Olet täällä

Tietoa kaupungista

Sundomin aluetoimikunnan toimintasääntö

Kaupunginhallituksen hyväksymä 12.3.2018 § 62

SUNDOMIN ALUETOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

Kaupunginhallituksen hyväksymä 12.3.2018 § 62

1 § Aluetoimikunnan kokoonpano

Aluetoimikunnan toiminta-alueena on Vaasan kaupungin Över- ja Yttersundomin kylät ja niiden lähiympäristö.

Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen Sundomin aluetoimikunnan, johon nimetään kahdeksan (8) alueen asukkaita, yhdistyksiä tai yhteisöjä edustavaa jäsentä ja heille henkilökohtaiset vara-jäsenet. Jäsenten ja varajäsenten tulee asua aluetoimikunnan toiminta-alueella.  

Kaupunginhallitus nimeää varsinaisista jäsenistä aluetoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheen-johtajan. Aluetoimikunta valitsee itselleen sihteerin. 


2 § Toiminta-ajatus
     
Aluetoimikunnan tehtävänä on edistää toiminta-alueensa kulttuurista, sosiaalista ja yhteiskunnallista kehitystä alueen asukkaiden etua, hyvinvointia ja viihtyisyyttä silmällä pitäen sekä toimia siten, että alueen asukkaiden todellisia vaikutusmahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa lisätään.  


3 § Aluetoimikunnan tehtävät

Aluetoimikunnan tehtävänä on

1.    tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille tai muille tahoille aluetta koskevissa sekä muissa tärkeäksi katsomissaan asioissa 
2.    kehittää alueella toimivien yhdistysten ja yhteisöjen välistä yhteistyötä ja tukea niiden toimintaa mahdollisuuksiensa mukaisesti
3.    kehittää alueen asukkaiden ja kaupungin viranomaisten välistä yhteistyötä
4.    vaikuttaa alueen palvelutason kehittämiseen ja ylläpitämiseen
5.    järjestää yleisötilaisuuksia asukkaille ajankohtaisista kysymyksistä ja muita toimenpiteitä heidän mielipiteidensä esiin saamiseksi
6.    päättää niistä asioista, jotka viranomaiset tai kaupungin muut toimielimet siirtävät sen ratkaistaviksi.

 
4 § Aluetoimikunnan kokoukset

Kokousmenettelystä on määrätty Vaasan kaupungin hallintosäännössä. Aluetoimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan tai sihteerin kutsusta.   

Kokouskutsu toimitetaan jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kutsun yhteydessä jäsenille lähetetään kokouksen esityslista, jonka tulee sisältää selvitys käsiteltävistä asioista. Aluetoimikunta voi käsitellä myös sellaista asiaa, jota ei ole merkitty esityslistaan, jos asia on kiireellinen tai niin yhteisesti sovitaan.

Asiat kokouksessa esittelee puheenjohtaja tai hänen esityksestään sihteeri tai joku jäsenistä.


5 § Työvaliokunta ja asiantuntijat

Toimikunta voi tarpeelliseksi katsoessaan nimetä asioiden valmistelua ja toteuttamista varten keskuudestaan työvaliokunnan. 

Toimikunta voi kutsua kokouksiinsa kuultavaksi tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita sekä yhdistysten edustajia.


6 § Toimikunnan talous

Toimikunta laatii toimintasuunnitelman kalenterivuodeksi kerrallaan ja talousarvioesityksen, jonka tulee rakentua kaupunginhallitukselta saatavaan rahoitukseen tai muilta osin omaan tulonhankin-taan. Toimikunta laatii toimintavuotta koskevan toimintakertomuksen.

Kaupungin talous- ja omistajaohjaus toimii aluetoimikunnan kassa- ja tilivirastona.


7 § Asiakirjojen allekirjoittaminen
                   
Aluetoimikunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat alle-kirjoittavat aluetoimikunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.    
    
                          
8 § Muut määräykset

Tämän toimintasäännön lisäksi noudatetaan toiminnassa Vaasan kaupungin toimielimiä koskevia määräyksiä.