Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

ilmakuvakuntsi-hovioikeusnetti.jpg

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille. Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken. Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.
Jokaisella vaasalaisella on mahdollisuus vaikuttaa kaavoitukseen Vaasan alueella. Aloitteen asemakaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi voi tehdä maanomistaja tai kunta. Kaavahankkeista ilmoitetaan Vaasan kaupungin verkkosivuilla, vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa sekä paikallislehdissä. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin- , työ- ja virkistysalueineen tai vain yhtä tonttia. Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla, jonka laatii maanomistaja. Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista. Asemakaavoituksen alussa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan osallistumis- ja vaikuttamistavat ja arvioitavat vaikutukset. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville. Suunnitelmasta ja koko hankkeen tavoitteista voi esittää mielipiteitä kaavoitukselle, esimerkiksi sähköpostilla. Kaavaluonnoksessa esitetään alueelle suunniteltu maankäyttö. Kaavaluonnos esitetään kartalla ja sitä havainnollistetaan esimerkiksi kuvilla ja 3d-malleilla. Kaavaluonnos pidetään julkisesti nähtävillä. Luonnosvaihe on kaavan sisältöön vaikuttamisen kannalta tärkein vaihe. Luonnosvaiheessa kysytään kuntalaisten mielipiteitä asiasta. Niitä voi esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotuilla vaihtelevilla tavoilla. Kirjallisen mielipiteen voi luonnosvaiheessa jättää kaikista hankkeista. Mielipiteet toimitetaan kaavoitukselle. Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, joka asetetaan julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus on viimeistelty suunnitelma, joka sellaisenaan voidaan hyväksyä. Kaavaehdotus vaiheessa kuntalainen voi jättää asiasta muistutuksia, mutta ehdotusvaiheessa kaavaan tehdään enää pieniä tarkistuksia. Jos kaavaan tulee ehdotusvaiheen jälkeen suurempia muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville. Muistutukset osoitetaan kaupunginhallitukselle ja toimitetaan kaavoitukseen. Asemakaavaehdotus hyväksytään kaupunginvaltuustossa tai kaupunginhallituksen suunnittelujaostossa. Hyväksymisen jälkeen kaavasta voi valittaa hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen päivän ajan. Asemakaava saa lainvoiman, kun se ilmoitetaan kuulutuksella Vaasan kaupungin verkkosivuilla sekä paikallislehdissä.

Vaasassa vireillä olevat asemakaavat löytyvät listana tai kartalla.

Kaavoituksen kotisivuilta löytyy yleistietoa kaavoituksesta.

Vaasassa vireillä olevat asemakaavat löydät kaavoituksen verkkosivuilta tai Vaasan karttapalvelusta. Kaavoituksen sivuilta löydät myös yleistietoa kaavoituksesta. Kaavoitukseen vaikuttamiseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä kaavoitukseen.

Verkkoasiointi

Vaasan karttapalvelu

Palvelupaikat

Yhteyshenkilö: