Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Ängsområden och strandnatur restaureras i Vasa

Publicerad: 8.1.2021

Den biologiska mångfalden förbättras på det landskapsmässigt viktiga strandområdet med stort miljövärde från Gustavsborg till Sunnanvik. Samtidigt restaureras ängsområden på flera ställen i Vasa. Vasa stads grönområdesenhet har fått understöd för projekten ur miljöministeriets livsmiljöprogram Kommun-Helmi.

Strandområdet vid Gustavsborg-Sunnanvik är skyddat som en värdefull och nationellt betydelsefull kulturmiljö och den är mycket viktig också med tanke på naturens mångfald. Området är också Vasabornas populäraste fritidsmotionsrutt nära Vasas centrum.

– Strandområdets vassrugg avlägsnas maskinellt och med arbetskraft och på området sätts murkna träd längs hela strandlinjen på lämpliga platser. Insekternas levnadsförhållanden förbättras bland annat med insekthotell. Också invasiva främmande arter såsom jättebalsamin- och vresrosförekomster avlägsnas. Syftet med restaureringsåtgärderna är att strandens mångfald och mångsidighet bevaras och att den utvecklas i en bättre riktning än tidigare, berättar grönområdeshortonom Leila Roininen.

Under det kommande året sätts även ängsområden i stånd på olika håll i Vasa.

– Ängsområdet vid Gerby historiska äppelträdspark jämnas något, så att maskinell slåtter blir möjlig. Området är historiskt viktigt och syftet är att utveckla det småningom till en pärla bland naturobjekten i bostadsområdet. På området utreds också möjligheten att ha betande får inför nästa sommar, säger Roininen.

Dessutom restaureras det videbevuxna ängsområdet vid Rågmossvägen som bostadsområdets näräng och kanterna av odlingslotterna i Gamla Vasa, Sunnanvik och Hemstrand som ängar. Främmande arter utrotas i närheten av odlingslottsområdena och vid behov formas dikena till exempel med grunddammar som gör att näringsämnen långsammare förs vidare till större vattendrag. Kantområdena jämnas ut och skalas av så att det är möjligt med maskinell slåtter.

Med livsmiljöprogrammet Helmi stärks den biologiska mångfalden

Syftet med livsmiljöprogrammet Helmi som miljöministeriet inlett är att stärka den biologiska mångfalden i Finland, förbättra tillståndet i värdefulla livsmiljöer och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller. Samtidigt begränsas klimatförändringen och främjas anpassningen till den.

I Helmi-programmet ger man sig i kast med den direkta orsaken till att Finlands natur utarmas: att livsmiljöerna minskar och deras kvalitet försämras. För att stärka naturens mångfald genomför man till exempel följande insatser:

  • skyddar och restaurerar myrar.
  • restaurerar fågelvatten och våtmarker med tillhörande strandområden.
  • sköter vårdbiotoper.
  • vårdar skogliga livsmiljöer, såsom lundar och solexponerade områden.
  • vårdar och restaurerar naturen på stränder och i vatten, såsom sandstränder.
  • Helmi-programmet är en central metod för att stoppa utarmningen av Finlands natur. Programåtgärderna hjälper hundratals hotade arter samt en stor del av vårt lands hotade naturtyper. Programmet baserar sig på markägarnas frivillighet.

Läs mera: https://ym.fi/sv/livsmiljoprogrammet-helmi