Olet täällä

Erityisvarhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen. Erityisvarhaiskasvatuksessa on erityislastentarhanoettaja mukana. Erityisvarhaiskasvatusta järjestetään varhaiskasvatuslain ja perusopetuslain mukaisesti. Erityisvarhaiskasvatus tukee lapsen myönteistä kehitystä yhdessä kodin ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Lapsen kehitys- ja oppimismahdollisuuksien edistämiseksi varhaiskasvastustoiminta ja ympäristö on sopeutettava lapsen tarpeiden mukaan. Vaasan kaupungissa on seitsemän kiertävää erityislastentarhanopettajaa sekä erityislastentarhanopettajia . He seuraavat ja tarkkailevat lapsen kehitystä ja oppimista sekä arvioivat lapsen tuen tarpeen ja antavat tukea sekä opastusta lapsen hoidon, kasvatuksen ja oppimisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kiertävät erityislastentarhanopettajat toimivat useammasta yksiköstä koostuvalla alueella, erityislastentarhanopettajat työskentelevät 1(-2) päiväkodissa. Yhteistyössä perheen kanssa lapsi voidaan ohjata myös muiden asiantuntijoiden, kuten psykologin, puheterapeutin, toimintaterapeutin, fysioterapeutin tai perhetyöntekijän vastaanotolle. Lapselle tarjottavat muut tukipalvelut, kuten terapia tai lääkinnällinen kuntoutus, on yhdistettävä kokonaisuudeksi. On tärkeää, että lasta ympäröivä verkosto tekee yhteistyötä keskenään yhdessä lapsen vanhempien kanssa. Ryhmäkokoa voidaan tarvittaessa pienentää, jos ryhmässä on tukea tarvitseva lapsi, tai lapselle voidaan järjestää avustaja. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa käytetään kolmiportaisen tuen mallia. Tuki on jaettu kolmeen osaan: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinentuki. Lapsen saaman tuen tulee olla joustavaa, suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena sekä muotoisena kuin se on tarpeellista. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tarjotaan myös Suomi toisena kielenä (S2) -opetusta . Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen oppimisen perustana ovat hyvä suomen kielen taito sekä hänen oman äidinkielen taitonsa. Suomen kieltä opetetaan päivittäin eri kielenkäyttötilanteissa. Lapsen kielitaidon kehittymistä havainnoidaan, kartoitetaan ja arvioidaan sekä dokumentoidaan säännöllisesti. Tavoitteena on, että lapsi oppii ymmärtämään ja puhumaan suomea, on aktiivinen kielenkäyttäjä ja saavuttaa toiminnallisen monikielisyyden taidot.
Lue lisää erityisvarhaiskasvatuksesta Vaasan kaupungin verkkosivuilta.

Verkkoasiointi

Vaasan Palautepalvelu
Yhteyshenkilö: