Olet täällä

Tietoa kaupungista

Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Hyväksytty kaupunginvaltuusto 15.5.2017 § 36. Palkkio- ja matkustussääntö on voimassa 1.6.2017 alkaen.

1 § Soveltamisala

Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän säännön mukaisesti.

2 § Kokouspalkkiot

Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus 150 €

Tarkastuslautakunta ja kaupunginhallituksen alaiset jaostot (suunnittelu-, yleis- ja konsernijaosto) 125 €

Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä jaostot (yksilöasiain jaosto sekä Vaasan ja Laihian aluejaosto), kasvatus- ja opetuslautakunta sekä jaostot (suomen- ja ruotsinkielinen jaosto ja yksilöasian jaosto, koulutuslautakunta sekä jaostot (suomen- ja ruotsinkielinen jaosto), kulttuuri- ja liikuntalautakunta sekä jaostot (kulttuurijaos ja liikuntajaos), tekninen lautakunta, teknisten liikelaitosten johtokunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta 100 €

Aluelautakunta, Vaasan seudun jätelautakunta, Vaasan aluetyöterveyden johtokunta, muut lauta- ja johtokunnat, toimikunnat, neuvostot ja neuvottelukunnat 80 €

Nuorisovaltuuston varsinaiset kokoukset 60 €

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 % korotettuna.

Luottamushenkilön osallistumisesta valtuustoseminaariin maksetaan kokouspalkkiona 125  €.

 

Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan osallistumisesta kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kokouksiin sama palkkio kuin kaupunginhallituksen jäsenelle.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, muulle jäsenelle ja jaoston jäsenelle maksetaan osallistumisesta valtuuston ja sen valiokunnan kokouksiin sama palkkio kuin valtuuston jäsenelle.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen määräyksestä lautakunnan tai johtokunnan kokoukseen osallistuvalle kaupunginhallituksen muulle jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin ao. toimielimen jäsenelle.

Luottamushenkilölle, joka on kokouksessa läsnä alle 50 % kokouksen kestosta maksetaan 50 % palkkiosta. Edellytys koskee kaikkia muita luottamuselimiä paitsi kaupunginvaltuustoa.

3 § Samana päivänä pidetyt kokoukset

Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai osastona taikka jaostona kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia.

4 § Yli kolme tuntia kestävät kokoukset

Jos kokous kestää yli kolme tuntia, maksetaan korottamattoman kokouspalkkion lisäksi 50 % korotus kokouspalkkion määrästä jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden. Korotus 50 % tehdään yli kolmen tunnin, yli neljän tunnin, yli viiden tunnin ja yli kuuden tunnin kestävistä kokouksista. Tämän jälkeen kokouspalkkio ei enää korotu.

5 § Vuosipalkkiot

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä oleville luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot:

Kaupunginvaltuusto

puheenjohtaja 9 000 €, varapuheenjohtajat 2500 €

Kaupunginhallitus

puheenjohtaja 9 000 €, varapuheenjohtajat 3000 €, jäsenet 2000 €

Kh:n jaostojen puheenjohtajat (suunnittelujaosto, yleisjaosto, konsernijaosto) 2000 €

Kh:n jaostojen jäsenet, jotka eivät ole kaupunginhallituksen varsinaisia jäseniä 1000 €

Tarkastuslautakunta

puheenjohtaja 2500 €, jäsenet 1500 €

Seuraavien lauta- ja johtokuntien puheenjohtajat:

Sosiaali- ja terveyslautakunta, kasvatus- ja opetuslautakunta, koulutuslautakunta, kulttuuri- ja liikuntalautakunta, tekninen lautakunta, teknisten liikelaitosten johtokunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta, aluelautakunta, Vaasan seudun jätelautakunta 2000 €

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston puheenjohtaja 1500 €

Kasvatus- ja opetuslautakunnan osastot, puheenjohtaja 1500 €

Seuraavien lauta- ja johtokuntien puheenjohtajat:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jaostot, koulutuslautakunnan jaostot, sosiaali- ja terveyslautakunnan aluejaoston puheenjohtaja 1000 €

Valtuustoryhmien puheenjohtajat

vähintään 10 valtuutettua 1000 €
alle 10 valtuutettua 500 €

Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai -jäsenellä oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.

Soveltamisohje:

Vuosipalkkioon sisältyy mm. seuraavat asiat:
- korvaus kokouksiin valmistautumisesta
- asioihin perehtyminen
- asioiden tiedottaminen
- kuntalaisten yhteydenotot tai kuntalaistapaamiset
- neuvottelut, joista ei laadita pöytäkirjaa tai muistiota
- onnittelukäynnit
- tutustumismatkat
- vierailut
- puheenjohtajien palaverit
- edustustilaisuuksiin osallistuminen ja muihin tilaisuuksiin osallistuminen, ellei edellä mainittuihin tilaisuuksiin ole erikseen toimielimen päätöksellä henkilöä nimetty.

6 § Vaalilautakuntien palkkiot

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kultakin toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy palkkio vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä:

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja –toimikunnan puheenjohtaja 285 €

Lautakunnan ja vaalitoimikunnan muut jäsenet 185 €

Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista maksetaan tämän säännön 2 §:n mukaisesti määräytyvä lautakunnan jäsenen kokouspalkkio.

7 § Luottamushenkilösihteerin palkkio

Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.

8 § Katselmus, neuvottelu ja toimitus

Luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä säädöksessä tarkoitettuun kokoukseen, neuvotteluun tai toimitukseen edustaa kaupunkia tahi valvoo toimialaansa, saa toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan suuruisen toimituspalkkion, mikäli siitä ei makseta muuta palkkiota. Mikäli kokouksia on peräkkäin, maksetaan vain yksi kokouspalkkio.

9 § Ansion menetyskorvaus

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Korvaus maksetaan todellisen ansionmenetyksen suuruisena.

Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen osalta työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista.

Ilman todistusta ja selvitystä maksettava tuntikorvaus luottamushenkilölle, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa 10,45 € sidottuna kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen yleiskorotusluonteisiin sopimus-korotuksiin.

10 § Pöytäkirjat palkkioperusteina

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Toimielimen sihteerin tai tehtävänantajan tulee tehdä palkkioiden maksamista koskevat ilmoitukset vuosittain päätettävän maksatusaikataulun mukaan.

Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on, mikäli mahdollista esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen.

11 § Matkakustannusten korvaus

Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta, sekä korvausten saamisessa noudatettavasta menettelystä ovat soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräykset. Pöytäkirjan tarkastukseen liittyvästä matkasta maksetaan kilometrikorvaus.

12 § Erityistehtävät

Sellaisista luottamustehtävistä, joista ei ole mainittu tässä säännössä, kaupunginhallitus määrää tarvittaessa palkkiot erikseen.