Olet täällä

Erityisvarhaiskasvatus

Jos lapsi tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan. Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on usein mukana erityislastentarhanopettaja. Erityisvarhaiskasvatuksessa voidaan tehdä monialaista yhteistyötä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.
Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen. Vaasassa erityisvarhaiskasvatusta järjestetään varhaiskasvatuslain ja perusopetuslain mukaisesti. Erityisvarhaiskasvatus tukee lapsen myönteistä kehitystä yhdessä kodin ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Lapsen kehitys- ja oppimismahdollisuuksien edistämiseksi varhaiskasvastustoiminta ja ympäristö on sopeutettava lapsen tarpeiden mukaan. Vaasan kaupungissa on seitsemän kiertävää erityislastentarhanopettajaa eli keltoa sekä erityislastentarhanopettajia eli eltoja. He seuraavat ja tarkkailevat lapsen kehitystä ja oppimista ja arvioivat lapsen tuen tarpeen ja antavat tukea sekä opastusta lapsen hoidon, kasvatuksen ja oppimisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kiertävät erityislastentarhanopettajat toimivat useammasta yksiköstä koostuvalla alueella, erityislastentarhanopettajat työskentelevät 1(-2) päiväkodissa. Yhteistyössä perheen kanssa lapsi voidaan ohjata myös muiden asiantuntijoiden, kuten psykologin, puheterapeutin, toimintaterapeutin, fysioterapeutin tai perhetyöntekijän vastaanotolle. Lapselle tarjottavat muut tukipalvelut, kuten terapia tai lääkinnällinen kuntoutus, on yhdistettävä kokonaisuudeksi. On tärkeää, että lasta ympäröivä verkosto tekee yhteistyötä keskenään yhdessä lapsen vanhempien kanssa. Ryhmäkokoa voidaan tarvittaessa pienentää, jos ryhmässä on tukea tarvitseva lapsi, tai lapselle voidaan järjestää avustaja. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa käytetään kolmiportaisen tuen mallia. Tuki on jaettu kolmeen osaan: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinentuki. Lapsen saaman tuen tulee olla joustavaa, suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena sekä muotoisena kuin se on tarpeellista. Vaasassa tarjotaan myös Suomi toisena kielenä (S2) -opetusta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen oppimisen perustana ovat hyvä suomen kielen taito sekä hänen oman äidinkielen taitonsa. Suomen kieltä opetetaan päivittäin eri kielenkäyttötilanteissa. Lapsen kielitaidon kehittymistä havainnoidaan, kartoitetaan ja arvioidaan sekä dokumentoidaan säännöllisesti. Tavoitteena on, että lapsi oppii ymmärtämään ja puhumaan suomea, on aktiivinen kielenkäyttäjä ja saavuttaa toiminnallisen monikielisyyden taidot.

Toimi näin

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.
Lue lisää erityisvarhaiskasvatuksesta Vaasan kaupungin verkkosivuilta.

Verkkoasiointi

Yhteyshenkilö: