Olet täällä

Tietoa kaupungista

Sosiaali- ja terveystoimen toimintasääntö

Toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 20.2.2017 § 16 hyväksymään Vaasan kaupungin hallintosääntöön. Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 3.10.2017, astuu voimaan 26.10.2017. Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.5.2018 § 51, astuu voimaan 1.6.2018. Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.2.2019 § 19, astuu voimaan 1.3.2019

I luku

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ORGANISAATIO

§ 1 Sosiaali- ja terveystoimen tulosalueet

Sosiaali- ja terveystoimessa ovat seuraavat tulosalueet

 • sosiaalityö ja perhepalvelut
 • koti- ja laitoshoito
 • terveyspalvelut
 • Laihian yhteistoiminta-alue ja palvelualueena toimiva yhteiset ja tekniset palvelut.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisena liikelaitoksena toimii Vaasan aluetyöterveys.

Tulosalueet voivat jakautua palvelualueisiin, palveluyksiköihin ja toimintayksiköihin tai vain johonkin tai joihinkin näistä siten, kuin tässä toimintasäännössä määrätään. Hallintosäännön mukaan toimialaa johtaa toimialajohtaja. Sosiaalityö- ja perhepalveluiden tulosaluejohtaja toimii hänen sijaisenaan toimialaa koskevissa asioissa tämän estyneenä ja poissa ollessa.

Toimialalla on toiminnan koordinointia varten toimialajohtajan johtama johtoryhmä, johon kuuluvat tulosaluejohtajat, hallintopäällikkö, HR-controller, kehittämisjohtaja, henkilöstön edustaja, lakimies, hallintoylihoitaja ja muut toimialajohtajan määräämät jäsenet.

SOSIAALITYÖ JA PERHEPALVELUT

2 § Sosiaalityö ja perhepalvelut tulosalueen tehtävät

Sosiaalityö ja perhepalvelut -tulosaluetta johtaa tulosaluejohtaja.

Sosiaalityö- ja perhepalvelut tulosalueen tehtävänä on huolehtia sosiaalihuoltoon kuuluvista palveluista, jotka ovat

 1. sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, psykososiaalinen tuki, lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, päihdehuolto, työikäisten palvelut ja vammaispalvelut
 2. huolehtia viranomaistehtävistä, jotka liittyvät sosiaalihuollon palvelutehtäviin ja niihin liittyviin lakeihin.

3 § Palvelualueet ja palveluyksiköt sekä niiden tehtävät

Sosiaalityö ja perhepalveluihin kuuluvat seuraavat palvelualueet:

 • Lapsi- ja perhesosiaalityö
 • Lasten ja perheiden palvelut
 • Aikuisten sosiaalityö
 • Työikäisten palvelut

 

Lapsi- ja perhesosiaalityön palvelualue huolehtii sosiaalihuollon palvelutehtävistä, joiden tavoitteena on:

 • tukea lapsiperheitä ja vanhemmuutta sekä edistää lapsen yksilöllistä kasvua ja myönteistä kehitystä ja osallisuutta tukea lapsiperheitä elämänhallintaan, työhön, toimeentuloon ja opiskeluun liittyvissä asioissa sekä vähentää eriarvoisuutta
 • turvata lasten oikeus huoltoon ja elatukseen sekä puolisoiden oikeus elatukseen
 • tukea perheitä adoptioasioissa ja ristiriitatilanteissa
 • edistää vammaisten henkilöiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuudesta johtuvia esteitä
 • edistää ja tukea kotoutumista
 • ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäytöstä ja mielenterveysongelmista aiheutuvia haittoja sekä edistää perheiden toimintakykyä ja turvallisuutta
 • turvata erityistä tukea ja suojelua tarvitsevien lasten oikeus turvalliseen kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen (lastensuojelu)

 

Palvelualueen palveluyksiköt ovat:

 • Perhetukikeskus ja Mäntykoti 
 • Kustaalan nuorisokoti 
 • Perhehoito

 

Palvelualueeseen kuuluu lisäksi seuraavat tiimit:

 • Lapsi- ja perhesosiaalityö
 • Pohjanmaan sosiaalipäivystys
 • Lastensuojelu
 • Väylä
   

Lasten ja perheiden palvelut -palvelualue huolehtii ennaltaehkäisevistä sekä palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman perusteella järjestettävistä sosiaalihuollon palvelutehtävistä, joiden tavoitteena on:

 • tukea lapsiperheitä ja vanhemmuutta sekä edistää lapsen yksilöllistä kasvua ja myönteistä kehitystä ja osallisuutta sekä elämänhallintaa
 • edistää vammaisten henkilöiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuudesta johtuvia esteitä
 • edistää ja tukea kotoutumista
 • ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäytöstä ja mielenterveysongelmista aiheutuvia haittoja sekä edistää perheiden toimintakykyä ja turvallisuutta
 • turvata erityistä tukea ja suojelua tarvitsevien lasten oikeus turvalliseen kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen (lastensuojelu)

Palvelualueen palveluyksiköt ovat: 

 • Perhetukikeskus ja Mäntykoti 
 • Kustaalan nuorisokoti 
 • Perhehoito

Palvelualueen toimintayksiköt ovat:

 • Perheneuvola
 • Perhetyö
 • Lapsiperheiden kotipalvelu
 • Perheoikeudelliset asiat
 • EHL:n mukainen iltapäivähoito
 • EHLn mukainen kuntoutusohjaus

 

Aikuisten sosiaalityön palvelualue huolehtii sosiaalihuollon palvelutehtävistä, joiden tavoitteena on:

 • tukea nuoria, työikäisiä ja erityistä tukea tarvitsevia asiakkaita elämänhallintaan, työhön, toimeentuloon ja opiskeluun liittyvissä asioissa
 • vähentää eriarvoisuutta sekä edistää osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa
 • edistää vammaisten henkilöiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuudesta johtuvia esteitä
 • edistää ja tukea kotoutumista
 • ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä haittoja sekä
 • parantaa päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta
 • vahvistaa mielenterveyttä suojaavia tekijöitä
 • vähentää ja poistaa mielenterveyttä vaarantavia tekijöitä
 • tukea mielenterveyskuntoutujien elämänhallintaa, parantaa heidän ja heidän läheistensä toimintakykyä

Lisäksi palvelualue huolehtii kansainvälistä suojelua hakevien vastaanottokeskuspalveluista sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain mukaisista palveluista (sopimuksella valtion kanssa) ja asioimistulkkauspalveluista.

Palvelualueen palveluyksiköt ovat:

 • Pohjanmaan tulkkikeskus

Palvelualueen toimintayksiköt ovat:

 • Taloudellinen avustaminen
 • Kuntouttava työtoiminta
 • Aikuisten sosiaalityö
   

Työikäisten palvelut -palvelualue huolehtii palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman perusteella järjestettävistä sosiaalihuollon palvelutehtävistä sekä tietyistä terveydenhuollon palveluista, joiden tavoitteena on:

 • tukea nuoria, työikäisiä ja erityistä tukea tarvitsevia asiakkaita elämänhallintaan, työhön, opiskeluun ja kotoutumiseen liittyvissä asioissa
 • edistää vammaisten henkilöiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuudesta johtuvia esteitä
 • ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä haittoja sekä parantaa päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta
 • vahvistaa mielenterveyttä suojaavia tekijöitä
 • vähentää ja poistaa mielenterveyttä vaarantavia tekijöitä
 • tukea mielenterveyskuntoutujien elämänhallintaa, parantaa heidän ja heidän läheistensä toimintakykyä

Palvelualueen palveluyksiköt ovat:

 • Arjen hallinnan tukipalvelut (johon sisältyy psykososiaalinen kotikuntoutus)
 • Vammaisten päivä- ja työtoiminta
 • Vaasan päihdekeskus
 • Vammaisten asumispalvelut (EHL)
 • Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut (SHL)

 

Palvelualueen toimintayksiköt ovat:

 • päivä- ja työtoimintakeskukset Majakka ja Meritähti
 • Kivikoto, Näthemmet, Kotikulta ja Kultapiha, Mäkihovi, Parkhemmet ja Purohovi
 • Silmukoti ja Aaltokoti
 • Nuorisoasema Klaara
 • Mielenterveys- ja riippuvuuskeskus Horisontti

 

KOTI- JA LAITOSHOITO

4 § Koti- ja laitoshoito tulosalueen tehtävät

Koti- ja laitoshoidon tulosaluetta johtaa tulosalueen johtaja.

