Olet täällä

9.1.2018 - 14:07

GigaVaasa-tehdasalueen kaavoitukset ja YVA-ohjelma esittelyssä

Laajametsä viistoilmakuva.jpg
Merkittävien akkutehdassijoittumisten maankäytön valmistelu Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan alueilla on edennyt sekä kuntien kaavoitusten että YVA-ohjelman laatimisen osalta.

YVA-ohjelma on valmisteltu yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja alueen muiden viranomaisten kanssa. Myös akkutehdastoimintojen edellyttämän T/Kem-kaavamerkinnän mukainen turvallisuusselvitys on valmistunut. YVA-ohjelman ja turvallisuusselvityksen tekijänä on toiminut   Gaia Consulting Oy Helsingistä.  Maankäytön kehittämisen eri osa-alueiden koordinaattorina on toiminut Oy Vaasa Parks Ab. 

 – Vuoden 2017 aikana maailmalta tuli kiihtyvään tahtiin viestejä energian varastointiin ja akkuihin liittyvästä nopeasta teknologiamurroksesta mm. kestävämmän ja ympäristöystävällisemmän maailman luomiseksi. Myös akkukemikaaliraaka-aineiden saatavuuteen panostetaan Suomessa nyt vahvasti. Samalla tieto valmistelussa olevasta akkutehtaille sopivasta maailmanluokan GigaVaasa-toimintaympäristöstä on saavuttanut useita kansainvälisiä toimijoita ja työ jatkuu tiiviinä, sanoo Vaasa Parksin toimitusjohtaja Ulla Mäki-Lohiluoma.
 

Vaasan Laajametsä -osayleiskaava nähtävillä
 


Vaasan kaupungin puolella GigaVaasa-alueen kaava-alueen nimenä on Laajametsä. Sen kaavoitus alkoi keväällä 2017. Alueen yleispiirteinen suunnittelu tehdään osayleiskaavalla, mitä tarkennetaan asemakaavalla. Osayleiskaavaluonnos hyväksyttiin suunnittelujaostossa 28.11.2017 ja se on julkisesti nähtävillä 9.1.–7.2.2018, jolloin luonnoksesta voi esittää mielipiteitä. Katso luonnos. 

Kaavan ensisijainen tarkoitus on mahdollistaa akkutehtaan sijoittaminen alueelle, mutta kaavalla halutaan mahdollistaa myös oheis-toimintojen sekä muun teollisuuden kuten mm. alihankkijoiden sijoittuminen alueelle. Kaava-luonnoksessa on osoitettu kolme isompaa teollisuuskorttelia, joihin olisi mahdollista sijoittaa akkutehtaita tai vastaavaa toimintaa (T/Kem-alueita). Isoin korttelialue on yli 150 ha.

-  Kaava-alueet liittyvät kuntien rajalla yhteen siten, että yhdessä Mustasaaren puolella sijaitsevan teollisuuskorttelin kanssa muodostuu jopa 200 ha:n yhtenäinen teollisuustontti. Tämä on edellyttänyt tiivistä yhteistyötä kaavoittajaosapuolten kesken, toteaa Vaasan kaupungin kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso.

Vaasan osayleiskaava mahdollistaa uusia teollisuusalueita yhteensä noin 300 ha, josta 240 ha on T/Kem-aluetta ja 60 ha on T-aluetta. Yhteensä alueet mahdollistavat noin 850 000 k-m2 rakentamista.

Asemakaavan luonnos on tulossa suunnittelujaoston käsiteltäväksi tammikuussa.
 

Mustasaaren molemmat Granholmsbacken II-kaavatasot etenemässä
 

 

Mustasaaren puolella kaavoitukset Granholmsbacken II-alueella ovat edenneet osayleis- ja asema- kaavatasolla. Maa-alueista 96 hehtaaria on varattu kemianteollisuuden ja akkutehtaiden tarpeisiin merkinnällä T/Kem. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmien nähtävillä olo toteutui jo kesällä 2017.

- Valmistelussa on mahdollisimman hyvin pyritty huomioimaan mm. Vaasan ympäristöseura ry:ltä saadut mielipiteet ja lausunnot sekä vuonna 2017 tehdyn luontoinventoinnin tulokset, Mustasaaren kaavoituspäällikkö Barbara Påfs kertoo.  

Mustasaaren kaavoitustyö jatkuu koko kevään 2018 ajan siten, että kaavaluonnokset asetetaan nähtäville kuluvan kuun aikana. Ehdotukset pyritään saamaan nähtäville huhtikuussa ja kaavat ovat kunnanvaltuuston käsittelyssä kesäkuussa 2018.

- Akkutehtaille tarkoitettu hanke on kunnianhimoinen ja haastava, jollaisen pääsee kokemaan vain kerran elämässä. Missään muualla Suomessa ei ole vastaavaa, Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg toteaa.
 

Vaikutusten arviointi on tehty koko alueelle yhteistyössä Vaasan ja Mustasaaren kanssa
 


Osayleiskaavaluonnoksista on tehty alustava vaikutusten arviointi. Tämän mukaan mitoitus mahdollistaa yli 6 000 uuden työpaikan luomista alueelle. Lisäksi arvioinnin mukaan on mahdollista, että kemiallisen teollisuuden uusien työpaikkojen myötä syntyisi välillisiä työllisyysvaikutuksia jopa noin 5 000 työpaikkaa, joista suurin osa palvelualoille. Välilliset työllisyysvaikutukset kohdistuisivat arvioinnin mukaan laajalle alueelle, jopa koko Suomeen ja myös ulkomaille. 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) tarkoituksena on tarkastella hanketta, jossa Vaasan seudulle sijoittuu litiumioniakkuja valmistavien akkutehtaiden kokonaisuus. YVA-ohjelma on suunnitelma siitä, kuinka tehtaiden ympäristövaikutukset tullaan myöhemmässä varsinaisessa ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioimaan, mistä johtuen se voidaan tehdä jo ennen kuin varsinaiset akkutehtaat perustavat tahot ovat varmistuneet.

YVA-ohjelmaa seuraa varsinainen ympäristövaikutusten arviointi eli YVA-selostus. Valmistavia tehtaita on tarkastelussa kaksi, joista toinen sijaitsee saman teollisuusalueen Vaasan puoleisella osalla ja toinen Mustasaaren puoleisella osalla. Toteutusvaihtoehdosta riippuen tehtaat tuottavat vuosittain yhteensä 300 000-800 000 akkua, mikä vastaa energiakapasiteetiltaan 50–100 GWh:n edestä akkuihin varattavaa sähköenergiaa.

- Laitoskokonaisuudelta edellytetään ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, sillä laitoksissa käytetään liuottimia yli 1000 tonnia vuodessa, toteaa YVA-vastaava Niina Pirttiniemi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Ympäristöyksiköstä.
 

Vaasan seudun kehittämistyö ainutlaatuista
 


Suurteollisuusalueelle toteutettu YVA-ohjelma on suunnittelun työkalu. Se asettaa puitteet tuleville hankkeille ja auttaa varmistamaan, että laitoksen toiminta voi olla todennetusti kestävää. YVA-ohjelmatyö on toteutettu erittäin tehokkaasti rinnakkain kaavan valmistelun ja siihen liittyvien turvallisuusselvitysten kanssa. Prosessissa kaikki tiedot on koottu ja hyödynnetty yhdessä, ja viranomaisten välinen yhteistyö ja tiedonkulku on koordinoitu.

- Vaasan seudun toimintatavassa hallinnolliset prosessit eivät ole kritisoituja pullonkauloja vaan elinvoiman rakentamisen työkaluja. Hanke on osoitus siitä, että Suomessa saadaan yhdessä tekemällä asiat toimimaan. Eri julkisten tahojen yhteisellä prosessilla lisätään alueen arvoa ja kiinnostavuutta akkutehdastoimijoille ja muille investoreille, jotka saavat valmiina tiedot toiminta-ympäristöstä. Lopputuloksena YVA-ohjelma varmistaa turvallisuutta, nostaa alueen arvoa ja säästää rahaa ja aikaa. Vaasan seudulla kehitetään suurteollisuusaluetta ainutlaatuisella otteella,  sanoo Mari Saario, YVA-hankkeesta vastaava Gaia Consultingin liiketoimintajohtaja.

Suomalainen Gaia on mukana kansainvälisesti erilaisissa kestävän liiketoiminnan investointihankkeissa ja näkee nyt toteutetun toimintamallin tulevaisuuden kilpailutekijänä.

www.gigafactory.fi 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat