Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Maisematyöluvan kesäinen kuvituskuva

Maisematyölupa

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään. Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon.
Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön (esim. kaivaminen, täyttäminen ja louhinta), puiden kaatamiseen tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen. Paikan haltija on vastuussa siitä, että suorittamillaan toimenpiteillä on tarvittavat luvat. Lisätietoja ja opastusta saa Vaasan kaupungin kaavoituksesta. Lupaa ei tarvita: * yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamiseen. * myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen. * vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin (arvioidaan tapauskohtaisesti). * maantielain mukaisen tiesuunnitelman tai ratalain mukaisen ratasuunnitelman toteutukseen. Harkinta luvan tarpeellisuudessa kuuluu kuitenkin viime kädessä kaavoitukselle.
Maisematyölupaa haetaan kaavoituksen lomakkeella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi millaisista ja kuinka laajoista toimenpiteistä on kyse (maanrakennustyössä myös nykyiset ja tulevat korot), mahdolliset jälkihoitotoimenpiteet (esim. uuden puun istutus, maanrakennustyön maisemointi tms.) sekä perustelut toimenpiteille. Lisäksi hakemuksen yhteydessä tulisi esittää tarpeelliset liitteet. * Selvitys siitä, että hakija hallitsee paikkaa (esim. kopio maanvuokrasopimuksesta, jos paikan hallinta perustuu vuokrasuhteeseen). * Valtakirja, mikäli hakijana toimii joku muu kuin paikan haltija. * Karttaote/asemapiirros, josta selviää tarvittavissa määrin toimenpiteiden sijainti, laatu ja laajuus. * Selvitys naapurien kuulemisesta kaavoituksen lomakkeella. Naapureita ovat kiinteistöön rajoittuvien ja vastapäätä olevien kiinteistöjen omistajat ja haltijat. Hakija voi itse kuulla naapurit tai vaihtoehtoisesti kaavoitus voi hoitaa kuulemisen lisämaksusta. * Muu maisematyöluvan ratkaisemiseksi tarvittava olennainen selvitys. Yhtiön ollessa hakijana lisäksi tarvitaan: * liitetään selvitys yhtiön nimenkirjoitusoikeudesta. * tarvitaan ote tai kopio hallituksen kokouksen pöytäkirjasta, jossa maisematyölupa-asiasta on päätetty.
Lupa on myönnettävä asema-, yleiskaava- tai rakennuskieltoalueella, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen tai turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 § ja 140 §). Maisematyöluvan alaiset toimenpiteet eivät koske maa-ainesten ottamista (maa-ainesten kaupallinen myynti), joka on maa-aineslain piiriin kuuluvaa toimintaa. Maa-ainesluvista Vaasan kaupungilla vastaa ympäristöosasto. Maisematyöluvan piiriin kuulumattomista puiden kaatotöistä voi tiedustella Vaasan kaupungin viheralueyksiköstä, josta yksityistontin omistaja saa neuvoa ja vuokratontin haltija voi kysyä lupaa kaatotöihin.
Maisematyölupahakemus käsitellään kaavoituksessa ja viedään kaupunginhallituksen suunnittelujaoston päätettäväksi. Suunnittelujaoston kokoukset ovat noin kuukauden välein (heinäkuussa ei kokousta). Maisematyöluvalla on 30 päivän valitusaika, jonka jälkeen päätös on lainvoimainen.
Maisematyölupa on voimassa kolme (3) vuotta. Päätöksen noudattamista valvoo rakennusvalvonta.

Verkkoasiointi

Vaasan Palautepalvelu

Tulostettava lomake

Naapurien kuuleminen

Palvelupaikat

Yhteyshenkilö: