Olet täällä

Maa-ainesten ottamislupa

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta. Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä maa-ainesten ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue. Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta. Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.
Maa-ainesten (kiviaines, sora, hiekka, savi ja ruokamulta) ottamiseen pois kuljetettavaksi, varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa. Vaasassa maa-ainesluvat käsitellään rakennus- ja ympäristölautakunnassa. Luvan myöntämisedellytyksiä harkittaessa otetaan huomioon esimerkiksi se, miten maa-ainesten otto vaikuttaa maisemaan ja pohjaveteen. Maa-aineslain mukaista lupaa ei tarvita,  jos maa-aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, kuitenkin enintään 500 kiintokuutiometriä joka otetaan omalla maalla.
Maa-aineslupahakemusten käsittelystä saa lisätietoja ympäristötarkastajalta.
Kunnat määräävät lupamaksun suuruuden.
Lupa on voimassa tavallisesti kymmenen (10) vuotta. Lupia voidaan myöntää myös lyhyemmälle tai (kallioaineksen otossa) pidemmälle aikavälille.

Verkkoasiointi

Puhelinasiointi

Ympäristötarkastaja, maa-aineslupahakemukset

+358405056618

Palvelupaikat