään sopimus poissaolosta, voi lapsi käyttää tunteja lokakuun aikana seuraavasti:

 • 0–84 h/kk, käytettävissä 64 tuntia
 • 85–125 h/kk, käytettävissä 95 tuntia
 • 126–146 h/kk, käytettävissä 111 tuntia
 • vuorohoidossa käytössä samat tuntimäärät

Varhaiskasvatus esiopetuksen lisäksi:

 • 0–41 h/kk, käytettävissä 31 tuntia
 • 42–56 h/kk, käytettävissä 42 tuntia

Mikäli läsnäolotunnit ylittyvät, peritään normaali päivähoitomaksu.


Avoimen päiväkodin toiminnasta perittävät maksut:

 • Avoin päiväkoti on maksuton
 • Kerhot, joissa on kiinteä kuukausimaksu:
  • kerhot (3 h) 2 krt/vko, joissa ei tarjota ateriaa: maksuton
  • Kerhot (3-4 h) 2 krt/vko, joissa tarjotaan ateria: 38 €/kk
 • Avoimen päiväkodin maksuttomat kerhot:
  • Kuningattarenpolun avoimen päiväkodin kerhot 2 krt/vko, maanantaisin ja torstaisin klo 12.30 – 15.30 tai tiistaisin ja torstaisin 8.45 – 11.45
  • Vaahteramäen avoimen päiväkodin kerho 2 krt/vko, tiistaisin ja torstaisin 12.30 – 15.30
 • Lapsen kotihoidontuki säilyy vaikka lapsi osallistuu avoimen päiväkodin kerhoon.

Päivähoito- tai kerhomaksun alentaminen/vapautus

Päivähoidon asiakasmaksun harkinnanvaraista alentamista haetaan kirjallisesti palvelupäälliköltä. Päätöksiin sovelletaan toimeentulotuen perusteita ja niihin liittyviä sovellusohjeita. Asiakasmaksun alentamista ei pääsääntöisesti myönnetä taannehtivasti, vaan korkeintaan sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on saapunut varhaiskasvatuksen asiakaspalveluyksikköön.

Tulosta tästä linkistä päivähoidon asiakasmaksun vapautusta/alentamista koskeva hakemuskaavake. (pdf)
 

Hakemus liitteineen palautetaan osoitteella:

Vaasan kaupunki
Varhaiskasvatus/palvelupäällikkö Merja Martin
PL 2 (Raastuvankatu 29)
65101 Vaasa

Asiakkaalla tulee olla mukanaan valmiiksi kopioidut liitteet.  Kopiointipalvelu sijaitsee Kansalaisinfon yhteispalvelupisteessä (Pääkirjasto, 1. krs).
 

Päivähoito- ja kerhomaksuja sekä laskutusta koskevissa asioissa lisätietoja antavat varhaiskasvatuksen päivähoidonsihteerit. Yhteystiedot löytyvät varhaiskasvatuksen asiakaspalvelun sivulta.

Linkki varhaiskasvatuksen asiakaspalvelun sivuille.

Huom! Varhaiskasvatuksen hallinto, myös asiakaspalvelu, on suljettuna 27.2. – 3.3.2017.


 

Location

19.10.2015 alkaen

Lisätiedot