Olet täällä

Tietoa kaupungista

Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtosääntö

Vaasan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 § 147, voimaantulopäivä 1.1.2009. Muutos kaupunginvaltuusto 12.9.2011 § 110, voimaantulopäivä 1.11.2011.

I LUKU – LIIKELAITOS POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTA

1 §

Toimiala ja toiminta-alue

Johtokunnan toimialaan kuuluvat Pohjanmaan alueella ne tehtävät, jotka ovat pelastuslaissa (2003/468) ja –asetuksessa säädetty alueen kuntien tehtäviksi ja on kuntien yhteistoimintasopimuksella siirretty Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen tehtäviksi, ellei erikseen toisin ole säädetty, määrätty tai päätetty.

Johtokunnan toimialaan kuuluvat lisäksi ensihoitopalvelut ja muut turvallisuusalaan liittyvät palvelut sopimusten edellyttämässä laajuudessa sekä öljyntorjunta voimassaolevien lakien mukaisesti.

Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen toiminta-alueen muodostavat Isonkyrön, Kaskisten, Korsnäsin, Kristiinankaupungin, Laihian, Maalahden, Mustasaaren, Närpiön, Pedersören, Uudenkaarlepyyn, Vaasan, Vähänkyrön ja Vöyrin kaupungit ja kunnat.

2 §

Johtokunnan kokoonpano

Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksella on johtokunta, johon kuuluu 16 jäsentä ja varajäsentä. Vaasan kaupunginvaltuusto valitsee neljä jäsentä ja muut sopimuskunnat kukin yhden jäsenen. Näille kullekin valitaan myös henkilökohtaiset varajäsenet.

Vaasan kaupunginvaltuusto nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

3 §

Johtokunnan ratkaisuvalta

Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunnan tehtävistä on säädetty kuntalain 87 c §:ssä.

Johtokunta ohjaa ja kehittää toimialueellaan pelastustointa sekä valvoo pelastustoimen palvelutasoa ja lainmukaisuutta.

Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa ja vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Johtokunnan tehtävänä on:

1. hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja –suunnitelma noudattaen kuntalain liikelaitoksia koskevaa sääntelyä, hyväksyä liiketoimintasuunnitelma sekä laatia liikelaitoksen tilinpäätös,

2. seurata pelastustoimen kehitystä ja tehdä sitä koskevia aloitteita ja esityksiä,

3. päättää sopimuskuntien osalta pelastuslaissa ja –asetuksessa kunnalle säädetyistä tehtävistä, mm. päättää alueen pelastustoimen palvelutasosta,

4. päättää taloudellisia sitoumuksia tai seuraamuksia sisältävistä asioista ellei niiden hyväksyminen kuulu kuntien hallitusten tai valtuustojen toimivaltaan,

5. päättää palvelujen hinnoitteluperusteista, ellei niistä ole muuta säädetty tai määrätty ja

6. päättää pelastuslaitoksen johtamisperiaatteista.

Johtokunnalla on oikeus siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Johtokunnalla tai sen puheenjohtajalla on oikeus ottaa alaiselleen siirtämänsä toimivallan perusteella tehty päätös johtokunnan käsiteltäväksi.

4 §

Kokoukset ja asiain esittely

Kokousmenettelystä ja päätöksenteosta määrätään Vaasan kaupungin hallintosäännössä. Pelastusjohtaja toimii esittelijänä johtokunnassa. Johtokunta ja pelastusjohtaja voivat kutsua kokoukseen tarpeellisia asiantuntijoita.

5 §

Asiakirjojen allekirjoittaminen

Johtokunnan päätösten perusteella laadittavat asiakirjat allekirjoittaa puheenjohtaja tai pelastusjohtaja ja varmentaa asian valmistelija, ellei johtokunta ole toisin määrännyt.

II LUKU – LIIKELAITOS POHJANMAAN PELASTUSLAITOS

6 §

Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitos

Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena, jonka tehtävänä on toiminta-alueellaan vastata pelastustoimesta ja tässä tarkoituksessa huolehtia kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen turvallisuudesta pelastuslainsäädännössä ja palvelutasopäätöksessä säädetyllä tavalla. Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen käyttönimenä on Pohjanmaan pelastuslaitos.

Pohjanmaan pelastuslaitoksen tehtävänä on:

1. huolehtia pelastusviranomaiselle kuuluvasta onnettomuuksien ennaltaehkäisystä kuten palotarkastuksista, valistuksesta ja neuvonnasta,

2. huolehtia pelastustoiminnasta,

3. ylläpitää väestönsuojeluvalmiutta ja yhteen sovittaa valmiussuunnittelua,

4. yhteen sovittaa eri viranomaisten ja pelastustoimeen osallistuvien tahojen toimintaa pelastustoimessa,

5. huolehtia muusta toiminnasta, esim. ensihoidosta, tekemiensä sopimusten perusteella, sekä

6. suorittaa muut yhteistoimintasopimuksessa sovitut tai johtokunnan määräämät tehtävät.

7 §

Pohjanmaan pelastuslaitoksen henkilökunta

Pohjanmaan pelastuslaitoksessa on palvelutasoon nähden tarpeellinen määrä toimia ja virkoja.

Virkojen perustamisesta päättää johtokunta. Pohjanmaan pelastuslaitoksen virat ja toimet täyttää pelastusjohtaja. Pelastuspäällikön, johtavan palotarkastajan ja aluepalopäälliköiden virat täyttää johtokunta.

Pelastusjohtajan ja pelastustoimen viranhaltijoiden kelpoisuusehdot ovat pelastusasetuksen mukaiset. Muun henkilöstön kelpoisuusehdot määrää valitseva viranomainen, ellei niistä ole erikseen säädetty, määrätty tai päätetty.

Pohjanmaan pelastuslaitoksen hallinto palvelee asiakkaitaan ruotsin ja suomen kielellä. Pohjanmaan pelastuslaitoksessa on oltava riittävästi kielitaitosta päällystöä ja miehistöä, jotta se voi toimia ruotsin ja suomen kielellä.

8 §

Pelastusjohtaja

Pohjanmaan pelastuslaitoksen toimintaa johtaa, kehittää ja sen tuloksellisuudesta vastaa pelastusjohtaja kuntalain 87 d §:n mukaisena johtajana. Pelastusjohtajan viran täyttää kaupunginhallitus johtokuntaa kuultuaan. Pelastusjohtajan sijaisen määrää johtokunta. Pelastusjohtajan tehtävänä on johtaa sekä laitoksen hallinnollista että operatiivista toimintaa. Pelastuslaissa ja -asetuksessa säädettyjen tehtävien lisäksi pelastusjohtajan tehtävänä on:

1 päättää liikelaitoksen organisaatiosta ja sen henkilökunnan tehtävistä,

2 toimia liikelaitoksen asiamiehenä,

3 päättää liikelaitoksen henkilöstön palkka- ja palvelussuhteen ehdoista ja muista henkilöstöhallintoon kuuluvista asioista sekä liikelaitoksen yleis- ja taloushallintoon kuuluvista asioista niistä annettuja määräyksiä noudattaen,

4 päättää liikelaitoksen hankinnoista talousarvion puitteissa, ja

5 allekirjoittaa liikelaitosta koskevat asiakirjat.

Pelastusjohtajan esimies on kaupunginjohtaja.

Pelastusjohtajalla on oikeus siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Pelastusjohtajalla on oikeus ottaa alaiselleen siirtämänsä toimivallan perusteella tehty päätös johtokunnan käsiteltäväksi.

Organisaatiota ja henkilökunnan tehtäviä ja toimivaltaa koskevat päätökset on koottava ajan tasalla pidettäväksi toimintasääntö –nimiseksi asiakirjaksi.