Olet täällä

Tietoa kaupungista

Satamajärjestys

Sataman johtokunta hyväksynyt 09.12.2004 § 25. Kaupunginvaltuusto vahvistanut 07.02.2005 § 46. Voimaantulopäivä 01.03.2005.

I LUKU Yleiset säännökset

II LUKU Satamaviranomaiselle tehtävät ilmoitukset

III LUKU Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan

IV LUKU Sataman turvallisuus

V LUKU Tavaran purkaus, lastaus ja varastointi

VI LUKU Ympäristömääräyksiä

VII LUKU Tulipalon ehkäiseminen

VIII LUKU Ajoneuvo- ja rautatieliikenne

IX LUKU Toimenpiteet vahinkojen ja rikkomusten

sattuessa

X LUKU Erinäiset määräykset

Tämä Vaasan kaupungin satamajärjestys, jolla kumotaan 18. päivänä kesäkuuta 2001 vahvistettu

Vaasan kaupungin satamajärjestys siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja lisäyksineen, tulee voimaan 1. päivänä maaliskuuta 2005 .

I LUKU

Yleiset säännökset

1 § Vaasan kaupungin satama?alueella on lakien ja asetusten sekä näiden nojalla annettujen säännösten lisäksi noudatettava tämän satamajärjestyksen määräyksiä.

2 § Tässä satamajärjestyksessä tarkoitettuun satama-alueeseen kuuluu vesialue, jonka raja alkaa Hiililaiturin länsipäästä aallonmurtajan pohjoiskärkeen P 63° 5, 39´ I 21° 32, 50´ edelleen aallonmurtajaa seuraten sen eteläkärkeen P 63° 5, 10´ I 21° 32,25´, josta seuraavia pisteitä seuraten Sundomin sillan alikulkuaukon keskipisteeseen: P 63° 5, 03´ I 21° 33,02´, P 63° 4,90´ I 21° 33,60´ ja P 63° 4,73´ I 21° 34,80´. Tästä edelleen siltapenkereen länsireunaa seuraten pohjoiseen Vaskiluotoon.

Sisäsataman vesialue alkaa myllyn elevaattorin kohdalta jatkuen ulospäin 50 m, josta etelään edelleen 50 m laiturin reunasta ulospäin ohi tulli-rakennuksen päättyen ns. Strömbergin raskaskuljetusrampin eteläpuolella rampin suuntaisesti. Sisäsataman maa-alue käsittää laivalaiturin ja raskaskuljetusrampin. Satama-alueen maa-alueen rajat on merkitty tämän

satamajärjestyksen liitteinä oleviin karttoihin.

Satama-alueen rajat on merkitty tämän satamajärjestyksen liitteenä olevaan karttaan.

3 § Sataman hallintoa hoitaa kaupunginhallituksen valvonnan alaisena liike-laitosten lautakunta. Liikelaitosten lautakunnan alaisena hoitaa sataman hallintoa Vaasan satama.

Tämän satamajärjestyksen noudattamista valvovien satamaviranomaisten tehtävät määritetään Liikelaitosten lautakunnan ja sataman johtosäännöissä.

Satamaviranomaisia ovat Vaasan kaupungissa liikelaitosten lautakunta, Vaasan satama ja satamajohtaja.

II LUKU

Satamaviranomaiselle tehtävät ilmoitukset

4 § Satamaan saapuvan aluksen liikenteenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön on annettava satamalle ennakkoilmoitus aluksesta vähintään 24 tuntia

ennen satamaan tuloa; tai viimeistään silloin, kun alus lähtee edellisestä

satamasta, jos matkan kesto on alle 24 tuntia; tai jos seuraavaa satamaa ei tiedetä tai se on muuttunut matkan aikana, heti kun tieto on saatavilla.

Ilmoituksen tulee sisältää satamaviranomaisen edellyttämät tiedot ja aluksen noudattama turvataso. Ennakkoilmoitusta ei tarvitse tehdä aikataulunmukaista liikennettä harjoittavasta aluksesta, ellei satama sitä erikseen vaadi.

5 § Aluksen saapumis- ja lähtöilmoitus on annettava satamalle heti aluksen saapumisen ja lähdön jälkeen, ellei toisin ole sovittu. Ilmoitukseen on

sisällytettävä Merenkulkulaitoksen, satamaviranomaisen ja Tullilaitoksen

edellyttämät tiedot puretuista ja lastatuista tavaroista, sekä saapuneiden ja lähteneiden matkustajien määristä. Samoin aluksen päällikön tai asia-miehen on annettava kaikki muut tiedot, jotka ovat tarpeen sataman kantamien maksujen veloittamiseksi ja sataman sekä alusliikenteen turvallisuuden edistämiseksi. Ilmoituksiin on sisällytettävä myös ISPS-säännöstön mukainen turvatasoilmoitus, sekä annettava muut ISPS-säännöstön

edellyttämät tiedot.

6 § Matkustaja-alusten aikatauluista ja niiden muutoksista on ilmoitettava hyvissä ajoin. Liikenne voidaan aloittaa vasta, kun satama on hyväksynyt aikataulun.

7 § Satamassa ja sieltä käsin toimivasta hinaajasta, vesibussista, kalastus-troolarista tai muusta vastaavasta kaupalliseen toimintaan käytettävästä aluksesta on ilmoitettava satamalle ennen liikenteen aloittamista.

8 § Ilmoitusta ei tarvitse tehdä Suomen valtion omistamasta aluksesta, paitsi milloin sitä käytetään kauppamerenkulkuun. Sama on voimassa myös vapaa-ajan viettoon käytettävän veneen osalta. Tällaisesta veneestä ei tarvitse tehdä myöskään ennakkoilmoitusta.

9§ Vaarallisiksi luokitelluista aineista on tehtävä satamalle ennakkoilmoitus 24 tuntia ennen tavaraerän tuomista satama-alueelle, ellei toisin ole sovittu. Vaarallisiksi luokitelluilla aineilla tarkoitetaan kansainvälisen vaarallisten aineiden merikuljetusmääräysten (IMDG-koodin), vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) ja vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevien määräysten (RID) mukaisia aineita.

Erityisen vaarallisia aineita tai suuria määriä vaarallisia aineita kuljetettaessa on lisäksi etukäteen varmistettava, että tavaraerän voi tuoda satama-alueelle (ennakkokysely).

10 § Ilmoitukset on tehtävä PortNet-tietojärjestelmää hyväksi käyttäen tai muulla erikseen sovitulla tavalla.

11 § Jos alus saapuu yleisvaarallisen tartuntataudin saastuttamalta paikka-kunnalta tai jos aluksessa joku on matkan aikana sairastunut yleisvaaralliseen, tarttuvaksi epäiltyyn tai tuntemattomaan tautiin, on siitä ilmoitettava hyvissä ajoin satamalle ja odotettava tämän ohjeita ennen satamaan saapumista.

Mikäli aluksessa on matkan aikana eläin kuollut tai sairastunut vakavasti, on siitä ilmoitettava satamalle. Tällöin eläimet saa tuoda aluksesta vain kaupungineläinlääkärin tai muun eläintautiviranomaisen luvalla.

III LUKU

Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan

12 § Suurin sallittu nopeus on 10 km/h, ellei muuta ole osoitettu vesiliikennemerkein. Nopeus on säädettävä niin, ettei siitä aiheudu vahinkoa, haittaa tai vaaraa.

13 § Alus on kiinnitettävä tai ankkuroitava satamaviranomaisen osoittamaan paikkaan eikä sitä saa ilman tämän suostumusta siirtää. Laituripaikat osoitetaan pääsääntöisesti alusten satama-alueelle saapumisjärjestyksessä. Satamaviranomaisen päätöksellä tai erityisellä sopimuksella voidaan tästä kuitenkin poiketa.

Aluksen päällikön tulee olla tietoinen aluksen sijoituspaikan kulloisestakin vedensyvyydestä.

14 § Alusta laituriin kiinnitettäessä ja sitä irrotettaessa sekä sen laiturissa ollessa on noudatettava tarpeellista varovaisuutta laiturin ja laiturilla olevien nosturien vaurioitumisen välttämiseksi. Tarvittaessa on käytettävä hinaaja-apua alusta laituriin kiinnitettäessä ja sitä irrotettaessa. Satamaviranomainen voi myös määrätä aluksen käyttämään hinaaja-apua.

Ankkurin käyttämistä laitureiden vierustoilla on vältettävä. Aluksen sivulla on sen laiturissa ollessa käytettävä riittävästi suojakkeita.

Kulkusillat ja laskuportaat on varustettava kaiteilla ja suojaverkoilla sekä pidettävä valaistuina vuorokauden pimeinä aikoina.

Venekurjet, puomit, nosturit, laskuportaat ja muut aluksen ulkopuolelle ulottuvat laitteet on asetettava siten, että ne eivät estä nosturien siirtämistä eivätkä alusliikennettä meren puolella.

Aluksen viemäri- ym. johdot on ennen sen laituriin saapumista ja satamassa olon aikana peitettävä siten, ettei laiturille pääse vettä tai likaa.

Laituriin kiinnitetyn aluksen potkuria saa käyttää vain hiljaisen vauhdin koekäyttönä aluksen valmistautuessa lähtöön, paitsi milloin satama-viranomaisen kanssa on toisin sovittu.

15 § Alus on siirrettävä toiseen paikkaan, jos satamaviranomainen niin määrää.

Jokaisessa satama?alueella olevassa aluksessa, jota ei ole riisuttu, pitää olla riittävä määrä laivaväkeä, jotta alus tarpeen tullen voidaan siirtää.

16 § Vaarallista ainetta kuljettavan säiliöaluksen ja satamaviranomaisen mää-räyksestä muunkin aluksen on laskettava kiinnityksen jälkeen mahdollista hätähinausta varten kaksi hinausköyttä, toinen keulasta, toinen perästä aluksen ulkosivulle siten, että köysien silmukat ovat lähellä merenpintaa.

17 § Riisutun aluksen sijoittamiseen satamaan on saatava satamaviranomaisen

lupa. Alus on kiinnitettävä satamaviranomaisen määräämään paikkaan ja tämän hyväksymällä tavalla. Aluksen omistajan tai haltijan on valvottava, että aluksen kiinnityslaitteet ovat aina kunnossa.

Riisutun aluksen omistajan tai asiamiehen on uskottava aluksen huolto luotettavalle henkilölle, jonka nimi ja osoite on ilmoitettava satamaviranomaiselle.

IV LUKU

Sataman turvallisuus

18 § Asiaton oleskelu on kielletty aitauksella tai kieltotaululla suljetuksi merkityllä satama-alueella (ISPS-säännöstön mukainen satamarakenne). Tällaiselle satama-alueelle pyrkivän on pyydettäessä esitettävä satamaviranomaisen hyväksymä henkilökortti, kulkulupa tai muuten osoitettava henkilöllisyytensä. Satama-alueella asiattomasti oleskelevat voidaan poistaa, tarvittaessa poliisi-, tulli-, ja rajavartioviranomaisten avulla.

19 § Jokainen on velvollinen antamaan ne tiedot satamalle, joilla voi olla vaikutusta sataman turvallisuudelle ja ISPS-säännöstön tarkoittamalle satama- ja merenkulun turvallisuudelle.

20 § Aluksen ollessa satamassa on sen ilmoitettava satamalle kulunvalvontaa varten alukselle tuleva ja lähtevä henkilö- ja tavaraliikenne.

V LUKU

Tavaran purkaus, lastaus ja varastointi

21 § Tavaraa purettaessa ja lastattaessa on huolehdittava siitä, ettei laituri-rakenteita eikä lastauksessa tai purkauksessa käytettäviä satamalaitteita vahingoiteta. Raskaita nostureita laiturille sijoitettaessa on nosturin omistajan hankittava satamaviranomaiselta varmuus laiturin kestävyydestä ja saatava tämän suostumus sijoituspaikkaa määrättäessä.

22 § Tavaroita, tai lastiyksiköitä ei saa purkaus- eikä lastaustyön yhteydessä sijoittaa laiturinostureiden tielle, laiturille, kadulle, käytävälle, varastosuojan oven eteen, palopostin päälle, hengenpelastuslaitteiden eteen eikä muuallekaan, missä ne ovat esteenä liikenteelle paitsi poikkeustapauksissa satamaviranomaisen kussakin tapauksessa antamalla luvalla.

23 § Yksityisille kuuluvat, satama-alueella käytettävät ahtausvälineet ja työ-koneet on varustettava omistajan nimellä tai tunnuksella, työkoneet lisäksi tunnusnumerolla. Ahtausvälineitä ja työkoneita ei saa työn päätyttyä jättää laiturialueelle.

24 § Vaarallisten aineiden purkamisen ja lastaamisen edellytyksenä on, että ne on irtotavaraa lukuun ottamatta merkitty tarkoituksenmukaisin, esimerkiksi IMDG-koodin mukaisin merkinnöin tai että ne on pakattu sanotussa koodissa edellytetyllä tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

Mikäli vaarallista tavaraa ei ole merkitty eikä pakattu siten kuin edellä on sanottu, voi satamaviranomainen kieltää purkauksen laivasta tai tavaran tuomisen maitse satama-alueelle lastausta varten taikka ryhtyä muihin turvallisuustoimiin.

25 § Vaarallisia aineita irtotavarana purettaessa ja lastattaessa on aluksen päällikkö tai tavaranhaltija velvollinen satamaviranomaisen niin vaatiessa kustannuksellaan järjestämään riittävän tehokkaan vartioinnin ja ryhtymään muihin varmuustoimiin. Asiaankuulumattomien pääsy purkaus- ja lastausalueelle on kiellettävä kyltein ja estettävä tarkoituksenmukaisin puomein.

Nestemäisiä polttoaineita öljysatamassa purettaessa ja lastattaessa on lisäksi noudatettava sataman omia turvaohjeita.

26 § Jos aluksen lastissa todetaan olevan tuhoeläimiä, on purkaus välittömästi keskeytettävä. Aluksen päällikkö on velvollinen ilmoittamaan asiasta satamaviranomaiselle, ja odotettava tämän ohjeita ennen purkauksen jatkamista.

27 § Tavaraa satama-alueelle varastoitaessa on noudatettava satamaviranomaisen antamia ohjeita. Tavaraa ei saa varastoida siten, että se estää liikennettä tai pelastus- tai sammutusvälineiden käyttöä.

Tavara, joka vuodon, hajun tai muun syyn takia aiheuttaa haittaa tai vahinkoa, on tavaranhaltijan viipymättä vietävä pois satama-alueelta.

28 § Räjähdysaineita ja radioaktiivisia aineita saa varastoida satama-alueelle vain, jos se on sallittu laissa tai asetuksessa taikka siihen on myönnetty

niiden perusteella lupa.

VI LUKU

Ympäristömääräyksiä

29 § Aluksen päällikön on huolehdittava siitä, että aluksesta ei joudu ympäristöön saastuttavia aineita tai jätteitä. Hänen on huolehdittava myös siitä,

ettei aluksen toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa muille sataman käyttäjille. Aluksen päällikön on lisäksi huolehdittava siitä, että jätteiden käsittelyssä ja lajittelussa noudatetaan sataman jätehuolto-ohjeita.

30 § Aluksen päällikkö tai tavaranhaltija on velvollinen välittömästi ilmoittamaan satamaviranomaiselle veteen pudonneesta tavarasta tai veteen päässeestä öljystä tai muista saastuttavista aineista ja ryhdyttävä toimenpiteisiin niiden poistamiseksi.

31 § Tavaraa satama-alueella käsiteltäessä on tavaran käsittelijän pidettävä huolta siitä, että satamaa ei käsittelyn yhteydessä tarpeettomasti liata eikä aiheuteta tarpeetonta melua. Satamaviranomainen voi keskeyttää tavaran käsittelyn, mikäli siitä syntyy ympäristöä haittaavaa pölyä tai melua.

Tavaran käsittelijän ja työn teettäjän on huolehdittava siitä, että roskat,

jätteet, tavara-alustat ja peitteet viedään niille osoitettuihin paikkoihin ja että likaantuneet paikat puhdistetaan.

VII LUKU

Tulipalon ehkäiseminen

32 § Mikäli aluksessa on lastina helposti syttyvää tavaraa, on avotulen teko,

kipinöitä synnyttävä korjaustyö ja tupakointi kielletty aluksen ulkotiloissa sekä aluksen läheisyydessä laiturilla ja vesialueella.

Säiliöalus on heti kiinnityksen jälkeen maadoitettava maadoituskaapelin avulla. Maadoitus saadaan irrottaa vasta aluksen lähtiessä satamasta. Aluksen sellaisten säiliöiden tuuletus, joissa on säilytetty tulenarkoja aineita, on ilman satamaviranomaisen lupaa kielletty.

Palavien nesteiden satama- ja varasto-alueilla on avotulen teko ja tupakointi ulkona kielletty. Kielto koskee myös vesialuetta 50 metrin säteellä varastoalueista, laitureista ja aluksista.

Tulen teosta satama-alueilla on muilta osin säädetty erikseen.

33 § Satama-alueella olevissa varastoissa ja varastokentillä olevat merkityt

palotiet sekä paloposteihin, palokaivoihin ja sammutusputkistoille johtavat väylät on aina pidettävä esteettömästi liikennöitävissä. Sammutus- ja

pelastuskalusto sekä automaattiset palonilmaisu- ja sammutuslaitteet on

pidettävä jatkuvasti kunnossa ja alkusammuttimet helposti saatavissa.

34 § Satamissa olevien alusten miehistöjen on osallistuttava kykynsä mukaan pelastustoimintaan ja alusten siirtämiseen vaaranalaisilta paikoilta viranomaisten antamien ohjeiden mukaan.

VIII LUKU

Ajoneuvo- ja rautatieliikenne

35 § Kaikkien ajoneuvojen on väistettävä junaa, raiteilla liikkuvaa matkustajasiltaa, nosturia sekä muuta raiteilla liikkuvaa kalustoa. Nosturin tai rautatien raiteelle pysäytetyn tai pysäköidyn ajoneuvon kuljettaja ei saa poistua ajoneuvonsa luota.

36 § Ajoneuvon suurin sallittu nopeus, pysäköintipaikat sekä muut liikenne-järjestelyt on osoitettu liikennemerkein.

37 § Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajosta jääpeitteisellä vesialueella säädetään erikseen.

IX LUKU

Toimenpiteet vahinkojen ja rikkomusten sattuessa

38 § Jos alus tai vene on satama-alueella ajanut karille, joutunut veden valtaan tai uponnut, on omistajan tai haltijan poistettava se niin pian kuin mahdollista.

Jos uponnut alus tai muu vedessä oleva esine tuottaa vaaraa tai haittaa liikenteelle, on omistajan tai haltijan varustettava se varoitusmerkein. Mikäli näin ei menetellä, satamaviranomainen huolehtii sen merkitsemisestä omistajan tai haltijan kustannuksella.

39 § Jos sataman laituri tai muu laite vahingoittuu satamakäyttäjän toimesta, on siitä viipymättä ilmoitettava satamalle. Satamaviranomainen järjestää

vahinkojen arviointitilaisuuden, johon kutsutaan vahingon aiheuttaja tai hänen asiamiehensä.

40 § Jos alus, vene tai tavara on sijoitettu luvatta tai muuten satama-järjestyksen vastaisesti tai liikennettä haittaavalla tavalla eikä päällikkö, kuljettaja, omistaja tai haltija huolehdi sen siirtämisestä, voidaan se siirtää satamaviranomaisen toimesta asianomaisen kustannuksella.

41 § Jos tavara, työkone tai ajoneuvo on vastoin satamaviranomaisen määräyksiä sijoitettu sataman maa-alueelle eikä päällikkö, omistaja, kuljettaja tai haltija huolehdi sen siirtämisestä, voidaan se siirtää satama-viranomaisen toimesta asianomaisen kustannuksella.

X LUKU

Erinäiset määräykset

42 § Vapaa-ajan viettoon käytettävien veneiden on vältettävä tarpeetonta liikkumista satama-alueella ja aina siirryttävä syrjään kauppa-alusten tieltä.

Edellä tarkoitettuja veneitä ei saa kiinnittää alusten purkausta ja lastausta varten varattuihin laitureihin tai merimerkkeihin eikä muuallekaan, missä ne voivat häiritä liikennettä.

43 § Satamaviranomaisen luvatta ei satama-alueelle saa asettaa mitään liikennettä haittaavaa.

Haittaa aiheuttava kalastaminen kulkuväylällä, sillalla, satama-altaassa,

laiturilla tai muulta niihin verrattavalta paikalta on kielletty. Uiminen

satama-altaissa ja kulkuväylillä on kielletty. Väylän avaaminen yleisen kulkuväylän ulkopuolelle on sallittu vain satamaviranomaisen luvalla.

44 § Tämän satamajärjestyksen ja satamaviranomaisten sen nojalla antamien määräysten rikkomisesta rangaistaan, ellei rikkomus ole vähäinen eikä laissa tai asetuksessa ole erityistä rangaistusta määrätty, sakolla, minkä lisäksi rikkomuksen tekijä on velvollinen lain mukaan korvaamaan aiheuttamansa vahingot ja kustannukset.