Olet täällä

Tietoa kaupungista

Museotoimen toimintasääntö

Toimintasääntö perustuu Vaasan kaupunginvaltuuston päätökseen 15.12.2014 § 131  Vaasan kaupungin museolautakunta 3.2.2015 Voimaantulopäivä 1.4.2015

I                     Museotoimi

1 §

Organisaation nimi on Vaasan kaupungin museot, Vaasan kaupungin sisäisesti museotoimi.

Vaasan kaupungin museoiden aihepiiri, toiminta-alue ja tehtävät on määritelty johtosäännössä.

2 §

Museot toimivat Museolain (3.8.1992/729) ja -asetuksen (1192/2005) sekä Kansainvälisen museoneuvoston Museotyön eettisten sääntöjen (ICOM 21. yleiskokous 2014) mukaisesti.

3 §

Museotoimi on yksi tulosalue, joka koostuu viidestä tulosyksiköstä/ toiminnallisesta prosessista:

1) kokoelmatoiminta;

2) näyttelytoiminta;

3) registraatio, konservointi ja museotekniikka;

4) yleisötyö;

5) alueellinen toiminta ja viranomaistehtävät.

4 §

Museotoimen tulosaluetta johtaa museotoimenjohtaja. Tulosyksiköitä johtavat päälliköt, jotka muodostavat museotoimenjohtajan kanssa museotoimen johtoryhmän.

5 §

Museotoimen toimintayksiköt ovat Kuntsin modernin taiteen museo, Nelin-Cronströmin taidekoti, Pohjanmaan museo ja Terranova – Merenkurkun luontokeskus, Tikanojan taidekoti, Vaasan taidehalli, Vanhan Vaasan museo sekä Väkkärin mökki. Pohjanmaan museo on maakuntamuseo ja aluetaidemuseo.

II                    Museotoimen organisaatio ja johtaminen

6 §

Johtosäännön mukaan Vaasan kaupungin museoita johtaa museotoimenjohtaja.

Museotoimenjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä johtosäännössä on määrätty:

1. museotoimen organisaation strateginen johtaminen, ohjaus ja kehittäminen

2. museotoimen talousarvion valmistelu ja museoiden toiminnan suunnittelu talousarvion puitteissa, museotoimen pitkän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelmien laatiminen

3. päättää museoiden henkilöstöhallinnosta: henkilöstön toimipaikoista, tehtävistä ja sijaisuuksista, toimien kelpoisuusehdoista, palvelussuhteiden ehdoista sekä palkkioista

4. museotoimen kehittämis- ja muiden hankkeiden johtaminen sekä kokonaisvastuu ulkoisen rahoituksen hankinnasta

5. toimialaansa kuuluvien asioiden valmisteleminen ja esitteleminen lautakunnalle

6. vastata museoiden toimitiloista, niiden käytön periaatteista sekä museoiden sisäisistä vuokrasopimuksista

7. edustaa Vaasan kaupungin museoita paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

8. hoitaa muut lautakunnan ja toimialajohtajan osoittamat tehtävät

7 §

Museotoimen johtoryhmän tehtävänä on toimia museotoimen prosessien ja toimintayksiköiden toimintaa suunnittelevana ja kehittävänä elimenä. Museotoimen johtoryhmä koordinoi toimintaa sekä edistää sisäistä ja ulkoista yhteistyötä. Johtoryhmän tehtäviin kuuluu lisäksi valmistella toiminta-, henkilöstö- ja taloussuunnitelmat. Johtoryhmä päättää museoiden avoinnaoloajoista.

8 §

Kokoelmatoimintaa johtaa kokoelmapäällikkö, joka toimii prosessin henkilöstön esimiehenä. Päällikkö päättää alaisensa henkilöstön työtehtävistä sekä valmistelee alaisensa henkilöstön henkilöstöhallinnolliset asiat museotoimenjohtajalle.

Kokoelmatoimintaan ja kokoelmapäällikön alaisuuteen kuuluvat seuraavat tehtävät:

1. suunnitella, toteuttaa ja kehittää museoiden kokoelmatoimintaa kokoelmaohjelman mukaisesti

2. vastata museotoimen toimintayksiköiden museokokoelmista museaalisten periaatteiden mukaisesti ja turvata niiden säilyminen museokokoelmina, lisäksi huolehtia kokoelmiin liittyvien lahjoitus- ja muiden sopimusten ehtojen toteutumisesta museoissa

3. huolehtia siitä, että kokoelmatoimintaa suunnitellaan, johdetaan ja toteutetaan museoiden tehtäväalueiden mukaisesti (kulttuuri- ja paikallishistoria, kuvataide ja luonnontiede)

9 §

Näyttelytoimintaa johtaa näyttelypäällikkö, joka toimii prosessin henkilöstön esimiehenä. Päällikkö päättää alaisensa henkilöstön työtehtävistä sekä valmistelee alaisensa henkilöstön henkilöstöhallinnolliset asiat museotoimenjohtajalle.

Näyttelytoimintaan ja näyttelypäällikön alaisuuteen kuuluvat seuraavat tehtävät:

1. suunnitella, toteuttaa ja kehittää museoiden näyttelytoimintaa

2. huolehtia siitä, että näyttelytoimintaa suunnitellaan, johdetaan ja toteutetaan museoiden tehtäväalueiden mukaisesti (kulttuuri- ja paikallishistoria, kuvataide ja luonnontiede)

3. vastata näyttelytoiminnasta museaalisten periaatteiden ja toimintayksikkökohtaisten näyttelyprofiilien mukaisesti sekä tuottaa museotoimen vaihtuvat näyttelyt

10 §

Tuotantoprosessiin sisältyvät registraatio, konservointi ja museotekniikka. Museotoimen tuki- ja tuotantotoimintoja johtaa tuotantopäällikkö, joka toimii prosessin henkilöstön esimiehenä. Päällikkö päättää alaisensa henkilöstön työtehtävistä, vastaa työvuorosuunnittelusta sekä valmistelee alaisensa henkilöstön henkilöstöhallinnolliset asiat museotoimenjohtajalle.

Registraation, konservoinnin ja museotekniikan prosessin toimintaan ja tuotantopäällikön alaisuuteen kuuluvat seuraavat tehtävät:

1. suunnitella, toteuttaa ja kehittää museoiden tuotannollisia ja tukipalveluita museoiden toimintaa ohjaavien ohjelmien mukaisesti

2. vastata museoiden kokoelma- ja näyttelytoiminnan, museopedagogiikan, yleisötyön ja hankkeiden sopimuksista, vastata sopimustoiminnan tarkoituksenmukaisuudesta sekä seurata sopimusehtojen toteutumista

3. vastata tekijänoikeuksien toteutumisesta museoiden toiminnassa

4. vastata konservoinnista

5. vastata museo- ja näyttelytekniikasta, kuljetuksista sekä museoturvallisuudesta

11 §

Yleisötyötä johtaa yleisötyön päällikkö, joka toimii prosessin henkilöstön esimiehenä. Päällikkö päättää alaisensa henkilöstön työtehtävistä, vastaa työvuorosuunnittelusta sekä valmistelee alaisensa henkilöstön henkilöstöhallinnolliset asiat museotoimenjohtajalle.

Yleisötyöhön ja yleisötyön päällikön alaisuuteen kuuluvat seuraavat tehtävät:

1. suunnitella, toteuttaa ja kehittää museoiden toimintayksiköiden museopedagogista sekä yleisölle suunnattua toimintaa

2. suunnitella, koordinoida, toteuttaa, kehittää ja seurata Merenkurkun maailmanperintöalueen luontopedagogista toimintaa Metsähallituksen kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti

3. vastata museotoimen yleisen hanketoiminnan koordinoinnista, toteuttamisesta ja raportoinnista

4. vastata museoiden saavutettavuus- ja esteettömyysasioista

5. suunnitella, toteuttaa ja kehittää museokauppa- ja museokahvilatoimintaa

6. suunnitella, toteuttaa, kehittää ja seurata museoiden viestintää yhteistyössä Vaasan kaupungin viestintäyksikön kanssa

12 §

Alueellista toimintaa ja viranomaistehtäviä johtaa alueellisen toiminnan päällikkö, joka toimii prosessin henkilöstön esimiehenä. Päällikkö päättää alaisensa henkilöstön työtehtävistä ja virantoimitusmatkoista sekä valmistelee alaisensa henkilöstön henkilöstöhallinnolliset asiat museotoimenjohtajalle.

Alueelliseen toimintaan ja viranomaistehtäviin kuuluvat alueellisen toiminnan päällikön alaisuudessa seuraavat tehtävät:

1. vastata siitä, että museolain ja -asetuksen mukaiset maakunta- ja aluetaidemuseon tehtävät toteutuvat Vaasan kaupungin museoissa

2. suunnitella, toteuttaa ja kehittää maakuntamuseo- ja aluetaidemuseotoimintaa Museoviraston kanssa sovittavien nelivuotissuunnitelmien mukaisesti, lisäksi valmistella nelivuotissuunnitelmat ja raportoida niiden toteutuminen

3. edistää museotoimintaa toiminta-alueellaan, huolehtia museoiden yhteistyöstä, ohjata alueen paikallismuseoiden toimintaa sekä koordinoida paikallismuseoille myönnettäviä avustuksia

4. huolehtia kulttuuriperinnön suojeluun liittyvistä viranomaistehtävistä Museoviraston kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti sekä maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät lausunnot rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja muinaismuistoista

III                   Museotoimen toimintayksiköt

13 §

Museotoimen toimintayksiköt, niiden tehtäväalueet ja erityistehtävät määritellään kunkin toimintayksikön kirjallisessa toiminta- ja näyttelyprofiilissa. Museokokoelmat määritellään kokoelmaohjelmassa.

IV                  Nimenkirjoitusoikeus ja varahenkilöt

14 §

Vaasan kaupungin museoiden nimen kirjoittaa museotoimenjohtaja hyväksymisvaltuuksien puitteissa tai hänen estyneenä ollessaan lautakunnan nimeämä varahenkilö.

15 §

Museotoimenjohtajan varahenkilönä toimii lautakunnan nimeämä päällikkö. Museotoimenjohtajan ja päälliköiden varahenkilöt päätetään lautakunnassa.

Lyhytkestoisissa sijaisuuksissa (korkeintaan 3 kuukautta) museotoimenjohtajan varahenkilöstä päättää toimialajohtaja ja päälliköiden varahenkilöistä museotoimenjohtaja prosessin päällikön esityksestä. Muutoin noudatetaan johtosäännön määräyksiä.

V                   Henkilöstön pätevyysvaatimukset

16 §

Museotoimenjohtajan pätevyysvaatimukset ovat Museolain ja -asetuksen mukaiset. Lisäksi edellytetään hyvää perehtyneisyyttä museoalaan sekä ylempää korkeakoulututkintoa museoiden yhdeltä toimialalta.

17 §

Kokoelmapäällikön, näyttelypäällikön sekä alueellisen toiminnan päällikön pätevyys on korkeakoulututkinto yhdeltä museoiden tehtäväalueelta. Yleisötyön päällikön ja tuotantopäällikön pätevyys on soveltuva tutkinto. Lisäksi edellytetään perehtyneisyyttä tehtäväalueeseen.

18 §

Virkoihin vaadittava kielitaito on Vaasan kaupungin hallintosäännön mukaisesti molempien kotimaisten kielten hyvä taito.