Olet täällä

Tietoa kaupungista

Nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kaupunginhallituksen hyväksymä 21.4.2008, astuu voimaan 1.9.2008, Muutos kaupunginhallitus 20.10.2008 § 458, Muutos kaupunginhallitus 10.11.2010 § 453, Muutos kaupunginhallitus 17.12.2012 § 557, Muutos kaupunginhallitus 14.9.2015 § 347, astuu voimaan 17.9.2015. Muutos kaupunginhallitus 2.5.2016 § 183, astuu voimaan 1.1.2017. Muutos kaupunginhallitus 27.8.2018 § 266.

 

1 § 
Määritelmä        

        Vaasan nuorisovaltuusto on Vaasan kaupungin 13–20-vuotiaista valittava, vapaa-aikalautakunnan alainen nuoria koskevien asioiden asiantuntija- ja yhteistyöelin. 

2 § 
Toimielimen asettaminen

        Kaupunginhallitus asettaa kahden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi Vaasan nuorisovaltuuston, johon nimetään 22 jäsentä ja kymmenen (10) varajäsentä.


3 § 
Toiminnan tarkoitus     

        Vaasan nuorisovaltuuston toiminnan tarkoituksena on:

1)    edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Vaasassa;
2)    toimia nuorten vaikuttamiskanavana nuoria koskevissa asioissa;
3)    tuoda nuorten näkökulmaa esille tekemällä esityksiä, aloitteita ja 
lausuntoja kaupungin eri toimielimille;
4)    toimia aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten ja nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa;
5)    järjestää nuorisotapahtumia;
6)    hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat, kaupunginhallituksen ja muiden Vaasan kaupungin toimielinten sille antamat tehtävät. 

4 § 
Kokoonpano     

        Nuorisovaltuustoon kuuluu kaksikymmentäkaksi (22) vaalivuonna vähintään 13 ja enintään 20 vuotta täyttävää jäsentä.

        Nuorisovaltuusto valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja kolme (3) varapuheenjohtajaa: vaikuttamisesta vastaavan varapuheenjohtajan(1), toiminnasta vastaavan varapuheenjohtajan (2) ja viestinnästä vastaavan varapuheenjohtajan (3). Lisäksi nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan sihteerin, taloussihteerin ja viestintäsihteerin viestinnästä vastaavalle varapuheenjohtajalle.

        Tämän lisäksi nuorisovaltuusto voi tarvittaessa asettaa alaisuudessaan toimivia työryhmiä valmistelemaan ja toteuttamaan erilaisia hankkeita. 

5 § 
Toimikausi        

        Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Toimintakausi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy seuraavana vuonna 31. joulukuuta.

        

6 § 
Nuorisovaltuuston valintatapa 

        
Edustajat valitaan nuorisovaltuustoon nuorisovaltuustovaalein.
Vaalit järjestetään kahden vuoden välein. Kaikki vaalivuonna 13–20 –vuotiaat Vaasassa asuvat nuoret voivat asettua ehdolle seuraavien oppilaitosten kautta: Borgaregatans skola, Merenkurkun koulu, Savilahden yhtenäiskoulu, Vaasan Rudolf Steiner –koulu, Vasa Övningsskola 7-9, Vöyrinkaupungin koulu, Vaasan ammattiopisto, Vaasan lyseon lukio, Vasa gymnasium, Vasa Övningsskola gymnasium ja Yrkesakademin i Österbotten sekä nuorisotalo Kultsan kautta. Kaikista ehdokkaista kootaan yksi yhteinen lista. Äänestys tapahtuu edellä mainituissa oppilaitoksissa ja Kultsalla. 

Oppilaitoksilla on vaalihetkellä yksi kiintiöpaikka nuorisovaltuustoon; yksi vaaleissa eniten ääniä saanut oppilas tai opiskelija valitaan suoraan nuorisovaltuustoon. Vaaleilla valitulla edustajalla on oikeus jatkaa nuorisovaltuustossa, vaikka hän eroaisi oppilaitoksestaan vaalikauden aikana.  

Jäljelle jääneet kymmenen (10) varsinaisen edustajan paikat jaetaan ehdokkaille henkilökohtaisen äänimäärän mukaisessa järjestyksessä, niin, että eniten henkilökohtaisia ääniä saaneet ehdokkaat valitaan nuorisovaltuustoon. Myös varaedustajat valitaan henkilökohtaisen äänimäärän mukaisessa järjestyksessä niin, että varsinaisten edustajien valinnan jälkeen eniten henkilökohtaisia ääniä saanut henkilö on ensimmäinen varaedusta, toiseksi eniten saanut toinen varaedustaja jne. Varaedustajia valitaan yhteensä kymmenen (10).

Äänioikeus on jokaisella vaalivuonna vähintään 13 ja enintään 20 vuotta täyttävällä Vaasassa asuvalla nuorella.

Kaupunginhallitus vahvistaa kokouksessaan nuorisovaltuuston ehdokaslistan ennen vaaleja ja lopullisen nuorisovaltuuston kokoonpanon vaalien jälkeen.


7 § 
Edustajien valinta    

Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakuntien ja muiden toimielimien kokouksissa ja niiden työryhmissä lautakunnan ja toimielimen harkinnan mukaan käsiteltäessä nuorisovaltuuston esittämiä asioita tai muutoin erityisesti nuorisoon kohdistuvia asioita ja muulloinkin, mikäli lautakunta tai toimielin niin päättää.

        
8 §    
Kokoontuminen

        Nuorisovaltuusto kokoontuu päättäminään aikoina. Nuorisovaltuusto kokoontuu puheenjohtajan koolle kutsumana tai mikäli yli puolet jäsenistä niin vaatii. Kokouskutsu lähetetään nuorisovaltuuston jäsenille vähintään 5 vuorokautta ennen kokousta.

Jokaisen edustajan on oltava yleiskokouksissa paikalla tai kutsuttava varaedustaja paikalle. Varaedustajat toimivat nuorisovaltuustossa henkilökohtaisen äänimääränsä mukaisessa järjestyksessä niin, että ensimmäinen (1.) varaedustaja kutsutaan ensimmäisenä
kokoukseen, mikäli varsinainen edustaja on estynyt, toinen (2.) varaedustaja seuraavaksi jne. 

        Nuorisopalveluiden nuorisoasiainkoordinaattorilla ja nuorisosihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.
        
        Nuorisovaltuustolla on oikeus pyytää kuultavaksi eri alan asiantuntijoita.


9 § 
Päätösvaltaisuus 
    
        Nuorisovaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 2/3 jäsenistä. 

10 § 
Esittely nuorisovaltuuston kokouksissa

        Asioiden esittelijöinä nuorisovaltuuston kokouksissa toimivat puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä nuorisopalveluiden nuorisoasiainkoordinaattori ja nuorisosihteeri.

        Virallisina kokouskielinä ovat sekä suomen- että ruotsin kieli.

11 § 
Nuorisovaltuuston päätösvallasta

        Nuorisovaltuusto päättää sille kaupungin talousarviossa osoitetun määrärahan käytöstä ja kaupungin toimielinten sille päätettäväksi antamista asioista. Määräraha on osoitettuna nuorisopalveluiden budjettiin. Nuorisopalveluiden viranhaltija hyväksyy laskut.
    
        Nuorisovaltuusto päättää määrärahansa puitteissa avustuksista nuorten omaehtoisen toiminnan tukemisen ja harrastamisen mahdollistamiseksi (aktivointiraha) tätä koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti.

        Nuorisovaltuuston päätöksenteossa noudatetaan kuntalakia ja kaupungin hallintosääntöä.

12 § 
Eroaminen nuorisovaltuustosta

        Nuorisovaltuustosta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntää kaupunginhallitus.
        
        Nuorisovaltuustolla on oikeus erottaa nuorisovaltuuston edustaja, mikäli edustaja on ollut ilmoittamatta ja saapumatta kolmeen peräkkäiseen yleiskokoukseen.
        
Mikäli varsinainen edustaja eroaa tai erotetaan nuorisovaltuustosta kesken kauden, siirtyy ensimmäinen (1.) varaedustaja varsinaiseksi ehdokkaaksi, toinen (2.) varaedustaja mikäli toinen varsinainen eroaa jne.