Förbigå menyn

Noste – Flyt rehabiliterande arbetsverksamhet i grupp

Noste – Flyt är en enhet för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, vilken upprätthålls av staden. Vår verksamhetsform är rehabiliterande arbetsverksamhet i gruppform. Servicen är avsedd för personer från Vasa som länge varit arbetslösa.

Den röda tråden i vår verksamhet är stärkande av livs- och vardagskompetensen samt återvinning. Vårt mål är att hjälpa våra klienter att få arbete, utbildning eller arbetskraftsservice.

Vasa stad ansvarar för verksamheten fram till 31.12.2022.

För vem?

Den rehabiliterande arbetsverksamheten är ämnad för 17–64 åriga arbetslösa arbetssökande som varit arbetslösa en längre tid. Ifall klientens arbets- och funktionsförmåga inte räcker till för TE-byråns service, kan klienten hänvisas till rehabiliterande arbetsverksamhet.

Hur kommer man till oss?

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är en socialservice som baserar sig på en aktiveringsplan. Aktiveringsplanen görs som ett samarbete mellan klienten, en socialarbetare eller -handledare och en sakkunnig från TE-byrån. Man kan också komma och bekanta sig med oss via Österbottens välfärdsområdes vuxensocialarbete i Vasa.

Om du är intresserad av att delta i vår verksamhet, ta kontakt med någon av följande:

 • Vasas Vuxensocialarbete – Österbottens välfärdsområde info tfn 06 218 2145 eller 06 218 2146
 • Ifall du har en egen kontaktperson (socialarbetare eller socialhandledare) kan du ta direktkontakt med denna
 • Österbottens TE-byrån

Grupper

Grupperna inom Noste – Flyt har verksamhet från måndag till fredag. Morgongrupperna fungerar kl. 9–13 och daggrupperna kl. 11–15. Eftersom den rehabiliterande arbetsverksamheten enligt lagen måste vara minst 4 timmar dagligen, håller vi fast vid klockslagen. Du kan välja vilka grupper som är lämpliga för dig vid introduktionsbesöket eller i samband med uppgörandet av aktiveringsplanen.

För närvarande är våra gruppverksamhetsformer bland annat

 • Syke, som fokuserar på motion och välbefinnande, i Viherpeukalot bekantar man sig med återvinning och grön verksamhet i mindre skala (bl.a. odling på odlingslotter).
 • Monitaito för de som är intresserade av hantverk och pimpning, i Puupaja ligger fokus på träslöjd och reparation.
 • Gruppen Digialkeet för dem som behöver lära sig om den grundläggande användningen av datorer och elektronisk kommunikation. För dem som deltar i Digi/some ja tiedotus-gruppen är sociala medier och det digitala redan under kontroll och gruppen uppdaterar bl.a. sociala medier för Noste – Flyt, gör meddelanden och reklam om våra egna evenemang.
 • Retki-gruppen bekantar sig med möjligheterna i närområdet, bl.a. naturobjekt och sevärdheter. I Arki-gruppen lär man sig bl.a. att tvätta, städa, emellanåt matlagning, elektronisk kommunikation, samhällsfrågor, boendefärdigheter, stresshantering och sociala färdigheter.
 • Äijät som fokuserar på mindre reparationsarbeten i hemmet och fastighetsskötseluppgifter, medan Luovat toiminnot-gruppen igen koncentrerar sig på kreativt skrivande, målning, hantverk och självuttryck med musikens hjälp.
 • I Suomi tutuksi-gruppen som är riktad till personer med invandrarbakgrund övar man finska språket och bekantar sig med finska samhället och kulturen. I Mimmit-gruppen diskuteras, delas sådana saker som rör kvinnornas värld bl.a. vid sidan av handarbete (grupp bara för kvinnor).
 • Safka-gruppen finns för dem som är intresserade av matlagning och uppgifter inom köksbranschen och där finns det också möjlighet att avlägga delar av grundexamen för kock (i samarbete med Vamia). I Siivous-gruppen kan man bekanta sig med städbranschen.
 • Puistoryhmä är en tidsbestämd grupp (verksamhet i september-oktober), där samarbete sker med Vasa stads grönområdesteam. Till uppgifterna hör bl.a. att samla skräp och ris, räfsning och ogräsrensning på stadens parkområden.
 • Suunta-gruppen för sin del är avsedd för klienter som redan håller på att gå vidare från den rehabiliterande arbetsverksamheten t.ex. till arbetsprövning, arbete eller studier. I gruppen stärks färdigheterna för att söka arbete och för arbetslivet, ges stöd vid sökande av yrkesinriktning och görs besök till läroanstalter och arbetsplatser.

Tilläggsinformation om gruppverksamhetsformerna får du av din socialarbetare eller handledare samt av Noste-Flyts ansvariga handledare eller din egen grupps arbetstränare. Vi strävar efter att lyssna på klienternas önskemål och att utveckla gruppernas verksamhet ur klientperspektiv.

Förmåner

Under den rehabiliterande arbetsverksamheten får du i regel arbetsmarknadsstöd från FPA. Därtill betalar FPA som kostnadsersättning 9 euro för förverkligade arbetsverksamhetsdagar.

Ifall du är borta från den rehabiliterande arbetsverksamheten på grund av sjukdom får du arbetslöshetsförmån, men ingen kostnadsersättning betalas. Utöver sjukledighet är även arbetsintervju och inträdesprov giltiga orsaker till att vara borta.

Ifall din frånvaro har andra orsaker, kan du förlora ditt arbetsmarknadsstöd under den tid du är frånvarande. Du kommer väl ihåg att alltid meddela din frånvaro till journumret vid Flyt, tfn
040 614 7133. Vi hjälper gärna till vid ansökan om arbetslöshetsförmån.

Socialsektorn kan bevilja resekostnader för deltagande i rehabiliterande arbetsverksamhet (i regel priset för månadskort till lokaltrafiken), ifall det faktiskt uppstår resekostnader. Ifall du bor i närheten, ersätts resekostnaderna inte. Din egen socialarbetare/-handledare beslutar om ärendet i samband med att aktiveringsplanen uppgörs.

Avslutande av klientskap

Klientskapet hos Flyt upphör ifall du får arbete, inleder arbetskraftsutbildning, arbetsförsök eller studier på heltid. Du kan även övergå till rehabiliterande arbetsverksamhet någon annanstans, ifall ni bedömer så i samband med en justering av aktiveringsplanen tillsammans med den egna socialarbetaren/-handledaren och TE-byrån.

Ifall du upplever att du inte kan delta i den rehabiliterande arbetsverksamheten enligt aktiveringsplanen, diskutera alltid ärendet med din egen socialarbetare/-handledare.

Ota yhteyttä

Osoite

Tarvittaessa lisätietoja Nosteen vastaavalta ohjaajalta