Olet täällä

Rakennusvalvontatoimen toimintasääntö

Tietoa kaupungista

Perustuu kaupunginvaltuuston 4.10.2004 hyväksymään Vaasan kaupungin rakennusvalvontatoimen johtosääntöön. Rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymä 23.2.2005. Muutos (§ 2 osalta) hyväksytty 15.10.2008. Voimaantulopäivä 14.3.2005. Muutos kaupunginvaltuusto 7.4.2015 § 36 . Muutos kaupunginvaltuusto 10.10.2016 § 86

VAASAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 §
Rakennusvalvontatoimen toiminta-ajatus

Rakennusvalvonta on lakisääteistä viranomaistoimintaa. Rakennusvalvonta tukee teknisen toimen visio- ja strategiatyön toteuttamista edistämällä, opastamalla ja valvomalla laadukkaan rakennus-kannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Toimisto palvelee kaupunkilaisia ja huo-lehtii yleisen edun huomioon ottamisesta sekä käsittelee rakentamiseen tarvittavat luvat, suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset ja antaa ohjeita rakentajille.

2 § 
Toimivallan siirtäminen

Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty, tulee rakennustarkastajan tai lautakunnan määräämän toimiston muun henkilökuntaan kuuluvan ratkaista rakennus- ja ympäristölautakunnan toimivaltaan kuuluvat asiat lukuun ottamatta

1.    hallintopakkoa ja oikaisuvaatimuksen käsittelemistä koskevia asioita
2.    uusien, yli 2 –kerroksisten asuintalojen rakennuslupien myöntämistä ja kerrosalaltaan yli 600 neliömetrin olevien rakennusten rakennuslupien myöntämistä ja lautakunnan myöntämiä rakennus- ja toimenpidelupia ja näihin lupiin haettavia muutoksia julkisivun osalta ja asema- ja osayleiskaavassa suojeltavaksi merkittyihin tai kaupunkikuvaan oleellisesti vaikuttaviin rakennuksiin tai rakennelmiin kohdistuvat luvat tai toimenpiteet paitsi silloin kun kyse on pelkistä teknisistä muutoksista.

3 § 
Arkistointi- hallinto- ja toimistotehtävät

1. rakentamiseen liittyvä yleinen ohjaus ja neuvonta, 

2. kirjaustehtävät,

3. talouden hallinto- ja suunnittelutehtävät, 

4. sisäiset hallintotehtävät, 

5. rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslistan kokoamiseen, ja jakeluun sekä pöytäkirjan julkipanoon liittyvät tehtävät,

6. arkistotehtävät,

7. muut rakennustarkastajan määräämät tehtävät

Toimistohenkilökunnan (hallinto- ja taloussihteeri) työnjaosta päättää rakennustarkastaja

4 § 
Rakennustarkastaja 

Rakennustarkastajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty hänen ratkaistavakseen

1. rakennusvalvontatoimiston toiminnan kehittäminen

2. ottaa ja myöntää eron rakennusvalvontatoimiston henkilökunnalle lukuun ottamatta tarkastusinsinöörejä, lupainsinöörejä ja lupa-arkkitehtejä,

3. päättää rakennusvalvontatoimiston henkilökunnan tehtävistä ja työnjaosta, toimipaikoista, vuosilomista, virkavapauksista, virkamatkoista, koulutuksesta, sivutoimiluvista sekä palkka- ja palvelussuhteen ehdoista,

4. hyväksyy toimistoa koskevat maksuasiakirjat,

5. päättää hankinnoista ja poistoista kaupunginhallituksen antamien yleisten ohjeiden mukaisesti,

6. huolehtia erityisesti rakennusvalvontaa ja rakennustilastoa varten tarpeellisten luetteloiden ja kortistojen pitämisestä,

7. huolehtia rakennusvalvontatoimiston tiedotustoiminnasta ja

8. suorittaa muut lautakunnan ja kaupunginjohtajan antamat tehtävät.

