Olet täällä

Tietoa kaupungista

Pohjoisten kaupunginosien aluetoimikunnan toimintasääntö

Hyväksytty kaupunginhallituksessa 24.6.2002 § 314 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 12.3.2018 § 64

                            
POHJOISTEN KAUPUNGINOSIEN ALUETOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ (Gerbyn aluetoimikunta)

Hyväksytty kaupunginhallituksessa 24.6.2002 § 314
Hyväksytty kaupunginhallituksessa 12.3.2018 § 64

1 § Aluetoimikunnan kokoonpano

Aluetoimikunnan toiminta-alueena ovat Gerbyn, Västervikin, Isolahden ja Pukinjärven, Vetokannak-sen kaupunginosat ja niiden lähiympäristö. 

Kaupunginhallitus nimeää aluetoimikuntaan toimikaudekseen toiminta-alueella toimivien yhteisöjen ja yhdistysten esittämistä alueen asukkaista kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

Jäsenistä kaksi (2) tulee valita alueen koulujen, kaksi (2) alueen asukasyhdistysten, yksi (1) seura-kunnan, yksi (1) Setlementtiyhdistyksen, yksi (1) nuorisotilojen ja -yhdistysten ja yksi (1) alueen yhdyskuntatyöryhmän esittämistä henkilöistä.

Kaupunginhallitus nimeää varsinaisista jäsenistä aluetoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheen-johtajan. Aluetoimikunta valitsee itselleen sihteerin. Aluetoimikunta toimii kaksikielisesti. 


2 § Aluetoimikunnan toiminta-ajatus

Aluetoimikunnan tehtävänä on edistää toiminta-alueensa kulttuurista, sosiaalista ja yhteiskunnallista kehitystä alueen asukkaiden etua ja hyvinvointia ja viihtyisyyttä silmällä pitäen sekä toimia siten, että alueen asukkaiden todellisia vaikutusmahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa lisätään. 


3 § Aluetoimikunnan tehtävät

Aluetoimikunnan tehtävänä on

1.    tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille tai muille tahoille aluetta koskevissa sekä muissa tärkeäksi katsomissaan asioissa 
2.    kehittää alueella toimivien yhdistysten ja yhteisöjen välistä yhteistyötä ja tukea niiden toimin-taa mahdollisuuksiensa mukaisesti
3.    kehittää alueen asukkaiden ja kaupungin viranomaisten välistä yhteistyötä
4.    vaikuttaa alueen palvelutason kehittämiseen ja ylläpitämiseen
5.    järjestää yleisötilaisuuksia asukkaille ajankohtaisista kysymyksistä ja muita toimenpiteitä heidän mielipiteidensä esiin saamiseksi
6.    päättää niistä asioista, jotka viranomaiset tai kaupungin muut toimielimet siirtävät sen ratkaistaviksi.

 
4 § Aluetoimikunnan kokoukset

Kokousmenettelystä on määrätty Vaasan kaupungin hallintosäännössä. Aluetoimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan tai sihteerin kutsusta. 

Kokouskutsu toimitetaan jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kutsun yhteydessä jäsenille lähetetään kokouksen esityslista, jonka tulee sisältää selvitys käsiteltävistä asioista. Aluetoimikunta voi käsitellä myös sellaista asiaa, jota ei ole merkitty esityslistaan, jos asia on kiireellinen tai niin yhteisesti sovitaan.                    
                    
Asiat kokouksessa esittelee puheenjohtaja tai hänen esityksestään sihteeri tai joku jäsenistä.


5 § Työvaliokunta ja asiantuntijat 

Toimikunta voi nimetä asioiden valmistelua ja toteuttamista varten keskuudestaan työvalio-kunnan. 

Toimikunta voi kutsua kokouksiinsa kuultavaksi tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita sekä yhdistysten edustajia.


6 § Toimikunnan talous 

Toimikunta laatii toimintasuunnitelman kalenterivuodeksi kerrallaan ja talousarvioesityksen, jonka tulee rakentua kaupunginhallitukselta saatavaan rahoitukseen tai muilta osin omaan tulonhankintaan. Toimikunta laatii toimintavuotta koskevan toimintakertomuksen.

Kaupungin talous- ja omistajaohjaus toimii aluetoimikunnan kassa- ja tilivirastona.


7 § Asiakirjojen allekirjoittaminen
                   
Toimikunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittavat aluetoimikunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.    

8 § Muut määräykset

Tämän toimintasäännön lisäksi noudatetaan toiminnassa Vaasan kaupungin toimielimiä koskevia määräyksiä.