Olet täällä

Koe Vaasa

Nykytanssi

Oppilaat saavat iloa ja monipuolisia kokemuksia tanssista. Oma luovuus ja ilmaisu kehittyvät nykytanssin keinoin. Tunneilla opitaan taidetanssin perustaitoja ja tekniikkaa mm. modernin- ja jazztanssin tekniikoita, hiphoppia ja akrobatiaa. Nykytanssi kehittää koordinaatiota, voimaa, kehontuntemusta ja -hallintaa sekä rohkeutta ilmaista itseään liikkeen kautta. 6-7 vuotiaille järjestetään teatteri-, tanssi- ja sirkusmix, jossa lapsi tutustuu eri esittävän taiteen lajien perusteisiin vuoden aikana. Nykytanssin starttiopetusta on lukuvuonna 2019-2020 järjestetään Sundomin koululla.
TaiKon - Nykytanssi/Nutidsdans - Petri Kekkonen

Taiteen perusopetuksen nykytanssin ryhmät ovat kaksikielisiä. 7 – 10-vuotiaat kokoontuvat 1-2 kertaa viikossa ja 11 – 14-vuotiaat 2-3 kertaa viikossa.

NYKYTANSSI 2019-2020

Lisää tietoa kurssista ja ilmoittautuminen linkistä kurssin yhteydessä 1.5.2019 alkaen. Lopulliset ryhmäjaot ja lukujärjestykset ilmoitetaan ilmoittautuneille viimeistään elokuun alkupuolella sähköpostitse.

2011-2012 SYNTYNEET

6-7 vuotiaille järjestetään teatteri-, tanssi- ja sirkusmix, jossa lapsi tutustuu eri esittävän taiteen lajien perusteisiin vuoden aikana. 
75 €/lukukausi
(suomenkielinen ryhmä)
opettaja: Viivi Sjöblom
http://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=15011

(ruotsinkielinen ryhmä)
opettajina: useita opettajia
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=15018

 

Starttiluokka  > tulossa
2010-2011 syntyneet

75 € / lukukausi

NYKYTANSSI 2

2010-2011 syntyneille
88 €/lukukausi

opettaja: Viivi Sjöblom
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=13839

NYKYTANSSI 3

2009-2010 syntyneille
124 €/lukukausi
opettaja: Mia Wiik / Viivi Sjöblom
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8427

NYKYTANSSI 4

2007-2008 syntyneet
130 €/lukukausi
opettaja: Viivi Sjöblomm Mia Wiik
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8428

NYKYTANSSI 5

2005-2006 syntyneet
130 €/lukukausi/termin
opettaja: Mia Wiik, Viivi Sjöblom ja muita opettajia
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8429
 

NYKYTANSSIN SYVENTÄVÄT OPINNOT

2001-2005 syntyneet
130 €/lukukausi
opettaja: Viivi Sjöblom, Mia Wiik ja muita opettajia
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8430

 


Nykytanssin opetuksen laajuus

Uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan elokuussa. Näin ollen ryhmätjaot ilmoittautuessa eivät täsmää alla olevan tiedon kanssa. Uudet opetussuunnitelmat päivitetään näille sivuille kesän aikana. 

Nykytanssin perusopinnot aloitetaan 7-vuotiaana ja niiden kesto on pääsääntöisesti 5 vuotta, jonka jälkeen opetus jatkuu syventävänä opetuksena. Perusopinnot koostuvat luokista 0,1,2,3 ja 4. Tanssitekninen opetus jaetaan pääaineisiin (nykytanssi) ja sivuaineisiin. Neljännellä luokalla pääaineopintojen rinnalla on klassinen baletti, akrobatia, ilmaisu yms. Syventävä opetus järjestetään 2014-2015 alkaen TaiKonin opetuksena. Startti-luokka 1 x 60 min. viikossa nykytanssia yht 84 h.

1-LUOKKA: 2 x 60 min. viikossa nykytanssia yht 105 h.
2-LUOKKA: 1 x 60 min. ja 1 x 75 min. viikossa nykytanssia yht 116 h.
3-LUOKKA: 1 x 75 min. ja 1 x 90 min. viikossa nykytanssia yht 128 h
4- LUOKKA: 1 x 75 min. ja 1 x 90 min. viikossa nykytanssia yht. 128 h + valinnainen aine hip hopia, balettia, ilmaisuaa, akrobatiaa.
Syventävät opinnot 1: 2 x 90 min. viikossa nykytanssia yht. 60 h.

Mahdollisuuksien mukaan opetukseen sisältyy myös muita valinnaisaineita esim. kansantanssi, jazz ja hip-hop. Tanssiteknisten aineiden lisäksi opetukseen kuuluu kehon tuntemus, tanssin tuntemus ja esiintyminen. Näiden opetus tapahtuu pääsääntöisesti viikoittaisten tanssituntien puitteissa. Opetukseen kuuluvat myös opintoretket, esityksissä käynnit, kilpailuihin osallistuminen sekä itsenäinen työskentely. Luokalta seuraavalle siirtyminen edellyttää vähintään 75% osallistumista opetuksen kaikkiin osa-alueisiin sekä asetettujen tanssiteknisten tavoitteiden saavuttamista vähintään tyydyttävästi.

Perusopintojen aikana oppilailla on yksi edistymisnäyte. Tämä edistymisnäyte 1 toteutetaan neljännen luokan opintojen aikana. Vähintään tyydyttävästi suoritettu edistymisnäyte edellytetään syventäviin opintoihin siirryttäessä. Perusopintojen vähinnäistuntimäärä on 583 tuntia.

 

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

Tanssin opetussuunnitelman kokonaisuudessaan näet täältä:

 

TANSSIN PERUSOPINNOT

 • Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän tehtävänä on antaa oppilaalle monipuolinen näkemys tanssista ja siihen liittyvistä asioista
 • Taiteen opiskelun tarkoituksena on avata oppilaille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Tehtävänä on myös kehittää oppilaiden ajattelemisen taitoja ja luovuutta elämän eri alueilla.
 • Tanssin laajan oppimäärän tehtävänä on kehittää sellaisia taitoja ja tietoja, jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhempiin alan ammattiopintoihin.

 

Tanssinopetuksen yleiset tavoitteet

 • Tukea oppilaan henkistä kasvua, lisätä hänen kehollista tietoisuuttaan ja sen avulla vahvistaa oppilaan oman identiteetin muotoutumista
 • Kehittää oppilaan itsetuntemusta, ymmärrystä muista ja ympäröivästä maailmasta
 • Kehittää oppilaan tanssissa tarvittavia fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia ja taitoja tasapainoisesti ja monipuolisesti
 • Kannustaa terveelliseen liikkumiseen ja elämäntapaan
 • Tukea oppilaan itsetuntoa ottamalla huomioon yksilön keholliset ja psyykkiset lähtökohdat sekä kehitysvaiheet
 • Luoda opetustilanteissa myönteinen ilmapiiri ja kehittää oppilaan kykyä toimia vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden ja opettajan kanssa
 • Ohjata oppilasta pohtimaan ja tekemään eettisiä ratkaisuja ja vastuullisia valintoja opiskelussaan ja muussa elämässään
 • Avartaa oppilaan käsitystä taiteen monimuotoisuudesta ja tukea hänen yksilöllisen näkökulmansa kehittyistä taiteessa

Tanssin perusopintojen aikana oppilas luo pohjaa myöhempää tanssinopiskelua varten ja harjoittelee tietoisesti pitkäjänteisyyttä omassa työskentelyssään. Oppilas perehtyy oman lajinsa perusliikemateriaaliin pyrkien kehittämään oman kehonsa liikemahdollisuuksia kokeillen. Harjoittelulla pyritään kehittämään oppilaan itsetuntoa ja myönteistä minäkuvaa. Tanssitekniikan opetuksessa pyritään mm. kehon linjauksen hahmottamiseen, nopeuden, liikkuvuuden ja yleisten taitotekijöiden harjoituttamiseen sekä oman kehon tuntemusten ja hallinnan lisääntymiseen.

Tavoitteet

 • Oppilas oppii tanssille ominaisia motorisia taitoja ja lajikohtaista tekniikkaa
 • Oppilas saa kokemuksia erilaisista näkökulmista tanssiin
 • Oppilas oppii ymmärtämään eri tanssitekniikoiden yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia
 • Oppilas kehittää luovaa ajattelua ja itseilmaisun taitoja
 • Oppilas kehittyy fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti

 

Kehontuntemus: Perusopinnoissa oppilas kehittää tietoisesti myönteistä ja luontevaa suhdetta omaan kehoonsa. Hän ymmärtää eri ominaisuuksien (esim. rakenne, voima, venyvyys, ketteryys) vaikutuksia liikkumiseen ja tulee tietoiseksi omista mahdollisuuksista kehittää niitä.

 • Oppilas oppii ottamaan huomioon kehon rakenteen ja liikkumisen periaatteet omassa tanssi-ilmaisussaan
 • Oppilas oppii ymmärtämään fyysisten ominaisuuksien ja taitojen tasapuolisen kehittämisen merkitystä harjoittelussa

 

Tanssin tuntemus: Oppilas kehittää tanssintuntemustaan tutustumalla tanssiteoksiin ja seuraamalla esityksiä.

 • Oppilas oppii harjoittelemiensa tanssilajien perusliikesanastoa ja muuta tanssitaiteen sanastoa
 • Oppilas oppii lajeihin liittyvää tapa- ja opiskelukulttuuria
 • Oppilas avartaa käsitystään tanssista tutustumalla tanssin eri muotoihin ja lajeihin niin näkijänä kuin kokijana

 

Esiintyminen: Perusopinnoissa oppilas totuttelee itsenäiseen ja oma-aloitteeseen työskentelyyn sekä harjoitusprosessissa että esiintymistilanteissa. Oppilas tutustuu esiintymiseen eri tilanteissa sekä harjoittelee kantamaan vastuuta ryhmän jäsenenä.

 • Oppilas oppii ilmaisemaan itseään omaksumansa tekniikan avulla
 • Oppilas oppii kehittämään omaa yksilöllistä luovuuttaan ja ilmaisukykyään ja näin esiintymisvalmiuttaan
 • Oppilas harjaantuu esiintymään sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä
 • Oppilas oppii tanssiteoksen valmistamisessa vaadittavia taitoja ja tietoja sekä taiteiden työtapoja

Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Arviointi on jatkuvaa, rohkaisevaa sekä oppimiseen kannustavaa. Oppilaalle annetaan palautetta sekä oppitunneilla että erikseen järjestetyissä palautekeskusteluissa. Arvioinnin tulee tukea oppilaan hyvän itsetunnon ja tanssivalmiuksien kehittymistä sekä oppilaan halukkuutta kehittää itseään oppijana. Arviointi perustuu pääosin oppilaan ja opettajan väliseen arviointikeskusteluun ja sen tulee tukea oppilaan kykyä arvioida omaa ja muiden työskentelyä.