Olet täällä

Tietoa kaupungista

Rakennus- toimenpide- ja/tai purkamisluvan hakeminen

Lupaa voi hakea joko kirjallisesti lomakkeella tai sähköisen asiointipalvelun kautta.

Sähköiseen asiointipalveluun pääset tästä.

Rakennus-, toimenpide- ja purkulupahakemuslomake (1 kpl)
HUOM! Paperisten hakemusten käsittelystä perimme hinnaston mukaisen maksun 1.1.2019 alkaen.
 

- Hakemukseen liitetään hankkeen laadusta riippuen seuraavia asiakirjoja:

 • Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
  • lainhuudatuspöytäkirjan, kauppakirjan tai vuokrasopimuksen jäljennös
 • Kaupparekisteriote/yhdistysrekisteriote, josta ilmenee, kuka allekirjoittaa yhtiön/yhdistyksen hakemuksen
 • Hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirjanote, josta ilmenee yhtiön/yhdistyksen suostumus hankkeelle
 • Valtakirja, jos hakemuksen allekirjoittaa joku muu kuin luvan hakija
 • Pääpiirustukset, 3 sarjaa seläkkeillä varustettuna ja sidottuna
  • asemapiirros 1:200 tai 1:500, pohja- julkisivu- ja leikkauspiirrokset 1:50 tai 1:100, hormipiirros 1:20, hormileikkaus läpiviennin kohdalta 1:20
  • julkisivujen päämateriaalit esitetään värimallein julkisivupiirrokseen
  • tontin leikkaukset ja pintavesisuunnitelma
  • palo-osastointi detaljikuva
 • Rakennushankeilmoitukset (RH-1 ja RH2) väestörekisterikeskuksen tilastointia varten täytetään rakennuskohtaisesti.
 • Selvitys naapurien kuulemisesta vireilletulon johdosta / mahdollinen suostumus
  • Kuullaan viereisten, vastapäisten ja kulmittaisten tonttien omistajat/haltijat
  • Mahdollisista poikkeamisista sekä vakuutta vastaan aloittamisesta tulee olla maininta lomakkeessa
 • Suunnittelijan kelpoisuuden arviointi
  • Rakennushankkeelle nimettävä pätevä pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta
 • Energiatodistus, ympäristöministeriön asetus energiatodistuksesta (487/2007)
 • Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys
 • Kosteudenhallintaselvitys
 • Selvitys rakennuspaikan perustamis- tai pohjaolosuhteista
  • Pohjatutkimus ja/tai perustamisrakentamiseen perehtyneen asiantuntijan vapaa-muotoinen kirjallinen selvitys
 • Purettavasta rakennuksesta valokuva ja selvitys purkujätteistä
 • Jätevesiselvitys
 • Vakuus
  • Vakuutta vastaan aloittamisesta on kuultava naapureita
 • Suunnittelutarveratkaisu
  • Ote kaupunginhallituksen suunnittelujaoston pöytäkirjasta, jolla suunnittelutarveratkaisu on myönnetty
 • Poikkeamispäätös
  • Ote kaupunginhallituksen suunnittelujaoston pöytäkirjasta tai Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen myöntämästä poikkeamispäätöksestä
 • Ilmoitus väestönsuojasta

Lisäksi lupaehdoissa vaaditut vastaavat työnjohtajat tulee nimetä ennen rakennustyöhön ryhtymistä. 

 • vastaava työnjohtaja
 • kvv-työnjohtaja (jos lupaan sisältyy vesijohto-ja/tai viemäritöitä)
 • iv-työnjohtaja (jos lupaan liittyy ilmanvaihtotöitä)
 • kosteudenhallintakoordinaattori

Vastaavan työnjohtajan, KVV-, IV-työnjohtajan ja kosteudenhallintakoordinaattorin hakemus/ilmoitus