Koti- ja laitoshoidon tehtävänä on 

 1. huolehtia ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten Vaasalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemisesta
 2. turvata  em.henkilöiden tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut Vaasassa

5 § Palvelualueet ja palveluyksiköt sekä niiden tehtävät:

Koti- ja laitoshoitoon kuuluvat seuraavat palvelualueet:

 • Ikäkeskus
 • palveluasuminen
 • kotihoito
 • laitoshoito
   

Ikäkeskuksen palvelualueeseen kuuluvat seuraavat toimintayksiköt,

 • seniorineuvonta ja palveluohjaus (SAS-toiminta = Selvitä-Arvioi-Sijoita) sekä vanhusten sosiaalityö,
 • geriatrian poliklinikka,
 • liikuntapalvelut,
 • päiväkeskus (päivä- ja viriketoiminta),
 • hoitotarvikejakelu sekä
 • vapaaehtoisten ja kokemustoimijoiden koordinointi

Kotihoidon palvelualueeseen kuuluvat seuraavat palveluyksiköt: 

 • alueellinen kotipalvelu, johon kuuluu 7 toimintayksikköä
 • sairaanhoito
 • vanhusten omaishoidontuki
 • kotiutustiimi
 • tukipalvelut 

Sairaanhoidon palveluyksikköön kuuluvat seuraavat toimintayksikkö:

 • kotisairaanhoito

Palveluasumisen palvelualueeseen kuuluvat seuraavat palveluyksiköt:

 • palvelutalot
 • sairaanhoitoyksikkö
 • ostopalvelut

 

Kotihoidon ja palveluasumisen lääkäripalveluista vastaa koti- ja laitoshoito. Laitoshoidon palvelualueeseen kuuluvat laitoshoidon osastot.

 

TERVEYSPALVELUIDEN TULOSALUE

6 § Terveyspalvelut tulosalueen tehtävät

Terveyspalvelut tulosalueen tulosaluejohtajana toimii johtava ylilääkäri.

Terveyspalveluiden tehtävänä on huolehtia seuraavista palveluista: sairaanhoito, terveysneuvonta ja terveystarkastukset, seulonnat, neuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto, suun terveydenhuolto ja lääkinnällinen kuntoutus.

7 § Palvelualueet ja palveluyksiköt sekä niiden tehtävät:

Terveyspalveluihin kuuluvat seuraavat palvelualueet:

 • vastaanottopalvelut, palvelualuejohtajana ylilääkäri
 • terveydenhuollon tukipalvelut, palvelualuejohtajana johtava ylilääkäri
 • kuntoutuspalvelut, palvelualuejohtajana ylilääkäri
 • hammashuolto, palvelualuejohtajana johtava ylihammaslääkäri
 • erikoislääkäreiden vastaanotot, palvelualuejohtajana johtava ylilääkäri

Tulosalueeseen kuuluu lisäksi hoitotyön vastuualue, josta on tässä toimintasäännössä määrätty erikseen. Hoitotyön vastuualuetta johtaa hallintoylihoitaja. Hallintoylihoitajan toimivalta ja tehtävät on määritelty § 18.

Tulosalueeseen kuuluu moniammatillinen opetusterveyskeskus, joka vastaa lääketieteen perusopetuksen järjestämisestä ja erikoislääkärikoulutuksen koordinoinnista yhteistyössä yliopistojen kanssa. Opetusterveyskeskuksen toimintaa johtaa koulutusylilääkäri.

Vastaanottopalveluiden palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt:

 • Kirkkopuistikon, Gerbyn, Tammikaivon, Ristinummen ja Vähänkyrön terveysasemat
 • opiskeluterveydenhuolto
 • perhesuunnittelun
 • terveydenedistämisyksikkö
 • kouluterveydenhuolto
 • äitiysneuvolat
 • lastenneuvolat

Terveydenhuollon tukipalveluiden palvelualue sisältää palveluyksikön

 • röntgen

Kuntoutuspalvelujen palvelualue sisältää: 

 • fysioterapian palveluyksikkö
 • toimintaterapian ja puheterapian toiminnot
 • lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut ja apuvälinepalvelun toiminnot
 • rintamaveteraanien kuntoutus

Hammashuollon palvelualue

Hammashuolto huolehtii perushammashoidosta, perustason erikoishammaslääkäripalveluista, hammaslääkäripäivystyksestä ja hammaslääketieteen perusopetuksesta ja jatkokoulutuksesta yhteistyössä yliopistojen kanssa.

Erikoislääkäreiden vastaanotot

 •  diabetesvastaanotto

YHTEISET JA TEKNISET PALVELUT PALVELUALUE

8 § Yhteiset ja tekniset palvelut palvelualueen tehtävät Palvelualuetta johtaa hallintopäällikkö.

Yhteiset ja tekniset palvelut –palvelualue sisältää toimialan yhteisiä toimintoja sekä teknisiä tukipalveluja. Nämä ovat vaatehuolto, huolto- ja erikoishuoltopalvelut, turvallisuuspalvelut, digitaaliset palvelut sekä projektit.

Tämän lisäksi tulosalueeseen kuuluu toimialan kehittämisyksikkö, johtajanaan kehittämisjohtaja. Toimialajohtaja on kehittämisjohtajan esimies.

LAIHIAN TULOSALUE

9 § Laihian tulosalueen tehtävät

Laihian tulosaluetta johtaa tulosaluejohtaja-ylihoitaja.

Tulosalueen tehtäviä ovat:

 • yhteistoimintasopimuksen mukaiset perusterveydenhuollon tehtävät
 • sopimukseen sisältyvien, kaupungilta hankittavien sosiaalipalveluiden koordinointi

Laihian tulosalue on yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yksi Vaasan sosiaali- ja terveystoimen tulosalueista. Tulosalueen organisoinnista ja toimivallan siirtämisestä määrätään Laihian tulosaleen toimintasäännössä, joka on tämän toimintasäännön liitteenä.

VAASAN ALUETYÖTERVEYS LIIKELAITOS

10 § Vaasan Aluetyöterveyden tehtävät

Liikelaitosta johtaa toimitusjohtajana sosiaali- ja terveystoimen kehittämisjohtaja.

Liikelaitoksen tehtävänä on:

 • huolehtia erikseen terveyskeskusten kanssa sopimalla terveydenhuoltolain mukaisten tehtävien hoitamisesta
 • tuottaa ja kehittää työterveyshuollon palveluja
 • työterveyshuollon koulutus ja asiantuntijakonsultointi

II luku 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJAORGANISAATIO
TOIMIELINTEN JA VIRANHALTIOIDEN TEHTÄVÄT JA PÄÄTÖSVALTA


11 § Toimialajohtaja

Toimialajohtajan tehtävistä ja toimivallasta säädetään hallintosäännön 17 §:ssä, sen lisäksi toimialajohtaja:

 • vastaa toimialan tiedottamisesta ja tiedotuksen ohjeistamisesta
 • päättää sivutoimiluvista
 • päättää sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön siirroista silloin kun siirto tapahtuu tulosalueiden välillä ellei tässä toimintasäännössä erikseen toisin ole määrätty.

12 § Tulosaluejohtajan ja tulosaluejohtaja-ylihoitajan tehtävät ja toimivalta

Tulosalueen johtajan tehtävänä on sen lisäksi mitä hallintosäännön 18 §:ssä säädetään, ellei erikseen toisin ole määrätty:

 • päättää oman auton käyttöoikeudesta kaupungin ohjeita noudattaen
 • päättää kielenkäyttölisän myöntämisestä kaupungin ohjeita noudattaen
 • päättää, mihin palvelualueeseen vakanssit ja henkilökunta kuuluvat
 • vastata tulosalueen yhteistyöstä muiden tulosalueiden, hallintokuntien ja viranomaisten kanssa
 • suorittaa muut lautakunnan ja toimialajohtajan määräämät tehtävät sekä sellaiset tehtävät, jotka asian laadun mukaan kuuluvat tulosalueen johtajalle

 

13 § Johtavan ylilääkärin tehtävät ja toimivalta

Terveyspalveluiden tulosaluejohtaja toimii lisäksi johtavana ylilääkärinä. Johtava ylilääkäri toimii terveyskeskuksen vastaavana lääkärinä terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla.

Johtavan ylilääkärin tehtävänä on:

 • päättää terveyden- ja sairaanhoidon järjestämisestä, ellei tehtävää ole määrätty muulle viranhaltijalle sekä antaa niitä koskevia ohjeita toimialan muille lääkäreille
 • vastata kansanterveystyöhön liittyvästä tiedotuksesta
 • huolehtia kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon yhteistyöstä
 • esitellä lautakunnassa useampaa kuin yhtä tulosaluetta koskevat kansanterveystyöhön liittyvät asiat sekä palvelualuejohtajina toimivien ylilääkäreiden virkaan valinta-asiat
 • suorittaa muut tehtävät, jotka asian laadun sekä muiden säädösten, määräysten ja päätösten mukaan kuuluvat terveyskeskuksen vastaavalle lääkärille

§ 14 Toimialajohtajan ja toimialajohdon tuki

Hallintopäällikkö, HR-controller sekä toimialan kaksi lakimiestä toimivat toimialalla keskushallinnosta käsin toimialajohtajan alaisuudessa. Tehtävään kuuluu hallinnon ja kehittämisen tehtäviä. Tehtävät määritellään keskushallinnon toimintasäännössä. Hallintopäällikkö toimii johdon tuen tehtävien ohella myös palvelualueensa johtajana.

 

§ 15 Palvelualueen johtajan tehtävät

Palvelualueen johtajan tehtävänä on sen lisäksi mitä hallintosäännön 19 §:ssä säädetään, ellei erikseen toisin ole määrätty:

 • päättää koeajalla tapahtuvan työsopimuksen purusta
 • päättää henkilökunnan ja vakanssien siirroista palvelualueen sisällä
 • päättää palvelualueen maksuista hyväksyttyjä periaatteita noudattaen siltä osin kuin niitä ei ole siirretty maksutoimiston hoidettavaksi
 • toimia valmistelijana lautakunnassa ja jaostossa sekä esittelijänä jaostossa, mikäli tulosalueen johtaja on siirtänyt tietyn asian tai asiaryhmän hänen esiteltäväkseen
 • päättää asiakastietojen antamisesta
 • suorittaa muut tulosalueen johtajan määräämät tehtävät sekä sellaiset tehtävät, jotka asian laadun mukaan kuuluvat hänen tehtäviinsä

Ylilääkärin toimiessa palvelualuejohtajana on osa palvelualuejohtajan tehtävistä määrätty ylihoitajille (§ 20-21).

Yhteiset ja tekniset palvelualuetta johtaa hallintojohtaja, jonka suora esimies on toimialajohtaja, tältä osin organisaatiorakenteessa ei ole tulosaluejohtajaa.

§ 16 Palveluyksikön johtajan tehtävät 

Palveluyksikön johtajana toimivan viran- tai toimenhaltijan tehtävänä on sen lisäksi mitä määritellään hallintosäännön 20 §:ssä, ellei erikseen toisin ole määrätty:

 • päättää palveluyksikön hankinnoista ja poistoista hyväksyttyjä periaatteita ja valtuuksia noudattaen
 • päättää palveluyksikön tilojen, välineiden tai laitteiden tilapäisestä käytöstä hyväksyttyjä periaatteita noudattaen
 • suorittaa muut palvelualueen johtajan määräämät tehtävät sekä sellaiset tehtävät, jotka asian laadun mukaan kuuluvat palveluyksikönjohtajalle
 • päättää henkilökunnan siirroista palveluyksikön sisällä

Tulosaluejohtaja määrää palveluyksikön esimiehen sijaisen, joka hoitaa palveluyksikön esimiehen tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen.

§ 17 Toimintayksikön vastuuhenkilön tehtävät

Toimintayksikön vastaavan viran- tai toimenhaltijan tehtävänä on, sen lisäksi, mitä hallintosäännön 21 §:ssä säädetään:

 • oman henkilökunnan osalta oikeus palkata tarvittavat sijaiset 31 päivään saakka sekä päättää vuosilomista, lakisääteisistä ja ei harkinnanvaraisista työlomista sekä 31 päivään saakka harkinnanvaraisista työlomista
 • osallistua yksikkönsä talousarvion ja muiden suunnitelmien laadintaan
 • suorittaa muut palvelualueen ja palveluyksikön johtajan määräämät tehtävät sekä sellaiset tehtävät, jotka asian laadun mukaan kuuluvat toimintayksikön vastuuhenkilölle.

§ 18 Hallintoylihoitajan tehtävät ja toimivalta

Hallintoylihoitaja tehtävät ja toimivalta ulottuvat koko toimialalle. Hoitotyön vastuualueelle kuuluu terveydenhuollon ammattihenkilöiden lisäksi muu toimialan hoito- ja hoivahenkilökunta. Lautakunnan määräämä tai valitsema hallintoylihoitaja toimii toimialajohtajan alaisuudessa.

Hallintoylihoitajan tehtävät:

 • johtaa, kehittää, ohjaa, koordinoi ja valvoo hoitotyötä sosiaali- ja terveystoimessa
 • vastaa hoitotyön laadun ja potilasturvallisuuden kehittämisestä
 • suunnittelee ja kehittää hoito- ja hoivahenkilökunnan koulutusta yhteistyössä tulos- ja palvelualueiden johtajien ja ylihoitajien kanssa
 • Kehittää sairaanhoitopiirin ja alueen terveyskeskusten johtavien ylihoitajien kanssa henkilöstön ammatillista kehittymistä, hoitotyön laadun valvontaa ja asiakas/potilaslähtöistä toimintaa
 • Kehittää ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen sekä muiden koulutusta järjestävien tahojen kanssa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten ja opiskelijoiden koulutusta ja ohjausta ja allekirjoittaa näihin liittyvät sopimukset
 • ottaa palvelukseen ja myöntää eron sekä päättää koeajalla tapahtuvan työsopimuksen purusta suoranaisille alaisilleen 
 • päättää alaisensa henkilökunnan henkilöstöhallinnollisista asioista kaupungin yleisten periaatteiden mukaisesti
 • suorittaa muut toimialajohtajan määräämät tehtävät sekä sellaiset tehtävät, jotka asian laadun mukaan kuuluvat hallintoylihoitajalle
 • vastaa osaltaan alaisensa toiminnan ja talouden suunnittelusta, seurannasta, toteutuksesta ja raportoinnista sekä muiden suunnitelmien laatimisesta. Osallistuu henkilöstösuunnitteluun.
 • esittelee toimialuettaan koskevat asiat lautakunnassa
   

§ 19 Ylihoitajan ja tulosaluejohtaja-ylihoitajan tehtävät

Terveyspalveluiden tulosalueen ylihoitajan, koti- ja laitoshoidon tulosalueen ylihoitajan ja Laihia-Vaasa yhteistoiminta-alueella toimivan tulosaluejohtaja-ylihoitajan tehtävänä on:

 • johtaa, kehittää ja valvoo hoitotyötä tulosalueellaan yhteistyössä tulosalue- ja palvelualuejohtajien sekä hallintoylihoitajan kanssa
 • huolehtia, että heidän alaisensa henkilökunta toiminnassaan noudattaa lääkärin antamia ohjeita terveyden- ja sairaanhoidosta
 • Suunnittelee ja kehittää henkilökuntansa osaamista ja koulutusta tulos- ja palvelualuejohtajien ja hallintoylihoitajan kanssa. Laihian tulosalueella suunnittelu- ja kehittämistyötä hoidetaan tulosalueen esimiesten kanssa.
 • kehittää ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen sekä muiden koulutusta järjestävien tahojen kanssa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten ja opiskelijoiden koulutusta ja ohjausta
 • päättää alaisensa hoito- ja hoivahenkilökunnan yksiköiden välisistä siirroista toimialueensa sisällä
 • ottaa palvelukseen ja myöntää eron suorassa alaisuudessaan olevalle henkilöstölle
 • päättää suorassa alaisuudessaan olevan henkilökunnan henkilöstöhallinnollisista asioista kaupungin yleisten periaatteiden,
 • päättää koeajalla tapahtuvan työsopimuksen purusta suorien alaistensa osalta
 • päättää hoitotyöhön liittyvistä hankinnoista ja poistoista kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden mukaan
 • vastaa oman toiminta-alueensa toiminnan ja talouden suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista sekä muista tarvittavista suunnitelmista yhdessä tulosaluejohtajan, hallintoylihoitajan ja alueensa esimiesten kanssa
 • suorittaa muut tulosaluejohtajan ja hallintoylihoitajan määräämät tehtävät sekä sellaiset tehtävät, jotka asian laadun mukaan kuuluvat ylihoitajalle
 • terveyspalveluiden ylihoitajan tehtäviin ja toimivaltaan kuuluu kehittää sosiaalityö ja perhepalvelut -tulosalueen hoito- ja hoivatyötä yhdessä tulosalueen johdon kanssa.

§ 20 Eräät muut ratkaisutoimivallat

 

Terveyspalveluiden osastonhoitajilla sekä koti- ja laitoshoidon osastonhoitajilla ja kotipalveluohjaajilla (esimies), on kaupungin hallintosäännön § 20 mukaiset palveluyksikön esimiehen tehtävät ja toimivalta alaisensa henkilöstön palkkaamisessa ja eron myöntämisessä kaupungin yleisten periaatteiden mukaisesti, ellei tulosalueen ylihoitaja tai palvelualuejohtaja ole ottanut asiaa käsiteltäväkseen.

Huolto- ja turvallisuuspalveluiden työnjohtajalla on hallintosäännön 20 §:n mukaiset palveluyksikön johtajan tehtävät ja toimivalta alaisensa henkilöstön palkkaamisessa ja eron myöntämisessä kaupungin yleisten periaatteiden mukaisesti.

Kehittämisjohtajan tehtävänä on, ellei erikseen toisin ole määrätty:

 • esitellä työtehtävänsä mukaiset koko toimialaa koskevat asiat lautakunnassa
 • hyväksyä tehtävänsä osalta taloudellisia seurauksia aiheuttavat sitoumukset ja sopimukset, ellei niiden hyväksyminen kuulu lautakunnan toimivaltaan
 • vastata yksikön yhteistyöstä toimialan tulosalueiden, muiden toimialojen ja viranomaisten kanssa
 • suorittaa muut lautakunnan ja toimialajohtajan määräämät tehtävät
 • vastata hallinnollisten tehtävien hoitamisesta yhdessä tulosalueiden kanssa

Lisäksi kehittämisjohtajan virkatehtäviin kuuluu Vaasan Aluetyöterveys –liikelaitoksen toimitusjohtajan tehtävät.

Laihia-Vaasa yhteistoiminta-alueen osalta ratkaisuvaltamääräykset on kirjattu tulosalueen toimintasääntöön.

III luku

MUUT SÄÄNNÖKSET / ERITYISET RATKAISUVALTAMÄÄRÄYKSET

Tukipalvelut / Keskushallintoon siirtyneet mutta toimialan tehtävissä toimivat maksupäällikkö ja laskutussihteerit

21 § Maksupäällikkö tai laskutussihteeri tekevät päätökset toimialalla järjestettävien ja tuotettavien palvelujen osalta asiakasmaksuista koskien kotona annettavaa palvelua, kaupungin järjestämää (oma ja ostopalvelu) sosiaalihuoltolain mukaista ympärivuorokautista asumispalvelua sekä laitoshoitoa terveydenhuoltolain 67 § mukaisessa pitkäaikaishoidossa myös yhteistoiminta-alueen osalta. Myös palvelusetelien arvon määrittämisestä päättää maksupäällikkö ja laskutussihteeri.

22 § Maksupäällikkö päättää toimialalla järjestettävien ja tuotettavien palveluiden osalta kotihoidon palvelumaksun, sosiaalihuoltolain mukaisen ympärivuorokautisen asumispalvelun (omat ja ostopalvelut) palvelumaksun harkinnanvaraisesta alentamisesta tai perimättä jättämisestä sekä pitkäaikaishoidon maksun harkinnanvaraisesta alentamisesta tai perimättä jättämisestä terveydenhuoltolain mukaisessa lyhyt- ja pitkäaikaishoidossa myös yhteistoiminta-alueen osalta. Maksupäällikkö päättää lisäksi toimialalla järjestettävien ja tuotettavien palvelujen osalta sosiaalihuoltolain mukaisen osa- ja lyhytaikaisen asumispalvelumaksun ja osavuorokautisen hoidon maksun määräämisestä sekä maksukatto/vapaakortin myöntämisestä.

 

23. SOSIAALITYÖ JA PERHEPALVELUT

 

23.1 Lapsi-ja perhesosiaalityön palvelualue

Tällä palvelualueella päätetään ja huolehditaan Sosiaalihuoltolain, Lastensuojelulain, Vammaispalvelulain, Erityishuoltolain, Toimeentulotukilain, Lain työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (sosiaalityö ja taloudellinen tuki), Päihdehuoltolain, Mielenterveyslain, Kotoutumislain, Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslain ja Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaisista palveluista.

Lapsi ja perhesosiaalityön palvelualuejohtaja on LsL:n 13 §:n tarkoitettu lastensuojelutoimenpiteestä päättävä viranhaltija (= kunnan johtosäännön mukaan määräytyvä johtava lastensuojeluviranomainen).

23.1.1. Palvelualueen johtajalla on sama päätösvalta kuin alaisillaan.

Lisäksi palvelualueen johtaja päättää:

 • asiakaspalveluprosessien ja resurssien ohjauksesta palvelualueen sisällä
 • asiakastietoihin liittyvän kielteisen päätöksen antamisesta asiakkaan vaatimuksesta
 • ostopalveluna ostettavasta kuntoutus- ja laitoshoidosta asiakassuunnitelman mukaisesti ja tekee siitä sopimuksen
 • Asiakaslain 812/2000 20 §, 2 mom. mukaisesta rahalaitokselle tehtävästä pyynnöstä
 • huostaanoton jatkamisesta tai lopettamisesta lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmistelusta, jos huostaanoton lopetusta tai jatkumista vastustetaan
 • ostopalveluna ostettavasta kuntoutus- ja laitoshoidosta asiakassuunnitelman mukaisesti
 • ammatillisen perhehoidon palvelun tuottajasta ja tekee sopimuksen

23.1.2. Johtava sosiaalityöntekijä: 

 • toimii työnjohdollisena esimiehenä
 • käyttää LsL:n 13 §:ssä tarkoitetun lastensuojelutoimenpiteestä päättävän viranhaltijan päätösvaltaa tämän poissa tai estyneenä ollessa
 • tekee virka-apupyynnön
 • tekee päätöksen SHL:n 46 §:n mukaisesti välttämättömistä palveluista vastuusosiaalityöntekijän tai omatyöntekijän valmistelusta
 • päättää LsL 13 § 2 mom. mainituista päätöksistä silloin kun asianomaiset ovat yksimielisiä ratkaisusta
 • päättää lapsen ja vanhemman välisten valvottujen tapaamisten tai vaihtojen paikasta sekä seuraavista lastensuojelulain mukaisista toimenpiteistä:
 • kiireellisen sijoituksen jatkaminen enintään 30 päivän ajaksi silloin kun asianomaiset ovat yksimielisiä ratkaisusta
 • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaisista asiakasmaksuista sijaishuollon hoidon korvausten osalta sekä seuraavista vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisista toimenpiteistä:
 • erityishuollon johtoryhmän laatiman kehitysvammaisten erityishuolto-ohjelman hyväksymisestä

Johtavalla sosiaalityöntekijällä on sama päätösvalta kuin palvelualueen sosiaalityöntekijällä, lastenvalvojalla ja sosiaaliohjaajalla.

23.1.3. Sosiaalityöntekijä: 

 • vastaa palvelutarpeen arvioinnin laatimisesta
 • päättää tehtäväkuvan mukaisesti arvioinnin tai asiakassuunnitelman perusteella asiakkaan tarvitsemista ja erityisen tuen tarpeen perusteella annettavista palveluista Sosiaalihuoltolain, Vammaispalvelulain, Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain, Kotolain, Toimeentulotukilain, Kuntouttavan työtoiminnan laki, TYP laki tai Lastensuojelulain perusteella
 • kansainvälisten adoptiolausuntojen antamisesta adoptiolautakunnalle, passilausuntojen ja oheishuoltajalausuntojen antaminen
 • tekee virka-apupyynnön asiakkaan asiassa toisen kunnan vastaavalle sosiaaliviranomaiselle
 • lastenvalvojan poissa tai estyneenä ollessa sosiaalityöntekijällä on sama päätösvalta kuin lastenvalvojalla
 • päättää adoptio- ja sijaiskotien hyväksymisestä sekä huostaan otettujen ja perheisiin sijoitettujen lasten toimeksiantosopimuksista
 • antaa lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan olosuhdeselvityksen tuomioistuimen pyynnöstä
 • yksityisesti sijoitettujen lasten hoitopaikan soveltuvuudesta sijoituspaikaksi (LSL 81§)
 • tekee ensimmäisen sopimuksen välitystiliasiakkuudesta

23.1.4. Lastenvalvoja päättää: 

 • isyyden selvittämispalvelusta
 • isyyden selvittämisen keskeyttämisestä
 • lapsen huollosta, tapaamisesta ja asumisesta sekä elatuksesta tehtyjen sopimusten vahvistamisesta
 • isyystutkimusten matka ym. kustannusten ennakkomaksuista

23.1.5. Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä: 

 • tekee kiireelliset virka-apupyynnöt ja antaa tarvittaessa virka-apua sopimuskunnille
 • päättää lastensuojelulain mukaisesta kiireellisestä sijoituksesta
 • tekee SHL:n 36 §:n mukaisen kiireellisen palvelutarpeen arvioinnin ja sen perusteella huolehtii annettavista kiireellisistä palveluista Vaasan kaupungin alueella ja virka-ajan ulkopuolella Pohjanmaan sosiaalipäivystyksen sopimuskuntien alueella

23.1.6. Sosiaaliohjaaja:  

 • päättää palvelutarpeen arvioinnin tai asiakassuunnitelman perusteella
 • taloudellisen tuen palvelusta (täydentävästä toimeentulotuesta)
 • kuntouttavasta työtoiminnasta
 • liikkumista tukevista palveluista SHL mukaan ja vaikeavammaisten kuljetuspalveluista VPL mukaan
 • tekee välitystiliasiakkuuden jatkosopimuksen asiakassuunnitelman mukaisesti

 

23.2. Lasten ja perheiden palvelut -palvelualue

Tällä palvelualueella huolehditaan sosiaalihuoltolain, lastensuojelulain, vammaispalvelulain, päihdehuoltolain, mielenterveyslain, kotoutumislain, lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslain ja erityishuoltolain mukaisista palveluista sekä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain mukaisista palveluista.

23.2.1. Palvelualueen johtaja päättää: 

 • lapsi- ja perhesosiaalityön palvelualueen palvelualuejohtajan sijaisena päättää ao. palvelu-alueen asioista
 • asiakastietoihin liittyvän kielteisen päätöksen antamisesta asiakkaan vaatimuksesta ja tekee siitä päätöksen
 • valvottujen tapaamisten palvelujen tuottajasta ja tekee sopimuksen
 • asiakas- ja resurssiohjauksesta
 • asiakkaaksi ottamisesta palvelualueen yksiköihin, kun yksikön toimivaltainen työntekijä puuttuu tai on estynyt

Palvelualueen johtajalla on sama päätösvalta kuin alaisillaan.

23.2.2. Johtava psykologi / johtava sosiaalityöntekijä päättää: 

 • toimii työnjohdollisena esimiehenä
 • kasvatus- ja perheneuvolapalvelujen antamisesta ja asiakastietoihin liittyvän myönteisen päätöksen antamisesta

23.2.3. Kotipalveluohjaaja päättää: 

 • lapsiperheiden kotipalvelujen myöntämisestä (alle 2 kuukautta) ja maksuista.

 

23.2.4 Sovittelutoimiston vastaava  

 • vastaa sovittelutoiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja asianmukaisesta toteuttamisesta sovittelutoimiston alueella
 • varmistaa, että edellytykset sovittelulle ovat olemassa, arvioi soveltuuko asia soviteltavaksi ja onko asian käsittely sovittelussa tarkoituksenmukaista
 • päättää asian ottamisesta soviteltavaksi, sovittelun keskeyttämisestä
 • päättää sovittelijoiden nimeämisestä asian sovitteluun
 • toimii tarvittaessa sovittelijana

 

23.2.5 Sovittelutoimiston ohjaaja 

 • päättää sovittelijoiden nimeämisestä asian sovitteluun

 

23.3.6. Vastaanottokeskuksen johtaja päättää: 

 • asiakkaiden vastaanottamisesta vastaanottokeskukseen ja siirroista toisiin vastaanottokeskuksiin
 • aineiden ja esineiden haltuunotosta kansainvälistä suojelua hakevien vastaanotosta annetun lain (746/2011) 60 – 63 §:n mukaisesti
 • ihmiskaupan uhrien vastaanotosta Vaasan vastaanottokeskukseen Joutsenon vastaanottokeskuksen esityksestä
 • virka-apupyynnön tekemisestä
 • ilmoittaa vastaanottopalveluiden lakkaamisesta tai delegoi sen vastaanottokeskuksen työntekijälle

23.3.7. Vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijä päättää: 

 • vastaanottorahan perusosan ja täydentävän vastaanottorahan myöntämisestä
 • vastaanottorahan perusosan alentamisesta
 • vastaanottorahan takaisinperinnästä
 • kansainvälistä suojelua hakevan ja tilapäistä suojelua saavan matka- ja muuttokustannuksista kotimaahan
 • toimeentulotuesta vakuusmaksuun kuntaan siirtyessä

23.3.8. Vastaanottokeskuksen sosiaaliohjaaja päättää: 

 • vastaanottorahan perusosan ja täydentävän vastaanottorahan myöntämisestä
 • vastaanottorahan perusosan alentamisesta
 • toimeentulotuesta vakuusmaksuun kuntaan siirtyessä

 

23.3.9. Vastaanottokeskuksen työnjohtaja päättää: 

 • asiakkaiden vastaanottamisesta vastaanottokeskukseen ja siirroista toisiin vastaanottokeskuksiin

 

23.3. Aikuisten sosiaalityön palvelualue 

Tällä palvelualueella päätetään ja huolehditaan Sosiaalihuoltolain, Vammais-palvelulain, Erityishuoltolain, Toimeentulotukilain, Lain työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (sosiaalityö ja taloudellinen tuki), Päihdehuoltolain, Mielenterveyslain, Kotoutumislain, Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaisista palveluista,

23.3.1. Palvelualueen johtaja päättää: 

 • asiakas- ja resurssiohjauksesta
 • Asiakaslain 812/2000 20 §, 2 mom. mukaisesta rahalaitokselle tehtävästä pyynnöstä
 • päättää asiakastietoihin liittyvän kielteisen päätöksen antamisesta asiakkaan vaatimuksesta
 • ostopalveluna ostettavasta kuntoutus- ja laitoshoidosta asiakassuunnitelman mukaisesti

Palvelualueen johtajalla on sama päätösvalta kuin alaisillaan.

23.3.2. Johtava sosiaalityöntekijä toimii työnjohdollisena esimiehenä ja päättää:

 • tekee päätöksen SHL:n 46§:n mukaisesti välttämättömistä palveluista vastuusosiaali-työntekijän tai omatyöntekijän valmistelusta
 • tekee virka-apupyynnöt
 • erityishuollon johtoryhmän laatiman kehitysvammaisten erityishuolto-ohjelman hyväksymisestä

23.3.3. Sosiaalityöntekijä päättää: 

 • tehtäväkuvan mukaisesti arvioinnin tai asiakassuunnitelman perusteella asiakkaan tarvitsemista ja erityisen tuen tarpeen perusteella annettavista palveluista sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain, kotolain, toimeentulotukilain, kuntouttavan työtoiminnan lain tai TYP lain perusteella
 • tekee virka-apupyynnön asiakkaan asiassa toisen kunnan vastaavalle sosiaaliviranomaiselle
 • tekee ensimmäisen sopimuksen välitystiliasiakkuudesta

23.3.4. Sosiaaliohjaaja päättää palvelutarpeen arvioinnin tai asiakassuunnitelman perusteella: 

 • taloudellisen tuen palvelusta (täydentävästä toimeentulotuesta)
 • kuntouttavasta työtoiminnasta
 • liikkumista tukevista paleluista (VPL ja SJL)
 • tekee välitystiliasiakkuuden jatkosopimuksesta asiakassuunnitelman mukaisesti

23.3.5.Toimistosihteeri: 

 • valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä asiakasmaksupäätöksen sosiaali- ja terveyslautakunnan ohjeiden mukaisesti

 

23.4. Työikäisten palvelut palvelualue

Tällä palvelualueella huolehditaan Sosiaalihuoltolain, Vammaispalvelulain, Erityishuoltolain, Toimeentulotukilain, Lain työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (sosiaalityö ja taloudellinen tuki), Päihdehuoltolain, Mielenterveyslain, Kotoutumislain sekä kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaisista palveluista.

23.4.1. Palvelualueen johtaja päättää: 

 • asiakas- ja resurssiohjauksesta
 • asiakastietoihin liittyvän kielteisen päätöksen antamisesta asiakkaan vaatimuksesta
 • ostopalveluna ostettavasta kuntoutus- ja laitoshoidosta asiakassuunnitelman mukaisesti ja tekee sopimuksen
 • asiakkaaksi ottamisesta palvelualueen yksiköihin, kun yksikön toimivaltainen työntekijä puuttuu tai on estynyt
 • aikuisten sosiaalityön palvelualueen palvelualuejohtajan sijaisena päättää ao. palvelualueen asioista

Palvelualueen johtajalla on sama päätösvalta kuin alaisillaan.

23.4.2. Päihdekeskuksen johtaja:

 • päättää asiakkaaksi ottamisesta palveluyksikkönsä palveluihin

 

23.4.3. Asumispalvelujen johtaja päättää: 

 • tekee kunnan omissa asumispalveluissa asuvien kanssa vuokrasopimukset 
 • tekee sopimukset palveluiden hankkimisesta asiakaspäätöksen perusteella

 

23.4.4. Arjen hallinnan tukipalvelujen johtaja päättää: 

 • tekee kunnan omissa asumispalveluissa asuvien kanssa vuokrasopimukset 
 • tekee sopimukset palveluiden hankkimisesta asiakaspäätöksen perusteella

 

23.4.5 Vammaisten päivä- ja työtoiminnan johtaja: 

 • tekee sopimukset palveluiden hankkimisesta asiakaspäätöksen perusteella

 

23.4.6. Johtava ohjaaja päättää: 

 • asiakkaaksi ottamisesta asiakkaan tullessa suoraan mielenterveys- ja riippuvuuskeskus Horisonttiin ja nuorisoasema Klaaraan

 

24 § KOTI- JA LAITOSHOITO

 

Tulosalueen johtaja päättää eläkeläisten virkistysrahaston käytöstä. Tulosalueen johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijät päättävät sosiaalihuoltolain 46 §:n mukaisesta erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan välttämättömistä sosiaalipalveluista.

24.1. Kotihoito

 

24.1.1. Palvelualueen johtaja päättää: 

 • tarvittaessa palvelualueen kotipalveluohjaajan ja kuntoutuskoordinaattorin toimivaltaan tässä toimintasäännössä siirretyistä asioista

 

24.1.2. Kotipalveluohjaaja päättää: 

 • kotipalvelujen ja tukipalvelujen myöntämisestä omalla alueellaan
 • siirto- ja turvapuhelimen myöntämisestä
 • palvelusetelin myöntämisestä ja sen arvon määrittämisestä

24.1.3. Omaishoidon ohjaaja 
päättää omaishoidontuen palkkioista, palveluista sekä palvelusetelin myöntämisestä.

 

24.1.4. Sairaanhoito –palveluyksikön johtaja: 

 • johtaa kotihoidon sairaanhoito –palveluyksikköä
 • huolehtii yhteistyössä ko. palvelualueen johtajan ja johtavan ylihoitajan kanssa kotihoidon ja kotiutustiimin osalta siitä, että hoitotyön henkilökunta toiminnassaan noudattaa ohjeita terveyden- ja sairaanhoidosta
 • koordinoi kotihoidon ja kotiutustiimin hoitohenkilökunnan terveyden- ja sairaanhoidollista koulutusta yhteistyössä ko. palvelualueiden johtajien kuntoutuskoordinaattorin ja johtavan ylihoitajan kanssa

24.1.5. Kuntoutuskoordinaattori: 

 • toimii toimintayksikön vastuuhenkilönä kotiutustiimille
 • huolehtii yhteistyössä ko. palvelualueen johtajan ja johtavan ylihoitajan kanssa kotiutustiimin osalta siitä, että hoitotyön henkilökunta toiminnassaan noudattaa ohjeita terveyden- ja sairaanhoidosta sekä kuntoutuksen periaatteista.

24.2. Palveluasuminen

 

24.3.2.1. Palvelualueen johtaja päättää: 

 • sosiaalihuoltolain mukaisen yksityisen ympärivuorokautisen palvelutoiminnan aloittaminen, lausunto Aluehallintovirastolle
 • tarvittaessa palvelualueen muiden viranhaltijoiden toimivaltaan tässä toimintasäännössä siirretyistä asioista

24.3.Laitoshoito

 

24.3.1. Palvelualueen johtaja päättää: 

 • terveydenhuoltolain mukaisesta lyhyt- ja pitkäaikaishoidosta
 • erikoislääkärivastaanotoista koti- ja laitoshoidon lääkärien osalta
 • tarvittaessa palvelualueen muiden viranhaltijoiden toimivaltaan tässä toimintasäännössä siirretyistä asioista

24.4. Ikäkeskus

 • johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on kehittää vanhussosiaalityötä.

24.4.1. Ikäkeskuksen sosiaalityöntekijä: 

 • päättää ympärivuorokautisesta palveluasumiseen jonoon ottamisesta ja paikan myöntämisestä

24.4.2. Ikäkeskuksen sairaanhoitaja ja vastaava ohjaaja

 • päättää vuoro- tai lyhytaikaisen hoidon myöntämisestä

25. TERVEYSPALVELUT

 

25.1. Kuntoutuspalveluiden palvelualuejohtaja 

 • päättää rintamaveteraanienkuntoutukseen hyväksymisestä.

26 § Muut määräykset

Päätökset, jotka viranhaltija tekee hänelle siirretyn päätösvallan nojalla, allekirjoittaa asianomainen päätöksentekijä. Vastaava määräys koskee päätöksen nojalla tehtyjä sopimuksia.

Sosiaali- ja terveystointa koskevat asiakirjat allekirjoittaa toimialajohtaja ja varmentaa ao. osatoiminnasta vastaava viran- tai toimenhaltija. Toimialan osatoimintaa koskevat asiakirjat allekirjoittaa ao. osatoiminnasta vastaava viran- tai toimenhaltija.

Tulosalueen johtaja ja palvelualueen johtaja allekirjoittavat lautakunnan puolesta asiakasasioita koskevat asiakirjat.

Jos syntyy epäselvyyttä siitä, kenen toimivaltaan jokin asia kuuluu, asian ratkaisee toimialajohtaja.


 

LIITE 1

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAIHIAN TULOSALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

Perustuu 26.5.2008 hyväksyttyyn sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 11 §:ään. Laihian ja Vähänkyrön aluejaoston hyväksymä 20.11.2008 § 9 Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksiköitä ja viranhaltijoita koskevilta osin sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 17.2.2009 Muutos/Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.10.2009 § 153 Laihian ja Vähänkyrön aluejaoston hyväksymä muutos 23.3.2010 § 16 Muutos/Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.4.2010 § 59 Laihian ja Vähänkyrön aluejaoston hyväksymä muutos 2.2.2011

§ 4 Muutos/Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.4.2013 § 75 (muutokset astuvat voimaan 1.5.2013) Muutos/Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.10.2015 § 88 (muutokset astuvat voimaan 1.12.2015). Muutos/Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.5.2018 § 51 (muutokset astuvat voimaan 1.6.2018). Muutos Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.2.2019 § 19 (muutokset astuvat voimaan 1.3.2019).

1 § Laihian tulosalue

Laihian tulosalue on kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yksi Vaasan sosiaali- ja terveystoimen tulosalueista. Toimialaa johtaa toimialajohtaja, ja terveydenhuoltolain mukaisena koko terveyskeskuksen vastaavana lääkärinä toimii johtava ylilääkäri.

Laihian ja Vaasan aluejaosto päättää alaisensa Laihian tulosalueen organisoinnista ja siirtää toimivaltaansa tällä toimintasäännöllä toimialan viranhaltijoille. Muiden kuin Laihian tulosalueen viranhaltijoiden osalta tässä toimintasäännössä olevat määräykset edellyttävät myös sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä.

2 § Tulosalueen talousarvio toiminnan ohjauksessa

Laihian tulosalueen ja tulosyksiköiden kustannukset ja tuotot esitetään talousarviossa eriytettyinä yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Talousarvio valmistellaan sosiaali- ja terveystoimessa yhdessä tulosalueen kanssa siten, että pyritään yhtenäisiin käytäntöihin ja yhtenäiseen palvelutasoon koko yhteistoiminta-alueella. Tulosalueeseen sisältyvät palvelualueet ja muu organisaatio sekä tulosalueen toimintaa ohjaavat tavoitteet ja painopistealueet määritellään talousarviossa. Aluejaosto käsittelee talousarvioesitystä ja Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy sen omalta osaltaan kuntaa kuultuaan. Talousarvion hyväksyy lopullisesti Vaasan kaupunginvaltuusto.

3 § Tulosalueen organisaation johtaminen ja ohjaus

Tulosalueen johtaminen koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä järjestelmästä, jotka ovat:

 1. tulosalueen hallinnollinen ja toiminnallinen johtaminen sekä
 2. sen toiminnallinen ohjaus.

Hallinnollinen ja toiminnallinen johto

Hallinnon johtajana ja johtosäännön mukaisena tulosalueen johtajana toimii tulosaluejohtaja-ylihoitaja. Hänen esimiehensä on toimialajohtaja. Paikallisen terveysaseman toiminnasta vastaa Laihian terveysaseman vastaava lääkäri. Hammashuollon paikallisesta toiminnasta vastaa vastaava hammaslääkäri. Psykologien esimiehenä toimii sosiaali- ja terveystoimen kuntoutuspalveluiden ylilääkäri.

Toiminnallinen ohjaus

Tulosalueen toiminnallinen ohjaus kuuluu matriisimaisesti Vaasan sosiaali- ja terveystoimen tulosalueiden, palvelualueiden, toimintojen ja toimintayksiköiden sekä hoitotyön johtajien tehtäviin Laihian tulosalueen vastaavan toiminnan osalta. Toiminnallisella ohjauksella tuetaan:

 • palvelujen sisällöllistä suunnittelua
 • lainsäädännöllisten ja muiden määräysten ja niiden muutosten huomioimista ja niistä tiedottamista
 • prosessien suunnittelua ja organisointia myös yhteistyössä kuntien ja erikoissairaanhoidon kanssa siten, että palveluketjut ovat toimivia
 • terveydenhuollon ammattihenkilönä ja muuna ammattihenkilönä tehtävän työn ohjausta ja sen sisällön kehittämistä sekä koulutusta

 

Laihian tulosalueen toiminnoista vastaavilla viranhaltijoilla on velvollisuus pitää yhteyttä sosiaali- ja terveystoimen kyseisen vastuualueen tai toiminnon toiminnalliseen johtoon, osallistua toimintojensa johtoryhmätyöskentelyyn, hakea tarjolla olevaa ohjausta ja koulutusta sekä paikallisesti kehittää toimintaa sovittujen yhteisten periaatteiden mukaisesti.

4 § Tulosaluejohtaja-ylihoitaja

Lautakunnan määräämän tai valitseman tulosaluejohtaja-ylihoitajan tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa tulosalueensa toimintaa ja vastata siitä. Tulosaluejohtaja-ylihoitajan tehtävänä on, ellei erikseen toisin ole määrätty:

 • huolehtia sosiaali- ja terveystoimen sisäisestä yhteydenpidosta ja toiminnallisen ohjauksen toteuttamisesta sekä yhteydenpidosta kuntien sosiaalitoimeen ja erikoissairaanhoitoon ja muihin yhteistyötahoihin
 • johtaa, kehittää ja valvoa tulosalueen toimintaa sosiaali- ja terveystoimen yhteisten linjausten mukaisesti
 • johtaa, kehittää ja valvoa tulosalueen hoitotyötä ja hoito-organisaatiota yhteistyössä hallintoylihoitajan kanssa sosiaali- ja terveystoimen yhteisten linjausten mukaisesti ja huolehtia, että henkilökunta toiminnassaan noudattaa lääkärin antamia ohjeita terveyden- ja sairaanhoidosta
 • huolehtia ja vastata tulosalueen talousarvion ja muiden suunnitelmien laadinnasta, toteutuksesta ja seurannasta sekä yleis- ja asiakirjahallinnon järjestämisestä
 • ottaa palvelukseen ja myöntää eron suorassa alaisuudessa olevalle henkilöstölle sekä päättää henkilökunnan virkavapauksista, työlomista, vuosilomista, koeajalla tapahtuvasta työsopimuksen purusta, koulutuksesta ja virkamatkoista sekä muista henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista, ellei päätösvaltaa tässä toimintasäännössä ole annettu toiminnoista vastaaville esimiehille
 • päättää tulosalueen henkilökunnan irtisanomisesta, erottamisesta päättää jaosto
 • päättää tulosalueensa henkilökunnan koulutusmäärärahojen jakamisesta
 • myöntää omaa tulosaluettansa koskevat tutkimusluvat
 • vastata tulosalueen yhteistyöstä muiden tulosalueiden, hallintokuntien ja viranomaisten kanssa
 • esitellä tulosaluettaan koskevat asiat lautakunnassa ja jaostossa
 • hyväksyä tulosalueensa osalta taloudellisia seurauksia aiheuttavat sitoumukset ja sopimukset, ellei niiden hyväksyminen kuulu lautakunnan tai jaoston toimivaltaan
 • suorittaa muut lautakunnan, jaoston ja toimialajohtajan tai hallintoylihoitajan määräämät tehtävät sekä sellaiset tehtävät, jotka asian laadun mukaan kuuluvat tulosaluejohtaja-ylihoitajalle. 

Tulosaluejohtaja-ylihoitajan esimies on toimialajohtaja, joka päättää hänen osaltaan henkilöstöhallinnollisista asioista. Tulosaluejohtaja-ylihoitaja kuuluu sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmään. Tulosaluejohtaja-ylihoitajan viran täyttää lautakunta, kuultuaan aluejaostoa. Viran kelpoisuusehdot ovat samat kuin sosiaali- ja terveystoimen muilla tulosaluejohtajilla lukuun ottamatta vaatimusta ruotsin kielen taidosta.

Tulosaluejohtaja-ylihoitajan poissa ollessa sijaisjärjestelyt määrätään tarvittaessa erillisillä päätöksillä.

5 § Vastaava lääkäri

Laihialla on terveysaseman vastaava lääkäri, joka on ensisijaisesti vastuussa paikallisesta lääkäritoiminnasta. Lääkäreiden henkilöstöhallinnollisena esimiehenä toimii sosiaali- ja terveystoimen johtava ylilääkäri. Kaikki lääkärit ottaa palvelukseen ja heille myöntää eron sosiaali- ja terveystoimen johtava ylilääkäri.

6 § Vastaava hammaslääkäri

Laihian tulosalueen hammashuollon toiminnasta vastaavana toimii vastaava hammaslääkäri, joka ottaa palvelukseen ja myöntää eron koko tulosyksikön henkilöstölle sekä päättää heidän henkilöstöhallinnollisista asioistaan. Vastaavan hammaslääkärin valitsee jaosto johtavan ylihammaslääkärin esityksestä. Vastaavan hammaslääkärin osalta henkilöstöhallinnollisista asioista päättää johtava ylihammaslääkäri.

7 § Eräitä ratkaisuvaltamääräyksiä

Osastonhoitajilla on kaupungin hallintosäännön § 20 mukaiset palveluyksikön esimiehen tehtävät ja toimivalta alaisensa henkilöstön palkkaamisessa ja eron myöntämisessä kaupungin yleisten periaatteiden mukaisesti, ellei tulosaluejohtaja-ylihoitaja ole ottanut asiaa käsiteltäväkseen.

Kotisairaanhoidon vastaavan terveydenhoitajan tehtävänä on vastuualueellaan päättää alaisensa henkilökunnan vuosilomista, lakisääteisistä ja ei harkinnanvaraisista työlomista sekä 31 päivään saakka harkinnanvaraisista työlomista, työ- ja virkamatkoista sekä koulutuksesta talousarvion puitteissa.

Kuntoutuspalveluiden ylilääkäri ottaa ja myöntää eron psykologille sekä päättää hänen henkilöstöhallinnollisista asioista. Kuntoutuspalveluiden ylilääkäri päättää kuntoutuksesta ja terapiasta fysioterapian osastonhoitajan valmistelusta.

Osastonhoitaja päättää kuntoutusylilääkärin ohjeiden mukaisesti apuvälineistä.

8 § Esittely aluejaostossa

Aluejaostossa asiat käsitellään viranhaltijan esittelystä lukuun ottamatta Vaasan kaupungin hallintosäännössä mainittuja poikkeustapauksia, jolloin asia voidaan käsitellä puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Tulosaluejohtaja-ylihoitaja esittelee asiat jaostossa. Jaosto voi yksittäisissä asioissa määrätä esittelijäksi myös muun viranhaltijan. Toimialajohtajalla on oikeus harkitessaan ottaa asia esiteltäväkseen. Jaoston asiantuntijoina toimivat tarvittaessa sosiaali- ja terveystoimen toimintaa ohjaavat vastuuhenkilöt.

9 § Muut määräykset

Jaoston päätöksiin perustuvat asiakirjat allekirjoittaa tulosaluejohtaja-ylihoitaja. Muut asiakirjat allekirjoittavat asianomaiset johtavat viranhaltijat. Siltä osin kuin tässä toimintasäännössä ei ole toisin määrätty, noudatetaan sosiaali- ja terveystoimen toimintasääntöä.