Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Maisematyöluvan kesäinen kuvituskuva

Maisematyölupa

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään. Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.
Maisemaa muuttavan maanrakennustyön (esim. kaivaminen, täyttäminen ja louhinta), puiden kaatamisen tai muun näihin verrattavan toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan maisematyölupa. Lupa tarvitaan asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään ja rakennuskieltoon määrätyllä alueella. Paikan haltija on vastuussa siitä, että suorittamillaan toimenpiteillä on tarvittavat luvat. Lisätietoja ja opastusta saa kaavoituksesta.
Maisematyölupaa haetaan kaavoituksen lomakkeella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi millaisista ja kuinka laajoista toimenpiteistä on kyse (maanrakennustyössä myös nykyiset ja tulevat korot), mahdolliset jälkihoitotoimenpiteet (esim. uuden puun istutus, maanrakennustyön maisemointi tms.) sekä perustelut toimenpiteille. Lisäksi hakemuksen yhteydessä tulisi esittää tarpeelliset liitteet. - Selvitys siitä, että hakija hallitsee paikkaa (esim. kopio maanvuokrasopimuksesta, jos paikan hallinta perustuu vuokrasuhteeseen). * Valtakirja, mikäli hakijana toimii joku muu kuin paikan haltija. * Yhtiön ollessa hakijana selvitys yhtiön nimenkirjoitusoikeudesta ja ote tai kopio hallituksen kokouksen pöytäkirjasta, jossa maisematyölupa-asiasta on päätetty. * Karttaote/asemapiirros, josta selviää tarvittavissa määrin toimenpiteiden sijainti, laatu ja laajuus. * Selvitys naapurien kuulemisesta kaavoituksen lomakkeella. Naapureita ovat kiinteistöön rajoittuvien ja vastapäätä olevien kiinteistöjen omistajat ja haltijat. Hakija voi itse kuulla naapurit tai vaihtoehtoisesti kaavoitus voi hoitaa kuulemisen lisämaksusta. * Muu maisematyöluvan ratkaisemiseksi tarvittava olennainen selvitys.
Lupa on myönnettävä asema-, yleiskaava- tai rakennuskieltoalueella, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen tai turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 § ja 140 §). Maisematyöluvan alaiset toimenpiteet eivät koske maa-ainesten ottamista (maa-ainesten kaupallinen myynti), joka on maa-aineslain piiriin kuuluvaa toimintaa. Maa-ainesluvista Vaasan kaupungilla vastaa ympäristöosasto. Maisematyöluvan piiriin kuulumattomista puiden kaatotöistä voi tiedustella Vaasan kaupungin viheralueyksiköstä, josta yksityistontin omistaja saa neuvoa ja vuokratontin haltija voi kysyä lupaa kaatotöihin.
Maisematyölupa käsitellään kaavoituksessa ja päätöksen luvasta tekee kaavoitusjohtaja. Lupapäätös tulee lainvoimaiseksi 14 päivän oikaisuvaatimusajan jälkeen.
Maisematyölupa on voimassa kolme (3) vuotta. Päätöksen noudattamista valvoo rakennusvalvonta.

Verkkoasiointi

Vaasan Palautepalvelu

Palvelupaikat

Yhteyshenkilö: