Olet täällä

Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Tietoa kaupungista

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.12.2015 § 118. Palkkio- ja matkustussääntö on voimassa 13.3.2014 alkaen.

1 § Soveltamisala

Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän säännön mukaisesti.

 

2 § Kokouspalkkiot

Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

 

Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus 150 €

Tarkastuslautakunta ja kaupunginhallituksen alaiset jaostot 125 €

Sosiaali- ja terveyslautakunta, varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, tekninen lautakunta, Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta, toisen asteen koulutuslautakunta sekä niiden jaostot ja Vaasan Talotoimi- liikelaitoksen johtokunta 100 €

Aluelautakunta, kulttuuri- ja kirjastolautakunta, teatteri- ja orkesterilautakunta, museolautakunta, muut lauta- ja johtokunnat, liikelaitosten johtokunnat (lukuun ottamatta Vaasan Talotoimen johtokuntaa), toimikunnat, neuvostot ja neuvottelukunnat 80 €

 

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 % korotettuna.

 

Luottamushenkilön osallistumisesta valtuustoseminaariin maksetaan kokouspalkkiona 125 €.

 

Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan osallistumisesta kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kokouksiin sama palkkio kuin kaupunginhallituksen jäsenelle.

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, muulle jäsenelle ja jaoston jäsenelle maksetaan osallistumisesta valtuuston ja sen valiokunnan kokouksiin sama palkkio kuin valtuuston jäsenelle.

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen määräyksestä lautakunnan tai johtokunnan kokoukseen osallistuvalle kaupunginhallituksen muulle jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin ao. toimielimen jäsenelle.

 

3 § Samana päivänä pidetyt kokoukset

Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai osastona taikka jaostona kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia.

 

4 § Yli kolme tuntia kestävät kokoukset

Jos kokous kestää yli kolme tuntia, maksetaan korottamattoman kokouspalkkion lisäksi 50 % korotus kokouspalkkion määrästä jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden. Kokouspalkkion korottuminen ei jatku kuuden tunnin jälkeen.

 

5 § Vuosipalkkiot

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä oleville luottamus-henkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot:

Kaupunginvaltuusto

puheenjohtaja varapuheenjohtajat 9 000 € 2500 €

Kaupunginhallitus

puheenjohtaja varapuheenjohtajat jäsenet 9 000 € 3000 € 2000 €

Kh:n suunnittelujaoston puheenjohtaja 2000 €

Kh:n yleisjaoston puheenjohtaja 2000 €

Kh:n jaostojen jäsenet, jotka eivät ole kaupunginhallituksen vakituisia jäseniä 1000 €

Tarkastuslautakunta

puheenjohtaja jäsenet 2500 € 1500 €

Seuraavien lauta- ja johtokuntien puheenjohtajat:

Sosiaali- ja terveyslautakunta, varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, tekninen lautakunta, Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta, toisen asteen koulutuslautakunta, aluelautakunta 2000 €

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston puheenjohtaja 1500 €

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan osastot, puheenjohtaja 1500 €

Seuraavien lauta- ja johtokuntien puheenjohtajat:

Arbetarinstitutin johtokunta, kulttuuri- ja kirjastolautakunta, teatteri- ja orkesterilautakunta, museolautakunta, toisen asteen koulutuslautakunnan jaostot, työväenopiston johtokunta, vapaa-aikalautakunta, Vaasan Satama –liikelaitoksen johtokunta, Vaasan Vesi –liikelaitoksen johtokunta, Vaasan Talotoimi –liikelaitoksen johtokunta, sosiaali- ja terveyslautakunnan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisen aluejaoston puheenjohtaja, Vaasan seudun jätelautakunta 1000 €

Valtuustoryhmien puheenjohtajat

vähintään 10 valtuutettua 1000 €

alle 10 valtuutettua 500 €

Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai -jäsenellä oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.

 

6 § Vaalilautakuntien palkkiot

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kultakin toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy palkkio vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä:

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja –toimikunnan puheenjohtaja 285 €

Lautakunnan ja vaalitoimikunnan muut jäsenet 185 €

Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista maksetaan tämän säännön 2 §:n mukaisesti määräytyvä lautakunnan jäsenen kokouspalkkio.

 

7 § Luottamushenkilösihteerin palkkio

Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.

 

8 § Katselmus, neuvottelu ja toimitus

Luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä säädöksessä tarkoitettuun kokoukseen, neuvotteluun tai toimitukseen edustaa kaupunkia tahi valvoo toimialaansa, saa toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan suuruisen toimituspalkkion, jollei kaupunginhallitus erityisessä tapauksessa toisin päätä.

 

9 § Ansion menetyskorvaus

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Korvaus maksetaan todellisen ansionmenetyksen suuruisena.

 

Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen osalta työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.

 

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista.

 

Ilman todistusta ja selvitystä maksettava tuntikorvaus luottamushenkilölle, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa 10,45 € sidottuna kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen yleiskorotusluonteisiin sopimus-korotuksiin.

 

10 § Pöytäkirjat palkkioperusteina

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Toimielimen sihteerin tai tehtävänantajan tulee tehdä palkkioiden maksamista koskevat ilmoitukset vuosittain päätettävän maksatusaikataulun mukaan.

Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on, mikäli mahdollista esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voi-massa olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen.

 

11 § Matkakustannusten korvaus

Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta, sekä korvausten saamisessa noudatettavasta menettelystä ovat soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräykset.

 

12 § Erityistehtävät

Sellaisista luottamustehtävistä, joista ei ole mainittu tässä säännössä, kaupunginhallitus määrää tarvittaessa palkkiot erikseen.