Olet täällä

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla ja potilaalla on oikeus hyvään, asianmukaiseen palveluun ja hoitoon säädettyjen lakien nojalla. Palveluun, hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa ja epäselvyyksissä on ensisijassa syytä keskustella palvelua antaneen tai hoitaneen henkilön, palvelu- tai hoitoyksikön (osaston) henkilökunnan tai heidän esimiestensä kanssa.

Palvelut

TyöskentelyPaperillaJaKoneella640x427KatjaLösönen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla tai potilaalla on oikeus tehdä muistutus, mikäli hän on tyytymätön saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun.

Muistutukset käsittelee palvelua tai hoitoa antavan tulosalueen johtaja. Oikaisuvaatimukset valmistellaan palvelualueilla ja päätöksen niistä tekee sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen yksilöasioiden jaosto.

Asiakkaalla, potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus kannella, jos hän on tyytymätön sosiaali- ja terveydenhuollossa saatuun palveluun, hoitoon tai kohteluun. Kantelu tehdään Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa ja kantelija epäilee hoitovirhettä. Muut palvelua ja hoitoa koskevat kantelut tehdään siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella asiakas tai potilas on ollut hoidettavana.

Tietoturvan vuoksi emme käsittele asiakkaiden ja potilaiden tekemiä muistutuksia ja kanteluita sähköpostitse.

Tärkeitä linkkejä
Valviran ohjeet sosiaalihuollossa
Valviran ohjeet terveydenhuollossa
Aluehallintovirasto (AVI)

Kuinka otan palvelun käyttöön

Sosiaaliasiamies ja potilasasiamies auttavat tarvittaessa ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa, neuvovat oikaisuvaatimus- ja valitusmenettelyissä sekä tarvittaessa avustavat muistutuksen teossa. Muistutus voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai oheisella:
Terveyspalveluiden muistutuslomakkeella (pdf) ja (Word)
Sosiaalipalveluiden muistutuslomakkeella (pdf) ja (Word).

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä vapaamuotoisesti kirjallisena.

Oikaisuvaatimukset ja muistutukset lähetetään kirjaamon kautta:
Vaasan kaupunki
Kirjaamo
PL 3
65101 Vaasa

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut