Olet täällä

Tietoa kaupungista

Pientalotonttien tarjousmyynti 2019

Vaasan kaupunki myy tontteja hintatarjousten perusteella ja pyytää euromääräisiä hintatarjouksia eTontissa esitellyistä kahdestatoista tontista.

Tarjousaika on 11.3 - 31.3.2019.

Tontteja haetaan karttapohjaisen eTontti -järjestelmän kautta.
 

1. TARJOUKSEN TEKEMINEN

Jokainen tarjoaja saa tehdä vain yhden hakemuksen, joka voi sisältää tarjouksia yhdestä tai useammasta tontista. Vain euromääräiset tarjoukset, joihin ei sisälly maksu- tai muita ehtoja hyväksytään. Tontti myydään korkeimman tarjouksen tehneelle tarjoajalle. Samanarvoisen tarjouksen tehneiden kesken ostojärjestys arvotaan.

Tarjoaja voi ostaa vain yhden tontin. Hakemukseen on merkittävä kohteiden ensisijaisuusjärjestys, mikäli tarjoaja tekee tarjouksen useammasta kuin yhdestä tontista.

Ostaja voi olla yksityishenkilö, juridinen henkilö tai ostajan toimesta perustettava asunto-osakeyhtiö. Kaupungilla on oikeus hylätä tai hyväksyä tehdyt tarjoukset. Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä.

Jos kauppaa ei tehdä kuukauden kuluessa tarjouksen lainvoimaisesta hyväksymisestä, siirtyy osto-oikeus seuraavaksi suurimman tarjouksen tehneelle. Kauppahinta on maksettava yhdessä erässä kaupanteon yhteydessä.

Tarjousmyynnissä noudatetaan muutoin soveltuvin osin normaaleja Vaasan kaupungin tontinluovutusehtoja.

2. RAKENTAMISEDELLYTYKSET

Tontit ovat voimassaolevien asemakaavojen alueilla ja kunnallisteknisesti rakennuskelpoisia heti.

Tonteilla on tehty maaperätutkimus yhdessä pisteessä. Tulokset on saatavissa eTontista tonttien lisätiedoista tai Kuntatekniikasta, puh. 06-325 4228.

3. VEROT JA MAKSUT

Kaupan toteutuessa kaupunki perii tontin ostajalta kauppakirjan laatimis- ja vahvistamismaksua 280€ (sis. alv. 24%).

Kaupunki perii tontinostajalta tontinlohkomis- ja rekisteröintimaksun voimassa olevan taksan mukaan, 1080 € (v. 2016, alv 0%).

Vaasan Vesi perii ostajalta tontin vesi- ja viemärijohtoihin liittämisestä aiheutuvat kustannukset, kun rakennuslupa on myönnetty ja liittymissopimus on tehty.

Kaupunki ja tontin ostaja vastaavat omalta osaltaan maksettavista veroista ja maksuista omistus- ja hallintaoikeusajaltaan. Tontin ostaja maksaa varainsiirtoveron (4 % kauppasummasta).

4. RAKENTAMISVELVOLLISUUS

Tontille on rakennettava kolmen (3) vuoden kuluessa omistuksen siirtymisestä asuinrakennus siihen valmiusasteeseen, että rakennuksessa voidaan tehdä käyttöönottokatselmus.

Rakentamisvelvollisuuden määrä on vähintään 60 % sallitusta rakennusoikeudesta. Mikäli ostaja laiminlyö rakentamisvelvollisuuden, on hän velvollinen suorittamaan kaupungille sopimussakkoa 50 % tontin ostohinnasta.

5. EDELLEENMYYNTI

Tontin luovuttaminen edelleen ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä voi tapahtua vain kaupungin hyväksymin ehdoin. Muutoin ostaja on velvollinen suorittamaan kaupungille tontin myyntihinnan suuruisen sopimussakon.

6. RAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET

Rakentamisessa on noudatettava asemakaavamääräyksiä. Asemakaavat löytyvät Vaasan karttapalvelusta (kartta.vaasa.fi). Polku asemakaavoihin on: ”Valikko” -> ”Valitse kartalle näkyvät tiedot” -> ”Kaavoitus” -> ”Voimassa olevat asemakaavat”. Lisätietoja rakentamismääräyksistä: Rakennusvalvonta, Kirkkopuistikko 26, puh. 040-0680448, 0400-464942 tai 040-675 0109.

Tekninen virasto palvelee muun muassa kiinteistö-, mittaus-, katu- ja viheralueasioissa. 

Tekninen virasto
Osoite: Kirkkopuistikko 26, 65100 Vaasa
Asiakaspalvelu 1. krs. avoinna ma-pe klo 8-15.

 

Lisätiedot