Olet täällä

Tietoa kaupungista

Osallisuuden askeleet työelämään

ESR-hankkeen Osallisuuden askeleet työelämään tavoitteena on työttömien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn parantaminen sosiaalisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden keinoin Ristinummen ja Vähänkyrön kaupunginosissa. Hankeaika on 4.5.2017–30.4.2020.
istutus_shutterstock_382235269.jpg
eu_eakr_esr_fi_vertical_20mm_rgb.png

 

Vipuvoimaa -logo

 

Hankkeessa järjestetään runsaasti kohdejoukon henkilöitä aktivoivaa toimintaa, kuten muun muassa työpajoja, retkiä, erilaisia aktiviteetteja liikunnasta kulttuuriin ja uuden oppimiseen. Lisäksi on toimintoja, jotka edistävät mielenterveyttä, hyvinvointia ja kuntoutusta sekä auttavat tunnistamaan omat resurssit.

Hanketta varten on laadittu toiminnallinen suunnitelma konkreettisista toimenpiteistä, jota tarkennetaan ja muokataan kohderyhmän omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Toiminnoissa hyödynnetään myös vertaisoppimista Vähänkyrön ja Ristinummen välillä.

Hankkeen tavoitteet

 

Osallisuudella vahvistetaan merkityksellisyyden kokemusta, elämänhallintaa sekä toiminta- ja työkykyä. Kaikilla hankkeessa mukana olevilla toimijoilla, eli kaupungilla, yhdistyksillä ja seurakunnilla, on omaa vahvaa osaamista. Kohderyhmään kuuluville tämä tarkoittaa polun avaamista työelämään tai koulutukseen tai osallisuuden lisäämiseen.

 

Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan tavoitteellisesti seuraavissa toimintakokonaisuuksissa:

1) Osallistava maaseutu- kaupunkikehittäminen uudessa Vaasassa

2) Työ- ja toimintakyvyn edistäminen kohti työllisyyspolkuja ja elämänhallinta

3) Terveyden, mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen hankealueen riskiryhmissä

4) Osallistava asuinaluesuunnittelu

5) Osaamisen kehittäminen, juurruttaminen ja levittäminen

 

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa neljään osaan eli yksilöön, yhteisöön, palvelujärjestelmään sekä kumppanuuteen ja osaamiseen. Yksilön näkökulmasta pyritään parantamaan syrjäytymisvaarassa olevien ja osatyökykyisten työ- ja toimintakykyä edistämällä hyvinvointia, terveyttä ja mielenterveyttä sekä elämänhallintaa ja osallisuutta.

Yhteisön näkökulmasta tavoitellaan kohderyhmän omaehtoista osallistumista paikallisyhteisön verkostoihin ja toimintaan.

Palvelujärjestelmää kehitetään tarjoamalla kohderyhmälle laajapohjaisessa yhteistyössä työ- ja toimintakykyä edistäviä osallisuus-, kuntoutus-, koulutus- ja työllisyyspolkuja.

Kumppanuuden ja osaamisen tavoitteiden mukaisesti sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa tukevaa osaamista vahvistetaan ja levitetään yhteistyöverkostoissa.

Hanke on tärkeä osa kaupunginosien kehittämistä ja myöhemmin mallinnettavissa muihin kaupunginosiin. Se on myös ajankohtainen kunnan tehtävän ja roolin muuttuessa sote-uudistuksen myötä, jonka jälkeen kunnille jää tehtäväksi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.


 

Hankkeen rahoitus ja toteuttajat

 

Hankkeen rahoittaja on Keski-Suomen ELY-keskus.

 

Hankkeen päätoteuttajana toimii Vaasan kaupunki ja osatoteuttajina Vaasan Seudun Yhdistykset ry, Vaasan Setlementtiyhdistys ry, Vaasanseudun Mielenterveysseura ry, Vaasan suomalainen seurakunta ja Vähänkyrön seurakunta. Hankkeeseen on palkattu kaksi projektityöntekijää.

 

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Vaasan kaupungin asuntopäällikkö Jonas Nylén ja projektiasiantuntijana kehittämissuunnittelija Marjo Hannu-Jama.

 

Hankkeen tulokset

 

Hankkeen tulokset yksilötasolla vähentävät syrjäytymisriskiä ja edistävät heikoimmassa asemassa olevien kohderyhmien työ- ja toimintakykyä sekä heidän etenemistään työllisyys- ja osallisuuspoluilla. Osallisuus ja merkityksellisyyden kokemukset esim. vapaaehtoistyössä tai yhteisössä toimimisessa, voi voimaannuttaa ja lisätä elämänhallintaa sekä koettua hyvinvointia.

 

Hanketoimijat toteuttavat yhdessä kohderyhmän ja kumppanuusverkoston kanssa uuden yhteistyöhön perustuvan toimintamallin, joka lyhyellä aikavälillä ja pitkän aikavälin kerrannaisvaikutuksilla vastaa paremmin ihmisten tarpeisiin ja toimii alhaalta ylöspäin rakentuneena tehokkaammin ja laadukkaammin kuin nykyinen järjestelmä.

 

Yhteisöllisyys ja kansalaistoimijuus vahvistuu hankkeen tuella. Asukkaiden toiminnallinen omaehtoisuus ja itseohjautuvuus vahvistuvat yhteisöissä.  Hanke edistää tätä toimintaa Vähässäkyrössä ja Ristinummella vertaiskehittämisen keinoin esim. ottamalla käyttöön asukaslähtöisen osallistavan kylä-/kaupunginosasuunittelun.

 

Yhteisöllisyys vahvistaa pitkällä aikavälillä sosiaalista pääomaa ja asukkaiden keskinäistä luottamusta edistäen alueiden elinvoimaisuutta ja kestävää hyvinvointikehitystä. Maaseutu- kaupunkikehittämisen vertaisoppimisesta tehdään toimintamalli.

 

Sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä saavutetaan synergiaetuja, jotka tuottavat ehjiä ja laadukkaita palvelukokonaisuuksia ja vähentävät päällekkäistä

toimintaa.

 

Pitkällä aikavälillä asukkaiden, järjestöjen ja yhdistysten sekä julkisen sektorin toimijoiden vertaisoppimiseen perustuva yhteiskehittäminen johtaa kansalaisyhteiskunnan vahvistumiseen ja voimaantumiseen yhteisöissä.

 

Kumppanuusverkostojen vahvistuminen vaikuttaa osaltaan alueen elinvoimaisuuteen, innovatiivisuuteen ja kestävään

kehitykseen.

 

Kehittämistoiminnasta saadut kokemukset sekä tutkimus- ja kehittämistulokset toimintamalleineen kuvataan sähköisesti ja hankkeen tuloksista tuotetaan materiaalia levitettäväksi alueellisesti ja kansallisesti.

 

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Jonas Nylén, p. 040 139 3617
Projektityöntekijä Miia Koitti p. 040 162 8262
Projektityöntekijä Teija Masanen p. 040 660 7969

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)vaasa.fi

 

 
eu_eakr_esr_fi_vertical_20mm_rgb.png

 

Vipuvoimaa -logo

 

mielenterveysseura_logo.png

 

setlementti_logo.jpg

 

seurakunta_logo.jpg

 

seudun_yhdistykset_logo.png

 

vaasa logo

 

vähänkyrön seurakunta logo