Olet täällä

Oppisopimustoimen johtosääntö

Tietoa kaupungista

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 24.5.1999, voimaantulopäivä 1.7.1999. Muutos kaupunginvaltuusto 19.1.2009 § 4, voimaantulopäivä 1.1.2009.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 24.5.1999
Voimaantulopäivä 1.7.1999
Muutos kaupunginvaltuusto 19.1.2009 § 4
Voimaantulopäivä 1.1.2009

1 §

Koulutuksen järjestäjien yhteistyö oppisopimuskoulutuksen järjestämisessä

Vaasan kaupunki ja Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur ovat koulutuksen järjestäjinä tehneet erillisen sopimuksen siitä, että laissa ammatillisesta koulutuksesta ja laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta tarkoitetun oppisopimuskoulutuksen järjestäminen toteutetaan sopijapuolten yhteistyönä. Yhteisen oppisopimustoimen hallintoa johtaa Vaasan kaupungin oppisopimustoimen johtokunta, jonka alaisena toimii Rannikkoseudun oppisopimustoimisto.

2 §

Toiminta-ajatus

Oppisopimustoimen tehtävänä on 1 §:ssä mainittujen koulutuksen järjestäjien toimialueella johtaa ja valvoa oppisopimuksiin perustuvaa koulutusta ottaen erityisesti huomioon alueen elinkeino- ja palvelurakenteen sekä järjestäjien koulutustarjonnan mahdollisuudet.

3 §

Oppisopimustoimen johtokunta

Oppisopimustoimen johtokuntaan kuuluu kuusi jäsentä. Vaasan kaupunginvaltuusto valitsee johtokuntaan toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kolme jäsentä, joista kaksi tulee valita edustavimpien työmarkkinajärjestöjen ehdotusten pohjalta. Vaasan kaupunginvaltuuston valitsemien jäsenten keskuudesta nimetään yksi puheenjohtajaksi. Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur valitsee samaksi ajaksi kolme jäsentä, joista yksi toimii johtokunnan varapuheenjohtajana. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Johtokunta on kuntalain 17 §:ssä tarkoitettu lautakunta.

4 §

Johtokunnan tehtävät

Oppisopimustoimen johtokunnan tehtävänä on:

1. johtaa ja valvoa oppisopimustoimintaa toimialueellaan,

2. päättää oppisopimustoimen tavoitteista, toimintamuodoista ja kehittämistoimenpiteistä

3. päättää toimialansa talousuunnitelma-, talousarvio-ja tilinpäätösesityksistä

4. valvoa toimialansa valtionosuuksien hakemista ja käyttöä

5. huolehtia yhteistoiminnasta alueella toimivien ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten kanssa

6. huolehtia muista lakien ja asetusten mukaan koulutuksen järjestäjälle kuuluvista oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä

5 §

Kokoukset

Johtokunnan kokouksista on määrätty Vaasan kaupungin hallintosäännössä. Johtokunnan kokouksissa pitää pöytäkirjaa johtokunnan määräämä henkilö.

6 §

Esittely

Johtokunnan kokouksissa ratkaistaan asiat toimielimen sisäistä järjestelyä koskevia asioita lukuunottamatta esittelystä.

Asiat esittelee johtokunnalle oppisopimustoimen johtaja tai muu johtokunnan määräämä oppisopimustoimiston palveluksessa oleva henkilö.

7 §

Oppisopimustoimisto

Oppisopimustoimen johtokunnan alaisuudessa toimii Rannikkoseudun oppisopimustoimisto, jota johtaa oppisopimustoimen johtaja.

Oppisopimustoimen johtajan tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa oppisopimustoimiston toimintaa. Oppisopimustoimen johtaja vastaa toiminnan tuloksellisuudesta sekä toimeenpanee ne tehtävät, jotka laissa, asetuksessa tai muutoin on oppisopimuskoulutuksen järjestäjän tehtäväksi säädetty, määrätty tai päätetty. Oppisopimustoimen johtaja toimeenpanee johtokunnan päätökset.

Oppisopimustoimen johtajan viran täyttää kaupunginhallitus johtokunnan annettua esityksestä. Johtokunnalla on oikeus nimetä oppisopimustoimen johtajan viran väliaikainen hoitaja enintään kuudeksi kuukaudeksi.

8 §

Oppisopimustoimen johtajan ratkaisuvalta

Oppisopimustoimen johtaja ratkaisuvaltaan kuuluu, ellei toisin ole säädetty, määrätty tai päätetty:

1. henkilökunnan ottaminen ja irtisanominen

2. henkilökunnan tehtävistä ja toimipaikoista määrääminen

3. henkilökunnan palkka- ja palvelussuhteen ehdoista päättäminen

4. virkavapauksien, työlomien ja vuosilomien myöntäminen,

5. matkustusmääräysten antaminen

6. oppisopimustoimea koskevat asiamiestehtävät

7. oppisopimusten ja niiden muutosten ja purkamisen hyväksyminen

8. koulutuksen ostaminen koulutuksen järjestäjiltä

9. koulutuskorvausten maksaminen

10. todistusten antaminen

11. laskujen hyväksyminen

12. valtionosuuksien hakeminen

13. opiskelijoiden henkilökohtaisten opiskeluohjelmien hyväksyminen

14. toimitilojen, välineiden ja laitteiden luovuttaminen tilapäiseen käyttöön

15. hankintojen ja poistojen suorittaminen kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden mukaisesti

Oppisopimustoimen johtajan on pidettävä päätöksistään päätöspöytäkirjaa, joka on kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti toimitettava johtokunnalle ja kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Asiakirjojen allekirjoittaminen

Johtokunnan pöytäkirjojen allekirjoittamisesta määrätään Vaasan kaupungin hallintosäännössä. Muut oppisopimustoimea koskevat asiakirjat allekirjoittaa oppisopimustoimen johtaja, ellei johtokunta ole toisin päättänyt.

10 §

Muut määräykset

Oppisopimustoimen johtajan kelpoisuusvaatimuksista päättää kaupunginhallitus, ellei niistä ole erikseen säädetty, määrätty tai päätetty.