Olet täällä

Tietoa kaupungista

Pohjoisten kaupunginosien aluetoimikunnan toimintasääntö

(Gerbyn aluetoimikunta)
Hyväksytty Kaupunginhallituksessa 24.6.2002 § 314


1 § Aluetoimikunnan toimialue ja kokoonpano:

Aluetoimikunnan toiminta-alueena ovat Gerbyn, Västervikin, Isolahden ja Pukinjärven kaupunginosat ja niiden lähiympäristö eli Vaasan kaupungin ns. 05-alue.

Kaupunginhallitus nimeää toimikuntaan toimikaudekseen toiminta-alueella toimivien yhteisöjen ja yhdistysten esittämistä alueen asukkaista kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Jäsenistä kaksi (2) tulee valita alueen koulujen, kaksi (2) alueen asukasyhdistysten, yksi (1) seurakuntien, yksi (1) Setlementtiyhdistyksen, yksi (1) nuorisotilojen ja -yhdistysten ja yksi (1) alueen yhdyskuntatyöryhmän esittämistä henkilöistä.

Kaupunginhallitus nimeää varsinaisista jäsenistä aluetoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Aluetoimikunta valitsee itselleen sihteerin omasta keskuudestaan tai muiden tahojen esittämistä henkilöistä.

 

2 § Aluetoimikunnan tehtävät:

Aluetoimikunnan tehtävänä on edistää toiminta-alueensa kulttuurista, sosiaalista ja yhteiskunnallista kehitystä alueen asukkaiden etua ja hyvinvointia silmälläpitäen sekä toimia siten, että alueen asukkaiden todellisia vaikutusmahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa lisätään.

 

3 § Aluetoimikunnan tehtävien toteuttaminen

Tehtäviensä toteuttamiseksi aluetoimikunnan tulee

- tehdä aloitteita päätöksentekijöille

 

- antaa lausuntoja viranomaisten tai kaupungin toimielinten siltä pyytämistä, valmisteilla olevista asioista

 

- järjestää yleisötilaisuuksia asukkaille ajankohtaisista kysymyksistä ja muita toimenpiteitä heidän mielipiteidensä esiin saamiseksi

 

- kehittää alueella toimivien yhdistysten ja yhteisöjen välistä yhteistyötä ja tukea niiden toimintaa mahdollisuuksiensa mukaisesti

 

- kehittää alueen asukkaiden ja kaupungin viranomaisten välistä yhteistyötä

 

- vaikuttaa alueen palvelutason kehittämiseen ja ylläpitämiseen

 

- päättää niistä asioista, jotka viranomaiset tai kaupungin muut toimielimet siirtävät sen ratkaistaviksi

 

4 § Aluetoimikunnan kokoukset

Kokousmenettelystä on määrätty Vaasan kaupungin hallintosäännössä. Asiat esittelee puheenjohtaja tai hänen esityksestään sihteeri tai joku jäsenistä.

 

5 § Muut elimet

Toimikunta voi asettaa tiettyä asiaa varten valmistelemaan erityisen työjaoston tai antaa sen ulkopuolisen tahon kuten yhdyskuntatyöryhmän valmisteltavaksi.

Toimikunta voi kutsua kokouksiinsa kuultavaksi tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita sekä yhdistysten edustajia.

 

6 § Toimikunnan talous

Toimikunta laatii toimintasuunnitelman kalenterivuodeksi kerrallaan ja sen mukaisen talousarvion, jonka tulee rakentua kaupunginhallitukselta saatavaan rahoitukseen tai muilta osin omaan tulonhankintaan.

 

7 § Muut määräykset

Tämän toimintasäännön lisäksi noudatetaan toiminnassa Vaasan kaupungin toimielimiä koskevia määräyksiä. Toimikunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset ja muut asiakirjat allekirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.