Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kaupunginhallituksen päätökset Stadsstyrelsens beslut

Kaupunginhallituksen viimeisimmän kokouksen päätökset päivittyvät tälle sivulle heti kokouksen jälkeen. Besluten från stadsstyrelsens senaste möte uppdateras på den här sidan genast efter mötet.

Kaupunginhallituksen päätökset 2.10.2017 /Hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada
Stadsstyrelsens beslut 2.10.2017/ Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada

374 Ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta/ Anmälningar om bildandet av fullmäktigegrupper
Päätös: Hyväksyttiin. Viedään kaupunginvaltuustolle tiedoksi
Beslut: Godkändes. Förs för kännedom till fullmäktige.

375 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018-2021/ Österbottens landskapsprogram 2018-2021
Päätös: Lausunto hyväksyttiin.
Beslut: Utlåtandet godkändes.

376 Vuoden 2017 talouden ja toiminnan seuranta/ Uppföljning av ekonomin och verksamheten år 2017
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Viedään kaupunginvaltuustolle tiedoksi 9.10.2017
Beslut: Antecknades för kännedom. Delges fullmäktige 9.10.2017

377 Vuoden 2017 talousarviolaina/ Budgetlån år 2017
Päätös: Hyväksyttiin. Viedään valtuustolle käsiteltäväksi 9.10.2017
Beslut: Godkändes. Behandlas i fullmäktige 9.10.2017

378 Päätös kuntaliitosneuvottelujen käynnistämisestä Mustasaaren kanssa/ Beslut om att inleda kommunfusionsförhandlingar med Korsholm
Päätös: Hyväksyttiin. Viedään valtuustolle käsiteltäväksi 9.10.2017
Beslut: Godkändes. Behandlas i fullmäktige 9.10.2017

379 Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 2.10.2017/ Organens protokoll och tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll 2.10.2017
Päätös: Hyväksyttiin.
Beslut: Godkändes.

380 Tiedotusasiat, kaupunginjohtaja 2.10.2017/ Informationsärenden, stadsdirektören 2.10.2017
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Beslut: Antecknades för kännedom.

381 Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur -kuntayhtymän edustajien valitseminen/ Val av representanter till samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Viedään kaupunginvaltuustolle tiedoksi 9.10.2017
Beslut: Antecknades för kännedom. Delges fullmäktige 9.10.2017

382 Uusi Päiväkoti Merikaartoon, valtuustoaloite Anne-Marie Viinamäki/ Ett nytt daghem till Merikart, fullmäktigemotion Anne-Marie Viinamäki
Päätös: Hyväksyttiin. Viedään valtuustolle käsiteltäväksi 9.10.2017
Beslut: Godkändes. Behandlas i fullmäktige 9.10.2017

383 Eroanomus kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varajäsenyydestä, Betlehem Anna (RKP)/ Anhållan om avsked från uppdraget som ersättare i kultur- och idrottsnämnden, Betlehem Anna (SFP)
Päätös: Hyväksyttiin. Viedään valtuustolle käsiteltäväksi 9.10.2017
Beslut: Godkändes. Behandlas i fullmäktige 9.10.2017

384 Tiedotusasiat, sivistystoimen johtaja 2.10.2017/ Informationsärenden, bildningsdirektören 2.10.2017
Päätös: Merkittiin tiedoksi
Beslut:  Antecknades för kännedom.

385 Terveyskeskusmaksusta luopuminen valtuustoaloite Anneli Lehto (VAS)/ Slopande av hälsocentralavgiften, fullmäktigemotion Anneli Lehto (VF)
Päätös: Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Viedään valtuustolle käsiteltäväksi 9.10.2017
Beslut: Godkändes efter omröstning. Behandlas i fullmäktige 9.10.2017

386 Vammaisneuvoston nimeäminen / Val av råd för personer med funktionsnedsättning
Päätös: Hyväksyttiin. Kurt Jäntti nimettiin varapuheenjohtajaksi.
Beslut: Godkändes. Kurt Jäntti utsågs till vice ordförande

387 Tiedotusasiat, toimialajohtaja sosiaali- ja terveystoimi 2.10.2017 Informationsärenden, sektordirektören, social- och hälsosektorn 2.10.2017
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Beslut: Antecknades för kännedom.

388 Asemakaavan muutos, Keskussairaalan alue sekä Hietalahden Villan ja Bragen alue/  Detaljplaneändring, området vid centralsjukhuset, Sandviksvillan och Brage
Päätös: Hyväksyttiin. Viedään valtuustolle käsiteltäväksi 9.10.2017
Beslut: Godkändes. Behandlas i fullmäktige 9.10.2017

389 Vaasan kaupungin ja Vaasan sairaanhoitopiirin välinen maankäyttösopimus/  Markanvändningsavtal mellan Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt
Päätös: Hyväksyttiin.
Beslut: Godkändes.

390 Kaupungin ja Vaasan sairaanhoitopiirin väliset kiinteistöjärjestelyt/  Fastighetsarrangemang mellan staden och Vasa sjukvårdsdistrikt
Päätös: Hyväksyttiin.
Beslut: Godkändes.

391 Vaasan kaupungin toimitiloja koskevat linjaukset 2018-2021/ Vasa stads riktlinjer för verksamhetslokalerna 2018 - 2021
Päätös: Hyväksyttiin.
Beslut: Godkändes.

392 Hallintotalo, hankesuunnitelma/ Styrelsegården, projektplan
Päätös: Hyväksyttiin.
Beslut: Godkändes.

393 Vaasan Seudun jätelautakunnan vaali/ Val av Vasaregionens avfallsnämnd
Päätös: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle että valitaan Michael Luther Vaasan seudun jätelautakunnan puheenjohtajaksi ajalle 1.6.2017–31.5.2019 ja Robert Grönblom puheenjohtajaksi ajalle 1.6.2019–31.5.2021 ja esittää valtuustolle, että Liisa Wahlström valitaan Vaasan seudun jätelautakunnan varapuheenjohtajaksi ajalle 1.6.2017– 31.5.2021.
Beslut: Stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige att Michael Luther väljs till ordförande för tiden1.6.2017–31.5.2019 och Robert Grönblom till ordförande för tiden 1.6.2019–31.5.2021 samt att Liisa Wahlström fungerar som viceordförande under tiden 1.6.2017– 31.5.2021.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat voi lukea täältä. 

Stadstyrelsens föredragningslistor och protokoll finns här.