Olet täällä

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisu rakentamiselle tarvitaan asemakaavoittamattomien alueiden ulkopuolella kun on odotettavissa yhdyskuntakehitystä, joka vaatii tarkempaa suunnittelua sekä alueilla, joilla on erityisiä ympäristöarvoja tai ympäristöhaittoja. Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan myös rakentamiselle, jonka ympäristövaikutukset edellyttävät kattavampaa arviointia kuin tavallinen lupamenettely.

villarewellsundnettivaakaml.jpg

Suunnittelutarveratkaisu rakentamiselle tarvitaan asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolella esimerkiksi silloin kun alueella on odotettavissa yhdyskuntakehitystä, joka vaatii tarkempaa suunnittelua, tai alueella on erityisiä ympäristöarvoja. Suunnittelutarveratkaisua edellytetään myös, jos rakentamisella saattaa olla tavanomaista merkittävämpiä ympäristövaikutuksia. Jos suunnittelet rakentamista rannalle, siirry suunnittelutarve ranta-alueella -sivulle.

Koko Vaasan kaupungin asemakaavoittamaton alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta. Edellisestä poiketen Vähänkyrön alueella suunnittelutarvealue on osoitettu rakennusjärjestyksen teemakartassa. Talousrakennukset ja pienet laajennukset eivät yleensä edellytä suunnittelutarveratkaisua, jos rakennuspaikalla on jo päärakennus. Suunnittelutarvealueista voit lukea lisää maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:stä ja rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueilla 137 §:stä. Tutustu myös Vaasan kaupungin rakennusjärjestykseen ja Vaasan kaupungin maapoliittiseen ohjelmaan

Suunnittelutarveratkaisuhakemus jätetään kaavoitukseen. Hakemuksesta on annettava tieto rakennuspaikan rajanaapureille. Naapureiden kuulemisen voi halutessaan jättää kaupungin tehtäväksi, jolloin siitä veloitetaan 60 € / naapuri.

Luvasta päättää kaavoitusjohtaja. Myönteinen päätös on voimassa kaksi vuotta. Sinä aikana on haettava rakennuslupaa, muutoin päätös raukeaa. Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen suunnittelujaostolle.

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaan suunnittelutarveratkaisun myöntämisen edellytyksenä on, ettei se aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä se aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentamisen tulee lisäksi sopia maisemaan eikä se saa vaikeuttaa luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä tai virkistystarpeiden turvaamista. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia

Vaasan kaupunginhallituksen suunnittelujaosto on hyväksynyt suunnittelutarveratkaisuja ohjaavat mitoitusperiaatteet 19.4.2016 (§ 33). Periaatteet määrittelevät minne ja miten paljon rakentamista sallia.

Suosittelemme keskustelemaan yhteyshenkilön kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

Harkitsetko kodin rakentamista haja-asutusalueelle?

Hinnat: Suunnitteluratkaisun valmistelu maksaa 345 € ja päätös 150 €, eli yhteensä 495 €.

Kuinka otan palvelun käyttöön

Lisää tietoja suunnittelutarveratkaisuista saat sähköpostilla tai puhelimitse. Neuvontaa ja neuvotteluja järjestään tiistaisin ajanvarauksella.

Sähköposti: kaavoitus@vaasa.fi

Puhelin: 040 1474 339

Alta löytyvät lomakkeet luvan hakemiseen

Hakemuslomake

Hakemukseen tarvittavat liitteet

Lomake naapureiden kuulemiseen

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Asemakaava määrittää kuinka alueelle saa rakentaa. Joskus se ei ole mahdollista ja silloin tarvitaan lupa poiketa asemakaavasta.
Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi...
Rakennuslupa tarvitaan aina uuden rakentamiseen ja vanhan laajentamiseen sekä muihin muutos- ja korjaustöihin jotka vaikuttavat turvallisuuteen ja...
Vaasassa on monia mahdollisuuksia asua vuokralla. Asuntoja löytyy niin kaupungin keskustasta kuin maaseudultakin.
Asuntotontilla tarkoitetaan rivi- ja kerrostalotonttia tai omakotitonttia. Omakotitontit jaetaan pääosin julkisella haulla. Rivi- ja...

Lisää aiheesta