 9. myöntää hakemuksesta vapautus kiinteistön hulevesien johtamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 103 f §:n tarkoittamassa tapauksessa ja 

10. osoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 103 g §:n tarkoittamalla tavalla 
kiinteistön hulevesijärjestelmän ja kunnan hulevesijärjestelmän yhteensovittamiseksi tarpeelliset rajakohdat kiinteistön välittömään läheisyyteen ja antaa hulevesien johtamiseen liittyviä määräyksiä. 

11. päättää rakennusrasitteen perustamisesta, oikaisemisesta tai asianosaisten sopimuksesta tapah-tuvasta poistamisesta,

12. päättää MRL:n 143 §:n nojalla rakennus- ja muiden lupien voimassaoloajan jatkamisesta luvan aloittamiseen ja loppuun saattamiseen nähden, 

13. päättää valmistelevista toimenpiteistä hallintopakkokeinojen käyttämistä varten.

Rakennustarkastajan sijaisen nimeää rakennus- ja ympäristölautakunta.

5 §
Rakennusvalvontatoimen henkilökunta

Lupa-arkkitehdin, lupainsinöörin, tarkastusinsinöörien ja tarkastusrakennusmestarin tehtävänä on:

1. rakentamiseen liittyvä yleinen ohjaus ja neuvonta,

2. rakennus-, toimenpide- ja purkamislupahakemusten valmistelu päätöksentekoa varten,

3. toimittaa MRL:n 149-150 §:n mukaisia tehtäviä ja viranomaistarkastuksia,

4. Rakenneasioihin liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä rakennesuunnitelmien vastaanottaminen,

5. rakennus- ja huoneistorekisteritietojen ylläpito rakennushanketiedoin,

6. rakennusvalvontatoimen tietojärjestelmien kehittäminen,

7. suorittaa rakennustarkastajan määräämät muut toimialaansa kuuluvat tehtävät.

Lupa-arkkitehdin, tarkastusinsinöörien, tarkastusrakennusmestareiden ja teknisen assistentin

työnjaosta päättää rakennustarkastaja.

6 § 
LVI –insinööri

LVI –insinöörin tehtävänä on:

1. Lvi –asioihin liittyvä ohjaus ja neuvonta, 

2. Vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtotarkastuksista vastaaminen, 

3. Hormitarkastuksista vastaaminen, 
    
4. Vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtopiirustusten vastaanottaminen ja tarkastaminen sekä suunnitelmissa
 havaittuihin virheisiin puuttuminen, 

5. suorittaa rakennustarkastajan määräämät muut toimialaansa kuuluvat tehtävät 

7 §
Rakennuskatselmusmiehet ja julkisivujen katselmusmiehet

Rakennuskatselmusmiehet antavat rakennus- ja ympäristölautakunnalle lausunnon rakennuslupahakemuksista. Rakennuskatselmusmiehinä toimivat rakennustarkastaja, Pohjanmaan pelastuslaitoksen nimeämä palotarkastaja, ja kaavoituksen nimeämä ja rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymä arkkitehti. Rakennusvalvontatoimiston LVI-insinööri, lupa-arkkitehdit ja tarkastusinsinöörit, Pohjanmaan museon edustaja sekä ympäristöterveydenhuollon edustaja voivat osallistua rakennuskatselmusmiesten kokouksiin.

Julkisivujen katselmusmiehinä toimivat kaavoituksen nimeämä ja rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymä arkkitehti sekä rakennustarkastaja.

8 § 
Rakennustyön keskeyttäminen

Oikeus keskeyttää rakennustyö maankäyttö ja rakennuslain 180 §:n tarkoittamissa tapauksissa on rakennustarkastajan lisäksi sillä lupa-arkkitehdilla, lupainsinöörillä, tarkastusinsinöörillä tai tarkastusrakennusmestarilla, jonka valvonnassa rakennustyö kulloinkin on.

9 §
Jos asiaa, joka on uskottu viranhaltijalle ja joka voidaan siirtää rakennuslautakunnan käsiteltäväksi, ei saada riittävän nopeasti ratkaistuksi sen johdosta, ettei poissa tai estyneenä olevalle viranhaltijalle ole voitu määrätä sopivaa sijaista tai jos virka on avoinna, voi lautakunta ratkaista asian.