Olet täällä

Maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen. Näitä toimenpiteitä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään tai alueella, jolle asemakaavan tai yleiskaavan laatimiseksi on määrätty rakennuskielto. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 §)

Maisematyöluvan kesäinen kuvituskuva

Maisemaa muuttavan maanrakennustyön (esim. kaivaminen, täyttäminen ja louhinta), puiden kaatamisen tai muun näihin verrattavan toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan maisematyölupa. Paikan haltija on vastuussa siitä, että suorittamillaan toimenpiteillä on tarvittavat luvat. Lisätietoja ja opastusta saa kaavoituksesta.

Lupa tarvitaan asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään ja rakennuskieltoon määrätyllä yleis- tai asemakaava-alueella. Lupa on myönnettävä asema-, yleiskaava- tai rakennuskieltoalueella, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen tai turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 § ja 140 §)

Maisematyöluvan alaiset toimenpiteet eivät koske maa-ainesten ottamista (maa-ainesten kaupallinen myynti), joka on maa-aineslain piiriin kuuluvaa toimintaa. Maa-ainesluvista Vaasan kaupungilla vastaa ympäristöosasto.

Maisematyöluvan piiriin kuulumattomista puiden kaatotöistä voi tiedustella Vaasan kaupungin viheralueyksiköstä, josta yksityistontin omistaja saa neuvoa ja vuokratontin haltija voi kysyä lupaa kaatotöihin.

Lupaa ei tarvita:

 • yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamiseen.
 • myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen.
 • vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin (arvioidaan tapauskohtaisesti).
 • maantielain mukaisen tiesuunnitelman tai ratalain mukaisen ratasuunnitelman toteutukseen

Harkinta luvan tarpeellisuudessa kuuluu kuitenkin viime kädessä kaavoitukselle.

Hakemus ja sen liitteet

Maisematyölupaa haetaan kaavoituksen lomakkeella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi millaisista ja kuinka laajoista toimenpiteistä on kyse (maanrakennustyössä myös nykyiset ja tulevat korot), mahdolliset jälkihoitotoimenpiteet (esim. uuden puun istutus, maanrakennustyön maisemointi tms.) sekä perustelut toimenpiteille. Lisäksi hakemuksen yhteydessä tulisi esittää tarpeelliset liitteet.

 • Selvitys siitä, että hakija hallitsee paikkaa (esim. kopio maanvuokrasopimuksesta, jos paikan hallinta perustuu vuokrasuhteeseen).

  • Valtakirja, mikäli hakijana toimii joku muu kuin paikan haltija.
  • Yhtiön ollessa hakijana
   • liitetään selvitys yhtiön nimenkirjoitusoikeudesta.
   • tarvitaan ote tai kopio hallituksen kokouksen pöytäkirjasta, jossa maisematyölupa-asiasta on päätetty.                
 • Karttaote/asemapiirros, josta selviää tarvittavissa määrin toimenpiteiden sijainti, laatu ja laajuus.
 • Selvitys naapurien kuulemisesta kaavoituksen lomakkeella.
  • naapureita ovat kiinteistöön rajoittuvien ja vastapäätä olevien kiinteistöjen omistajat ja haltijat. Hakija voi itse kuulla naapurit tai vaihtoehtoisesti kaavoitus voi hoitaa kuulemisen lisämaksusta.
 • Muu maisematyöluvan ratkaisemiseksi tarvittava olennainen selvitys.

 

Käsittely ja lainvoimaisuus

Maisematyölupahakemus käsitellään kaavoituksessa ja päätöksen luvasta tekee kaavoitusjohtaja. Päätös tulee lainvoimaiseksi 14 päivän oikaisuvaatimusajan jälkeen. Maisematyölupa on voimassa kolme vuotta. Päätöksen noudattamista valvoo rakennusvalvonta.

 

 

Yhteyshenkilö

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Asemakaavoittamattomilla alueilla, jotka ovat suunnittelutarvealueella, vaaditaan laajempi menettely luvan myöntämiseksi rakentamiselle.

Lisää aiheesta