Olet täällä

Liikunta- ja nuorisopalveluiden tulosalueiden toimintasääntö

Tietoa kaupungista

Toimintasääntö perustuu Vaasan kaupunginvaltuuston 7.4.2015 hyväksymään vapaa-aikalautakunnan johtosääntöön. Se tulee voimaan 1.6.2015 alkaen. Muutos vapaa-aikalautakunta 20.12.2016 § 56.

Liikunta- ja nuorisopalveluiden tulosalueiden toimintasääntö

I LUKU 

LIIKUNTAPALVELUIDEN TULOSALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 §
Organisaatio 

Liikuntapalveluiden toimialaan kuuluvat:

    liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan hallinto  ja kehittäminen
    liikuntapalveluiden hallintaan kuuluvien liikunta- ja vapaa-aikatilojen ja –alueiden käytön koordinointi,  hoito ja huolto
    varsinainen liikuntatoiminta ja järjestöyhteistyö
    terveysliikuntatoiminta
    sovellettu liikunta
    lasten Action liikuntatoiminta
    kuntosalitoimintojen ylläpito ja kehittäminen
    uimahallipalvelut sekä koululaisten ja esikouluikäisten lasten uinninopetuksen organisointi ja toteutus
    liikuntayhdistysten ja – ryhmien tuki

Liikuntapalveluiden tulosalueeseen kuuluvat  seuraavat tulosyksiköt:

1.    Varsinainen liikuntatoiminta
    
2.    Terveysliikunta

3.    Sovellettu liikunta 

4.     Lasten Action liikuntatoiminta

5.     Uimahalli

6.    Hietalahden kuntotalo

7.    Keilahalli

8.    Urheiluhalli

9.     Urheilukeskus
    
9.     Uimarannat

10.     Öjberget

11.    Muut liikuntatilat ja –alueet

2 §
Liikuntapalveluiden johtaja

Liikuntapalveluiden tulosaluetta johtaa liikuntatoimenjohtaja, jonka tehtävänä on:

    vastata tulosalueen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta 
    vastata tulosalueen sisäisestä valvonnasta ja tarkastuksesta
    suunnitella, kehittää ja valvoa tulosalueen toimintaa
    laatia määräajassa ehdotus tulosalueen taloussuunnitelmaksi ja toimintakertomukseksi  yhdessä tulosyksiköiden päälliköiden ja taloussuunnittelijan kanssa 
    huolehtia tulosalueen toiminnan arvioinnista
    toiminta-avustusten jaon valmistelu ja käytön seuranta sekä yksittäisten kohdeavustusten myöntäminen
    esitellä tulosaluetta koskevat asiat lautakunnassa pois lukien liikuntapaikkojen kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvät asiat, jotka esittelee työpäällikkö 
    ottaa ja irtisanoa sekä myöntää ero tulosalueen henkilökunnalle 
    toimia tulosalueensa henkilökunnan esimiehenä ja päättää heidän virkavapauksista ja työlomista, koulutuksista, vuosilomista, virka- ja työmatkoista, ulkomaanmatkoista, oman auton käyttöoikeudesta, sivutoimiluvista, palkka- ja palvelussuhdeasioista sekä muista henkilöstöhallinnollisista asioista, ellei erikseen toisin ole määrätty
    päättää henkilökunnan toimipaikoista tulosalueen sisällä 
    päättää tila-, väline ja alueluovutuksista sekä niistä perittävistä maksuista lautakunnan vahvistamien yleisperiaatteiden mukaisesti
    päättää hankinnoista ja poistoista kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti
    päättää ostopalvelusopimuksista ja muista toimialaan kuuluvista sopimuksista kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti 
    myöntää tutkimusluvat, ellei erikseen ole toisin määrätty 
    huolehtia tiedotustoiminnasta 
    toimia tulosalueen asiamiehenä ja koulutuksen järjestäjän edustajana 
    huolehtia yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa sekä osallistua alueelliseen ja kansainväliseen yhteistoimintaan 
    suorittaa muut lautakunnan tai toimialajohtajan määräämät tehtävät

Liikuntatoimenjohtajan sijaisena toimii palveluesimies tai työpäällikkö.

3 §

Palveluesimies 

Palveluesimies on 1§:ssä mainitun uimahalli tulosyksikön päällikkö, jonka tehtävänä on:

    johtaa, kehittää ja ohjata yksikkönsä toimintaa ja huolehtia yksikölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta yhteistyössä henkilöstön kanssa sekä huolehtia raportoinnista
    palkata määräaikainen henkilökunta
    päättää suoranaisten alaistensa osalta heidän työvuoroistaan, lomistaan ja muista henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista siten kuin niistä on erikseen säädetty
    laatia yksikkönsä talousarvioesitys yhdessä liikuntatoimenjohtajan ja taloussuunnittelijan kanssa, seurata talousarvion toteutumista ja vastata yksikön taloudesta
    päättää uimahallin tilojen ja välineiden luovuttamisesta hyväksyttyjä yleisohjeita noudattaen
    valmistella ja esitellä liikuntatoimenjohtajalle omaa yksikköä koskevia asioita
    päättää tulosyksikkökohtaisista hankinnoista ja poistoista yleisohjeita noudattaen
    myöntää yksikköään koskevat tutkimusluvat
    päättää oman yksikkönsä henkilöstön koulutuksista
    solmia yksikön palveluja käyttävien yritysten ja yhteisöjen kanssa laskutussopimukset 
    vastata yksikön markkinointi- ja tiedotustoiminnasta 
    suorittaa muut vapaa-aikalautakunnan, toimialajohtajan tai liikuntatoimenjohtajan määräämät tehtävät

Palveluesimiehen sijaisena toimii uimahallin liikunnanohjaaja.

Työpäällikkö

Työpäällikkö on 1§:ssä mainittujen 9-11 tulosyksiköiden päällikkö, jonka tehtävänä on:

    johtaa, kehittää ja ohjata yksiköiden toimintaa ja huolehtia niille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta yhteistyössä työnjohtajien ja henkilöstön kanssa sekä huolehtia raportoinnista
    esitellä johtamiaan tulosyksiköitä koskevat asiat lautakunnassa
    päättää tilojen ja välineiden luovuttamisesta ja niistä perittävistä maksuista hyväksyttyjä yleisohjeita noudattaen
    palkata määräaikaiset työntekijät
    päättää suoranaisten alaistensa osalta heidän työvuoroistaan, -lomistaan ja muista henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista siten kuin niistä on erikseen säädetty
    laatia yksikkönsä talousarvioesitys yhdessä liikuntatoimenjohtajan ja taloussuunnittelijan kanssa, seurata talousarvion toteutumista ja vastata yksiköiden taloudesta
    valmistella ja esitellä liikuntatoimenjohtajalle omaa yksikköä koskevia asioita
    päättää yksikkökohtaisista hankinnoista ja poistoista yleisohjeita noudattaen
    myöntää yksikköään koskevat tutkimusluvat
    päättää oman yksikkönsä henkilöstön koulutuksista 
    vastata yksikön tiedotustoiminnasta 
    huolehtia yhteistyöstä liikuntapaikkojen käyttäjien kanssa
    suorittaa muut vapaa-aikalautakunnan, toimialajohtajan tai liikuntatoimenjohtajan määräämät tehtävät

Työpäällikön sijaisena toimii työnjohtaja.

Johtoryhmä

Tulosalueella on johtoryhmä, joka toimii tulosalueen johtajan johdolla. Siihen kuuluvat lisäksi palveluesimies, työpäällikkö ja taloussuunnittelija. Johtoryhmää voidaan tarvittaessa täydentää henkilöstön edustajilla ja/tai asiantuntija jäsenillä.

6 §
Kehittämisryhmä

Liikuntapalveluissa toimii yhteistoimintaa ja työsuojelua varten kehittämisryhmä, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä on määrätty erikseen.

II LUKU

NUORISSOPALVELUIDEN TULOSALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

7 §
Organisaatio

Nuorisopalveluiden tulosalueen toimialaan kuuluvat:

-    hallinto ja kehittäminen
-    alueellinen nuorisotyö
-    avoin nuorisotilatoiminta
-    tapahtumatoiminta
-    kerhotoiminta
-    kulttuurinen nuorisotyö
-    koulujen loma-aikojen toiminta
-    monikulttuurinen nuorisotyö
-    tieto- ja neuvontapalvelu
-    nuorisokahvilatoiminta
-    nuorten osallisuus
-    etsivä nuorisotyö
-    nuorisoyhdistyksien ja nuorisoryhmientuki

Nuorisopalveluiden tulosalueeseen kuuluvat yksiköt:

1.    Nuorten kulttuuritalo Kultsa, Raastuvankatu 30
                     -  nuorisotalo 
                     -  etsivä nuorisotyö
                     -  nuorisovaltuusto
                     -  nuortentieto- ja neuvontapalvelu Reimari
                     -  nuorisokahvila Walkers
              -  perhekeskus
2.    Nuorisotalo Ristikka, Jyrsijänkatu 2
3.    Nuorisotalo Sumppu, Pallokatu 17
4.    Nuorisotalo Sun House, Axel Mörnentie 11
5.    Nuorisotalo Suviboxi, Teirinkatu 5
6.    Nuorisotalo Villa Gerby, Saariniementie 1
7.    Skeittihalli, Axel Mörnentie 7
8.    Rockwerstas, Myllykatu 18
      - Rokkikoulu
      - bänditilat

8 §     
Nuorisopalvelujohtaja 

Nuorisopalveluiden tulosaluetta johtaa nuorisotoimenjohtaja, jonka tehtävänä on:

-    vastata tulosalueen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta
-    vastata tulosalueen sisäisestä valvonnasta ja tarkastuksesta
-    suunnitella, kehittää ja valvoa tulosalueen toimintaa 
-    laatia määräajassa ehdotus tulosalueen taloussuunnitelmaksi sekä ehdotus toimintakertomukseksi yhteistyössä taloussuunnittelijan kanssa
-    huolehtia tulosalueen toiminnan arvioinnista
-         toiminta-avustusten jaon valmistelu ja käytön seuranta sekä yksittäisten kohdeavustusten myöntäminen
-    esitellä tulosaluetta koskevat asiat lautakunnassa  
-    ottaa ja irtisanoa sekä myöntää ero tulosalueen henkilökunnalle
-    toimia tulosalueensa henkilökunnan esimiehenä ja päättää heidän virkavapauksista ja työlomista, koulutuksista, vuosilomista, virka- ja työmatkoista, ulkomaanmatkoista, omanauton käyttöoikeudesta, sivutoimiluvista, palkka- ja palvelusuhdeasioista sekä muista henkilöstöhallinnollisista asioista ellei erikseen ole toisin määrätty
-    päättää henkilökunnan toimipaikoista tulosalueen sisällä
-    päättää tulosalueen hallinnassa olevien tilojen ja välineiden luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön sekä niistä perittävät maksut lautakunnan vahvistamien yleisperiaatteiden mukaisesti
-    päättää hankinnoista ja poistoista kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti
-    päättää ostopalvelusopimuksista ja muista toimialaan kuuluvista sopimuksista kaupunginhallituksen 
-    päätösten mukaisesti
-    myöntää tutkimusluvat, ellei erikseen toisin ole määrätty  
-    huolehtia tiedotustoiminnasta
-    toimia tulosalueen asiamiehenä ja koulutuksen järjestäjän edustajana tulosaluetta koskevissa asioissa
-    huolehtia yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa sekä osallistua alueelliseen ja kansainväliseen yhteistoimintaan
-    suorittaa muut lautakunnan tai toimialajohtajan määräämät tehtävät

Nuorisopalvelujohtajan sijaisena toimii hallinnollinen nuoriso-sihteeri

9§ Hallinnollinen nuorisosihteeri

Hallinnollisen nuorisosihteerin tehtävänä on:

-    toimia nuorisopalvelujohtajan sijaisena tämän poissa tai estyneenä ollessa
-    valmistella ja esitellä nuorisopalvelujohtajalle nuorisopalveluita koskevia asioita
-    myöntää alle seitsemän vuorokautta kestävät vuosilomat
-    päättää henkilökunnan toimipaikoista tulosalueen sisällä yhteistyössä nuorisopalvelujohtajan kanssa
-    vastaa alueellisesta nuorisotyöstä, avoimesta nuorisotilatoiminnasta, nuorisokahvilasta sekä nuorten osallisuuden kehittämisestä ja huolehtii näille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta yhteistyössä henkilöstön kanssa
-    vastata työvuorosuunnitelmien laatimisesta ja toimeenpanosta
-    huolehtia sijaisten hankinnasta ja perehdyttämisestä
-    vastata erikseen määrättyjen hankkeiden suunnittelusta, toimeenpanosta ja raportoinnista 
-    suorittaa muut, lautakunnan, toimialajohtajan tai nuorisopalvelujohtajan osoittamat tehtävät
-    johtaa, kehittää ja ohjaa yksiöidensä ja palveluidensa (alueellinen nuorisotyö, nuorisotalot, nuorisokahvilaskeittihalli) toimintaa ja huolehtia näille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta yhteistyössä henkilöstön kanssa 
-    sekä huolehtii raportoinnista 
-    päättää suorien alaisten osalta heidän työvuoroistaan ja muista henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista siten
 kuin niistä on erikseen säädetty
-    määräaikaisen henkilöstön rekrytointi
-    vastaa yksiköidensä markkinointi- ja tiedotustoiminnasta
-    johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän jäsenenä toimiminen

Hallinnollisen nuorisosihteerin sijaisena toimii kulttuurinen nuorisosihteeri

10§ Kulttuurinen nuorisosihteeri

Kulttuurisen nuorisosihteerin tehtävänä on:

-    vastaa kulttuurisesta nuorisotyöstä ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta 
-    huolehtii henkilöstöresurssien hankinnasta kerho- ja kurssitoimintaan sekä nuorisotapahtumiin
-    vastata erikseen määrättyjen hankkeiden suunnittelusta, toimeenpanosta ja raportoinnista 
-    vastata alueensa kehittämistyöstä
-    suorittaa muut, lautakunnan, toimialajohtajan tai nuorisopalvelujohtajan osoittamat tehtävät
-    Johtaa, kehittää ja ohjaa yksiköidensä ja palveluidensa (rokkikoulu, nuorten tieto- ja neuvontapalvelu, 
kerho-, kurssi-, leiri-, retki- ja tapahtumatoiminta) toimintaa ja huolehtii näille asetettujen tavoitteiden 
-    saavuttamisesta yhteistyössä henkilöstön kanssa sekä huolehtii raportoinnista 
-    määräaikaisen henkilöstön rekrytointi
-    valmistella ja esitellä nuorisopalvelujohtajalle nuorisopalveluita koskevia asioita
-    päättää suorien alaisten osalta heidän työvuoroistaan, alle seitsemän päivän lomistaan ja muista 
henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista siten kuin niistä on erikseen säädetty
-    vastaa yksiköidensä markkinointi- ja tiedotustoiminnasta
-    johtoryhmän ja laajennetunjohtoryhmän jäsenenä toimiminen
-    valmistella ja esitellä nuorisotoimenjohtajalle nuorisopalveluita koskevia asioita

Kulttuurisen nuorisosihteerin sijaisena toimii hallinnollinen nuorisosihteeri

11§ Johtoryhmä

Tulosalueella on johtoryhmä, joka toimii tulosalueen johtajan johdolla. Siihen kuuluvat lisäksi hallinnollinen ja kulttuurinen nuorisosihteeri sekä taloussuunnittelija. Johtoryhmää voidaan tarvittaessa täydentää henkilöstön edustajilla ja/tai asiantuntija jäsenillä.

12§ Kehittämisryhmä

Nuorisopalveluissa toimii yhteistoimintaa ja työsuojelua varten kehittämisryhmä, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä on määrätty erikseen.

III LUKU
YHTEISTYÖSTÄ

Tulosalueiden välinen yhteistyö
Tässä toimintasäännössä mainittujen tulosalueiden on ylläpidettävä tehokasta yhteistyötä ja tehtävä sen edistämiseksi kehittämisehdotuksia. Tulosalueiden välistä yhteistyötä johtaa toimialajohtaja.