Olet täällä

Asiakas- ja potilastietojen saaminen

 

Sinulla on oikeus saada omat asiakas- ja potilastietosi. Sinulla on myös oikeus käyttää tarkastusoikeutta halutessasi tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu eri rekistereihin. Näin voit myös varmistaa, että sinusta rekisteröidyt tiedot ovat oikeita. 

Palvelut

TyöskentelyPaperillaJaKoneella640x427KatjaLösönen

 

Sinulla on oikeus tietää, mistä tietojasi hankitaan, mihin tietojasi käytetään ja luovutetaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot ovat salassapidettäviä. Hoidon toteuttamiseksi asiakas- ja potilastiedoista pidetään henkilörekisteriä.Asiakas- ja potilastietoja säilytetään voimassa olevien säännösten mukaisesti(STM:n asetus potilasasiakirjoista ja Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista).

Henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja tietojärjestelmiä käytetään asiakas- ja potilassuhteen hoitamiseen vain työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. Tietosuojan toteutumista valvotaan säännöllisesti tietosuojavastaavien toimesta.

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on kirjattu potilas- ja asiakasrekisteriin. Huomioithan, että sosiaalipalveluissa lastensuojelun asiakkuus on muodostettu lapselle eikä huoltajalle, joten tarkastusoikeutta tulee anoa lapsen nimellä.

Tietojen tarkastaminen on maksutonta, jollei se ole perusteetonta tai kohtuutonta (varsinkin,jos pyyntöjä esitetään toistuvasti). Tuolloin rekisterinpitäjän on osoitettava perusteettomuus tai kohtuuttomuus. Asiakasasiakirjoista perittävät maksut perustuvat Vaasan kaupunginhallituksen päätökseen. (kopiointimaksut)

Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti.

Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan rekisterissä oleva virheellinen tieto. Korjaamisvaatimus tehdään kirjallisena. Rekisterinpitäjällä on oikeus päättää tehdäänkö vaadittu korjaus vai ei. Kielteisestä päätöksestä annetaan todistus, josta käy ilmi kieltäytymisen syyt. Tämän jälkeen voit kääntyä tietosuojavaltuutetun puoleen.

Vainajan tietojen luovutus: Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden suoja jatkuvat myös henkilön kuoleman jälkeen(potilaslaki 785/1992 13§). Henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan luovuttaa yksityistapauksessa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten siltä osin, kun tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien toteuttamiseksi(esim. testamenttiasiat).

Luovutettuja tietoja ei saa käyttää tai luovuttaa edelleen muuhun kuin yllä mainittuun käyttötarkoitukseen. Pyyntö tehdään kirjallisesti (Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi)

Kuinka otan palvelun käyttöön

Täytä sosiaalihuollon henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntöpotilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö tai korjaamisvaatimuslomake ja lähetä päätöksenteosta vastaavalle(sosiaalihuolto), rekisteriasioista vastaavalle/terveysaseman vastaavalle lääkärille(potilasrekisteri) tai palvelualueen johtajalle(koti- ja laitoshoito).

Vaasan kaupungin määrittelemät asiakirjoista perittävät maksut(pdf). 

Sosiaali- ja terveystoimen tietosuojaselosteet:

Koti- ja laitoshoidon asiakasrekisteri (pdf), Potilasrekisteri (pdf), Aikuisten sosiaalityö (pdf), Lapsi- ja perhesosiaalityö (pdf), Lasten ja perheiden palvelut (pdf) ja Aikuisten sosiaali- ja hoitopalvelut (pdf).

 

 

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut