Olet täällä

Maahanmuuttajaneuvoston toimintasääntö

Tietoa kaupungista

Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.12.2005. Astuu voimaan 1.1.2006. Muutos 2.2.2009 § 169.

1 §

Kokoonpano

Vaasan kaupungissa toimii maahanmuuttajaneuvosto, joka on kuntalain 17 §:ssä tarkoitettu toimikunta, jonka Vaasan kaupunginhallitus asettaa aina toimikaudeksi kerrallaan.

Toimikuntaan valitaan 13 varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä viisi nimetään maahanmuuttaja-asioiden kannalta keskeisimpien lautakuntien edustajista. Kaksi jäsentä edustaa kaupunginhallitusta, joista toinen nimetään puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtaja valitaan jäsenten keskuudesta. Kuusi jäsentä nimetään siten, että he edustavat erilaisia maahanmuuttajaryhmiä.

Toimikunnan apuna ja valmisteluelimenä toimii asiantuntijaryhmä, jossa ovat edustettuina kaupungin maahanmuuttaja-asioita käsittelevät viranomaiset sekä kutsuttuina ulkopuolisia asiantuntijoita.

2 §

Maahanmuuttajaneuvoston tehtävät

Maahanmuuttajaneuvosto on neuvoa-antava toimielin, jonka tehtävänä on:

1) tehdä esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille maahanmuuttajia koskevissa asioissa heidän asemansa parantamiseksi ja heidän tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseksi

2) edistää viranomaisten ja maahanmuuttajien sekä heidän järjestöjensä välistä yhteistoimintaa sekä eri viranomaisten yhteistyötä maahanmuuttaja-asioissa

3) järjestää toimialaansa kuuluvaa tiedotusta ja neuvontaa

4) antaa toiminnastaan vuosittain toimintakertomus

5) käsitellä muut kaupunginhallituksen sille antamat asiat

3 §

Muut määräykset

Maahanmuuttajaneuvoston kokouksissa noudatetaan kaupungin hallintosääntöä. Toimikunnan sihteerin tehtävät hoitaa sosiaali- ja terveysjohtajan määräämä ulkomaalaistoimiston viranhaltija. Maahanmuuttajaneuvoston asiakirjat allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.