Olet täällä

Ilmoitus alkutuotantopaikasta

Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta alkutuotannon toiminnasta tulee ilmoittaa kirjallisesti kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle ellei viranomainen saa tietoa alkutuotantopaikasta toiselta viranomaiselta (elintarvikelaki 22 § 2 mom). Alkutuotannolla tarkoitetaan alkutuotannon tuotteiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä, myös sadonkorjuuta, lypsämistä ja kaikkia eläintuotannon vaiheita ennen teurastusta. Alkutuotantoa ovat esimerkiksi maidon- ja munantuotanto, lihakarjan kasvatus, kalastus ja kalanviljely, kasvisten ja hedelmien sekä viljan ja sienten viljely sekä hunajantuotanto. Alkutuotantoon sisältyy myös tuotteiden kuljetus, varastointi ja käsittely tuotantopaikalla niin, että tuotteiden luonne ei merkittävästi muutu. Lisäksi siihen sisältyy elävien eläinten kuljetus ja muiden alkutuotannon tuotteiden kuin maidon kuljetus seuraavaan elintarvikeketjun käsittelypaikkaan. Alkutuotantoilmoitusta ei tarvitse tehdä metsästyksestä eikä luonnonvaraisten kasvien ja sienien poimimisesta, vaikka tarkoituksena olisi näiden tuotteiden myyminen kulutukseen.
Ilmoituksen tekijälle lähetetään vastaanottoilmoitus.

Toimi näin

Tee kirjallinen ilmoitus alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta alkutuotannon toiminnasta kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Alkutuotantopaikan ilmoituksesta on käytävä ilmi: - toimijan nimi ja osoite sekä muut tarvittavat yhteystiedot - toimijan yritys- ja yhteisötunnus, tilatunnus tai asiakastunnus taikka näiden puuttuessa henkilötunnus - alkutuotantopaikan osoite ja tarvittaessa nimi - tieto toiminnan luonteesta ja laajuudesta. Alkutuotannon toimijalla on oltava kirjallinen kuvaus omavalvonnastaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Toimijan on huolehdittava, että alkutuotantopaikka, siellä tapahtuva alkutuotannon toiminta ja tuotetut alkutuotannon tuotteet täyttävät lainsäädännön vaatimukset eikä tuotteiden turvallisuus vaarannu. Alkutuotannon toiminnassa tapahtuneista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuoden ajaksi sekä toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava elintarvikevalvontaviranomaiselle viimeistään muutosten tullessa voimaan. Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

Määräajat

Ilmoitus uudesta toiminnasta on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Toiminnan voi aloittaa, vaikka ilmoituksen käsittely olisi kesken.
Ilmoitus on tehtävä viimeistään muutosten tullessa voimaan.

Voimassaoloaika

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.
Toiminnan lopettamisesta tulee ilmoittaa.

Verkkoasiointi

Palvelupaikat