Olet täällä

Tietoa kaupungista

Maahanmuuttajaneuvoston toimintasääntö

Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.12.2005. Astuu voimaan 1.1.2006. Muutos 2.2.2009 § 169. Muutos 5.6.2017 § 287.

                                
 1 § Kokoonpano

Vaasan kaupungissa toimii maahanmuuttajaneuvosto, joka on kuntalain 30 §:ssä tarkoitettu toimikunta ja jonka kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen.

Maahanmuuttajaneuvostoon valitaan 12 varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä viisi nimetään maahanmuuttaja-asioiden kannalta keskeisimpien lautakuntien edustajista. Yksi jäsen edustaa kaupunginhallitusta, joka nimetään puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtaja valitaan jäsenten keskuudesta. Kuusi jäsentä nimetään siten, että he edustavat erilaisia maahanmuuttajaryhmiä. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

Maahanmuuttajaneuvoston apuna ja valmisteluelimenä toimii asiantuntijaryhmä, jossa ovat edustettuina kaupungin maahanmuuttaja-asioita käsittelevät viranomaiset sekä kutsuttuina ulkopuolisia asiantuntijoita. 

2 § Maahanmuuttajaneuvoston tehtävät

Maahanmuuttajaneuvosto on neuvoa-antava toimielin, jonka tehtävänä on:

1)    tehdä esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille maahanmuuttajia koskevissa asioissa heidän asemansa parantamiseksi ja heidän tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseksi
2)    edistää viranomaisten ja maahanmuuttajien sekä heidän järjestöjensä välistä yhteistoimintaa sekä eri viranomaisten yhteistyötä maahanmuuttaja-asioissa
3)    järjestää toimialaansa kuuluvaa tiedotusta ja neuvontaa
4)    antaa toiminnastaan vuosittain toimintakertomus
5)    käsitellä muut kaupunginhallituksen sille antamat asiat.

3 § Muut määräykset

Maahanmuuttajaneuvoston kokouksissa noudatetaan kaupungin hallintosääntöä. Neuvoston sihteerin tehtävät hoitaa sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan määräämä sosiaalityö ja perhepalvelut-tulosalueen viranhaltija. Maahanmuuttajaneuvoston asiakirjat allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.