Olet täällä

Tietoa kaupungista

Sundomin aluetoimikunnan toimintasääntö

Kaupunginhallituksen hyväksymä 21.2.1994 § 92

Kaupunginhallituksen hyväksymä 21.2.1994 § 92                    
                    
                    
1 §                    
Tässä säännössä mainittujen tehtävien hoitamiseksi
kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen yhdessä
koulun/kylän kanssa Sundomin aluetoimikunnan, johon kuuluu
kolme vanhempain edustajaa, koulun henkilöstön edustaja ja
kolme muuta jäsentä ja puheenjohtaja, yhteensä kahdeksan
(8) alueella pysyvästi asuvaa henkilöä. Kaupunginhallitus
nimeää aluetoimikunnan jäsenten keskuudesta puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan. Sundomin aluetoimikunnan
toiminta-alue käsittää Vaasan kaupungin Över- ja
Yttersundomin kylät.                    
                    
                    
2 § Aluetoimikunnan tehtävänä on                    
                    
1.   tehdä aloitteita ja esityksiä alueen kehityksen
edistämiseksi sekä seurata alueen kehitystä,                    
                    
2.   antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita alueen kunta- ja
maankäyttösuunnittelua koskevista asioista,                    
                    
3.   tehdä esityksiä niistä periaatteista, joita tulisi
noudattaa käytettäessä kaupungin hallinnassa olevia tiloja
ja alueita osa-alueella,                    
                    
4.   seurata kunnan viranomaisten toimintaa osa-alueella ja
tehdä siitä johtuvia esityksiä,                    
                    
5.   edistää asukkaiden ja alueella toimivien viranomaisten
ja järjestöjen välistä yhteistyötä,                    
                    
6.   laatia aluetoimikunnan toiminnan kuntasuunnitelma- ja
talousarvioesitys,                    
                    
7.   toimittaa vuosittain kaupunginhallitukselle
toimintakertomus,                    
                    
8.   hoitaa koulun asioita ja suorittaa muut
kaupunginhallituksen ja sektorilautakuntien
aluetoimikunnalle siirtämät tehtävät.                    
                    
Aluetoimikunnalla on oikeus ratkaista ne asiat, jotka
kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus on uskonut sen
ratkaistavaksi.                    
                    
                    
3 §                    
Aluetoimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen
ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta.                    
                    
Kokouskutsu toimitetaan jäsenille viimeistään kolme (3)
päivää ennen kokousta. Kutsun yhteydessä jäsenille
lähetetään kokouksen esityslista, jonka tulee sisältää
selvitys käsiteltävistä asioista.                    
                    
Aluetoimikunta voi käsitellä myös sellaista asiaa, jota ei
ole merkitty esityslistaan, jos asia on kiireellinen.                    
                    
                    
4 §                    
Aluetoimikunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja
täytäntöönpanosta huolehtii puheenjohtaja sihteerin
avustamana, sekä koulua koskevissa asioissa koulun johtaja.                    
                    
                    
5 §                    
Kaupunginhallitus nimeää aluetoimikunnan esityksestä
aluetoimikunnan sihteerin.                    
                    
                    
6 §                    
Aluetoimikunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset,
sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittavat
aluetoimikunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä
sihteeri.                    
                    
                    
7 §                    
Kaupungin talousvirasto toimii aluetoimikunnan kassa- ja
tilivirastona.