Olet täällä

Tietoa kaupungista

Osallisuuden askeleet työelämään (OSAT) - ESR-hanke 2017-2020

ESR-hankkeen tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn parantaminen matalan kynnyksen osallistavien toimintojen avulla. Kohdealueet ovat Ristinummi, Vähäkyrö ja Vaasan keskusta-alue. Hankkeen rahoittaja on Keski-Suomen ELY-keskus.
istutus_shutterstock_382235269.jpg
eu_eakr_esr_fi_vertical_20mm_rgb.png

 

Vipuvoimaa -logo

 

Hankkeessa järjestetään kohdejoukon henkilöitä aktivoivaa toimintaa, kuten muun muassa työpajoja, kursseja, retkiä, ryhmiä, erilaisia aktiviteetteja liikunnasta kulttuuriin ja uuden oppimiseen. Lisäksi on toimintoja, jotka edistävät mielenterveyttä, hyvinvointia ja kuntoutusta sekä auttavat tunnistamaan omat resurssit. Hanketoimintojen toteuttamista varten on laadittu toimenpideohjelma. Hankkeen toteutumista seurataan eri mittarein (esim. Kykyviisari).

Taustalla on pitkään todettu tarve ryhtyä toimenpiteisiin erityisesti niissä kaupunginosissa, joissa asuu runsaasti työttömiä ja joissa esiintyy segregaatiokehitystä.

 

Hankkeen tavoitteet

 

Hankkeen toimintakokonaisuus koostuu viidestä matalan kynnyksen toiminnallisesta askeleesta, jotka toteutuvat yksilö-, yhteisö- ja palvelujärjestelmän tasolla. Hankkeen kohderyhmän työ- ja toimintakykyä edistävät toimenpiteet konkretisoituvat toiminnallisina ja kuntouttavina osallisuuden askelina seuraavilla osa-alueilla:

 

1) Kohderyhmän tavoittaminen arkiympäristöissä - etsivä ja jalkautuva työ

2) Elämänhallinnan ja hyvinvoinnin edistäminen - työ- ja toimintakykyä edistävä arjenhallinta

3) Voimavarat, osaaminen, tarpeet ja toiveet - työ- ja toimintakykyä vahvistava tavoitteellinen polutus

4) Kohti kuntoutuksen, koulutuksen ja työllisyyden polkuja - asiakaslähtöinen palvelunohjaus jatkoaskelluksen tukena

5) Monialainen yhteistyöverkosto työ- ja toimintakykyä edistävän palveluohjauksen rakenteena – toiminnan kehittäminen ja koordinaatio


Hankkeessa edistetään ja vahvistetaan kohderyhmään kuuluvan työ- ja toimintakykyä sosiaalisen osallisuuden keinoin, jotta polut kuntoutumiseen, koulutukseen ja työllisyyteen mahdollistuisivat. Osallisuutta edistävinä toimenpiteinä käytetään hyvinvoinnin ja mielenterveyden sekä vertaistuen, verkostojen ja yhteisöllisyyden että elämänhallinnan ja omien resurssien vahvistamiseen tähtääviä palveluvariaatioita. Etsivät, kohtaavat, kokeilevat ja mahdollisuuksia tarjoavat toimenpiteet ehkäisevät syrjäytymistä ja kannustavat omaehtoiseen aktiivisuuteen ja resurssien hyödyntämiseen.
 

Hankkeen rahoitus ja toteuttajat

 

Hankkeen rahoittaja on Keski-Suomen ELY-keskus.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Vaasan kaupunki ja osatoteuttajina Vaasan Seudun Yhdistykset ry, Vaasan Setlementtiyhdistys ry, Vaasanseudun Mielenterveysseura ry, Vaasan suomalainen seurakunta ja Vähänkyrön seurakunta. Kaikilla osatoteuttajilla on omat projektityöntekijänsä.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Vaasan kaupungin asuntopäällikkö Jonas Nylén ja projektiasiantuntijana kehittämissuunnittelija Marjo Hannu-JamaVaasan kaupunki on palkannut hankkeeseen kaksi projektityöntekijää. Hankeaika on 4.5.2017–30.4.2020.

 

Hankkeen tulokset

 

Hankkeen tulokset yksilötasolla vähentävät syrjäytymisriskiä ja edistävät heikoimmassa asemassa olevien kohderyhmään kuuluvien työ- ja toimintakykyä sekä heidän etenemistään työllisyys- ja osallisuuspoluilla. Osallisuus ja merkityksellisyyden kokemukset esim. vapaaehtoistyöstä tai yhteisöissä toimimisesta, voi voimaannuttaa ja lisätä elämänhallintaa sekä koettua hyvinvointia. Hanketoimijat toteuttavat yhdessä kohderyhmän ja kumppanuusverkoston kanssa uuden yhteistyöhön perustuvan toimintamallin, joka lyhyellä aikavälillä ja pitkän aikavälin kerrannaisvaikutuksilla vastaa paremmin ihmisten tarpeisiin ja toimii alhaalta ylsöpäin rakentuneena tehokkaammin ja laadukkaammin kuin nykyinen järjestelmä.

 

Kohderyhmän henkilöiden yhteisöllisyys ja kansalaistoimijuus vahvistuvat hankkeen avulla. Lisääntynyt yhteisöllisyys vahvistaa pitkällä aikavälillä kohderyhmän henkilöiden sosiaalista pääomaa ja heidän keskinäistä luottamusta. Samalla edistetään hankkeen kohdealueiden kestävää sosiaalista hyvinvointikehitystä ja elinvoimaisuutta.

 

Hankkeen aikana parannetaan eri toimijoiden ja käynnissä olevien eri hankkeiden välistä koordinaatiota hankkeen kohdealueilla, mikä vastaa hankehakemusta valmistelleen verkoston tunnistamaan kehittämistarpeeseen. Sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä saavutetaan synergiaetuja, jotka tuottavat ehjiä ja laadukkaita palvelukokonaisuuksia ja vähentävät päällekkäistä toimintaa. Pitkällä aikavälillä kohderyhmän henkilöiden, järjestöjen ja yhdistysten sekä julkisen sektorin toimijoiden vertaisoppimiseen perustuva yhteiskehittäminen johtaa kansalaisyhteiskunnan vahvistumiseen ja voimaantumiseen yhteisöissä.

 

Kehittämistoiminnasta saadut kokemukset sekä tutkimus- ja kehittämistulokset toimintamalleineen kuvataan sähköisesti ja hankkeen tuloksista tuotetaan materiaalia levitettäväksi alueellisesti ja kansallisesti.

 

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Jonas Nylén, jonas.nylen(at)vaasa.fi, p. 040 139 3617

Projektipäällikkö Marjo Hannu-Jama, marjo.hannu-jama(at)vaasa.fi, 040 136 5972

Projektityöntekijä Teija Masanen, teija.masanen(at)vaasa.fi, 040 660 7969

Projektityöntekijä Nina Waxlax, nina.waxlax(at)vaasa.fi, 040 162 8262

Hanke on myös Facebookissa nimellä Osallisuuden askeleet työllistymispoluille


Oheismateriaali: Hankkeen toimenpideohjelma

 

 

 
eu_eakr_esr_fi_vertical_20mm_rgb.png

 

Vipuvoimaa -logo

 

mielenterveysseura_logo.png

 

setlementti_logo_uusi.png

 

seurakunta_logo.jpg

 

seudun_yhdistykset_logo.png

 

vaasa logo_uusi.jpg

 

vähänkyrön seurakunta logo

 

esr_2017_2020_logo.jpg